Kultura 2007-2013

Upravljanje programom

 
Nadležno tijelo EK Opća uprava za obrazovanje i kulturu Europske komisije (DE EAC),
te Izvršna agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku
i kulturu (EACEA)
Nacionalna kontakt točka Ministarstvo kulture
Sektor za europske poslove i medije -
Uprava za međunarodnu suradnju i fondove Europske unije
Web stranica programa: Culture Programme 2007 - 2013
Poziv na dostavu projektnih prijedloga http://eacea.ec.europa.eu/about/call_tenders/call_tenders_en.php
 Prijedlog EK za razdoblje 2014. - 2020. Creative Europe

Programom Kultura 2007-2013 financiraju se projekti kulturne suradnje u svim vrstama umjetničkog i kulturnog rada: scenskim umjetnostima, vizualnim umjetnostima, književnosti, kulturnoj baštini, povijesti kulture itd.

Programom Kultura žele se postići tri važna cilja:

 • promicanje prekogranične mobilnosti kulturnih djelatnika,
 • poticanje transnacionalnog kretanja kulturnih i umjetničkih djela,
 • njegovanje interkulturalnog dijaloga.


 Područje ulaganja

 • Prva programska aktivnost: potpora kulturnim projektima omogućuje kulturnim organizacijama raznih zemalja suradnju u kulturnim i umjetničkim projektima poput:- projekti višegodišnje suradnje
  • projekti kratkoročne suradnje
  • književni prijevodi
  • projekti suradnje s trećim zemljama
  • potpora europskim kulturnim festivalima
 
 • Druga programska aktivnost: potpora tijelima u kulturi daje potporu ustanovama kulture koje rade ili nastoje raditi u europskim razmjerima. Sufinanciraju se dugoročni programi rada takvih organizacija. Tijela u kulturi koja primaju potporu na toj osnovi trebala bi poticati suradnju među kulturnim organizacijama različitih europskih zemalja, prepoznati potrebe europske umjetničke zajednice, zastupati ovaj sektor u komunikaciji s institucijama Europske unije, sudjelovati u javnoj kulturnoj debati te djelovati kao ambasadori europske kulture.
 
 • Treća programska aktivnost: potpora aktivnostima analize i diseminacije daje potporu aktivnostima analize i širenja informacija koje na razne načine pridonose višem stupnju svjesnosti o programu Kultura i njegovim aktivnostima.
 

Potencijalni korisnici

Kulturne ustanove i drugi sudionici kulturnog života, poput kulturnih centara, knjižnica, kazališta, glazbenih škola, glazbenih udruga, muzeja, galerija, udruga književnika, festivala, izdavača, odjela za kulturu u tijelima regionalne i lokalne uprave te pojedinaca koji djeluju u sektoru kulture.

Ministarstvo kulture prema donesenom pravilniku sufinancira pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj koje sudjeluju u projektima programa Kultura 2007-2013, u statusu vodećeg partnera ili suorganizatora.


Kontakt

gđa Martina Borovac Pečarević, g. Mladen Špehar  
Adresa: Runjaninova 2, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 4866 334; 4866 326
Fax: +385 (0)1 4866 586
Mob.: + 385 99 263 5217
Mob:. + 385 99 267 4534
E-mail: ccp@min-kulture.hr