Financijski instrument civilne zaštite i Mehanizam Zajednice za civilnu zaštitu

Upravljanje programom

Nadležno tijelo EK Opća uprava za humanitarnu pomoć i
civilnu zaštitu Europske komisije 
Nacionalna kontakt točka Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Web stranica programa: Humanitarian Aid and Civil Protection
Poziv na dostavu projektnih prijedloga http://ec.europa.eu/echo/index_en
 Prijedlog EK za razdoblje 2014. - 2020. Union Civil Protection Mechanism

Mehanizam Zajednice za civilnu zaštitu i Financijski instrument za civilnu zaštitu zajedno obuhvaćaju tri glavne faze ciklusa upravljanja u katastrofama: prevenciju, spremnost i reagiranje.

Mehanizam olakšava pripravnost za ozbiljne opasnosti i reagiranje na njih, a Financijski instrument za civilnu zaštitu pruža pravnu osnovu za financiranje svih aktivnosti EU na području civilne zaštite. Ova dva zakonska propisa su komplementarna i zbog toga što Financijski instrument za civilnu zaštitu financira Mehanizam Zajednice za civilnu zaštitu.

Financijski instrument za civilnu zaštitu pruža komplementarnu podršku naporima država članica usmjerenih na zaštitu, ponajprije ljudi, ali i okoliša i imovine, uključujući kulturnu baštinu, kao i podršku u slučaju prirodnih katastrofa ili katastrofa izazvanih ljudskim faktorom (teroristički činovi, tehnološki, radiološki ili ekološki incidenti velikih razmjera). Instrument također pospješuje intenzivnu suradnju između država članica na području civilne zaštite.

Mehanizam Zajednice za civilnu zaštitu ima za cilj olakšati suradnju u intervencijama pomoći civilne zaštite u hitnim slučajevima, kada je potrebno reagirati žurnom akcijom. To se odnosi i na situacije neposredne opasnosti od hitnih slučaja u kojima će biti potrebno žurno reagirati.

Takva se intervencija predviđa u situacijama kada pripremljenost zemlje pogođene katastrofom nije dovoljna za adekvatnu reakciju jer nema dovoljno dostupnih resursa. Udruživanjem kapaciteta civilne zaštite iz zemalja koje sudjeluju u ovom programu, ovaj Mehanizam Zajednice može osigurati bolju zaštitu, prvenstveno ljudi, ali isto tako i prirodnog i kulturnog okoliša i imovine.


Područje ulaganja

  • financiranje aktivnosti i alata Mehanizma Zajednice za civilnu zaštitu, uključujući aktivnosti Centra za monitoring i informiranje (eng. kratica MIC) uspostavljenog na europskoj razini te Zajedničkog sustava za komunikaciju i informiranje u slučaju katastrofa (CECIS), kroz koji države razmjenjuju uzbune i obavijesti.
  • projekti prevencije (istraživanje uzroka katastrofe, predviđanje, javno informiranje) doprinose razvoju politika prevencije nesreća, povezivanju dionika i politika kroz ciklus upravljanja nesrećama te poboljšanju učinkovitosti postojećih instrumenata politike za prevenciju nesreća.
  • projekti pripravnosti (otkrivanje, edukacija, umrežavanje, vježbe, mobilizacija stručnjaka) doprinose poboljšanju učinkovitosti žurnog djelovanja unaprjeđenjem pripravnosti i svijesti o snagama civilne zaštite, potpori nastojanjima zaštite građana, okoliša i imovine u slučaju prirodne i od strane čovjeka uzrokovane nesreće, omogućavanju suradnje među zemljama u pripravnosti civilne zaštite i onečišćenja mora.
  • u okviru projekata mogu se financirati aktivnosti izrade studija, tečajevi, radionice, vježbe i slično.


Potencijalni korisnici

  • u slučaju da se projektom ne ostvaruje profit te ovisno o pozivu za dostavu projektnih prijedloga, u programu mogu sudjelovati razni potencijalni korisnici, poput tijela državne uprave, sveučilišta, međunarodne organizacije, nevladine udruge te komercijalne tvrtke, uključujući i malo i srednje poduzetništvo.
  • Mehanizma Zajednice za civilnu zaštitu su institucije civilne zaštite u Hrvatskoj

Opća uprava za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu EK objavljuje natječaje za prijavu projektnih prijedloga  jednom ili dva puta godišnje na svojim web stranicama.

Europskoj komisiji potrebno je dostaviti dokumente iz kojih je vidljivo da je nacionalno tijelo nadležno za civilnu zaštitu (Državna uprava za zaštitu i spašavanje) upoznato s prijavom projektnog prijedloga. Europska komisija u okviru Financijskog instrumenta za civilnu zaštitu sufinancira projekte (primjerice prevencije i spremnosti) s 75% do 85% ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova projekta (ostatak troškova snosi sam ugovaratelj projekta).


Kontakt

Osoba na provedbenoj razini: gđa Tamara Kopal
Tel: + 385 1 3650-057
E-mail: tamara.kopal@duzs.hr