Program Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost - PROGRESS

Upravljanje programom

Nadležno tijelo EK Europska komisija, Uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i jednake mogućnosti
Nacionalna kontakt točka Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
 
Web stranica programa: PROGRESS
Poziv na dostavu projektnih prijedloga http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=en&furtherCalls=yes&callType=2
Poziv za javno nadmetanje http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=en&furtherCalls=yes&callType=1
 Prijedlog EK za razdoblje 2014. - 2020. Programme for Social Change and Innovation(PSCI)

Program Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost osnovan je kako bi financijski podržao provedbu ciljeva Europske unije u području zapošljavanja, socijalnih pitanja i jednakih mogućnosti u skladu sa Socijalnom agendom. Također doprinosi ostvarenju ciljeva postavljenih Lisabonskom strategijom. Program PROGRESS prati nastojanja država korisnica da potiču brojnija i kvalitetnija radna mjesta i jednake mogućnosti za sve. Usmjeren je na aktivnosti koje imaju snažnu europsku dimenziju. Te su aktivnosti većinom zamišljene kao oblik informiranja i analiziranja politika i razvoja.


PROGRESS se sastoji od pet komponenti

1. Zapošljavanje podupire provedbu Europske strategije zapošljavanja.
2. Socijalna zaštita i socijalno uključivanje: podupire provedbu modela otvorene koordinacije u području socijalne zaštite i uključenosti u društvo.
3. Radni uvjeti: podržava poboljšanje radne okoline i radnih uvjeta, što uključuje zdravlje i sigurnost na poslu, kao i jednake mogućnosti za muškarce i žene, antidiskriminacijske mjere te radna prava.
4. Borba protiv diskriminacije: financira aktivnosti vezane uz učinkovitu implementaciju principa nediskriminacije i promoviranja europske politike poštovanja raznolikosti.
5. Ravnopravnost spolova: podržava provedbu EU strategije za ravnopravnost  spolova 2010.-2015.


Programom se financiraju tri vrste aktivnosti

1. Analitičke aktivnosti (koje uključuju prikupljanje, kompilaciju i distribuciju statističkih podataka i indikatora), studije, izvješća i materijale za edukaciju putem interneta i drugih medija.
2. Aktivnosti koje uključuju uzajamno učenje, razmjenu informacija i dobre prakse, promociju inovativnih pristupa, te organiziranje sastanaka radnih grupa i seminara na nacionalnoj i europskoj razini.
3. Pružanje podrške glavnim izvođačima programa za operativne troškove, organiziranje radnih seminara, razmjena predstavnika nacionalnih administrativnih tijela i suradnja s međunarodnim institucijama.

Područja ulaganja

 • studije u europskim razmjerima, kao što su istraživanja zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu;
 • prikupljanje statističkih podataka o broju nezgoda i bolesti na radnom mjestu, pregled podataka o radnoj snazi, diseminacija rezultata;
 • edukacija pravnika i osoba koje politiku provode u praksi;
 • stvaranje nacionalnih mreža stručnjaka, primjerice pravnih stručnjaka, razmjena i rasprava o pitanjima koja pokreću zakoni EU-a u vezi sa zapošljavanjem i pitanjima primjene tih zakona;
 • financiranje EU-ovih mreža nevladinih udruga koje se bore protiv socijalne isključenosti i diskriminacije zbog rase, dobi ili invalidnosti, te promiču ravnopravnost spolova;
 • kampanje za širenje svjesnosti o socijalnoj politici i politici zapošljavanja u EU-u i s njima povezanoj legislativi.


Potencijalni korisnici

 • tijela regionalne i lokalne uprave,
 • agencije i zavodi za zapošljavanje,
 • državni statistički uredi,
 • stručnjaci i savjetnici za istraživanja,
 • sveučilišta i istraživački centri,
 • mediji,
 • nevladine udruge (poglavito udruge članice europskih mreža udruga),
 • socijalni partneri.


Kontakt

gđa Katarina Ivanković Knežević i gđa Gordana Dragičević
Tel: + 385 1 6106-121
E-mail: katarina.ivankovic-knezevic@mrms.hr; 
            gordana.dragicevic@mrms.hr