Ustrojstvo Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije („Narodne novine“, broj 45/2017) uređeno je unutarnje ustrojstvo Ministarstva koje se sastoji od devet ustrojstvenih jedinica:
 

1. Kabinet ministra

Kabinet ministra obavlja stručne i administrativne poslove za ministra i državne tajnike, priprema izjave ministra i državnih tajnika u medijima, koordinira provedbu politika i odluka u pitanjima iz nadležnosti pojedinih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, koordinira poslove u vezi sa sjednicama Vlade Republike Hrvatske i radnim tijelima Vlade Republike Hrvatske, obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe dužnosnika za akreditaciju u vezi s povlačenjem i korištenjem sredstava pretpristupnih programa pomoći i sredstava iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda Europske unije, kao i Europskih strukturnih i investicijskih fondova (u daljnjem tekstu: ESI fondova) te poslove informiranja u vezi s akreditacijom, prima predstavke i pritužbe građana i brine o daljnjem postupanju po njima, obavlja poslove koji se odnose na komunikaciju s medijima i prezentaciju aktivnosti Ministarstva te poslove vezane uz planiranje, usmjeravanje, nadzor i provedbu strategije informiranja i odnosa s javnošću, obavlja medijsko, promidžbeno i drugo prezentiranje aktivnosti Ministarstva, surađuje s uredima Vlade Republike Hrvatske, službama koje obavljaju istu ili sličnu djelatnost, nevladinim organizacijama s posebnim naglaskom na institucije koje se bave fondovima Europske unije (u daljnjem tekstu: EU fondovima), obavlja poslove u vezi s razmjenom informacija od javnog interesa i provedbom važećih propisa o pravu na pristup informacijama, obavlja druge stručne i administrativne poslove za službene potrebe ministra i državne tajnike, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.
 

2. Glavno tajništvo 

Glavno tajništvo obavlja poslove usklađivanja rada upravnih organizacija i unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva, koordinira donošenje godišnjeg plana rada Ministarstva i izvješća o izvršenju godišnjeg plana rada, izrađuje prijedloge planova zapošljavanja, osposobljavanja i stručnog usavršavanja državnih službenika, poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na sudjelovanje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva, obavlja poslove procjene učinaka propisa u skladu s posebnim zakonom, priprema prijedloge ugovora i internih akata iz svoje nadležnosti, provodi kontrolu ugovora iz nadležnosti Glavnog tajništva, obavlja poslove planiranja, upravljanja i razvoja ljudskih potencijala, opće, tehničke i pomoćne poslove te poslove zaštite na radu, stručne i administrativne poslove koji se odnose na upravljanje dokumentacijom, skrbi o urednom i pravilnom korištenju imovine, sredstava za rad, opremanju prostora Ministarstva, voznom parku i korištenju vozila, načinu održavanja sredstava i opreme, obavlja poslove informacijske sigurnosti i obrane, organizira prijevoz dužnosnika i službenika Ministarstva, obavlja poslove pisarnice, dostave, održavanja poslovnih prostora, opreme i čišćenja, priprema godišnji plan nabave i provodi postupak nabave roba, radova i usluga za potrebe Ministarstva, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga. Za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:
 
 • 2.1. Sektor za ljudske potencijale i opće poslove obavlja poslove planiranja, upravljanja i razvoja ljudskih potencijala Ministarstva, prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa iz područja službeničkih i radno-pravnih odnosa za potrebe Ministarstva, daje stručna mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz navedenog područja, obavlja stručne i upravno-pravne poslove u vezi s prijmom u državnu službu, rasporedom na radna mjesta i statusnim pravima dužnosnika, službenika i namještenika Ministarstva, obavlja poslove unosa podataka o zaposlenicima Ministarstva u Registar zaposlenih u javnom sektoru, obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na upravljanje dokumentacijom, nadzor i provođenje mjera zaštite osoba, imovine i objekata Ministarstva, brine o urednom i pravilnom korištenju nekretnina koje su na korištenju i vozilima koja su u vlasništvu ili uporabi Ministarstava, obavlja poslove informacijske sigurnosti i obrane, organizira rad čajne kuhinje, obavlja stručne poslove vezane uz zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu, obavlja tehničke i pomoćne poslove, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga. Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:
 
 • 2.1.1. Služba za upravljanje i razvoj ljudskih potencijala
  • 2.1.1.1. Odjel za upravljanje radnim odnosima
  • 2.1.1.2. Odjel za planiranje i razvoj ljudskih potencijala
 • 2.1.2. Služba za opće poslove i uredsko poslovanje
  • 2.1.2.1. Odjel za opće poslove
   • 2.1.2.1.1. Pododsjek za vozni park
  • 2.1.2.2. Odjel za uredsko poslovanje
 
 • 2.2. Sektor za pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na sudjelovanje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva, koordinira donošenje godišnjeg plana rada Ministarstva i izvješća o izvršenju godišnjeg plana rada, prati realizaciju planiranih zakonodavnih aktivnosti, daje mišljenja na nacrte zakona i drugih propisa iz nadležnosti rada drugih središnjih tijela državne uprave, koordinira izradu objašnjenja i stručnih mišljenja o pitanjima iz nadležnosti Ministarstva kao Upravljačkog i Koordinacijskog tijela operativnih programa ESI fondova te Posredničkog tijela razine 1, uključujući pitanja koja se odnose na upravljanje IPA programima prekogranične suradnje i provedbu EGP financijskog mehanizma i Norveškog financijskog mehanizma, Švicarskog programa suradnje i ostalih programa EU u kojima sudjeluje i koje provodi Ministarstvo. Sektor zastupa Ministarstvo u upravnim sporovima i izvršavanju sudskih odluka, koordinira izradu prijedloga godišnjeg plana normativnih aktivnosti Ministarstva i ostale poslove iz područja procjene učinaka propisa u skladu s posebnim zakonom, izrađuje ugovore iz nadležnosti Sektora te daje mišljenje na prijedloge ugovora i ostalih akata iz nadležnosti Ministarstva kao Upravljačkog i Koordinacijskog tijela operativnih programa ESI fondova te Posredničkog tijela razine 1, priprema interne normativne akte kojima se osigurava provedba poslova iz nadležnosti Ministarstva uključujući i EU poslove, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora nad radom pravnih osoba koje imaju javne ovlasti iz nadležnosti Ministarstva, vodi evidenciju sudskih sporova u nadležnosti Ministarstva, izrađuje akte o imenovanjima te akte o ustrojavanju koordinacijskih i drugih tijela kojima se osigurava provedba poslova iz nadležnosti Ministarstva uključujući i EU poslove, koordinira pripremu odgovora i očitovanja te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera u građanskim, kaznenim, arbitražnim, upravnim i prekršajnim postupcima, vodi evidenciju ugovora i sudskih sporova u nadležnosti Ministarstva, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga. Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:
 
 • 2.1.1. Služba za normativno-pravne poslove
 • 2.2.2. Služba za zastupanje i suradnju s pravosudnim tijelima
 
 • 2.3. Služba za nabavu
 • 2.3.1. Odjel za pripremu i provedbu postupaka nabave financiranih iz EU sredstava
 • 2.3.2. Odjel za pripremu i provedbu postupaka nabave financiranih iz nacionalnih sredstava
 • 2.3.3. Odjel za kontrolu postupaka nabave
 

3. Uprava za financije i informacijsko-telekomunikacijske sustave

Uprava za financije i informacijsko-telekomunikacijske sustave (u daljnjem tekstu: ITK sustav) obavlja stručne poslove vezane uz planiranje i izvršavanje financijskog plana, koordinira razvoj sustava unutarnjih kontrola u Ministarstvu, provodi analize i izrađuje izvješća prema zahtjevima Upravljačkog tijela, obavlja stručne poslove vezane uz planiranje i pripremu financijskog plana za višegodišnje razdoblje za IPA programe prekogranične suradnje u suradnji s Upravljačkim tijelom, obavlja poslove Tijela za ovjeravanje troškova projekata u programima teritorijalne suradnje u kojima je Republika Hrvatska preuzela upravljačke ovlasti, sudjeluje u pripremi i ažuriranju Opisa kontrolnog i upravljačkog sustava, sudjeluje u pripremi planova i izradi izvješća o korištenju međunarodnih investicijskih zajmova i darovnica kojima se financiraju razvojni programi, prati dinamiku provedbe i analizira ostvarenje razvojnih projekata, brine o funkcioniranju i održavanju ITK sustava Ministarstva, planira, koordinira i organizira izradu info sustava i razvoj telekomunikacijskih mreža, prati informatičke tehnologije i predlaže primjenu mjera za unaprjeđenje informatičko-telekomunikacijskih sustava, određuje pravila i standarde zaštite i načina korištenja informacijske infrastrukture informatičkih i komunikacijskih sustava, potiče izradu raznih evidencija i daje njihovu tehničku podlogu, vodi evidenciju korisnika, daje upute i educira o djelotvornom i ispravnom korištenju informatičkih resursa, pruža pomoć i podršku korisnicima informatičkog sustava iz područja uporabe informatičke opreme i programskih rješenja, analizira i odabire sve komplementarne informatičke tehnologije, nadzire tekuće održavanje informatičke opreme, sudjeluje u izradi i provedbi mjera sigurnosti informacijskih sustava, prati i analizira radne procese unutar Ministarstva i daje prijedloge za poboljšanje radne učinkovitosti, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga. Za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:
 
 • 3.1. Sektor za financijsko planiranje, upravljanje troškovima i kontrolu organizira, kontrolira i prati izvršenje financijskog plana, obavlja poslove vezane uz ustrojavanje i vođenje poslovnih knjiga, kontrolira financijsku dokumentaciju, izradu periodičnih izvještaja, pruža potporu ustrojstvenim jedinicama u čijoj su nadležnosti razvojni projekti financirani sredstvima inozemnih zajmova, darovnica i EU fondova u dijelu pripreme metodologije i modela financiranja, planiranja i praćenja tijeka financiranja, sudjeluje u pregovorima o kandidiranju projekata koji će se financirati kroz projekte međunarodnih financijskih institucija, darovnica i EU fondova za operativne programe iz nadležnosti Ministarstva, obavlja poslove Tijela za ovjeravanje troškova projekata u programima teritorijalne suradnje u kojima je Republika Hrvatska preuzela upravljačke ovlasti, sudjeluje u pripremi i ažuriranju Opisa kontrolnog i upravljačkog sustava, prati postupak ugovaranja i povlačenja sredstava iz vanjskih izvora i plaćanja iz državnog proračuna, sudjeluje u poslovima ustrojavanja sustava praćenja tijeka financijskih sredstava, prati dinamiku provedbe i analizira ostvarenje razvojnih projekata, sudjeluje u pripremi financijskih izvješća za davatelje financijskih sredstava uz nadležne ustrojstvene jedinice, prati trošenje sredstava namijenjenih za provedbu financiranih programa, provodi kontrole ispravnosti dokumentacije i redoslijed procedura propisanih od međunarodnih financijskih institucija i tijela EU, koordinira i upravlja provedbom projekata iz nadležnosti rada Ministarstva koji su odabrani za sufinanciranje od strane EU kroz programe pretpristupne pomoći, koordinira razvoj sustava unutarnjih kontrola u Ministarstvu te u skladu s time koordinira provođenje samoprocjene sustava unutarnjih kontrola putem Izjave o fiskalnoj odgovornosti, kao i  uspostavu sustava upravljanja rizicima. Sektor pruža savjete i potporu rukovoditeljima ustrojstvenih jedinica, uključujući rukovoditelje korisnika proračuna u nadležnosti, u oblikovanju i razvoju sustava unutarnjih kontrola, sudjeluje u izradi strateških i financijskih operativnih planova Ministarstva u okviru svoje nadležnosti, ukazuje na nedostatke, inicira i sudjeluje u implementaciji mjera za otklanjanje utvrđenih manjkavosti sustava, inicira i izrađuje smjernice i druge provedbene upute o postupanju kojima se uređuju ovlasti i odgovornosti pojedinih sudionika u procesima planiranja i izrade programa. Obavlja poslove praćenja realizacije programa, obrade financijske dokumentacije, internog izvješćivanja o izvršavanju proračunskih sredstava, ostvarenim ciljevima Ministarstva, rizicima i dr., u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama potiče razvoj informacijskih sustava, pruža potporu u osmišljavanju načina unaprjeđenja poslovnih procesa, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga. Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:
 
 • 3.1.1. Služba za proračun, ovjeravanje troškova i kontrolu
  • 3.1.1.1. Odjel za kontrolu i ovjeravanje troškova
   • 3.1.1.1.1. Pododsjek za kontrolu projektne dokumentacije
   • 3.1.1.1.2. Pododsjek za ovjeravanje projektnih troškova i izvješćivanje
  • 3.1.1.2. Odjel za planiranje i praćenje izvršenja proračuna
   • 3.1.1.2.1. Pododsjek za planiranje i izvršenje proračuna
   • 3.1.1.2.2. Pododsjek za praćenje operativnih troškova
 • 3.1.2. Služba za financiranje razvojnih programa
 
 • 3.2. Sektor za informacijsko-telekomunikacijske sustave organizira, koordinira i uspostavlja jedinstveni ITK sustav za sve ustrojstvene jedinice Ministarstva, obavlja poslove održavanja, administracije, analize, unaprjeđenja i nadzora cjelokupne informatičke infrastrukture, programskih rješenja, licenci te nužnog softvera iz područja informatike, obavlja sve aktivnosti vezane uz proces upravljanja informatičkom opremom ovisno o izvorima (su)financiranja iz nacionalnih izvora i ESI fondova, izrađuje i unaprjeđuje upute, pravila i postupke kojima se propisuje način korištenja informatičke infrastrukture u skladu s najboljim praksama i odgovarajućim svjetskim i domaćim normizacijskim dokumentima u području informatike za ITK sustave upravljanja ESI fondovima i ostale sustave u nadležnosti Ministarstva, nadzire sigurnost komunikacija i provodi mjere za zaštitu sigurnosti informacija unutar ITK sustava Ministarstva, surađuje s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama zaduženim za uspostavu i unaprjeđenje rada informacijskog sustava za upravljanje ESI fondovima (ESI Managing Information System – ESIF MIS), te ostalih informacijskih sustava iz područja sufinanciranja, planiranja i strateške analize vezanih uz djelokrug rada Ministarstva, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga. Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:
 
 • 3.2.1. Služba za informacijsko-telekomunikacijsku podršku
 • 3.2.2. Služba za unaprjeđenje sustava i poslovnih procesa
 

4. Uprava za strateško planiranje i koordinaciju EU fondova

Uprava za strateško planiranje i koordinaciju EU fondova obavlja poslove vezane uz uspostavu, upravljanje i koordinaciju cjelokupnog sustava strateškog planiranja razvoja na nacionalnoj razini, koordinira izradu nacionalne razvojne strategije, u funkciji Koordinacijskog tijela za ESI fondove vrši koordinaciju, programiranje i strateško praćenje provedbe Kohezijske politike i programa europskih strukturnih i investicijskih fondova (u daljnjem tekstu: ESIF programa) u Republici Hrvatskoj, vodi računa o komplementarnom korištenju i potiče sinergiju između ESIF programa i ostalih EU i međunarodnih instrumenata i programa koji su na raspolaganju Republici Hrvatskoj, osigurava pripremljenost strateških dokumenata i zalihe projekata za iduće financijsko razdoblje EU-a, u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i nadležnim javnopravnim tijelima uspostavlja i upravlja središnjom elektroničkom bazom razvojnih projekata, koordinira s tijelima državne uprave i sustavno prati korištenje EU instrumenata i Programa Unije kojima upravlja Europska komisija i institucije EU-e, koordinira pripreme za korištenje i nadzire provedbu međunarodnih financijskih mehanizama i drugih programa pomoći koji su dostupni Republici Hrvatskoj prema bilateralnim i međunarodnim ugovorima, uključujući Financijski mehanizam EGP i Norveški financijski mehanizam te Švicarski program suradnje. Uprava osigurava praćenje i vrednovanje programa EU-a u pristupnom i post-pristupnom razdoblju te praćenje i vrednovanje međunarodnih financijskih mehanizama, koordinira sudjelovanje Republike Hrvatske u višekorisničkim programima u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), obavlja poslove koordinacije pripreme i suradnje s tijelima državne uprave vezano uz programe i projekte financirane u sklopu IPA programa, prve komponente programa IPA i Prijelaznog instrumenta i funkciju podrške Nacionalnom IPA koordinatoru i EU koordinatoru u sklopu EU poslova, obavlja poslove koordinacije provedbe informativnih aktivnosti koje se odnose na upravljanje i korištenje EU fondova za tijela državne i javne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave, potencijalne prijavitelje i korisnike EU fondova te pravne osobe s javnim ovlastima, provodi aktivnosti informiranja o mogućnostima ESI fondova te promovira ostvarenja, rezultate i primjere dobre prakse radi osiguranja kontinuirane transparentnosti upravljanja i provedbe programa i podizanja razine znanja javnosti o EU fondovima i projektima, promiče jedinstveni pristup i usklađivanje komunikacijskih aktivnosti te jačanje kapaciteta institucija u sustavu EU fondova, obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz koordinaciju, razvoj, jačanje i unaprjeđenje obrazovnih aktivnosti koje se odnose na korištenje EU fondova, upravlja obrazovnim programima i po potrebi uvodi nove obrazovne programe, sudjeluje u izradi internih procedura i metodologija za administriranje i upravljanje programima i projektima financiranim EU sredstvima, priprema i ažurira pravila za vidljivost i komunikaciju EU fondova za korisnike na nacionalnoj razini, osigurava pokretanje i održavanje središnjeg internetskog portala za pružanje informacija o svim operativnim programima u državi članici te o pristupu tim programima, upravlja sadržajem službene internetske stranice Ministarstva i službenih računa na društvenim mrežama kojima se promoviraju EU fondovi i programi, putem jedinstvene informatičke platforme vodi baze podataka o predavačima, polaznicima, obrazovnim aktivnostima, obavlja ulogu izravne kontakt točke s Europskom komisijom u pitanjima komunikacije, informiranja i vidljivosti te sudjeluje u redovitim sastancima INIO i INFORM mreže, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga. Za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:
 

 • 4.1. Sektor za strateško upravljanje i koordinaciju investicija iz EU instrumenata uspostavlja i upravlja cjelovitim sustavom za strateško planiranje razvoja na nacionalnoj razini, koordinira izradu nacionalne razvojne strategije, vodeći pri tom računa o usklađenosti s EU ciljevima i prioritetima, koordinira i prati korištenje centraliziranih instrumenata EU-a u Republici Hrvatskoj, kombinirano korištenje ESI fondova i ostalih izvora financiranja, organizira korištenje vanjske stručne pomoći u pripremi projekata za ESI fondove i druge EU i međunarodne izvore, osiguravajući pri tom suradnju s međunarodnim financijskim institucijama. U funkciji Koordinacijskog tijela za ESI fondove vodi računa o komplementarnom korištenju ESIF programa i ostalih EU instrumenata i programa, uspostavlja i upravlja središnjom elektroničkom bazom razvojnih projekata, usmjerava razvojne projekte na prikladne EU i međunarodne izvore financiranja, sudjeluje u vezanim aktivnostima informiranja i edukacije, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga. Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:
 
 • 4.1.1. Služba za strateško planiranje i praćenje razvoja
  • 4.1.1.1. Odjel za upravljanje, kontrolu i informacijski sustav
  • 4.1.1.2. Odjel za nacionalnu razvojnu strategiju
 • 4.1.2. Služba za koordinaciju razvojnih projekata i centraliziranih EU instrumenata
 
 • 4.2. Sektor za programiranje, koordinaciju i strateško praćenje ESI fondova obavlja poslove koordinacije izrade, izmjena i strateškog praćenja provedbe višegodišnjih programskih dokumenata kao osnovnih uvjeta za korištenje ESI fondova, uključujući: osiguravanje usklađenosti s regulativama i strategijama EU-a i nacionalnim strateškim okvirima, uključivanje odgovarajućih dionika u proces planiranja i izradu potrebnih popratnih dokumenata, vođenje pregovora s Europskom komisijom, organizira rad NKO-a, osigurava zastupljenost Republike Hrvatske u relevantnim radnim strukturama i odborima Europske komisije i Vijeća i sudjeluje u pregovorima o budućnosti kohezijske politike i višegodišnjeg financijskog okvira, u dijelu strateškog praćenja nadzire i izvješćuje o napretku provedbe Sporazuma o partnerstvu, izrađuje i nadzire provedbu Evaluacijske strategije za ESI fondove 2014. – 2020. te strateški usmjerava djelovanja s ciljem optimalne iskorištenosti sredstava i ostvarenja postavljenih strateških ciljeva, izvješćuje druga nacionalna tijela, Europsku komisiju i ostale dionike o ESI fondovima te prema potrebi sudjeluje u vezanim aktivnostima informiranja i edukacije, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga. Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:
 • 4.2.1. Služba za poslove koordinacije i programiranja ESI fondova
  • 4.2.1.1. Odjel za strateško praćenje u području konkurentnosti i kohezije (tematski ciljevi 1, 2 i 3) i objedinjene poslove koordinacije ESI fondova
  • 4.2.1.2. Odjel za strateško praćenje u području konkurentnosti i kohezije (tematski ciljevi 4, 5, 6 i 7) i programiranje ESI fondova
 • 4.2.2. Služba za izvještavanje i vrednovanje ESI fondova
  • 4.2.2.1.  Odjel za strateško praćenje tematskih ciljeva 8, 9, 10 i 11 ESI fondova te izvještavanje o ESI fondovima
  • 4.2.2.2.  Odjel za strateško praćenje u području ruralnog razvoja, pomorstva i ribarstva te vrednovanje na razini Sporazuma o partnerstvu
 • 4.2.3.  Služba za kohezijsku politiku i EU poslove
 
 • 4.3.  Sektor za EU programe i međunarodne financijske mehanizme obavlja poslove planiranja, koordinacije i upravljanja provedbom međunarodnim financijskim mehanizmima i drugih programa pomoći koji su dostupni Republici Hrvatskoj prema bilateralnim i međunarodnim sporazumima, uključujući Financijski mehanizam EGP i Norveški financijski mehanizam te Švicarski program suradnje, obavlja poslove koordinacije pripreme i suradnje s tijelima državne uprave i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave vezano uz programe i projekte financirane u sklopu prve komponente programa IPA i Prijelaznog instrumenta i poslove tehničkog tajništva za Nacionalnog IPA koordinatora (u daljnjem tekstu: NIPAK). Sektor osigurava praćenje i vrednovanje višekorisničkih programa EU-a u pristupnom i post-pristupnom razdoblju, osigurava praćenje i vrednovanje međunarodnih financijskih mehanizama i programa bilateralne pomoći, u okviru ingerencije NIPAK-a osigurava potporu Dunavskoj strategiji, u funkciji Koordinacijskog tijela za ESI fondove vodi računa o komplementarnom korištenju ESIF programa i ostalih EU i međunarodnih financijskih mehanizama i programa, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga. Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:
 
 • 4.3.1.  Služba za koordinaciju IPA programa i Prijelaznog instrumenta i programiranje međunarodnih financijskih mehanizama
  • 4.3.1.1.  Odjel za koordinaciju pripreme i provedbe financijskih, društvenih, socijalnih i administrativnih prioriteta
  • 4.3.1.2.  Odjel za koordinaciju pripreme i provedbe gospodarskih, znanstvenih, okolišnih i energetskih prioriteta
 • 4.3.2.  Služba za upravljanje, praćenje i vrednovanje IPA programa, Prijelaznog instrumenta i međunarodnih financijskih mehanizama
 
 • 4.4.  Sektor za komunikaciju i jačanje kapaciteta u području EU fondova obavlja poslove Koordinacijskog tijela za informativno-obrazovne aktivnosti o EU fondovima te poslove Upravljačkog tijela u dijelu koji se odnosi na komunikacijske aktivnosti operativnih programa iz nadležnosti Ministarstva, osigurava pokretanje i održavanje središnjeg internetskog portala za pružanje informacija o svim operativnim programima u državi članici te o pristupu tim programima, izravno kontaktira s Europskom komisijom u pitanjima komunikacije, informiranja i vidljivosti, koordinira i priprema odgovore na upite potencijalnih korisnika i korisnika EU sredstava koji su zaprimljeni elektroničkim putem i službenom poštom, obavlja poslove komunikacije i informiranja o EU fondovima, organizira i provodi promotivne kampanje iz područja EU fondova, organizira promotivne događaje i aktivnosti, organizira pripremu, izradu i nabavku promotivnih materijala za potrebe promocije EU fondova i drugih potreba iz nadležnosti Ministarstva, vodi evidenciju projekata financiranih EU sredstvima, obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz koordinaciju, organizaciju, razvoj, jačanje i unaprjeđenje obrazovnih aktivnosti koje se odnose na korištenje EU fondova za tijela državne i javne uprave, zaposlenike tijela u sustavu upravljanja i kontrole EU fondova, pravne osobe s javnim ovlastima te potencijalne prijavitelje i korisnike. Sektor surađuje s regionalnim koordinatorima na poslovima organizacije seminara, radionica i drugih obrazovnih aktivnosti koje se odnose na korištenje EU fondova za tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, surađuje na obrazovnim aktivnostima s institucijama uključenima u proces obrazovanja o EU fondovima, upravlja obrazovnim programima i po potrebi uvodi nove obrazovne programe, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga. Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:
 • 4.4.1.  Služba za jačanje kapaciteta, koordinaciju i vidljivost u području EU fondova
  • 4.4.1.1.  Odjel za jačanje kapaciteta za provedbu EU fondova
  • 4.4.1.2.  Odjel za koordinaciju i vidljivost EU fondova
 • 4.4.2.  Služba za komunikaciju i promotivne aktivnosti o EU fondovima
  

5. Uprava za provedbu operativnih programa I financijskih instrumenata  

Uprava za provedbu operativnih programa I financijskih instrumenata obavlja poslove upravljanja i provedbe Operativnog programa „Regionalna konkurentnost 2007. – 2013.“ i Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, sufinanciranih sredstvima strukturnih instrumenata Europske unije, uključujući: uspostavu i unaprjeđenje rada sustava, financijsko upravljanje i kontrolu, praćenje, izvještavanje i vrednovanje, pripremu i provedbu projekata te koordinaciju s međunarodnim financijskim institucijama u pitanjima vezanim za aktivnosti predmetnih programa, redovnu suradnju sa službama Europske komisije i obavljanje poslova vezanih uz sudjelovanje u radnim tijelima Europske komisije, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga. Za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:
 
 • 5.1. Sektor za uspostavu i unaprjeđenje rada sustava obavlja poslove uspostave i unaprjeđenja rada sustava za provedbu Operativnog programa „Regionalna konkurentnost 2007. – 2013.“ i Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, uključujući: uspostavu institucionalnog okvira i pravila za provedbu programa i instrumenata, poslove vezane uz akreditaciju sustava upravljanja i kontrole, praćenje i razvoj administrativnih kapaciteta sustava, analizu i optimizaciju poslovnih procesa te razvoj i održavanje informatičkih sustava za podršku u provedbi istih, provjere na razini sustava te koordinaciju provedbe aktivnosti tijela sustava u pogledu revizija, sudjelovanje u aktivnostima radnih tijela Europske komisije, a posebice onima koji se odnose na regulatorni i provedbeni okvir za upravljanje ESI fondovima, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga. Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:
 
 • 5.1.1. Služba za uspostavu sustava 
  • 5.1.1.1. Odjel za institucionalni okvir i pravila
  • 5.1.1.2. Odjel za praćenje i razvoj administrativnih kapaciteta
 • 5.1.2. Služba za potporu poslovnim procesima
 • 5.1.3. Služba za kontrolu kvalitete sustava
  • 5.1.3.1. Odjel za provedbu planiranih i ad hoc provjera na razini sustava
  • 5.1.3.2. Odjel za osiguranje pravilnosti i zakonitosti izdataka i provedbu provjera na razini sustava
  • 5.1.3.3. Odjel za koordinaciju revizija i kontrola
 
 • 5.2. Sektor za horizontalna pitanja i postupanje po prigovorima obavlja poslove upravljanja rizicima, nepravilnostima i prijevarama na razini sustava upravljanja i kontrole, uključujući preventivne aktivnosti, praćenje postupanja i izvještavanje. Sektor pruža potporu sustavu upravljanja i kontrole u horizontalnim pitanjima, posebice u području javne nabave i državnih potpora, postupa po prigovorima, žalbama i tužbama u sustavu upravljanja i kontrole te osigurava primjenu regulatornog i provedbenog okvira za upravljanje ESI fondovima, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga. Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:
 • 5.2.1. Služba za upravljanje rizicima i horizontalna pitanja
  • 5.2.1.1. Odjel za upravljanje rizicima
  • 5.2.1.2. Odjel za praćenje nepravilnosti i potporu sustavu u području javne nabave i državnih potpora
 • 5.2.2. Služba za postupanje po prigovorima
  • 5.2.2.1. Odjel za prigovore u postupcima odabira operacija
  • 5.2.2.2. Odjel za prigovore u provedbi operacija
 
 • 5.3. Sektor za provedbu operativnih programa i financijskih instrumenata obavlja funkcije provedbe programa i instrumenata iz nadležnosti Uprave, uključujući: financijsko upravljanje i kontrolu, praćenje, izvještavanje, pripremu i provedbu aktivnosti vrednovanja, provedbu programa u dijelu korištenja sredstava tehničke pomoći, pripremu, provedbu i kontrolu provedbe financijskih instrumenata, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga. Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Sektora, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:
 • 5.3.1. Služba za upravljanje provedbom operativnih programa
  • 5.3.1.1. Odjel za financijsko praćenje
  • 5.3.1.2. Odjel za praćenje i izvještavanje
  • 5.3.1.3.  Odjel za vrednovanje Upravljačkog tijela
 • 5.3.2. Služba za financijsku kontrolu, prognoziranje i plaćanja
  • 5.3.2.1. Odjel za plaćanja te financijsku kontrolu i prognoziranje u područjima jačanja gospodarstva i konkurentnosti te socijalne, zdravstvene i obrazovne infrastrukture
  • 5.3.2.2. Odjel za plaćanja te financijsku kontrolu i prognoziranje u područjima energetike, zaštite okoliša, prometne infrastrukture i mobilnosti te informacijsko-komunikacijske tehnologije
 • 5.3.3. Služba za koordinaciju korištenja sredstava tehničke pomoći
 • 5.3.4.  Služba za financijske instrumente
  • 5.3.4.1.  Odjel za razvoj modela provedbe financijskih proizvoda
  • 5.3.4.2.  Odjel za praćenje i kontrolu kvalitete provedbe financijskih instrumenata
 
 • 5.4.  Sektor za pripremu i provedbu projekata u područjima jačanja gospodarstva i konkurentnosti te socijalne, zdravstvene i obrazovne infrastrukture obavlja poslove vezane za pripremu strateških i ostalih projekata, pripremu dokumentacije te provedbu postupaka dodjele sredstava za područja ulaganja Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u nadležnosti Ministarstva, odnosno poslove odobrenja dokumentacije za postupke dodjele sredstava u nadležnosti drugih tijela sustava, poslove vezane za pružanje podrške korisnicima strateških projekata i drugim tijelima tijekom provedbe istih te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga. Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Sektora, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:
 • 5.4.1.  Služba za pripremu i provedbu projekata u područjima jačanja gospodarstva i konkurentnosti
  • 5.4.1.1.  Odjel za pripremu i provedbu projekata u području istraživanja i razvoja
  • 5.4.1.2.  Odjel za pripremu i provedbu projekata u području jačanja poslovne konkurentnosti
  • 5.4.1.3.  Odjel za pripremu i provedbu projekata u području digitalnog razvoja i razvoja e-usluga
 • 5.4.2.  Služba za pripremu i provedbu projekata u području socijalne, zdravstvene i obrazovne infrastrukture
  • 5.4.2.1.  Odjel za pripremu i provedbu projekata u području socijalne i zdravstvene infrastrukture
  • 5.4.2.2.  Odjel za pripremu i provedbu projekata u području obrazovne infrastrukture
 
 • 5.5.  Sektor za pripremu i provedbu projekata u područjima energetike, klimatskih promjena, zaštite okoliša te prometne infrastrukture i mobilnosti obavlja poslove vezane za pripremu strateških i ostalih projekata, pripremu dokumentacije te provedbu postupaka dodjele sredstava za područja ulaganja Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u nadležnosti Ministarstva, odnosno poslove odobrenja dokumentacije za postupke dodjele sredstava u nadležnosti drugih tijela sustava, poslove vezane za pružanje podrške korisnicima strateških projekata i drugim tijelima tijekom provedbe istih te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga. Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Sektora, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:
 
 • 5.5.1.  Služba za pripremu i provedbu projekata u područjima energetike te prometne infrastrukture i mobilnosti
  • 5.5.1.1.  Odjel za pripremu i provedbu projekata u području energetike
  • 5.5.1.2.  Odjel za pripremu i provedbu projekata u područjima prometne infrastrukture i mobilnosti
 • 5.5.2.  Služba za pripremu i provedbu projekata u područjima klimatskih promjena i zaštite okoliša
  • 5.5.2.1.  Odjel za pripremu i provedbu projekata u područjima klimatskih promjena, kulturne i prirodne baštine te bioraznolikosti
  • 5.5.2.2.  Odjel za pripremu i provedbu projekata u područjima upravljanja vodama, gospodarenja otpadom te upravljanja rizicima
 
 • 5.6.  Služba za koordinaciju u pripremi i provedbi projekata
 • 5.6.1.  Odjel za koordinaciju vanjske stručne pomoći tijelima u sustavu
 • 5.6.2.  Odjel za suradnju s međunarodnim financijskim institucijama i primjenu horizontalnih načela
 

 6. Uprava za regionalni razvoj  

Uprava za regionalni razvoj predlaže politiku regionalnoga razvoja i uspostave cjelovitog sustava planiranja, upravljanja i financiranja istog: predlaganje unaprjeđenja zakonodavnog i institucionalnog sustava upravljanja regionalnim razvojem, koordinacija sudionika i aktivnosti u pogledu formuliranja i provedbe regionalne politike te ostalih javnih politika od posebne važnosti za regionalni razvoj, predlaganje strateških ciljeva, prioriteta i mjera regionalnoga razvoja, izrada strateških i programskih dokumenta politike regionalnoga razvoja te teritorijalnih programa, sudjelovanje u predlaganju mjera za razvoj potpomognutih područja i drugih područja s razvojnim posebnostima, suradnja s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, koordinacija aktivnosti s ostalim tijelima i nositeljima razvojnih programa, koordinacija i vođenje svih međuresornih radnih skupina i baza podataka vezano uz regionalni razvoj na državnoj razini te promidžba državnih poticajnih mjera i razvojnih programa i projekata vezanih uz isti, uspostava cjelovitog sustava praćenja i vrednovanja politike regionalnoga razvoja te izvještavanje o provedbi iste, uspostava integriranog informacijskog sustava podataka i pokazatelja za praćenje stanja i trendova regionalnog razvoja, koordinacija pripreme i provedbe programa urbanog razvoja te uspostava sustava za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja, obavljanje funkcije korisnika operacija u sklopu Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima, koordinacija pripreme i provedbe programa prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje te makro-regionalnih strategija u kojima sudjeluje Republika Hrvatska, sudjelovanje u radu programskih tijela programa teritorijalne suradnje, obavljanje funkcija kontrole Operativne strukture IIb komponente programa IPA za razdoblje 2007. – 2013., te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga. Za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:
 
 • 6.1.  Sektor za politiku regionalnoga razvoja predlaže politiku regionalnoga razvoja i uspostavu cjelovitog sustava planiranja, upravljanja i financiranja regionalnoga razvoja: predlaganje unaprjeđenja zakonodavnog i institucionalnog sustava upravljanja regionalnim razvojem, koordinacija sudionika i aktivnosti u pogledu formuliranja i provedbe regionalne politike te ostalih javnih politika od posebne važnosti za regionalni razvoj, izrada strateških i programskih dokumenta politike regionalnoga razvoja, predlaganje strateških ciljeva, prioriteta i mjera regionalnoga razvoja, sudjelovanje u predlaganju mjera za razvoj potpomognutih područja i drugih područja s razvojnim posebnostima, utvrđivanje metodologije za izračun indeksa razvijenosti te razvrstavanje teritorijalnih jedinica prema stupnju razvijenosti, uspostava integriranog informacijskog sustava pokazatelja za praćenje stanja i trendova regionalnoga razvoja, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga. Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:
 • 6.1.1.  Služba za pravni i strateški okvir politike regionalnoga razvoja
 • 6.1.2.  Služba za podršku politici regionalnoga razvoja
 
 • 6.2. Sektor za programe urbanoga razvoja obavlja poslove vezane za sudjelovanje u procesu programiranja vezano za korištenje ESI fondova namijenjenih urbanom razvoju, koordinaciju tijela u sustavu koja su uključena u pripremu i provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (u daljnjem tekstu: ITU mehanizam) u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ i Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“, uspostavu, nadzor i unaprjeđenje sustava za provedbu ITU mehanizma, predlaganje kriterija odabira urbanih područja za provedbu ITU mehanizma u okviru programskih dokumenata za korištenje ESI fondova, suradnju s koordinacijskim tijelom i posredničkim tijelima tijekom izrade, provedbe, praćenja i vrednovanja Partnerskog sporazuma i operativnih programa vezanim uz ITU mehanizam, koordinaciju izrade provedbenih planova u okviru ITU mehanizma te provedbu istog, financijsko upravljanje i izvještavanje te obavljanje funkcija korisnika tehničke pomoći za ITU mehanizam i operacija 9b1.1. i 9b1.3 financiranih u sklopu programa integrirane regeneracije malih gradova Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga. Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:
 • 6.2.1. Služba za pripremu i koordinaciju programa urbanoga razvoja
  • 6.2.1.1.  Odjel za pripremu i praćenje programa urbanoga razvoja
  • 6.2.1.2.  Odjel za uspostavu sustava i horizontalne poslove
 • 6.2.2.  Služba za provedbu programa urbanoga razvoja
  • 6.2.2.1.  Odjel za podršku u pripremi projektne dokumentacije
  • 6.2.2.2.  Odjel za pripremu i objavu poziva te financijsko upravljanje
 
 • 6.3. Sektor za europsku teritorijalnu suradnju obavlja poslove koji se odnose na koordinaciju pripreme i provedbe programa prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje te makro-regionalnih strategija u kojima sudjeluje Republika Hrvatska, prati i kontrolira provedbu programa i projekata europske teritorijalne suradnje, sudjeluje u radu programskih tijela programa europske teritorijalne suradnje, izvještava i informira o programima europske teritorijalne suradnje, koordinira sve aspekte upravljanja programima dodijeljene Nacionalnom tijelu, predlaže mjere u svrhu unaprjeđenja učinkovitosti korištenja sredstava, sudjeluje u integraciji aktivnosti europske teritorijalne suradnje u regionalnu razvojnu politiku Republike Hrvatske, obavlja funkciju upravljanja i kontrole Operativne strukture IIb komponente programa IPA za razdoblje 2007. – 2013., surađuje s Europskom komisijom i državama sudionicama u programima, koordinira hrvatske nacionalne, regionalne i lokalne dionike u području europske teritorijalne suradnje, planira sredstva državnog proračuna potrebna za sufinanciranje programa te koordinira korištenje nacionalne tehničke pomoći iz programa europske teritorijalne suradnje, obavlja poslove u vezi Europskih grupacija za teritorijalnu suradnju u okviru svoga djelokruga temeljem postojećeg pravnog okvira Europske unije i nacionalnog zakonodavstva koji uređuju osnivanje i funkcioniranje Europskih grupacija za teritorijalnu suradnju, koordinira rad službi i odjela i njihovih horizontalnih funkcija i administrativnih poslova, koordinira praćenje pravnih aspekata provedbe programa Europske unije, kao i usuglašenosti s uredbama i pravilima Europske unije, koordinira postupanja po nepravilnostima, žalbama i procedurom povrata, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga. Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:
 • 6.3.1. Služba za prekograničnu suradnju
  • 6.3.1.1. Odjel za prekograničnu suradnju s državama članicama Europske unije
  • 6.3.1.2. Odjel za prekograničnu suradnju s državama nečlanicama Europske unije
 • 6.3.2. Služba za transnacionalnu i međuregionalnu suradnju

 
7. Uprava za otoke 

Uprava za otoke obavlja upravne i stručne poslove vezane uz održivi razvoj hrvatskih otoka: oblikovanje i predlaganje razvojne politike zajedničkog razvoja otoka, predlaganje i uspostavljanje cjelovitog sustava planiranja, programiranja, upravljanja i financiranja održivog razvoja otoka za sve upravne razine, izrada strateškog i pravnog okvira za razvojnu politiku otoka, koordinacija korištenja ESI fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. te ostalih međunarodnih financijskih mehanizama i drugih programa pomoći koji su dostupni Republici Hrvatskoj prema bilateralnim i međunarodnim ugovorima za područje otoka, sudjelovanje u izradi višegodišnjih programskih dokumenta kao osnovnih uvjeta za korištenje ESI fondova i drugih instrumenata Europske unije, osmišljavanje razvojnih mjera za očuvanje identiteta hrvatskih otoka u skladu s politikama Europske unije, obavljanje upravnih i stručnih poslova koji se odnose na sudjelovanje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja otoka, provedba i nadzor provedbe zakona i propisa iz djelokruga Uprave te njihovo usklađivanje s drugim propisima i propisima Europske unije, kao i predlaganje izmjena i dopuna postojećih te predlaganje novih propisa i usklađivanje s propisima Europske unije, izrada godišnjeg plana usmjeravanja i rasporeda sredstava za razvoj područja otoka, koordinacija provedbe Nacionalnog programa razvitka otoka i godišnjeg plana usmjeravanja i rasporeda sredstava za razvoj područja otoka, uspostavljanje cjelovitog sustava praćenja i vrednovanja politike razvoja otoka, izvješćivanje o provedbi politike održivog razvoja otoka, koordiniranje i analiza problema u suradnji s nadležnim tijelima Europske unije vezano za specifične probleme područja otoka, pružanje podrške lokalnim akterima na otocima u formuliranju i pripremi projekata za sufinanciranje iz državnog proračuna, fondova Europske unije te drugih izvora financiranja, promicanje i zastupanje razvojnih interesa hrvatskih otoka kroz međunarodnu suradnju, sudjelovanje u pripremi i praćenju izvršenja državnog proračuna u okviru djelokruga Uprave, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga. Za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:
 
 • 7.1.  Sektor za politiku održivog razvoja otoka i pripremu razvojnih programa koordinira i vodi poslove unaprjeđenja zakonodavnog okvira vezano uz održivi razvoj otoka, prati stanje, planira i predlaže mjere u vezi s unaprjeđenjem politika razvoja otoka na državnoj razini i njihovo usklađivanje s drugim mjerama, koordinira i izrađuje strategiju održivog razvoja otoka, u suradnji s partnerskim institucijama na regionalnoj i lokalnoj razini sudjeluje u poslovima izrade regionalnih i županijskih strategija vezanima za razvoj otoka, sudjeluje u poslovima vezanim uz međunarodne projekte te u izradi višegodišnjih programskih dokumenata za sufinanciranje intervencija iz ESI fondova u financijskoj perspektivi 2014. – 2020. i drugih instrumenata Europske unije, namijenjenih stvaranju preduvjeta za održiv gospodarski i društveni razvoj otoka i povećanje kvalitete života na otocima, obavlja i koordinira analitičko-statističke poslove u vezi s prikupljanjem, obradom i razmjenom podataka o razvoju otoka te izrađuje analize i sastavlja izvješća o provedbi programa namijenjenih održivom razvoju otoka, obavlja poslove vezano uz sudjelovanje na međunarodnim skupovima, seminarima, edukacijama, okruglim stolovima, forumima u području održivog razvoja otoka, koordinira i provodi promidžbene i edukativne aktivnosti za privlačenje investicija te promicanje održivog razvoja otoka, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga. Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:
 • 7.1.1.  Služba za politiku održivog razvoja otoka
 • 7.1.2.  Služba za izradu, praćenje i vrednovanje programa, planova i mjera održivog razvoja otoka
  • 7.1.2.1.  Odjel za izradu programa, planova i mjera održivog razvoja otoka
  • 7.1.2.2.  Odjel za praćenje i vrednovanje programa, planova i mjera održivog razvoja otoka
 
 • 7.2.  Sektor za pripremu i provedbu natječaja i projekata za održivi razvoj otoka obavlja poslove pripreme stručnih podloga za planiranje, predlaganje, usklađivanje, provedbu i promidžbu državnih poticajnih mjera, razvojnih programa i projekata te godišnjih i višegodišnjih nacionalnih programa održivog razvoja otoka, pruža podršku lokalnim i regionalnim akterima na otocima u formuliranju i pripremi projekata za sufinanciranje iz nacionalnih izvora, kontrolira, planira, priprema i odobrava transfere iz državnog proračuna namijenjenih za programe i projekte izgradnje komunalne, prometne, društvene, gospodarske infrastrukture, prometnog povezivanja, poticanja gospodarskog razvoja te drugih projekata i programa održivog razvoja otoka, provodi ostale mjere iz Zakona o otocima, prati realizaciju po sporazumima i ugovorima te investicijskim zajmovima, obavlja poslove vezane za provođenje projekta »Hrvatski otočni proizvod«, pruža podršku lokalnim akterima na otocima u formuliranju i pripremi projekata za sufinanciranje iz fondova Europske unije i instrumenata Europske unije, priprema natječaje za projekte financirane iz ESI fondova i EU instrumenata na području otoka, priprema zalihu projekata za financiranje iz ESI fondova i EU instrumenata, prikuplja, analizira i sistematizira infrastrukturne i druge projekte za koje se traži financiranje EU izvora, sudjeluje u izradi i vođenju baze projekata, sudjeluje u radu Odbora za odabir projekata, izrađuje izvješća o provedbi projekata, priprema planove nabave te planira i upravlja alokacijama sredstava Europske unije, osigurava nacionalno sufinanciranje projekata, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga. Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:
 
 • 7.2.1.  Služba za pripremu i provedbu nacionalnih razvojnih programa i projekata za održivi razvoj otoka
 • 7.2.2.  Služba za pripremu i provedbu natječaja i projekata sufinanciranih iz fondova i instrumenata Europske unije za održivi razvoj otoka
 

8. Uprava za potpomognuta područja

Uprava za potpomognuta područja obavlja poslove vezane uz provedbu politike regionalnoga razvoja u dijelu koji se odnosi na upravljanje programima i projektima za potpomognuta područja i područja s razvojnim posebnostima te područja u riziku od siromaštva, uključujući: predlaganje unaprjeđenja zakonodavnog i institucionalnog sustava upravljanja potpomognutim područjima, područjima s razvojnim posebnostima, slabije razvijenim područjima i područjima u riziku od siromaštva, sudjelovanje u kreiranju javnih politika od posebne važnosti za ova područja, predlaganje strateških ciljeva, prioriteta i mjera, kao i rješavanje stambenih pitanja na ovim područjima temeljem zakonskih odredbi, sudjelovanje u izradi strateških i programskih dokumenata, izvještavanje o provedbi provedbenih mjera namijenjenih ovim područjima, obavljanje upravnih i stručnih poslova koji se odnose na planiranje, izradu i provedbu strateških dokumenata i programa razvoja područja, sudjelovanje i priprema podloga za vođenje međuresornih radnih skupina vezano uz održivi razvoj lokalnih zajednica na državnoj razini, pripremanje stručnih podloga za planiranje, predlaganje, usklađivanje, provedbu, praćenje provedbu, vrednovanje i promidžbu državnih poticajnih mjera, razvojnih programa i projekata, godišnjih i višegodišnjih programa održivog razvoja lokalnih zajednica, pružanje podrške lokalnim zajednicama u formuliranju, pripremi projekata i izradi projekata i pripremi projektne dokumentacije za sufinanciranje iz EU fondova, sredstava donatora te drugih izvora financiranja, koordinacija pripreme i provedbe integriranih programa depriviranih područja te uspostave sustava i mehanizama za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja za male gradove na depriviranim područjima, obavlja funkcije Upravljačkog tijela u odnosu na Specifični cilj 9b1 Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ te u odnosu na prvu prioritetnu os Operativnog programa „Regionalna konkurentnost 2007. – 2013“. Uprava obavlja poslove pripreme i provedbe programa i projekata usmjerenih na fizičku, gospodarsku i društvenu regeneraciju depriviranih područja u sklopu Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima (u daljnjem tekstu: program integrirane regeneracije malih gradova) i korištenje tehničke pomoći za pripremu intervencija namijenjenih programu integrirane regeneracije malih gradova. Uprava sudjeluje u obavljanju poslova financijskog upravljanja, provedbe, praćenja i vrednovanja operativnih programa uključujući: provedbu postupaka dodjele bespovratnih sredstava, izvršavanje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava, poslove vezane uz praćenje provedbe projekata i programa, planiranje proračuna i prognoze novčanog tijeka, poslove vezane uz informiranje i vidljivost, upravljanje rizicima, sudjelovanje u aktivnostima prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te postupcima revizije, sudjelovanje u aktivnostima vezanim uz proces uspostave sustava, kao i u aktivnostima vrednovanja i zatvaranja operativnih programa te pruža pomoć i potporu korisnicima u pripremi projektne dokumentacije za projekte prihvatljive za financiranje iz ESI fondova, i obavlja druge poslove iz svoga djelokruga. Za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

 • 8.1.  Sektor za potpomognuta područja i područja s razvojnim posebnostima obavlja poslove vezane uz pripremu, provedbu, praćenje i izvještavanje o programima, projektima i mjerama za poticanje razvoja gospodarstva, ostanak ili naseljavanje stanovništva te podizanje kvalitete života na potpomognutim područjima i područjima s razvojnim posebnostima financiranim sredstvima ESI fondova, državnog proračuna ili iz drugih izvora, sudjeluje u procesu programiranja i izrade posebnih teritorijalnih programa i koncepata za potpomognuta područja i područja s razvojnim posebnostima, obavlja poslove vezano uz praćenje provedbe, obavljanje terenskih pregleda, izvješćivanja o provedbi, pružanju potpore i pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave s područja od interesa u pripremi projektne dokumentacije za projekte prihvatljive za financiranje iz ESI fondova i iz drugih izvora financiranja, predlaganje strateških ciljeva, prioriteta i mjera, uključujući i mjere usmjerene na rješavanje stambenih pitanja na ovim područjima temeljem zakonskih odredbi, izvršavanje i upravljanje ugovorima vezanima uz pripremu projektne dokumentacije i provedbe projekata održivog razvoja lokalne zajednice, praćenje napretka u pripremi i provedbi, sudjelovanje u provjerama na licu mjesta, radi na unapređenju suradnje i partnerstva između lokalnih partnera te lokalnih i državnih institucija, razvijanju administrativnih kapaciteta i jačanju uloge tijela lokalne vlasti u primjeni i provedbi ESI fondova, planira i osigurava proračunska sredstva za financiranje, prati izvršenje proračuna te predlaže korektivne mjere, prikuplja, unosi i pohranjuje podatke, koordinira procedurama vezanim za nepravilnosti iz svoga djelokruga rada, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga. Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:
 • 8.1.1.  Služba za potpomognuta područja
  • 8.1.1.1.  Odjel za poticajne mjere
  • 8.1.1.2.  Odjel za provedbu projekata
 • 8.1.2.  Služba za područja s razvojnim posebnostima
  • 8.1.2.1.  Odjel za brdsko-planinska područja
  • 8.1.2.2.  Odjel za razvojne inicijative
 
 • 8.2.  Sektor za integrirane programe depriviranih područja obavlja poslove vezane uz funkcije Upravljačkog tijela u odnosu na Specifični cilj 9b1 Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ te u odnosu na prvu prioritetnu os Operativnog programa „Regionalna konkurentnost 2007. – 2013.“, obavlja poslove programiranja, pripreme i provedbe programa i projekata usmjerenih na fizičku, gospodarsku i društvenu regeneraciju depriviranih područja, u koordinaciji i suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i drugim nadležnim tijelima. Sektor sudjeluje u razvoju novih razvojnih koncepata za novo programsko razdoblje iz svoje nadležnosti u fazi programiranja i planiranja provedbenih mehanizama i koncepata, obavljanju poslova financijskog upravljanja, provedbe, praćenja i vrednovanja operativnih programa uključujući: provedbu postupaka dodjele bespovratnih sredstava, izvršavanje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava, poslove vezane uz praćenje provedbe projekata i programa, planiranje proračuna i prognoze novčanog tijeka, poslove vezane uz informiranje i vidljivost, upravljanje rizicima, sudjelovanje u aktivnostima prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti, sudjelovanje u postupcima revizije, sudjelovanje u aktivnostima vezanim uz proces uspostave sustava, kao i u aktivnostima vrednovanja i zatvaranja operativnih programa, pruža pomoć i potporu korisnicima u pripremi intervencijskih planova i projektne dokumentacije za projekte prihvatljive za financiranje iz ESI fondova i drugih izvora financiranja, osigurava koordinaciju aktivnosti unutar Sektora i koordinaciju aktivnosti s drugim tijelima vezano uz poslove iz svoje nadležnosti, prati propise iz područja javne nabave, državnih potpora, prostornog planiranja, graditeljstva, zaštite okoliša, obveznih odnosa te ostale propise vezane uz djelokrug Sektora te na iste daje stručna mišljenja, izrađuje stručne analize, prikaze, podloge i izvješća o provedbi programa i projekata, vodi evidencije o poslovima iz svoga djelokruga, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga. Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:
 • 8.2.1.  Služba za pripremu programa i koordinaciju
  • 8.2.1.1.  Odjel za pripremu programa i intervencijske planove
  • 8.2.1.2.  Odjel za horizontalna pitanja i koordinaciju
 • 8.2.2.  Služba za provedbu integriranih programa
  • 8.2.2.1.  Odjel za pripremu poziva
  • 8.2.2.2.  Odjel za provedbu projekata


​​9. Samostalna služba za unutarnju reviziju

Samostalna služba za unutarnju reviziju obavlja poslove unutarnje revizije za Ministarstvo i institucije iz nadležnosti Ministarstva koje nemaju, odnosno nisu u obvezi ustrojiti vlastitu unutarnju reviziju te surađuje s jedinicama za unutarnju reviziju u institucijama iz nadležnosti, a koje imaju ustrojenu vlastitu jedinicu za unutarnju reviziju. Služba izrađuje strateške i godišnje planove revizije, provodi pojedinačne unutarnje revizije i daje preporuke u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava, izrađuje izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama, prati provedbu preporuka navedenih u izvješćima iz prethodnih razdoblja, izrađuje godišnja izvješća o radu Samostalne službe i dostavlja ih ovlaštenim institucijama i osobama u skladu s važećim propisima, daje mišljenje o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za revidirana područja u kontekstu Izjave o fiskalnoj odgovornosti, surađuje sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija i ostalim tijelima nadležnima za poslove unutarnje revizije, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.
 

Dokumenti