Ustrojstvo Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (NN 97/2020), uređeno je unutarnje ustrojstvo Ministarstva. 

 

1. Kabinet ministra

2. Glavno tajništvo

3. Uprava za financije i informacijsko-telekomunikacijske sustave

4. Uprava za strateško planiranje i koordinaciju fondova EU

5. Uprava za provedbu operativnih programa i financijskih instrumenata

6. Uprava za regionalni razvoj

7. Uprava za europsku teritorijalnu suradnju

8. Uprava za otoke

9. Uprava za potpomognuta područja

10. Samostalna služba za unutarnju reviziju.

 

1. KABINET MINISTRA

 

Kabinet ministra obavlja stručne, administrativne, organizacijske, koordinacijske i protokolarne poslove za ministra u cilju omogućavanja nesmetanog i uspješnog obavljanja njegovih službenih zadataka i protokolarnih aktivnosti, obavlja poslove organizacije i pripreme službenih posjeta ministra u zemlji i inozemstvu, poslove medijskog i drugog prezentiranja rada ministra, priprema javne nastupe ministra te obavlja poslove koji se odnose na komunikaciju s medijima i prezentaciju aktivnosti Ministarstva, obavlja poslove vezane za ostvarivanje prava na pristup informacijama kao i poslove vezane uz planiranje, usmjeravanje, nadzor i provedbu strategije informiranja i odnosa s javnošću, obavlja medijsko, promidžbeno i drugo prezentiranje aktivnosti Ministarstva, odobrava sadržaje za objavu na internet stranicama Ministarstva te koordinira i obavlja poslove u svezi priprema sjednica Vlade Republike Hrvatske i pravodobne dostave dokumenata, surađuje s uredima, službama i radnim tijelima Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskoga sabora, nevladinim organizacijama i drugim institucijama koje se bave politikama regionalnoga razvoja Republike Hrvatske i fondovima Europske unije te drugim poslovima sukladno djelokrugu Ministarstva, sudjeluje u komunikaciji i koordinaciji tijela javne uprave iz djelokruga Ministarstva, sudjeluje u utvrđivanju zakonodavnih i strateških okvira politika iz nadležnosti Ministarstva, koordinira provedbu politika i odluka u pitanjima iz nadležnosti pojedinih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, koordinira poslove međunarodne suradnje, koordinira izradu provedbenog programa Ministarstva, koordinira provedbu politika i odluka po pitanjima iz djelokruga pojedinih uprava i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica, koordinira poslove koji obuhvaćaju djelokrug više unutarnjih ustrojstvenih jedinica, pribavlja dokumentaciju i materijale od drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva za potrebe ministra, zaprima upite, predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba te brine o daljnjem postupanju po istima, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

2. GLAVNO TAJNIŠTVO

 

Glavno tajništvo obavlja poslove tehničkog usklađivanja rada upravnih organizacija i unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva, koordinira donošenje godišnjeg plana rada Ministarstva i izvješća o izvršenju godišnjeg plana rada, poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na sudjelovanje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva, obavlja poslove procjene učinaka propisa u skladu s posebnim zakonom, sudjeluje u postupcima savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, priprema prijedloge ugovora i internih akata iz svoje nadležnosti, provodi kontrolu ugovora iz nadležnosti Glavnog tajništva, obavlja poslove vezane za informacijsku sigurnost, koordinira poslove zastupanja Ministarstva u upravnim sporovima i izvršavanja sudskih odluka, obavlja poslove planiranja, upravljanja i razvoja ljudskih potencijala, daje prethodnu suglasnost za zapošljavanje ustanovama u nadležnosti Ministarstva, obavlja opće, tehničke i druge pomoćne poslove, održavanja poslovnih prostora, opreme i čišćenja, poslove zaštite na radu, skrbi o urednom i pravilnom korištenju imovine, sredstava za rad, opremanju prostora Ministarstva, voznom parku i korištenju vozila, načinu održavanja sredstava i opreme, koordinira izradu planskih dokumenata obrane na razini Ministarstva te sudjeluje u pripremi prijedloga planskih dokumenata obrane na razini Republike Hrvatske, organizira prijevoz dužnosnika i službenika Ministarstva, obavlja poslove koji se odnose na upravljanje uredskim poslovanjem, dostave, provodi i upravlja procesima nabave roba, radova i usluga za potrebe Ministarstva financiranih iz nacionalnih sredstava i sredstava iz fondova EU, surađuje s ustrojstvenim jedinicama Ministarstva radi uključivanja u plan i postupak nabave, surađuje s nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj iz područja javne nabave, daje mišljenja o prijedlozima propisa iz područja nabave, razvija i predlaže smjernice, izrađuje i standardizira operativne postupke i procedure za provođenje postupaka nabave, izrađuje izvješća područja javne nabave, koordinira aktivnosti vezane uz provedbu Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Glavnom tajništvu, ustrojavaju se:

2.1. Sektor za ljudske potencijale i opće poslove

2.2. Sektor za pravne poslove

2.3. Sektor za nabavu.

2.1. Sektor za ljudske potencijale i opće poslove

 

Sektor za ljudske potencijale i opće poslove obavlja poslove planiranja, upravljanja i razvoja ljudskih potencijala Ministarstva, prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa iz područja službeničkih i radno-pravnih odnosa za potrebe Ministarstva, daje stručna mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz navedenog područja, obavlja stručne i upravno pravne poslove u vezi s prijmom u državnu službu, rasporedom na radna mjesta i statusnim pravima dužnosnika, službenika i namještenika Ministarstva, koordinira provedbu edukativnih aktivnosti Ministarstva, osigurava odgovarajuće i učinkovite ljudske resurse za provedbu operativnih programa, što uključuje koordinaciju izrade plana zapošljavanja, koordinaciju provedbe postupka zapošljavanja u svrhu osiguranja kapaciteta Upravljačkog i Koordinacijskog tijela, kao i smanjenje fluktuacije zaposlenika, obavlja poslove unosa podataka o zaposlenicima Ministarstva u Registar zaposlenih u javnom sektoru, radi analize o broju i strukturi zaposlenih u Ministarstvu, Upravljačkom i Koordinacijskom tijelu, daje prethodnu suglasnost za zapošljavanje ustanovama u nadležnosti Ministarstva na temelju mišljenja nadležne uprave, obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na upravljanje dokumentacijom, nadzor i provođenje mjera zaštite osoba, imovine i objekata Ministarstva, brine o urednom i pravilnom korištenju nekretnina koje su na korištenju i vozilima koja su u vlasništvu ili uporabi Ministarstava, organizira rad čajne kuhinje, koordinira izradu planskih dokumenata obrane na razini Ministarstva te sudjeluje u pripremi prijedloga planskih dokumenata obrane na razini Republike Hrvatske, obavlja stručne poslove vezane uz zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu, obavlja tehničke i pomoćne poslove, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za ljudske potencijale i opće poslove, ustrojavaju se:

2.1.1. Služba za upravljanje i razvoj ljudskih potencijala

2.1.2. Služba za opće poslove i uredsko poslovanje.

2.1.1. Služba za upravljanje i razvoj ljudskih potencijala

 

Služba za upravljanje i razvoj ljudskih potencijala obavlja upravne i stručne poslove u vezi s provedbom zakona i drugih propisa iz područja radno-pravnih odnosa, izrađuje prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu i pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva, priprema prijedlog plana prijama u državnu službu za Ministarstvo, plan prijama na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za Ministarstvo i plan godišnjih odmora službenika i namještenika Ministarstva, organizira i provodi postupak prijma službenika i namještenika, provodi postupak prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo, obavlja poslove vezane za raspored, premještaj i prestanak državne službe, obavlja poslove u vezi s pravima i obvezama službenika i namještenika Ministarstva, daje prethodnu suglasnost za zapošljavanje ustanovama u nadležnosti Ministarstva, pruža stručnu podršku u provedbi postupka ocjenjivanja rada i učinkovitosti državnih službenika, pruža stručnu podršku rukovodećim službenicima u planiranju i razvoju ljudskih potencijala, na radna mjesta i statusnim pravima dužnosnika, službenika i namještenika Ministarstva, koordinira provedbu edukativnih aktivnosti Ministarstva, osigurava odgovarajuće i učinkovite ljudske resurse za provedbu operativnih programa, što uključuje koordinaciju izrade plana zapošljavanja te koordinaciju provedbe postupka zapošljavanja u svrhu osiguranja kapaciteta Upravljačkog i Koordinacijskog tijela, kao i smanjenje fluktuacije zaposlenika, prati stanje i predlaže mjere razvoja kompetencija i karijere službenika, priprema rješenja i ugovore o svim radnopravnim pitanjima državnih službenika i namještenika, priprema očitovanja po žalbama podnijetim protiv rješenja kojima se odlučuje o pravima i obvezama državnih službenika, obavlja poslove vezane za provođenje postupaka utvrđivanja odgovornosti službenika za lake i teške povrede službene dužnosti, obavlja administrativne poslove vezane za polaganje državnih stručnih ispita, vodi osobne očevidnike i izdaje potvrde, vodi elektronske evidencije iz područja svoje nadležnosti, radi analize o broju i strukturi zaposlenih u Ministarstvu, Upravljačkom i Koordinacijskom tijelu, provodi postupak procjene potreba izobrazbe i planiranja izobrazbe državnih službenika, pruža podršku u izradi osobnih planova izobrazbe državnih službenika, organizira izobrazbu državnih službenika, provodi postupak izrade vježbeničkih i prilagodbenih programa, sudjeluje u postupku izbora mentora vježbenicima, praćenju vježbeničke prakse, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

2.1.2. Služba za opće poslove i uredsko poslovanje

 

Služba za opće poslove i uredsko poslovanje obavlja poslove vezane uz zaštitu osoba, imovine i objekta Ministarstva, poslove upravljanja poslovnim prostorima koje koristi Ministarstvo, sudjeluje u postupcima sklapanja ugovora o zakupu poslovnih prostora, obavlja poslove opremanja prostorija Ministarstva sredstvima rada, obavlja poslove održavanja voznog parka Ministarstva, provodi postupke sklapanja ugovora koji se odnose na korištenje i održavanje voznog parka Ministarstva, vodi propisane evidencije o korištenju i održavanju službenih vozila, obavlja poslove organizacije vanjske dostave, prijevoza državnih dužnosnika i državnih službenika Ministarstva, organizira rad čajne kuhinje, obavlja poslove u vezi s provedbom zakonskih i podzakonskih propisa iz područja zaštite na radu i protupožarne zaštite, vodi evidenciju o ozljedama na radu i profesionalnim bolestima, koordinira izradu planskih dokumenata obrane na razini Ministarstva te sudjeluje u pripremi prijedloga planskih dokumenata obrane na razini Republike Hrvatske, obavlja poslove uredskog poslovanja, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za opće poslove i uredsko poslovanje, ustrojavaju se:

2.1.2.1. Odjel za opće poslove

2.1.2.2. Odjel za uredsko poslovanje.

2.1.2.1. Odjel za opće poslove

 

Odjel za opće poslove obavlja poslove vezane uz zaštitu osoba, imovine i objekta Ministarstva, upravlja poslovnim prostorima koje koristi Ministarstvo, sudjeluje u postupcima sklapanja ugovora o zakupu poslovnih prostora, ažurira evidenciju poslovnih prostora u kojima su smješteni zaposlenici Ministarstva, obavlja poslove opremanja prostorija Ministarstva sredstvima rada, predlaže mjere racionalizacije u korištenju materijalno-financijske imovine Ministarstva te kontrolira njihovo provođenje, obavlja poslove održavanja voznog parka Ministarstva, provodi postupke sklapanja ugovora koji se odnose na korištenje i održavanje voznog parka Ministarstva, vodi propisane evidencije o korištenju i održavanju službenih vozila, obavlja poslove organizacije vanjske dostave, prijevoza državnih dužnosnika i državnih službenika Ministarstva, obavlja poslove u vezi s provedbom zakonskih i podzakonskih propisa iz područja zaštite na radu i protupožarne zaštite, brine o urednom i pravodobnom izvršavanju poslova vezanih uz rad čajne kuhinje, vodi evidenciju o ozljedama na radu i profesionalnim bolestima, koordinira izradu planskih dokumenata obrane na razini Ministarstva te sudjeluje u pripremi prijedloga planskih dokumenata obrane na razini Republike Hrvatske, nadzire pravilnost i cjelovitost sustava evidentiranja radnog vremena, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Odjelu za opće poslove, ustrojava se:

2.1.2.1.1. Pododsjek za vozni park.

2.1.2.1.1. Pododsjek za vozni park

 

Pododsjek za vozni park obavlja poslove održavanja voznog parka Ministarstva, poslove vođenja evidencije o korištenju i održavanju službenih vozila, poslove organizacije dostave i prijevoza državnih dužnosnika i službenika Ministarstva, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

2.1.2.2. Odjel za uredsko poslovanje

 

Odjel za uredsko poslovanje obavlja poslove primanja i pregleda pismena i drugih dokumenata, njihovog razvrstavanja i raspoređivanja, upisivanja u odgovarajuće evidencije, dostave u rad, poslove otpremanja, razvođenja akata, poslove arhiviranja, čuvanja i izlučivanja registraturnog gradiva koje nastaje radom Ministarstva, sudjeluje u izradi plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena u Ministarstvu i prijedloga pravilnika o obradi, zaštiti, čuvanju i korištenju arhivskog i registraturnog gradiva u Ministarstvu, brine o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske i natpisnim pločama Ministarstva, izrađuje propisana izvješća o spisima i pismenima Ministarstva, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Odjelu za uredsko poslovanje, ustrojava se:

2.1.2.2.1. Pododsjek za poslove pisarnice.

2.1.2.2.1. Pododsjek za poslove pisarnice

 

Pododsjek za poslove pisarnice obavlja administrativne poslove primanja i pregleda pismena i drugih dokumenata, njihovog razvrstavanja i raspoređivanja, upisivanja u odgovarajuće evidencije, dostave u rad, poslove otpremanja, razvođenja akata, sudjeluje u izradi plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena u Ministarstvu, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

2.2. Sektor za pravne poslove

 

Sektor za pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na sudjelovanje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva, koordinira donošenje godišnjeg plana rada Ministarstva i izvješća o izvršenju godišnjeg plana rada, prati realizaciju planiranih zakonodavnih aktivnosti, daje mišljenja na nacrte zakona i drugih propisa iz nadležnosti rada drugih tijela državne uprave, sudjeluje u postupcima savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, koordinira izradu objašnjenja i stručnih mišljenja o pitanjima iz nadležnosti Ministarstva kao Upravljačkog i Koordinacijskog tijela operativnih programa europskih strukturnih i investicijskih fondova (u daljnjem tekstu: ESI fondova) te Posred­ničkog tijela razine 1, uključujući pitanja koja se odnose na upravljanje IPA programima prekogranične suradnje i provedbu EGP financijskog mehanizma i Norveškog financijskog mehanizma, Švicarsko-hrvat­skog programa suradnje i ostalih programa Europske unije u kojima sudjeluje i koje provodi Ministarstvo, obavlja poslove vezane za informacijsku sigurnost, zastupa Ministarstvo u upravnim sporovima i izvršavanju sudskih odluka, koordinira izradu prijedloga godišnjeg plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva i ostale poslove iz područja procjene učinaka propisa u skladu s posebnim zakonom, izrađuje ugovore iz nadležnosti Sektora te daje mišljenje na prijedloge ugovora i ostalih akata iz nadležnosti Ministarstva kao Upravljačkog i Koordinacijskog tijela operativnih programa ESI fondova te Posredničkog tijela razine 1, uključujući pitanja koja se odnose na upravljanje IPA programima prekogranične suradnje i provedbu EGP i Norveškog financijskog mehanizma, Švicarsko-hrvatskog programa suradnje i ostalih programa Europske unije u kojima sudjeluje i koje provodi Ministarstvo, priprema interne normativne akte kojima se osigurava provedba poslova iz nadležnosti Ministarstva uključujući i europske poslove, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora nad radom pravnih osoba koje imaju javne ovlasti iz nadležnosti Ministarstva, vodi evidenciju sudskih sporova u nadležnosti Ministarstva, izrađuje akte o imenovanjima te akte o ustrojavanju koordinacijskih i drugih tijela kojima se osigurava provedba poslova iz nadležnosti Ministarstva uključujući i europske poslove, koordinira pripremu odgovora i očitovanja te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera u građanskim, kaznenim, arbitražnim, upravnim i prekršajnim postupcima, vodi evidenciju ugovora i sudskih sporova u nadležnosti Ministarstva, koordinira aktivnosti vezane uz provedbu Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za pravne poslove, ustrojavaju se:

2.2.1. Služba za normativno-pravne poslove

2.2.2. Služba za zastupanje i suradnju s pravosudnim tijelima.

2.2.1. Služba za normativno-pravne poslove

 

Služba za normativno-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na sudjelovanje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva, koordinira donošenje godišnjeg plana rada Ministarstva i izvješća o izvršenju godišnjeg plana rada, obavlja poslove realizacije planiranih zakonodavnih aktivnosti, sudjeluje u postupcima savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, daje mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte zakona i drugih propisa iz nadležnosti rada drugih tijela državne uprave, koordinira izradu objašnjenja i stručnih mišljenja o pitanjima iz nadležnosti Ministarstva kao Upravljačkog i Koordinacijskog tijela operativnih programa ESI fondova te Posredničkog tijela razine 1, uključujući pitanja koja se odnose na upravljanje IPA programima prekogranične suradnje i provedbu EGP i Norveškog financijskog mehanizma, Švicarsko-hrvatskog programa suradnje i ostalih programa Europske unije u kojima sudjeluje i koje provodi Ministarstvo te daje mišljenja na prijedloge ugovora i drugih akata koji se odnose na navedene nadležnosti Ministarstva, obavlja poslove iz područja procjene učinaka propisa u skladu s posebnim zakonom, sudjeluje u radu stručnih i drugih povjerenstava i radnih tijela Ministarstva uključujući i tijela koja su ustrojena radi provedbe europskih poslova, priprema odgovore na pitanja zastupnika Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske i drugih tijela državne uprave uključujući i odgovore koji se odnose na nadležnosti Ministarstva za provedbu europskih poslova, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora nad radom pravnih osoba koje imaju javne ovlasti iz nadležnosti Ministarstva, priprema interne normativne akte i akte o imenovanjima te akte o ustrojavanju koordinacijskih i drugih tijela kojima se osigurava provedba poslova iz nadležnosti Ministarstva uključujući i europske poslove, vodi evidenciju ugovora iz nadležnosti Ministarstva, sudjeluje u pripremi i donošenju internih općih akata, obavlja poslove vezane za informacijsku sigurnost, koordinira aktivnosti vezane uz provedbu Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

2.2.2. Služba za zastupanje i suradnju s pravosudnim tijelima

 

Služba za zastupanje i suradnju s pravosudnim tijelima surađuje s pravosudnim tijelima u Republici Hrvatskoj, koordinira suradnju s državnim odvjetništvima, koordinira suradnju s Povjerenstvom za izvansudsko rješavanje sporova, zastupa Ministarstvo u upravnim sporovima i izvršavanju sudskih odluka, priprema odgovore i očitovanja te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera u građanskim, kaznenim, upravnim, prekršajnim i arbitražnim postupcima, priprema odgovore i očitovanja na nalaze sudskih vještaka, poduzima mjere prevencije nastanka sporova vezano uz poslove iz nadležnosti Ministarstva uključujući europske poslove, sudjeluje u pokušaju mirnog rješavanja sporova te predlaže načine rješenja sporova, sudjeluje u izradi izvješća o potencijalnim obvezama po sudskim sporovima, vodi evidenciju sudskih sporova u nadležnosti Ministarstva, surađuje sa Središnjim državnim uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje vezano uz sporove u kojima je tuženo Ministarstvo, a financijska sredstva te prava i obveze je preuzeo Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, izrađuje izvješća, surađuje s nadležnom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva pri izradi prijedloga akata vezano uz prigovore, žalbe i tužbe koje se odnose na odabir operacija sufinanciranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

2.3. Sektor za nabavu

 

Sektor za nabavu obavlja stručne poslove koji se odnose na nabave svih roba, radova i usluga za potrebe unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva financiranih iz nacionalnih sredstava i sredstava iz fondova EU, što obuhvaća jednostavnu nabavu, kao i provođenje postupaka javne nabave, sastavlja odluke i svu potrebnu dokumentaciju za pripremu i provedbu postupaka javne nabave, priprema i izrađuje ugovore i okvirne sporazume iz područja javne nabave odnosno jednostavne nabave, kontrolira i prati izvršavanje ugovornih obveza iz svoga djelokruga, prikuplja i objedinjuje iskaze potreba unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva te sukladno njima izrađuje Plan nabave Ministarstva, koordinira suradnju sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za poslove središnje javne nabave, u suradnji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama utvrđuje i analizira potrebe Ministarstva po svim nabavnim kategorijama središnje javne nabave, vodi evidencije i izrađuje izvješća o provedenim postupcima javne nabave i postupcima jednostavne nabave, vodi evidencije i priprema izvješća o izvršenju ugovora središnje javne nabave, izrađuje i redovito ažurira Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, priprema godišnje izvješće o javnoj nabavi putem Elektroničkog oglasnika javne nabave (u daljnjem tekstu: EOJN), sudjeluje u izradi izjave o fiskalnoj odgovornosti, daje stručna mišljenja na prijedloge propisa iz područja javne nabave, priprema upute, obrasce i smjernice za provedbu postupaka javne nabave u nadležnosti Ministarstva sukladno propisima iz područja javne nabave, pruža podršku unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u pripremi i provedbi postupaka javne nabave, surađuje s gospodarskim subjektima, drugim tijelima, organizira čuvanje dokumentacije postupaka javne nabave te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za nabavu, ustrojavaju se:

2.3.1. Služba za pripremu i provedbu postupaka javne nabave

2.3.2. Služba za ugovaranje i kontrolu izvršenja ugovornih obveza.

2.3.1. Služba za pripremu i provedbu postupaka javne nabave

 

Služba za pripremu i provedbu postupaka javne nabave obavlja stručne poslove koji se odnose na nabave svih roba, radova i usluga za potrebe unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva financiranih iz nacionalnih sredstava i sredstava iz fondova EU, provodi i upravlja procesima nabave roba, radova i usluga za potrebe Ministarstva financiranih iz nacionalnih sredstava i sredstava iz EU fondova, što obuhvaća jednostavnu nabavu, kao i provođenje postupaka javne nabave, vrši kontrolu da se nabava odvija sukladno Planu nabave, izrađuje dokumentacije o nabavi u postupcima javne nabave, sve druge propisane akte, priprema i objavljuje obrasce objave za EOJN, provodi postupak javnog otvaranja ponuda, provodi pregled i ocjenu ponuda, izrađuje zapisnike, priprema odluke, vodi evidencije i izrađuje izvješća o provedenim postupcima javne nabave i postupcima jednostavne nabave, dostavlja dokumentaciju i pojašnjenja za potrebe ex ante i ex post kontrole, pruža podršku unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u pripremi i provedbi postupaka javne nabave, surađuje s gospodarskim subjektima, drugim tijelima, sudjeluje u pripremi očitovanja Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave povodom žalbi na dokumentacije o nabavi, odluke o odabiru ili odluke o poništenju postupaka javne nabave, organizira čuvanje dokumentacije postupaka javne nabave te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.3.2. Služba za ugovaranje i kontrolu izvršenja ugovornih obveza

 

Služba za ugovaranje i kontrolu izvršenja ugovornih obveza obavlja administrativne i stručne poslove u vezi s javnom nabavom roba, radova i usluga za potrebe Ministarstva financiranih iz nacionalnih sredstava i sredstava iz fondova EU, priprema i izrađuje ugovore i okvirne sporazume iz područja javne nabave odnosno jednostavne nabave, obavlja stručne poslove koji se odnose na prikupljanje i objedinjavanje iskaza potreba unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva te sukladno njima izrađuje Plan nabave Ministarstva, koordinira suradnju sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za poslove središnje javne nabave, u suradnji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama utvrđuje i analizira potrebe Ministarstva po svim nabavnim kategorijama središnje javne nabave, provodi procedure ugovaranja definirane okvirnim sporazumima koje sklapa tijelo državne uprave zaduženo za poslove središnje javne nabave, priprema godišnje izvješće o javnoj nabavi putem EOJN, sudjeluje u izradi izjave o fiskalnoj odgovornosti, vodi evidencije i priprema izvješća o izvršenju ugovora središnje javne nabave, izrađuje i redovito ažurira Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, kontrolira i prati izvršavanje ugovornih obveza iz svoga djelokruga, obavlja poslove prijema i raspodjele oprema i materijala, priprema ugovaranje promjena po sklopljenim ugovorima ili raskide ugovora, daje stručna mišljenja na prijedloge propisa iz područja javne nabave, priprema upute, obrasce i smjernice za provedbu postupaka javne nabave, pruža podršku unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u pripremi i provedbi postupaka nabave, surađuje s gospodarskim subjektima, drugim tijelima, priprema očitovanja Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave povodom žalbi na dokumentacije o nabavi, odluke o odabiru ili odluke o poništenju postupaka javne nabave, organizira čuvanje dokumentacije postupaka javne nabave te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3. UPRAVA ZA FINANCIJE I INFORMACIJSKO -TELEKOMUNIKACIJSKE SUSTAVE

 

Uprava za financije i informacijsko-telekomunikacijske sustave obavlja stručne poslove vezane uz planiranje i izvršavanje financijskog plana, koordinira razvoj sustava unutarnjih kontrola u Ministarstvu, provodi analize i izrađuje izvješća prema zahtjevima Upravljačkog tijela, obavlja stručne poslove vezane uz planiranje i pripremu financijskog plana za višegodišnje razdoblje za IPA programe prekogranične suradnje u suradnji s Upravljačkim tijelom, obavlja poslove Tijela za ovjeravanje troškova projekata u programima teritorijalne suradnje u kojima je Republika Hrvatska preuzela upravljačke ovlasti, sudjeluje u pripremi i ažuriranju Opisa kontrolnog i upravljačkog sustava, sudjeluje u pripremi planova i izradi izvješća o korištenju međunarodnih investicijskih zajmova i darovnica kojima se financiraju razvojni programi, prati dinamiku provedbe i analizira ostvarenje razvojnih projekata, brine o funkcioniranju i održavanju informacijsko-telekomunikacijskih sustava Ministarstva (u daljnjem tekstu: ITK sustava), planira, koordinira i organizira razvoj ITK sustava, prati informatičke tehnologije i predlaže primjenu mjera za unaprjeđenje ITK sustava, određuje pravila i mjere zaštite i načina korištenja infrastrukture ITK sustava, daje upute i educira o djelotvornom i ispravnom korištenju informatičkih resursa, pruža pomoć i podršku korisnicima informatičkog sustava iz područja uporabe informatičke opreme i programskih rješenja, nadzire tekuće održavanje ITK sustava i korisničke računalne opreme, sudjeluje u izradi i provedbi mjera sigurnosti informacijskih sustava, prati i analizira radne procese unutar Ministarstva i daje prijedloge za poboljšanje radne učinkovitosti, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Upravi za financije i informacijsko-telekomunikacijske sustave, ustrojavaju se:

3.1. Sektor za financijsko planiranje, upravljanje troškovima i kontrolu

3.2. Sektor za informacijsko-telekomunikacijske sustave.

3.1. Sektor za financijsko planiranje, upravljanje troškovima i kontrolu

 

Sektor za financijsko planiranje, upravljanje troškovima i kontrolu organizira, kontrolira i prati izvršenje financijskog plana, obavlja poslove vezane uz ustrojavanje i vođenje poslovnih knjiga, kontrolira financijsku dokumentaciju, izradu periodičnih izvještaja, pruža potporu ustrojstvenim jedinicama u čijoj su nadležnosti razvojni projekti financirani sredstvima inozemnih zajmova, darovnica i fondova Europske unije u dijelu pripreme metodologije i modela financiranja, planiranja i praćenja tijeka financiranja, sudjeluje u pregovorima o kandidiranju projekata koji će se financirati kroz projekte međunarodnih financijskih institucija, darovnica i fondova Europske unije za operativne programe iz nadležnosti Ministarstva, obavlja poslove Tijela za ovjeravanje troškova projekata u programima teritorijalne suradnje u kojima je Republika Hrvatska preuzela upravljačke ovlasti, sudjeluje u pripremi i ažuriranju Opisa kontrolnog i upravljačkog sustava, prati postupak ugovaranja i povlačenja sredstava iz vanjskih izvora i plaćanja iz državnog proračuna, sudjeluje u poslovima ustrojavanja sustava praćenja tijeka financijskih sredstava, prati dinamiku provedbe i analizira ostvarenje razvojnih projekata, sudjeluje u pripremi financijskih izvješća za davatelje financijskih sredstava uz nadležne ustrojstvene jedinice, prati trošenje sredstava namijenjenih za provedbu financiranih programa, provodi kontrole ispravnosti dokumentacije i redoslijed procedura propisanih od međunarodnih financijskih institucija i tijela Europske unije, koordinira i upravlja provedbom projekata iz nadležnosti rada Ministarstva koji su odabrani za sufinanciranje od strane Europske unije kroz programe pretpristupne pomoći, koordinira razvoj sustava unutarnjih kontrola u Ministarstvu te u skladu s time koordinira provođenje samoprocjene sustava unutarnjih kontrola putem Izjave o fiskalnoj odgovornosti, koordinira uspostavu sustava upravljanja rizicima, pruža savjete i potporu rukovoditeljima ustrojstvenih jedinica, uključujući rukovoditelje korisnika proračuna u nadležnosti, u oblikovanju i razvoju sustava unutarnjih kontrola kojima se osigurava da su financijski učinci poslovanja za koje su odgovorni rukovoditelji na vrijeme prepoznati, adekvatno kontrolirani i usmjeravani radi osiguranja pravilnog, etičnog, ekonomičnog, učinkovitog i djelotvornog upravljanja sredstvima, sudjeluje u izradi strateških i financijskih operativnih planova Ministarstva u okviru svoje nadležnosti, ukazuje na nedostatke, inicira i sudjeluje u implementaciji mjera za otklanjanje utvrđenih manjkavosti sustava, inicira i izrađuje smjernice i druge provedbene upute o postupanju kojima se uređuju ovlasti i odgovornosti pojedinih sudionika u procesima planiranja i izrade programa, praćenja realizacije programa, obrade financijske dokumentacije, internog izvješćivanja o izvršavanju proračunskih sredstava, ostvarenim ciljevima Ministarstva, rizicima i dr., u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama potiče razvoj informacijskih sustava, pruža potporu u osmišljavanju načina unaprjeđenja poslovnih procesa, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za financijsko planiranje, upravljanje troškovima i kontrolu, ustrojavaju se:

3.1.1. Služba za proračun, ovjeravanje troškova i kontrolu

3.1.2. Služba za financiranje razvojnih programa.

3.1.1. Služba za proračun, ovjeravanje troškova i kontrolu

 

Služba za proračun, ovjeravanje troškova i kontrolu obavlja stručne poslove vezane uz planiranje, pripremu i izvršavanje financijskog plana, godišnjih planova potrebnih financijskih sredstava, planira, izvršava i evidentira poslovne događaje vezane za provođenje programa financiranih iz fondova Europske unije, obavlja poslove Tijela za ovjeravanje za programe teritorijalne suradnje, koji se odnose na ovjeravanje i plaćanje prihvatljivih troškova, priprema i podnosi zahtjeve za plaćanja Europskoj komisiji na temelju projektne financijske dokumentacije verificirane od strane Upravljačkog tijela, potvrđuje i prati rezultate revizija obavljenih od ili u ime Tijela za reviziju, sudjeluje u ovjeri troškova svih projektnih partnera u okviru programa Europske teritorijalne suradnje u skladu s procedurama Europske unije, nacionalnim zakonodavstvom i zakonodavstvom zemalja koje s Republikom Hrvatskom sudjeluju u programima Europske teritorijalne suradnje, evidentira i pohranjuje podatke o ovjerenim i Europskoj komisiji prijavljenih troškova, izrađuje procedure za vezane poslovne procese, izrađuje plan kontrolnih mjera i aktivnosti, obavlja stručne poslove vezane za ustrojavanje i vođenje poslovnih knjiga, izrađuje financijska izvješća, analizira i podnosi izvješća o trošenju proračunskih sredstava u skladu s namjenom i planiranom dinamikom, redovno surađuje s nadležnim tijelima Europske komisije, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za proračun, ovjeravanje troškova i kontrolu, ustrojavaju se:

3.1.1.1. Odjel za kontrolu i ovjeravanje troškova

3.1.1.2. Odjel za planiranje i praćenje izvršenja proračuna.

3.1.1.1. Odjel za kontrolu i ovjeravanje troškova

 

Odjel za kontrolu i ovjeravanje troškova obavlja stručne poslove vezane uz financijsku realizaciju višegodišnjih IPA programa prekogranične suradnje, prati aktivnosti unutar državnog proračuna na kojima se evidentiraju uplate sredstava iz fondova Europske unije, priprema i podnosi zahtjeve za plaćanja Europskoj komisiji temeljem projektne financijske dokumentacije verificirane od strane Upravljačkog tijela, potvrđuje i prati rezultate revizija obavljenih od ili u ime Tijela za reviziju, evidentira i pohranjuje podatke o ovjerenim i Europskoj komisiji prijavljenih troškova, izrađuje procedure za vezane poslovne procese, procjenjuje rizike automatskog povrata sredstava, vodi brigu o certificiranim sredstvima u svrhu smanjivanja rizika, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Odjelu za kontrolu i ovjeravanje troškova, ustrojavaju se:

3.1.1.1.1. Pododsjek za kontrolu projektne dokumentacije

3.1.1.1.2. Pododsjek za ovjeravanje projektnih troškova i izvješćivanje.

3.1.1.1.1. Pododsjek za kontrolu projektne dokumentacije

 

Pododsjek za kontrolu projektne dokumentacije obavlja stručne poslove kontrole financijske dokumentacije te provjerava sukladnost s primjenjivim propisima Europske unije i nacionalnim propisima, provodi formalne, suštinske i računske kontrole ispravnosti dokumentacije i redoslijed procedura propisanih od međunarodnih financijskih institucija i tijela Europske unije, prati ispravnost i redoslijed procedura propisanih od strane Europske unije koje se odnose na provedbu svakog pojedinog projekta, prati vremenski okvir provedbe svakog projekta, izrađuje izvješća za provedbu pojedinog projekta, izrađuje dokumente potrebne za rad komisija, odbora i radnih tijela vezano uz suradnju s Europskom unijom, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

3.1.1.1.2. Pododsjek za ovjeravanje projektnih troškova i izvješćivanje

 

Pododsjek za ovjeravanje projektnih troškova i izvješćivanje obavlja stručne poslove ovjeravanja projektnih troškova, priprema i podnosi zahtjeve za plaćanja Europskoj komisiji temeljem projektne financijske dokumentacije verificirane od strane Upravljačkog tijela, prati trošenje programskih sredstava pomoći Europske unije po pojedinom projektu, potvrđuje i prati rezultate revizija obavljenih od ili u ime Tijela za reviziju, evidentira i pohranjuje podatke o ovjerenim i Europskoj komisiji prijavljenih troškova, izrađuje procedure za vezane poslovne procese, procjenjuje rizike automatskog povrata sredstava, vodi brigu o certificiranim sredstvima u svrhu smanjivanja rizika, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

3.1.1.2. Odjel za planiranje i praćenje izvršenja proračuna

 

Odjel za planiranje i praćenje izvršenja proračuna obavlja stručne poslove vezane uz planiranje i pripremu te izvršavanje proračuna, u skladu sa zakonskim propisima služeći se metodom racionalnog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava, obavlja kontrolu ispravnosti dokumentacije za unos u sustav Državne riznice, priprema i podnosi zahtjeve za plaćanje Europskoj komisiji, analizira usklađenost plana i izvršenja proračuna te predlaže preraspodjelu sredstava, izvješćuje sustav Državne riznice o rasporedu uplaćenih sredstava Europske komisije, potvrđuje cjelovitost, točnost i istinitost financijske dokumentacije te provjerava sukladnost s primjenjivim propisima Europske unije i nacionalnim propisima, obavlja stručne poslove vezane uz ustrojavanje i vođenje propisanih poslovnih knjiga, obavlja kontrolu financijske dokumentacije prije unosa u poslovne knjige, obavlja poslove i zadatke vezane uz evidentiranje poslovnih događaja u poslovnim knjigama kao i evidentiranje poslovnih događaja vezanih uz provođenje programa financiranih iz fondova Europske unije, priprema financijska izvješća, obavlja poslove obračuna, kontrole i evidentiranja operativnih troškova, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Odjelu za planiranje i praćenje izvršenja proračuna, ustrojavaju se:

3.1.1.2.1. Pododsjek za planiranje i izvršenje proračuna

3.1.1.2.2. Pododsjek za praćenje operativnih troškova.

3.1.1.2.1. Pododsjek za planiranje i izvršenje proračuna

 

Pododsjek za planiranje i izvršenje proračuna priprema podlogu za izradu financijskog plana, provodi analizu financijskih podataka te priprema izvješća na zahtjev, izvješćuje sustav Državne riznice o rasporedu uplaćenih sredstava Europske komisije, analizira i podnosi izvješća o korištenju proračunskih sredstava u skladu s namjenom i planiranom dinamikom, potvrđuje cjelovitost, točnost i istinitost financijske dokumentacije te provjerava sukladnost s primjenjivim propisima Europske unije i nacionalnim propisima, obavlja poslove vezane uz ustrojavanje i vođenje zakonom propisanih poslovnih knjiga, kontrolira i usklađuje poslovne knjige, obavlja kontrolu financijske dokumentacije, evidentira poslovne događaje u poslovnim knjigama koji obuhvaćaju i provedbu programa i projekata financiranih iz fondova Europske unije, priprema propisana periodična financijska izvješća, sudjeluje u radnjama godišnjeg popisa imovine i obveza, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

3.1.1.2.2. Pododsjek za praćenje operativnih troškova

 

Pododsjek za praćenje operativnih troškova obavlja poslove obračuna dohodaka od nesamostalnog rada i ostalih naknada zaposlenih, prati i primjenjuje propise vezane uz isplatu dohotka i pripadajućih obveznih poreznih i drugih davanja, obavlja poslove obračuna i isplate dohodaka s osnova samostalnog rada na temelju odluke ili rješenja po nalogu odgovorne osobe, vodi porezne evidencije i izdaje potvrde u vezi dohotka na zahtjev zaposlenih i osoba koje primaju ostale naknade i druge vrste dohotka u Ministarstvu, usklađuje evidenciju s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje, prikuplja, obrađuje i kontrolira te unosi podatke u sustav Centraliziranog obračuna plaća, obavlja cjelokupno kunsko i devizno blagajničko poslovanje, obavlja poslove obrade i isplate troškova inozemnih i tuzemnih dnevnica, smještaja i prijevoza prema putnim nalozima, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

3.1.2. Služba za financiranje razvojnih programa

 

Služba za financiranje razvojnih programa obavlja poslove pružanja potpore ustrojstvenim jedinicama u čijoj su nadležnosti razvojni projekti financirani sredstvima inozemnih zajmova, darovnica i fondova Europske unije u dijelu pripreme metodologije i modela financiranja, planiranja i praćenja tijeka financiranja, sudjeluje u pregovorima o kandidiranju projekata koji će se financirati kroz projekte međunarodnih financijskih institucija, darovnica i fondova Europske unije za operativne programe iz nadležnosti Ministarstva, obavlja poslove Tijela za ovjeravanje troškova projekata u programima Teritorijalne suradnje, koji se odnose na kontrolu i izvještavanje, prati postupak ugovaranja i povlačenja sredstava iz vanjskih izvora i plaćanja iz državnog proračuna, sudjeluje u poslovima ustrojavanja sustava praćenja tijeka financijskih sredstava, provodi aktivnosti financijskog praćenja razvojnih projekata kroz uspostavljene evidencije ugovora, građevinskih situacija, računa i instrumenata osiguranja plaćanja, prati trošenje sredstava namijenjenih za provedbu financiranih programa, provodi formalne, suštinske i računske kontrole ispravnosti dokumentacije i redoslijed procedura propisanih od međunarodnih financijskih institucija i tijela Europske unije, prati dinamiku provedbe i analizira ostvarenje razvojnih projekata, sudjeluje u pripremi financijskih izvješća za davatelje financijskih sredstava uz nadležne ustrojstvene jedinice na temelju podataka proizašlih iz računovodstvenog sustava, u skladu sa zahtjevima Upravljačkog tijela priprema analitičke podloge i izrađuje analize u svrhu donošenja odluka, provodi aktivnosti vezane uz razvoj sustava unutarnjih kontrola, što podrazumijeva izradu prijedloga internih akata za ključne procese financijskog upravljanja, prati primjenu internih akata, razvoj i vođenje računovodstvenog sustava, uključujući troškovno i upravljačko računovodstvo, daje potporu rukovoditeljima ustrojstvenih jedinica u oblikovanju i razvoju sustava unutarnjih kontrola, obavlja provođenje samoprocjene sustava unutarnjih kontrola putem Izjave o fiskalnoj odgovornosti, uspostavlja sustav upravljanja rizicima u svim segmentima poslovanja Ministarstva, sudjeluje u izradi strateških i financijskih operativnih planova Ministarstva u okviru svoje nadležnosti, ukazuje na nedostatke, inicira i sudjeluje u implementaciji mjera za otklanjanje utvrđenih manjkavosti sustava, inicira i izrađuje smjernice i druge provedbene upute o postupanju kojima se uređuju ovlasti i odgovornosti pojedinih sudionika u procesima planiranja i izrade programa, praćenja realizacije programa, obrade financijske dokumentacije, internog izvješćivanja o izvršavanju proračunskih sredstava, ostvarenim ciljevima Ministarstva, rizicima i dr., u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama potiče razvoj informacijskih sustava, pruža potporu u osmišljavanju načina unaprjeđenja poslovnih procesa, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

3.2. Sektor za informacijsko-telekomunikacijske sustave

 

Sektor za informacijsko-telekomunikacijske sustave organizira i koordinira razvoj ITK sustava Ministarstva, obavlja poslove održavanja, administracije, analize, unaprjeđenja i nadzora cjelokupne informatičke infrastrukture, programskih rješenja, licenci, nužnog softvera iz područja informatike za ITK sustave, obavlja sve aktivnosti vezane uz proces upravljanja informatičkom opremom, obavlja poslove koji uključuju dizajn, primjenu, testiranje, instalaciju, održavanje, sigurnosne kopije i opravak poslužitelja, mrežnih uređaja i servisa, operacijskih sustava, programske opreme te programskih rješenja, evidentira, kontrolira i prati prijave incidenata, prati i analizira radne procese unutar Ministarstva i daje prijedloge za poboljšanje radne učinkovitosti, izrađuje i unaprjeđuje upute, pravila i postupke kojima se propisuje način korištenja informatičke infrastrukture, određuje i nadzire pravila kojima se osigurava sigurnost pristupa ITK infrastrukturi, sigurnost podataka, administriranje medija za pohranu podataka i održavanje arhive medija, provodi mjere zaštite ITK sustava iz područja informacijske sigurnosti te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za informacijsko-telekomunikacijske sustave, ustrojavaju se:

3.2.1. Služba za informacijsko-telekomunikacijsku podršku

3.2.2. Služba za unaprjeđenje sustava i provedbu informacijske sigurnosti.

3.2.1. Služba za informacijsko-telekomunikacijsku podršku

 

Služba za informacijsko-telekomunikacijsku podršku upravlja računalnom i komunikacijskom infrastrukturom Ministarstva te pruža podršku svim procesima koji osiguravaju rad infrastrukturnih servisa i informatičkog sustava, obavlja poslove koji uključuju dizajn, primjenu, testiranje, instalaciju, održavanje, sigurnosne kopije i opravak poslužitelja, mrežnih uređaja i servisa, operacijskih sustava, programske opreme te programskih rješenja, evidentira, kontrolira i prati prijave incidenata na osnovi kojih pruža usluge pomoći korisnicima informatičkog sustava te otklanja incidente u informatičkom sustavu, organizira i upravlja procesom izrade sigurnosnih kopija i oporavka od incidenata, određuje i nadzire pravila kojima se osigurava sigurnost pristupa ITK infrastrukturi, sigurnost podataka, administriranje medija za pohranu podataka i održavanje arhive medija, prati potrebe za nabavom informatičke opreme i provodi aktivnosti, od planiranja do izvještavanja, vezane uz proces upravljanja informatičkom opremom, provjerava i održava fizičku i tehničku sigurnost prostorija u kojoj se nalazi ITK oprema o kojoj skrbi Sektor, nadzire i planira pristup internetu i intranetu, prati i primjenjuje odgovarajuću svjetsku i domaću normizaciju iz svoga djelokruga te sudjeluje u izradi, uvođenju i provođenju normi u području informatike, prati i testira nove tehnologije, dokumentira i implementira u informatički sustav, provodi mjere zaštite informacijskog sustava te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

3.2.2. Služba za unaprjeđenje sustava i provedbu informacijske sigurnosti

 

Služba za unaprjeđenje sustava i provedbu informacijske sigurnosti organizira, provodi, usklađuje i nadzire provođenje poslova vezanih uz sustav podrške poslovnom i strateškom odlučivanju, analizira, identificira i prati radne procese unutar ustrojstvenih jedinica Ministarstva te predlaže rješenja za poboljšanje radne učinkovitosti kroz uporabu informatičkih rješenja, analizira korištenje, izgradnju, sigurnost i primjenjivost raspoloživih infrastrukturnih informatičkih i programskih rješenja u cilju unaprjeđenja sustava i poslovnih procesa, analizira korištenje i potrebe ITK sustava, upravlja, nadzire i analizira infrastrukturne potrebe informatičkih sustava za upravljanje ESI fondovima, predlaže i usuglašava unaprjeđenja radnih procesa te daje prijedloge za izradu, unaprjeđenja i/ili nabavu infrastrukturnih i programskih rješenja koja će se primijeniti kao potpora informacijskim sustavima i radnim procesima Ministarstva, uvodi i nadzire provedbu normi u području informatike, izrađuje upute, pravila i postupke kojima se propisuje način korištenja informatičke infrastrukture, sudjeluje u provedbi politika, pravilnika i radnih uputa vezanih uz informacijsku sigurnost unutar ITK sustava Ministarstva i sustava za upravljanje ESI fondovima, sudjeluje u obavljanju poslova sigurnosnih provjera, sigurnosti podataka i poslovne suradnje, strukturira i priređuje podatke vezane uz procese revizije iz područja nadležnosti Ministarstva za revizijska tijela unutar i izvan Ministarstva te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

4. UPRAVA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I KOORDINACIJU FONDOVA EU

 

Uprava za strateško planiranje i koordinaciju fondova EU u funkciji Koordinacijskog tijela za ESI fondove vrši koordinaciju, programiranje i strateško praćenje provedbe Kohezijske politike i programa europskih strukturnih i investicijskih fondova (u daljnjem tekstu: ESIF programa) u Republici Hrvatskoj, izrađuje prijedlog broja i opsega Operativnih programa za ESIF u razdoblju nakon 2020. godine i izrađuje iste nakon usvajanja prijedloga od strane Vlade Republike Hrvatske, priprema prijedloge akata kojima se utvrđuje institucionalni okvir za korištenje ESI fondova za financijsko razdoblje nakon 2020. godine, vodi računa o komplementarnom korištenju i potiče sinergiju između ESIF programa i ostalih EU i međunarodnih instrumenata i programa koji su na raspolaganju Republici Hrvatskoj, osigurava koordinaciju i daje podršku resornim tijelima državne uprave u ispunjavanju uvjeta koji omogućavaju provedbu akata strateškog planiranja povezanih s korištenjem EU fondova, kontinuirano prati i izvještava o ispunjavanju istih, osigurava partnerski dijalog u okviru pripreme akata strateškog planiranja u nadležnosti Koordinacijskog tijela, osigurava poštivanje horizontalnih načela i partnerskog načela ESI fondova, koordinira izradu teritorijalnih strategija, obavlja stručne i administrativne poslove financijskog praćenja i izvještavanja o provedbi europskih strukturnih i investicijskih fondova na nacionalnoj razini, te na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koordinira pripreme za korištenje i nadzire provedbu međunarodnih financijskih mehanizama i drugih programa pomoći koji su dostupni Republici Hrvatskoj prema bilateralnim i međunarodnim ugovorima, uključujući Financijski mehanizam EGP i Norveški financijski mehanizam te Švicarski program suradnje, osigurava praćenje i vrednovanje programa Europske unije u pristupnom i post-pristupnom razdoblju te praćenje i vrednovanje međunarodnih financijskih mehanizama, koordinira sudjelovanje Republike Hrvatske u višekorisničkim programima u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (u daljnjem tekstu: IPA), obavlja poslove koordinacije pripreme i suradnje s tijelima državne uprave vezano uz programe i projekte financirane u sklopu IPA programa, prve komponente programa IPA i Prijelaznog instrumenta i funkciju podrške Nacionalnom IPA koordinatoru i EU koordinatoru u sklopu EU poslova, upravlja cjelovitim sustavom za strateško planiranje i upravljanje razvojem, obavlja funkcije koordinacijskog tijela sukladno zakonu koji uređuje sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, koordinira izradu, izmjenu i/ili dopunu i provedbu nacionalne razvojne strategije primjenjujući načelo partnerstva i ostala načela strateškog planiranja i upravljanja razvojem, osigurava podršku u pripremi zalihe projekata i strateških dokumenata na nacionalnoj i regionalnoj razini koji će imati mogućnost financiranja iz fondova Europske unije, sudjeluje u izradi akata procjene učinaka propisa, kontrolira vertikalnu i horizontalnu usklađenost dugoročnih i srednjoročnih akata strateškog planiranja u odnosu na nacionalnu razvojnu strategiju, uspostavlja i upravlja radom mreže koordinatora za strateško planiranje te regionalnih i lokalnih koordinatora, radi na jačanju kapaciteta za strateško planiranje i upravljanje razvojem na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, koordinira pokretanje, pripremu, praćenje i izvještavanje o dugoročnim, srednjoročnim i kratkoročnim aktima strateškog planiranja iz nadležnosti ministarstva, priprema i provodi aktivnosti kojima je cilj poboljšanje postupaka strateškog planiranja i provedbe na razini ministarstva, surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama odgovornim za povezane procese koji podupiru i fiskalno planiranje te pripremu i izvršenje proračuna i programa konvergencije, sudjeluje u uspostavi investicijskih platformi za tematska područja nacionalne razvojne strategije, uspostavlja koordinacijski mehanizam za postojeće i nove programe tehničke pomoći, odnosno savjetničkih usluga u okviru strateškog planiranja i upravljanja razvojem, u funkciji koordinacijskog tijela za ESI fondove vodi računa o komplementarnom korištenju ESIF programa i ostalih EU instrumenata i programa, koordinira izradu nacrta zakonskih i podzakonskih akata za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem, uspostavlja i upravlja informacijskim sustavom za strateško planiranje i upravljanje razvojem te registrom projekata, koordinira provedbu nacionalne razvojne strategije, obavlja poslove praćenja, izvještavanja i vrednovanja akata strateškog planiranja, koordinira i prati korištenje centraliziranih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, poput Europskog fonda za strateška ulaganja, programa InvestEU, Programa Unije i dr., surađuje s međunarodnim financijskim institucijama po pitanjima jačanja kapaciteta javnog sektora za planiranje i pripremu javnih investicijskih projekata. Obavlja poslove koordinacije provedbe informativnih aktivnosti koje se odnose na upravljanje i korištenje EU fondova za tijela državne i javne uprave, lokalne i područne(regionalne) samouprave, potencijalne prijavitelje i korisnike EU fondova te pravne osobe s javnim ovlastima, provodi aktivnosti informiranja o mogućnostima ESI fondova te promovira ostvarenja, rezultate i primjere dobre prakse radi osiguranja kontinuirane transparentnosti upravljanja i provedbe programa i podizanja razine znanja javnosti o EU fondovima i projektima, promiče jedinstveni pristup i usklađivanje komunikacijskih aktivnosti te jačanje kapaciteta institucija u sustavu EU fondova, obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz koordinaciju, razvoj, jačanje i unaprjeđenje obrazovnih aktivnosti koje se odnose na korištenje EU fondova, upravlja obrazovnim programima i po potrebi uvodi nove obrazovne programe, sudjeluje u izradi internih procedura i metodologija za administriranje i upravljanje programima i projektima financiranim EU sredstvima, priprema i ažurira pravila za vidljivost i komunikaciju EU fondova za korisnike na nacionalnoj razini, osigurava pokretanje i održavanje središnjeg internetskog portala za pružanje informacija o svim operativnim programima u državi članici te o pristupu tim programima, upravlja sadržajem službenih računa na društvenim mrežama kojima se promoviraju EU fondovi i programi, putem jedinstvene informatičke platforme vodi baze podataka o predavačima, polaznicima, obrazovnim aktivnostima, obavlja ulogu izravne kontakt točke s Europskom komisijom u pitanjima komunikacije, informiranja i vidljivosti te sudjeluje u redovitim sastancima INIO i INFORM mreže te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Upravi za strateško planiranje i koordinaciju fondova EU, ustrojavaju se:

4.1. Sektor za programiranje, koordinaciju i strateško praćenje ESI fondova

4.2. Sektor za partnerski dijalog, strateško izvještavanje i koordinaciju investicija iz EU instrumenata i ispunjavanja uvjeta koji omogućuju provedbu EU fondova

4.3. Sektor za EU programe i međunarodne financijske mehanizme

4.4. Sektor za strateško planiranje i upravljanje razvojem

4.5. Sektor za komunikaciju i jačanje kapaciteta u području fondova EU

4.1. Sektor za programiranje, koordinaciju i strateško praćenje ESI fondova

 

Sektor za programiranje, koordinaciju i strateško praćenje ESI fondova obavlja poslove koordinacije izrade, izmjena i strateškog praćenja provedbe višegodišnjih programskih dokumenata kao osnovnih uvjeta za korištenje ESI fondova (prvenstveno za cilj Ulaganje za rast i radna mjesta koji se odnosi na Europski fond za regionalni razvoj, Kohezijski fond i Europski socijalni fond), uključujući osiguravanje usklađenosti s regulativama i strategijama EU-a i nacionalnim strateškim okvirima, određivanje broja i opsega Operativnih programa za ESI fondove u razdoblju nakon 2020. godine i izrađivanje istih, utvrđivanje i uspostavljanje institucionalnog okvira za korištenje ESI fondova za financijsko razdoblje nakon 2020. godine, uključivanje odgovarajućih dionika u proces planiranja i izradu potrebnih popratnih dokumenata, vođenje pregovora s Europskom komisijom, organizira rad Nacionalnog koordinacijskog odbora (u daljnjem tekstu: NKO), osigurava zastupljenost Republike Hrvatske u relevantnim radnim strukturama i odborima Europske komisije i Vijeća i sudjeluje u pregovorima o budućnosti kohezijske politike i višegodišnjeg financijskog okvira u dijelu ESI fondova, u dijelu strateškog praćenja, nadzire i izvješćuje o napretku provedbe Sporazuma o partnerstvu, izrađuje i nadzire provedbu Evaluacijske strategije za ESI fondove 2014. – 2020. te strateški usmjerava djelovanja s ciljem optimalne iskorištenosti sredstava i ostvarenja postavljenih strateških ciljeva, izvješćuje druga nacionalna tijela, Europsku komisiju i ostale dionike o ESI fondovima te prema potrebi sudjeluje u vezanim aktivnostima informiranja i edukacije, sudjeluje u pripremama za hrvatsko predsjedanje Vijećem Europske unije u slučaju kada je primjenjivo obavlja prethodno navedene poslove vezane uz EU fondove u okviru dijeljenog upravljanja u razdoblju 2021. – 2027., te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za programiranje, koordinaciju i strateško praćenje ESI fondova, ustrojavaju se:

4.1.1. Služba za poslove koordinacije i programiranja ESI fondova

4.1.2. Služba za vrednovanje, strateško praćenje i regulatorni okvir na razini Sporazuma o partnerstvu

4.1.3. Služba za kohezijsku politiku i EU poslove.

4.1.1. Služba za poslove koordinacije i programiranja ESI fondova

 

Služba za poslove koordinacije i programiranja ESI fondova obavlja stručne i administrativne poslove koordinacije i sudjelovanja u izradi i izmjenama višegodišnjih programskih dokumenata sufinanciranih iz ESI fondova, primarno Sporazuma o partnerstvu i operativnih programa u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta«, usmjerava ulaganja, određuje prioritete i ciljeve ulaganja te raspodjelu dostupnih sredstava za ulaganja, izrađuje prijedlog broja i opsega Operativnih programa za ESIF u razdoblju nakon 2020. godine, izrađuje prijedlog raspodjele dostupnih sredstava za ulaganja i izrađuje iste nakon usvajanja prijedloga od strane Vlade Republike Hrvatske, organizira i koordinira rad NKO-a uključujući sveukupnu koordinaciju provedbe ESI fondova u Republici Hrvatskoj, prati razine rashoda koji se odnose na provedbu ESI fondova u Republici Hrvatskoj, prati horizontalna pitanja doprinosa ESI fondova makro-regionalnim strategijama i osiguranja poštivanja horizontalnih načela ESI fondova, predlaže mjere za poboljšanje apsorpcije ESI fondova, u slučaju kada je primjenjivo obavlja prethodno navedene poslove vezane uz EU fondove u okviru dijeljenog upravljanja u razdoblju 2021. – 2027., te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za poslove koordinacije i programiranja ESI fondova, ustrojavaju se:

4.1.1.1. Odjel za strateško praćenje u području konkurentnosti i kohezije za cilj pametnija Europa te objedinjene poslove koordinacije ESI fondova

4.1.1.2. Odjel za strateško praćenje u području konkurentnosti i kohezije za ciljeve zelenija Europa i povezanija Europa te programiranje ESI fondova.

4.1.1.1. Odjel za strateško praćenje u području konkurentnosti i kohezije za cilj pametnija Europa te objedinjene poslove koordinacije ESI fondova

 

Odjel za strateško praćenje u području konkurentnosti i kohezije za cilj pametnija Europa te objedinjene poslove koordinacije ESI fondova, obavlja poslove koordinacije programiranja fondova EU, obavlja stručne i administrativne poslove izvještavanja i strateškog praćenja provedbe u sektorima inovacija, digitalizacije, jačanja rasta i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, prati sveukupnu apsorpciju dostupnih sredstava u okviru ovih sektora te provedbu povezanih nacionalnih strateških dokumenata, obavlja poslove te pruža stručnu i administrativnu podrška u radu NKO-a, prati razine rashoda koji se odnose na provedbu ESI fondova u Republici Hrvatskoj, nadzire pripremu i podnosi godišnje račune Europskoj komisiji za ESIF programe, prati pripremu i provodi postupak imenovanja tijela u sustavima upravljanja i kontrole ESIF programa i programa Europske teritorijalne suradnje, prati osiguranje poštivanja horizontalnih načela i partnerskog načela ESI fondova, u slučaju kada je primjenjivo obavlja prethodno navedene poslove vezane uz EU fondove u okviru dijeljenog upravljanja u razdoblju 2021. – 2027., te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

4.1.1.2. Odjel za strateško praćenje u području konkurentnosti i kohezije za ciljeve zelenija Europa i povezanija Europa te programiranje ESI fondova

 

Odjel za strateško praćenje u području konkurentnosti i kohezije za ciljeve zelenija Europa i povezanija Europa te programiranje ESI fondova obavlja stručne i administrativne poslove programiranja, izvještavanja i strateškog praćenja provedbe u sektorima energetike, klimatskih promjena, upravljanja vodama, kružnog gospodarstva i prometa te prati sveukupnu apsorpciju dostupnih sredstava u okviru ovih sektora, obavlja poslove koordinacije izrade i izmjena višegodišnjih programskih dokumenata sufinanciranih iz ESI fondova, primarno Sporazuma o partnerstvu i operativnih programa u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta«, uključujući: osiguravanje usklađenosti s regulativama i strategijama Europske unije i nacionalnim strateškim okvirima, uključivanje odgovarajućih dionika u proces planiranja i izradu potrebnih popratnih dokumenata, vođenje pregovora s Europskom komisijom, izradu prijedloga za poboljšanje apsorpcije, prati provedbu programa Europske teritorijalne suradnje, prati doprinos ESI fondova makro-regionalnim strategijama, u slučaju kada je primjenjivo obavlja prethodno navedene poslove vezane uz EU fondove u okviru dijeljenog upravljanja u razdoblju 2021. – 2027., te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

4.1.2. Služba za vrednovanje, strateško praćenje i regulatorni okvir na razini Sporazuma o partnerstvu

 

Služba za vrednovanje, strateško praćenje i regulatorni okvir na razini Sporazuma o partnerstvu obavlja stručne i administrativne poslove strateškog praćenja ostvarenja pokazatelja i vrednovanja provedbe višegodišnjih programskih dokumenata sufinanciranih iz ESI fondova i horizontalnih pitanja: teritorijalnog pristupa, izrađuje i prati ostvarenje ciljeva Strategije vrednovanja za provedbu ESI fondova financijskog razdoblja 2014. – 2020., te priprema strateški okvir za vrednovanje u razdoblju nakon 2020. godine, koordinira rad Međuresorne evaluacijske radne skupine te osigurava sudjelovanje u stručnim radnim skupinama Europske komisije i međunarodnih organizacija iz svoje nadležnosti, nadzire odgovarajuće funkcioniranje sustava upravljanja i kontrole pojedinih programa koji se financiraju iz ESI fondova, priprema prijedloge akata kojima se utvrđuje institucionalni okvir za korištenje EU fondova za financijsko razdoblje nakon 2020. godine, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za vrednovanje, strateško praćenje i regulatorni okvir na razini Sporazuma o partnerstvu, ustrojavaju se:

4.1.2.1. Odjel za provedbu vrednovanja na razini Sporazuma o partnerstvu te za strateško praćenje za cilj Europa s istaknutijom socijalnom komponentom

4.1.2.2. Odjel za praćenje provedbe Strategije vrednovanja provedbe ESIF u razdoblju 2014. – 2020. i regulatorni okvir na razini Sporazuma o partnerstvu te strateško praćenje u području ruralnog razvoja, pomorstva i ribarstva.

4.1.2.1. Odjel za provedbu vrednovanja na razini Sporazuma o partnerstvu te za strateško praćenje za cilj Europa s istaknutijom socijalnom komponentom

 

Odjel za provedbu vrednovanja na razini Sporazuma o partnerstvu te za strateško praćenje za cilj Europa s istaknutijom socijalnom komponentom obavlja stručne i administrativne poslove planiranja i provedbe vrednovanja na razini Sporazuma o partnerstvu, diseminaciju rezultata vrednovanja, praćenje provedbe vrednovanja ESI fondova po pojedinim (operativnim) programima, sudjelovanje u radu Međuresorne evaluacijske radne skupine te planiranje i izrada ostalih potrebnih analitičkih dokumenata vezanih uz korištenje ESI fondova te njihovog povezivanja sa donošenjem strateških odluka u kontekstu korištenja ESI fondova, te administrativne i stručne poslove strateškog praćenja provedbe višegodišnjih programskih dokumenata sufinanciranih iz ESI fondova, sudjelovanja u pripremi višegodišnjih programskih dokumenata za korištenje ESI fondova, primarno u sektorima tržišta rada i pristupa kvalitetnom zapošljavanju, obrazovanja, cjeloživotnog učenja, socijalne politike i zdravstva, prati provedbu teritorijalnog pristupa, u slučaju kada je primjenjivo obavlja prethodno navedene poslove vezane uz EU fondove u okviru dijeljenog upravljanja u razdoblju 2021. – 2027., te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

4.1.2.2. Odjel za praćenje provedbe Strategije vrednovanja provedbe ESIF u razdoblju 2014. – 2020. i regulatorni okvir na razini Sporazuma o partnerstvu te strateško praćenje u području ruralnog razvoja, pomorstva i ribarstva

 

Odjel za praćenje provedbe Strategije vrednovanja provedbe ESIF u razdoblju 2014. – 2020. i regulatorni okvir na razini Sporazuma o partnerstvu te strateško praćenje u području ruralnog razvoja, pomorstva i ribarstva obavlja stručne i administrativne poslove koordinacije rada Međuresorne evaluacijske radne skupine, nadzire odgovarajuće funkcioniranje sustava upravljanja i kontrole pojedinih programa koji se financiraju iz ESI fondova, priprema prijedloge akata kojima se utvrđuje institucionalni okvir za korištenje EU fondova za financijsko razdoblje nakon 2020. godine, obavlja stručne i administrativne poslove strateškog praćenja provedbe višegodišnjih programskih dokumenata sufinanciranih iz ESI fondova, sudjelovanja u pripremi višegodišnjih programskih dokumenata za korištenje ESI fondova, primarno Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo ali i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, u slučaju kada je primjenjivo obavlja prethodno navedene poslove vezane uz EU fondove u okviru dijeljenog upravljanja u razdoblju 2021. – 2027., te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

4.1.3. Služba za kohezijsku politiku i EU poslove

 

Služba za kohezijsku politiku i EU poslove obavlja stručne i administrativne poslove te osigurava zastupljenost Republike Hrvatske u relevantnim radnim strukturama i odborima Europske komisije i Vijeća Europske unije koje se odnose na ESI fondove (prvenstveno za cilj Ulaganje za rast i radna mjesta koji se odnosi na Europski fond za regionalni razvoj, Kohezijski fondi i Europski socijalni fond plus), prati razvoj kohezijske politike i sudjeluje u pregovorima o budućnosti kohezijske politike (Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda i Europskog socijalnog fonda plus) i Višegodišnjeg financijskog okvira Europske unije u dijelu ESI fondova, priprema materijale i analitičke podloge za ministarske i tehničke sastanke vezane za budućnost kohezijske politike, sudjeluje u radu Međuresorne radne skupine za europske poslove te priprema potrebne dokumente za rad iste, kao nositelj izrade prijedloga stajališta za određene Radne skupine Vijeća EU surađuje s drugim tijelima državne uprave u cilju formiranja stajališta Republike Hrvatske o pojedinim pitanjima u okviru EU politika, programa i inicijativa vezanim uz ESI fondove, prati politike EU prema pojedinim važnim pitanjima vezanim uz kohezijsku politiku, sudjeluje u radu međunarodnih inicijativa vezanih uz kohezijsku politiku, sudjeluje u pripremama za hrvatsko predsjedanje Vijećem Europske unije i u okviru nadležnosti Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU izrađuje nacionalna stajališta za sastanke Radne skupine za strukturne mjere, Radne skupine za najudaljenija područja i Ad hoc Radne skupine za Makroregionalne strategije te za vrijeme hrvatskog predsjedanja Vijećem EU obavlja funkciju predsjedatelja Radne skupine za strukturne mjere te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za kohezijsku politiku i EU poslove, ustrojavaju se:

4.1.3.1. Odjel za praćenje razvoja kohezijske politike

4.1.3.2. Odjel za koordinaciju i analitiku kohezijske politike.

4.1.3.1. Odjel za praćenje razvoja kohezijske politike

 

Odjel za praćenje razvoja kohezijske politike sudjeluje u pregovorima o budućnosti kohezijske politike (Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda i Europskog socijalnog fonda) u okviru Radne skupine za strukturne mjere, sudjeluje u pregovorima o budućnosti Višegodišnjeg financijskog okvira Europske unije u dijelu fondova kohezijske politike u okviru Ad-hoc radne skupine za Višegodišnji financijski okvir, priprema materijale i podloge za ministarske i tehničke sastanke vezane za budućnost kohezijske politike, organizira rad Međuresorne radne skupine za pregovore o Uredbi o zajedničkim odredbama i pripadajućim sektorskim Uredbama za razdoblje 2021. – 2027., prati i priprema nacrte dokumentacije dostavljene od strane Europske komisije, prati politike EU prema pojedinim važnim pitanjima iz djelokruga kohezijske politike, osigurava zastupljenost Republike Hrvatske u relevantnim radnim tijelima i odborima Europske komisije i Vijeća Europske unije, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

4.1.3.2. Odjel za koordinaciju i analitiku kohezijske politike

 

Odjel za koordinaciju i analitiku kohezijske politike izrađuje analitičke podloga za sastanke u okviru V4+4 platforme, analizira dokumente u okviru kohezijske politike objavljene od strane Europske komisije, sudjeluje u pripremi i usvajanju tzv. Okvirnih stajališta i stajališta za sastanke Odbora stalnih predstavnika (COREPER), za sastanke Vijeća za opće poslove te stajališta za sastanke Europskog vijeća, na osnovi kojih tijela državne vlasti djeluju u institucijama i tijelima EU, koordinira komentare i primjedbe na stajališta prije njihova upućivanja u proceduru usvajanja, sudjeluje u radu Međuresorne radne skupine za europske poslove te priprema potrebne dokumente za rad iste, sudjeluje u pripremama za hrvatsko predsjedanje Vijećem Europske unije vezano uz kohezijsku politiku u okviru nadležnosti Ministarstva (Europski fond za regionalni razvoj, Kohezijski fond i Europski socijalni fond plus), koordinira i sudjeluje u pripremi materijale za ministarske sastanke za vrijeme predsjedanja, organizira i priprema tehničke sastanke za vrijeme predsjedanja Vijećem EU, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

4.2. Sektor za partnerski dijalog, strateško izvještavanje i koordinaciju investicija iz EU instrumenata i ispunjavanja uvjeta koji omogućuju provedbu EU fondova

 

Sektor za partnerski dijalog, strateško izvještavanje i koordinaciju investicija iz EU instrumenata i ispunjavanja uvjeta koji omogućuju provedbu EU fondova obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na osiguravanje primjene načela partnerstva pri izradi akata strateškog planiranja čija izrada je u nadležnosti Koordinacijskog tijela kroz uspostavu i organizaciju rada radnih skupina i drugih oblika participativnih događanja, sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih akata strateškog planiranja i upravljanja razvojem u dijelu koji se odnosi na osiguravanje provedbe partnerskog dijaloga, osigurava koordinaciju i daje podršku resornim tijelima državne uprave u ispunjavanju uvjeta koji omogućavaju provedbu akata strateškog planiranja povezanih s korištenjem EU fondova, kontinuirano prati i izvještava o ispunjavanju uvjeta koji omogućavaju provedbu akata strateškog planiranja povezanih s korištenjem EU fondova, osigurava poštivanje horizontalnih načela i partnerskog načela pri izradi akata strateškog planiranja u nadležnosti Koordinacijskog tijela, sudjeluje u organizaciji konferencija, razvojnih foruma, okruglih stolova, seminara, radionica i drugih događanja u okviru izrade akata strateškog planiranja u nadležnosti Koordinacijskog tijela, obavlja stručne i administrativne poslove financijskog praćenja i izvještavanja o provedbi europskih strukturnih i investicijskih fondova na nacionalnoj razini, te na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, prikupljanja, kontrole i obrade potrebnih podataka od nadležnih upravljačkih tijela, izrađuje Izvješće o napretku u provedbi Sporazuma o partnerstvu, izvješća za Vladu i Hrvatski sabor, izrađuje redovne i ad hoc analitičke podloge iz svoje nadležnosti, osigurava konzistentnost i kontrolu nad podacima nadležnih upravljačkih tijela, izrađuje mjesečno izvješće o stanju apsorpcije ESIF u okviru V4+4 platforme, sudjeluje u pripremi višegodišnjih programskih dokumenata sufinanciranih iz ESI fondova, osigurava usklađenost različitih izvora financiranja ulaganja u Republici Hrvatskoj, sudjeluje u radu međuresornih stručnih radnih skupina iz svoje nadležnosti te osigurava sudjelovanje u radnim skupinama Europske komisije i međunarodnih organizacija iz nadležnosti Sektora, osigurava prijedloge za unaprjeđenje apsorpcije ESIF, vodi računa o komplementarnom korištenju ESIF programa i ostalih EU instrumenata i programa, koordinira i prati korištenje centraliziranih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, poput Europskog fonda za strateška ulaganja, InvestEU, Programa Unije i dr., daje podršku u izradi teritorijalnih strategija za korištenje EU fondova kroz integrirana teritorijalna ulaganja i pripremi zalihe projekata, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga. U slučaju kada je primjenjivo, sve gore navedeno na jednak način odnosi se i na EU fondove u okviru dijeljenog upravljanja u razdoblju 2021. – 2027.

U Sektoru za partnerski dijalog, strateško izvještavanje i koordinaciju investicija iz EU instrumenata i ispunjavanja uvjeta koji omogućuju provedbu EU fondova, ustrojavaju se:

4.2.1. Služba za partnerski dijalog i strateško izvještavanje o EU fondovima

4.2.2. Služba za koordinaciju investicija iz EU instrumenata i ispunjavanja uvjeta koji omogućuju provedbu EU fondova

4.2.1. Služba za partnerski dijalog i strateško izvještavanje o EU fondovima

 

Služba za partnerski dijalog i strateško izvještavanje o EU fondovima obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na osiguravanje primjene načela partnerstva pri izradi Sporazuma o partnerstvu, operativnih programa i ostalih akata strateškog planiranja čija izrada je u nadležnosti Koordinacijskog tijela kroz pripremu i provedbu komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana i uspostavu i organizaciju sjednica, razvojnih foruma, radnih skupina i drugih oblika participativnih događanja, sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih akata strateškog planiranja i upravljanja razvojem u dijelu koji se odnosi na osiguravanje provedbe partnerskog dijaloga, obavlja upravne i stručne poslove financijskog praćenja i izvještavanja o provedbi europskih strukturnih i investicijskih fondova na nacionalnoj razini, te na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, prikupljanja, kontrole i obrade potrebnih podataka od nadležnih upravljačkih tijela, izrađuje Izvješće o napretku u provedbi Sporazuma o partnerstvu, izvješća za Vladu Republike Hrvatske i Hrvatski sabor, izrađuje redovne i ad hoc analitičke podloge iz svoje nadležnosti, osigurava konzistentnost i kontrolu nad podacima nadležnih upravljačkih tijela, izrađuje mjesečno izvješće o stanju apsorpcije ESIF u okviru V4+4 platforme, sudjeluje u pripremi višegodišnjih programskih dokumenata sufinanciranih iz ESI fondova, osigurava usklađenost različitih izvora financiranja ulaganja u Republici Hrvatskoj, sudjeluje u radu međuresornih stručnih radnih skupina iz svoje nadležnosti te osigurava sudjelovanje u radnim skupinama Europske komisije i međunarodnih organizacija iz nadležnosti Službe, osigurava prijedloge za unaprjeđenje apsorpcije EU fondova, osigurava poštivanje horizontalnih načela i partnerskog načela pri izradi akata strateškog planiranja u nadležnosti Koordinacijskog tijela i daje podršku u uspostavi i održavanju mrežne stranice u cilju komunikacije sa širom javnosti, sudjeluje u organizaciji konferencija, okruglih stolova, seminara, radionica i drugih događanja i pripremi promidžbenih materijala u okviru izrade akata strateškog planiranja iz nadležnosti Koordinacijskog tijela, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

4.2.2. Služba za koordinaciju investicija iz EU instrumenata i ispunjavanja uvjeta koji omogućuju provedbu EU fondova

 

Služba za koordinaciju investicija iz EU instrumenata i ispunjavanja uvjeta koji omogućuju provedbu EU fondova osigurava koordinaciju i daje podršku resornim tijelima državne uprave u ispunjavanju uvjeta koji omogućavaju provedbu akata strateškog planiranja povezanih s korištenjem EU fondova, koordinira izradu akata strateškog planiranja koji predstavljaju uvjet za korištenje EU fondova, kontinuirano prati i izvještava o ispunjavanju uvjeta koji omogućavaju provedbu akata strateškog planiranja povezanih s korištenjem EU fondova, daje podršku u izradi teritorijalnih strategija za korištenje EU fondova kroz integrirana teritorijalna ulaganja te pripremi zalihe projekata, vodi računa o komplementarnom korištenju ESIF programa i ostalih EU instrumenata i programa, koordinira i prati korištenje centraliziranih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, poput Europskog fonda za strateška ulaganja, programa InvestEU, Programa Unije i dr., organizira rad Pod-odbora za koordinaciju investicija i praćenje provedbe centraliziranih instrumenata i programa u Republici Hrvatskoj i Radne skupine za Programe Unije, surađuje sa institucijama Europske unije koje su zadužene za provedbu centraliziranih EU instrumenata i programa, surađuje s međunarodnim financijskim institucijama po pitanjima jačanja kapaciteta javnog sektora za planiranje i pripremu javnih investicijskih projekata, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga. U slučaju kada je primjenjivo, sve gore navedeno na jednak način odnosi se i na EU fondove u okviru dijeljenog upravljanja u razdoblju 2021. – 2027.

U Službi za koordinaciju investicija iz EU instrumenata i ispunjavanja uvjeta koji omogućuju provedbu EU fondova, ustrojavaju se:

4.2.2.1. Odjel za koordinaciju investicija iz EU instrumenata

4.2.2.2. Odjel za koordinaciju ispunjavanja uvjeta koji omogućuju provedbu EU fondova

4.2.2.1. Odjel za koordinaciju investicija iz EU instrumenata

 

Odjel za koordinaciju investicija iz EU instrumenata koordinira i prati korištenje centraliziranih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, poput Europskog fonda za strateška ulaganja, programa InvestEU, Programa Unije i dr., organizira rad Pod-odbora za koordinaciju investicija i praćenje provedbe centraliziranih instrumenata i programa u Republici Hrvatskoj i Radne skupine za Programe Unije, daje podršku u uspostavi investicijskih platformi za korištenje programa InvestEU, vodi računa o komplementarnom korištenju ESIF programa i ostalih EU instrumenata i programa, surađuje sa institucijama Europske unije koje su zadužene za provedbu centraliziranih EU instrumenata i programa, surađuje s međunarodnim financijskim institucijama po pitanjima jačanja kapaciteta javnog sektora za planiranje i pripremu javnih investicijskih projekata, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

4.2.2.2. Odjel za koordinaciju ispunjavanja uvjeta koji omogućuju provedbu EU fondova

 

Odjel za koordinaciju ispunjavanja uvjeta koji omogućuju provedbu EU fondova osigurava koordinaciju i daje podršku resornim tijelima državne uprave u ispunjavanju horizontalnih i tematskih uvjeta koji omogućavaju provedbu EU fondova, koordinira izradu akata strateškog planiranja koji predstavljaju uvjet za korištenje EU fondova, uspostavlja međuresornu radnu skupinu za ispunjavanje uvjeta koji omogućuju provedbu EU fondova, uspostavlja sustav i kontinuirano prati i izvještava Europsku komisiju te osigurava vidljivost ispunjenja uvjeta koji omogućavaju provedbu akata strateškog planiranja povezanih s korištenjem EU fondova, sudjeluje u organizaciji konferencija, okruglih stolova i drugih oblika participativnih događanja u cilju osiguranja vidljivosti ispunjenja uvjeta koji omogućuju provedbu EU fondova, daje podršku resornim upravama u okviru ministarstva te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u pripremi teritorijalnih strategija za korištenje EU fondova kroz mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja te pripremi zalihe projekata i jačanju kapaciteta javnog sektora na regionalnoj razini za planiranje i pripremu razvojnih projekata, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

4.3. Sektor za EU programe i međunarodne financijske mehanizme

 

Sektor za EU programe i međunarodne financijske mehanizme obavlja poslove planiranja, koordinacije i upravljanja provedbom međunarodnim financijskim mehanizmima i drugih programa pomoći koji su dostupni Republici Hrvatskoj prema bilateralnim i međunarodnim sporazumima, uključujući EGP financijski mehanizam i Norveški financijski mehanizam te Švicarsko-hrvatski program suradnje, obavlja poslove koordinacije pripreme i suradnje s tijelima državne uprave i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave vezano uz programe i projekte financirane u sklopu prve komponente programa IPA i Prijelaznog instrumenta i poslove tehničkog tajništva za Nacionalnog IPA koordinatora (u daljnjem tekstu: NIPAK), osigurava praćenje i vrednovanje višekorisničkih programa Europske unije u pristupnom i postpristupnom razdoblju, osigurava praćenje i vrednovanje međunarodnih financijskih mehanizama i programa bilateralne pomoći, u okviru ingerencije NIPAK-a osigurava potporu Dunavskoj strategiji, koordinira i osigurava provedbu i praćenje učinkovitosti ESI fondova s dobrim gospodarskim upravljanjem, koordinira poslove na predlaganju izmjena Sporazuma o partnerstvu i njemu pripadajućih operativnih programa radi provedbe mjera povezanih s dobrim gospodarskim upravljanjem, sudjeluje pri izradi programskih dokumenata i vodi računa o komplementarnosti između programa Europske unije i međunarodnih financijskih mehanizama. U skladu sa sektorskom nadležnošću sudjeluje u poslovima izrade nacionalne razvojne strategije i koordinaciji obavljanja poslova temeljem nacionalne razvojne strategije i strateških dokumenata, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za EU programe i međunarodne financijske mehanizme, ustrojavaju se:

4.3.1. Služba za koordinaciju EU programa i programiranje međunarodnih financijskih mehanizama

4.3.2. Služba za upravljanje, praćenje i vrednovanje EU programa i međunarodnih financijskih mehanizama.

4.3.1. Služba za koordinaciju EU programa i programiranje međunarodnih financijskih mehanizama

 

Služba za koordinaciju EU programa i programiranje međunarodnih financijskih mehanizama koordinira pripremu i programiranje međunarodnih i bilateralnih programa dostupnih Republici Hrvatskoj te pruža potporu NIPAK-u u obavljanju obaveza temeljem sklopljenih međunarodnih ugovora i akreditacijskih kriterija,. U sklopu EGP financijskog mehanizma i Norveškog financijskog mehanizma vrši funkciju Nacionalne fokalne točke koja je odgovorna za uspostavu sustava upravljanja i kontrole, praćenje provedbe i izvještavanje o navedenim financijskim mehanizmima u Republici Hrvatskoj, uspostavlja sustav za pouzdano praćenje i izvještavanje putem IT platforme, postupke upravljanja rizicima i postupanja po nepravilnostima i prigovorima. Za Švicarsko-hrvatski program suradnje vrši funkciju Nacionalne koordinacijske jedinice koja ima opću odgovornost za upravljanje predmetnim doprinosom u Republici Hrvatskoj. Koordinira postupke revizija međunarodnih financijskih mehanizama i prati rezultate revizija. Služba koordinira i osigurava provedbu i praćenje učinkovitosti ESI fondova s dobrim gospodarskim upravljanjem, koordinira poslove na predlaganju izmjena Sporazuma o partnerstvu i njemu pripadajućih operativnih programa radi provedbe mjera povezanih s dobrim gospodarskim upravljanjem, sudjeluje pri izradi programskih dokumenata i vodi računa o komplementarnosti između EU programa i međunarodnih financijskih mehanizama. U skladu sa sektorskom nadležnošću sudjeluje u poslovima izrade nacionalne razvojne strategije i koordinaciji obavljanja poslova temeljem nacionalne razvojne strategije i strateških dokumenata, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za koordinaciju EU programa i programiranje međunarodnih financijskih mehanizama, ustrojavaju se:

4.3.1.1. Odjel za koordinaciju pripreme i provedbe financijskih, društvenih i administrativnih prioriteta

4.3.1.2. Odjel za koordinaciju pripreme i provedbe gospodarskih, znanstvenih, okolišnih i energetskih prioriteta.

4.3.1.1. Odjel za koordinaciju pripreme i provedbe financijskih, društvenih i administrativnih prioriteta

 

Odjel za koordinaciju pripreme i provedbe financijskih, društvenih i administrativnih prioriteta obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz planiranje, programiranje, koordinaciju i praćenje EGP financijskog mehanizma, Norveškog financijskog mehanizma, IPA programa i Prijelaznog instrumenta, te Švicarsko-hrvatskog programa suradnje u područjima društvene uključenosti, zapošljavanja, smanjenja siromaštva, kulture, civilnog društva, dobrog upravljanja, temeljnih prava, pravosuđa i unutarnjih poslova, djelujući pri tom kao Nacionalna fokalna točka u sustavu provedbe EGP financijskog mehanizma i Norveškog financijskog mehanizma te Nacionalna koordinacijska jedinica za Švicarsko-hrvatski program suradnje. Priprema sporazume i druge akte kojima se uređuje međuodnos tijela zaduženih za provedbu međunarodnih financijskih mehanizama, osigurava razmjenu programske i projektne dokumentacije sa donorima, odnosno agencijama koje su ovlastili donori, surađuje s ostalim tijelima koja su zadužena za provedbu međunarodnih financijskih mehanizama kao upravitelji programa, posrednička tijela i izvršne agencije, sudjeluje u pripremi izvješća, strateškog izvješća, godišnjih izvješća i godišnjih sastanaka te odbora za suradnju, izrađuje i provodi komunikacijsku strategiju. U okviru ESI fondova koordinira i osigurava provedbu i praćenje učinkovitosti ESI fondova s dobrim gospodarskim upravljanjem, koordinira poslove na predlaganju izmjena Sporazuma o partnerstvu i njemu pripadajućih operativnih programa radi provedbe mjera povezanih s dobrim gospodarskim upravljanjem, sudjeluje pri izradi programskih dokumenata i vodi računa o komplementarnosti između programa Europske unije i međunarodnih financijskih mehanizama, u skladu sa sektorskom nadležnošću sudjeluje u poslovima izrade nacionalne razvojne strategije i koordinaciji obavljanja poslova temeljem nacionalne razvojne strategije i strateških dokumenata, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

4.3.1.2. Odjel za koordinaciju pripreme i provedbe gospodarskih, znanstvenih, okolišnih i energetskih prioriteta

 

Odjel za koordinaciju pripreme i provedbe gospodarskih, znanstvenih, okolišnih i energetskih prioriteta obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz planiranje, programiranje, koordinaciju i praćenje EGP financijskog mehanizma, Norveškog financijskog mehanizma, IPA programa i Prijelaznog instrumenta i Švicarsko-hrvatskog programa suradnje u područjima inovacija, istraživanja, obrazovanja, konkurentnosti, okoliša, energetike, klimatskih promjena i niskougljičnog gospodarstva, djelujući pri tom kao Nacionalna fokalna točka u sustavu provedbe EGP financijskog mehanizma i Norveškog financijskog mehanizma te Nacionalna koordinacijska jedinica za Švicarsko-hrvatski program suradnje. Priprema sporazume i druge akte kojima se uređuje međuodnos tijela zaduženih za provedbu međunarodnih financijskih mehanizama, osigurava razmjenu programske i projektne dokumentacije sa donorima, odnosno agencijama koje su ovlastili donori, surađuje s ostalim tijelima koja su zadužena za provedbu međunarodnih financijskih mehanizama kao upravitelji programa, posrednička tijela i izvršne agencije, sudjeluje u pripremi izvješća, strateškog izvješća, godišnjih izvješća i godišnjih sastanaka te odbora za suradnju, izrađuje i provodi komunikacijsku strategiju. U okviru ESI fondova koordinira i osigurava provedbu i praćenje učinkovitosti ESI fondova s dobrim gospodarskim upravljanjem, koordinira poslove na predlaganju izmjena Sporazuma o partnerstvu i njemu pripadajućih operativnih programa radi provedbe mjera povezanih s dobrim gospodarskim upravljanjem, sudjeluje pri izradi programskih dokumenata i vodi računa o komplementarnosti između EU programa i međunarodnih financijskih mehanizama, u skladu sa sektorskom nadležnošću sudjeluje u poslovima izrade nacionalne razvojne strategije i koordinaciji obavljanja poslova temeljem nacionalne razvojne strategije i strateških dokumenata, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

4.3.2. Služba za upravljanje, praćenje i vrednovanje EU programa i međunarodnih financijskih mehanizama

 

Služba za upravljanje, praćenje i vrednovanje EU programa i međunarodnih financijskih mehanizama obavlja poslove vezane uz uspostavu sustava upravljanja i kontrole programa u okviru međunarodnih financijskih mehanizama, sudjeluje u uspostavi sustava praćenja i financijskog izvještavanja putem IT platforme, osigurava ispravnost i regularnost izdataka, obavlja poslove praćenja i nadzora nad provedbom programa Europske unije i međunarodnih financijskih mehanizama (EGP financijski mehanizam, Norveški financijski mehanizam i Švicarsko-hrvatski program suradnje) te praćenje provedbe i održivosti projekata te poslove te izvještavanja u sklopu prve komponente IPA programa i Prijelaznog instrumenta te međunarodnih financijskih mehanizama, obavlja poslove vezane uz zatvaranja godišnjih pretpristupnih programa i međunarodnih financijskih mehanizama, organizira vrednovanje programa iz nadležnosti, koordinira postupke revizija između tijela uključenih u provedbu programa IPA, Prijelaznog instrumenta i međunarodnih financijskih mehanizama i prati rezultate revizija, evidentira i pohranjuje podatke o prijavljenim i ovjerenim troškovima koji se odnose na provedbu programa IPA, Prijelaznog instrumenta i međunarodnih financijskih mehanizama. U okviru EGP financijskog mehanizma i Norveškog financijskog mehanizma provodi ulogu upravitelja programa za programe definirane međunarodnim ugovorima i Odlukom Vlade Republike Hrvatske o uspostavljanju sustava upravljanja i kontrole. U okviru ESI fondova koordinira i osigurava provedbu i praćenje učinkovitosti ESI fondova s dobrim gospodarskim upravljanjem, koordinira poslove na predlaganju izmjena Sporazuma o partnerstvu i njemu pripadajućih operativnih programa radi provedbe mjera povezanih s dobrim gospodarskim upravljanjem, sudjeluje pri izradi programskih dokumenata i vodi računa o komplementarnosti između EU programa i međunarodnih financijskih mehanizama, sudjeluje u poslovima izrade nacionalne razvojne strategije i koordinaciji obavljanja poslova temeljem nacionalne razvojne strategije i strateških dokumenata, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za upravljanje, praćenje i vrednovanje EU programa i međunarodnih financijskih mehanizama, ustrojavaju se:

4.3.2.1. Odjel za upravljanje provedbom, praćenje i vrednovanje programa i projekata

4.3.2.2. Odjel za financijsko upravljanje, verifikaciju i vrednovanje programa i projekata.

4.3.2.1. Odjel za upravljanje provedbom, praćenje i vrednovanje programa i projekata

 

Odjel za upravljanje provedbom, praćenje i vrednovanje programa i projekata obavlja stručne i administrativne poslove praćenja i nadzora nad provedbom programa Europske unije i međunarodnih financijskih mehanizama (EGP financijski mehanizam, Norveški financijski mehanizam i Švicarsko-hrvatski program suradnje). Izrađuje programske dokumente i druge pravne akte iz svoje nadležnosti. Sudjeluje u poslovima zatvaranja godišnjih pretpristupnih programa i međunarodnih financijskih mehanizama. Sudjeluje u koordinaciji i provedbi postupaka revizije između tijela uključenih u provedbu programa IPA, Prijelaznog instrumenta i međunarodnih financijskih mehanizama te prati rezultate revizija. U sklopu provedbe EGP financijskog mehanizma i Norveškog financijskog mehanizma u ulozi Upravitelja programa priprema i provodi postupak dodjele sredstava, uključujući postupak ugovaranja, te je zadužen za praćenje provedbe i održivosti projekata. Odgovoran je za poslove izvještavanja o provedbi programa i projekata iz svoje nadležnosti, obavlja poslove postupanja po nepravilnostima i prigovorima. U okviru ESI fondova koordinira i osigurava provedbu i praćenje učinkovitosti ESI fondova s dobrim gospodarskim upravljanjem, koordinira poslove na predlaganju izmjena Sporazuma o partnerstvu i njemu pripadajućih operativnih programa radi provedbe mjera povezanih s dobrim gospodarskim upravljanjem, sudjeluje pri izradi programskih dokumenata i vodi računa o komplementarnosti između EU programa i međunarodnih financijskih mehanizama, sudjeluje u poslovima izrade nacionalne razvojne strategije i koordinaciji obavljanja poslova temeljem nacionalne razvojne strategije i strateških dokumenata, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

4.3.2.2. Odjel za financijsko upravljanje, verifikaciju i vrednovanje programa i projekata

 

Odjel za financijsko upravljanje, verifikaciju i vrednovanje programa i projekata obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz upravljanje, verifikaciju, izvještavanje i vrednovanje projekata u sklopu prve komponente IPA programa i Prijelaznog instrumenta te međunarodnih financijskih mehanizama. Sudjeluje u poslovima zatvaranja godišnjih pretpristupnih programa i međunarodnih financijskih mehanizama. Sudjeluje u postupcima revizije između tijela uključenih u provedbu programa IPA, Prijelaznog instrumenta i međunarodnih financijskih mehanizama te prati rezultate revizija. Evidentira i pohranjuje podatke o prijavljenim i ovjerenim troškovima koji se odnose na provedbu programa IPA, Prijelaznog instrumenta i međunarodnih financijskih mehanizama. U okviru obavljanja poslova Upravitelja programa u sustavu provedbe EGP financijskog mehanizma i Norveškog financijskog mehanizma obavlja poslove financijskog upravljanja i izvještavanja, osigurava ispravnost i regularnost izdataka nastalih u sklopu provedbe projekata. U okviru ESI fondova koordinira i osigurava provedbu i praćenje učinkovitosti ESI fondova s dobrim gospodarskim upravljanjem, koordinira poslove na predlaganju izmjena Sporazuma o partnerstvu i njemu pripadajućih operativnih programa radi provedbe mjera povezanih s dobrim gospodarskim upravljanjem, sudjeluje pri izradi programskih dokumenata i vodi računa o komplementarnosti između EU programa i međunarodnih financijskih mehanizama, sudjeluje u poslovima izrade nacionalne razvojne strategije i koordinaciji obavljanja poslova temeljem nacionalne razvojne strategije i strateških dokumenata, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

4.4. Sektor za strateško planiranje i upravljanje razvojem

 

Sektor za strateško planiranje i upravljanje razvojem upravlja cjelovitim sustavom za strateško planiranje i upravljanje razvojem, obavlja funkcije koordinacijskog tijela sukladno zakonu koji uređuje sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, koordinira izradu, izmjenu i/ili dopunu i provedbu nacionalne razvojne strategije primjenjujući načelo partnerstva i ostala načela strateškog planiranja i upravljanja razvojem, daje podršku u pripremi zalihe projekata na nacionalnoj i regionalnoj razini koji će imati mogućnost financiranja iz fondova Europske unije, sudjeluje u izradi akata procjene učinaka propisa, kontrolira vertikalnu i horizontalnu usklađenost dugoročnih i srednjoročnih akata strateškog planiranja u odnosu na nacionalnu razvojnu strategiju, uspostavlja i upravlja radom mreže koordinatora za strateško planiranje te regionalnih i lokalnih koordinatora, radi na jačanju kapaciteta za strateško planiranje i upravljanje razvojem na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, koordinira pokretanje, pripremu, praćenje i izvještavanje o dugoročnim, srednjoročnim i kratkoročnim aktima strateškog planiranja iz nadležnosti ministarstva, sudjeluje u izradi Sporazuma o partnerstvu i operativnih programa za korištenje sredstava EU, priprema i provodi aktivnosti kojima je cilj poboljšanje postupaka strateškog planiranja i provedbe na razini ministarstva, surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama odgovornim za povezane procese koji podupiru i fiskalno planiranje te pripremu i izvršenje proračuna i programa konvergencije, sudjeluje u uspostavi investicijskih platformi za tematska područja nacionalne razvojne strategije, uspostavlja koordinacijski mehanizam za postojeće i nove programe tehničke pomoći, odnosno savjetničkih usluga u okviru strateškog planiranja i upravljanja razvojem, koordinira izradu nacrta zakonskih i podzakonskih akata za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem, uspostavlja i upravlja informacijskim sustavom za strateško planiranje i upravljanje razvojem te registrom projekata, koordinira provedbu nacionalne razvojne strategije, obavlja poslove praćenja, izvještavanja i vrednovanja akata strateškog planiranja, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za strateško planiranje i upravljanje razvojem, ustrojavaju se:

4.4.1. Služba za strateško planiranje

4.4.2. Služba za upravljanje razvojem

4.4.1. Služba za strateško planiranje

 

Služba za strateško planiranje priprema i koordinira izradu, izmjenu i/ili dopunu i provedbu nacionalne razvojne strategije, prikuplja statističke podatke i izrađuje analitičke podloge za nacionalnu razvojnu strategiju, pruža podršku radu Upravljačkom odboru, Izvršnoj radnoj skupini i tematskim radnim skupinama i radnim skupinama za horizontalne politike za izradu nacionalne razvojne strategije primjenjujući načela strateškog planiranja i upravljanja razvojem, osigurava usklađenost nacionalne razvojne strategije sa smjernicama i ciljevima koji proizlaze iz međunarodno preuzetih obveza, provjerava sukladnost akata strateškog planiranja na nacionalnoj razini s nacionalnom razvojnom strategijom i procjenjuje komplementarnost i korelaciju s ostalim aktima strateškog planiranja, utvrđuje usklađenost akata strateškog planiranja na regionalnoj i lokalnoj razini s nacionalnom razvojnom strategijom, priprema analitičke podloge i sudjeluje u izradi akata strateškog planiranja povezanih s korištenjem fondova Europske unije (Sporazuma o partnerstvu i programa koji iz njega proizlaze), sudjeluje u koordinaciji izrade, izmjene i/ili dopune akata strateškog planiranja koje proizlaze iz uvjetovanosti za korištenje EU fondova, provodi savjetovanje s javnošću i ciljnim skupinama za nacionalnu razvojnu strategiju, sudjeluje u izradi akata procjene učinaka propisa, osigurava ishođenje mišljenja ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša o potrebi provedbe postupka ocjene odnosno strateške procjene utjecaja na okoliš i izrađuje procjenu fiskalnog učinka sukladno propisu kojim se uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna, sudjeluje u izradi, izmjeni i/ili dopuni ostalih dugoročnih akata strateškog planiranja (sektorskih i višesektorskih strategija) na nacionalnoj razini, sudjeluje u izradi, izmjeni i/ili dopuni srednjoročnih akata strateškog planiranja na nacionalnoj i regionalnoj razini, daje prethodno mišljenje vezano uz odluku Vlade Republike Hrvatske o pokretanju postupka izrade, izmjene i/ili dopune za dugoročne i srednjoročne akte strateškog planiranja od nacionalnog značaja, daje prijedloge za pokretanje izmjene i/ili dopune dugoročnih i srednjoročnih akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja, sudjeluje u izradi komunikacijskih strategija i akcijskih planova za akte strateškog planiranja, obavlja stručne poslove upravljanja i nadzora nad cjelokupnim sustavom strateškog upravljanja i upravljanja razvojem, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

4.4.2. Služba za upravljanje razvojem

 

Služba za upravljanje razvojem obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poslove povezane s upravljanjem i nadzorom nad sustavom strateškog planiranja i upravljanjem razvoja, izrađuje pravni okvir za strateško planiranje u upravljanje razvojem, izrađuje (pod)zakonske akte, smjernice i metodologiju za izradu, praćenje provedbe i vrednovanje akata strateškog planiranja, uspostavlja i upravlja radom mreže koordinatora za strateško planiranje te regionalnih i lokalnih koordinatora, daje podršku u uspostavi organizacijskih jedinica za strateško planiranje i upravljanje razvojem te jačanju kapaciteta na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, uspostavlja informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem, provodi obrazovno-informativne aktivnosti u svezi korištenja i primjene informacijskog sustava za strateško planiranje i upravljanje razvojem, sudjeluje u osiguravanju javnosti rada u postupcima planiranja, izrade, provedbe, praćenja, izvještavanja i vrednovanja akata strateškog planiranja, sudjeluje u izradi, izmjeni i/ili dopuni nacionalne razvojne strategije, koordinira provedbu nacionalne razvojne strategije, prati provedbu akata strateškog planiranja u okviru sustava za strateško planiranje i upravljanje razvojem te organizira periodičko vrednovanje istih, objavljuje podatke i analize o provedbi i rezultatima vrednovanja akata strateškog planiranja, prikuplja polugodišnja i godišnja izvješća resornih tijela državne uprave i regionalne i lokalne samouprave o statusu provedbe akata strateškog planiranja putem koordinatora za strateško planiranje, regionalnih i lokalnih koordinatora, priprema izvješća o provedbi nacionalne razvojne strategije za Vladu Republike Hrvatske, poduzima odgovarajuće radnje u slučaju odstupanja od planiranih aktivnosti provedbe dugoročnih akata strateškog planiranja (nacionalne razvojne strategije, višesektorskih i sektorskih strategija), analizira učinke provedbe strategija na društveno-gospodarski rast i razvoj, izrađuje biblioteku pokazatelja, osigurava da je izrada novih akata strateškog planiranja ili revizija postojećih usklađena s nalazima vrednovanja, sudjeluje u jačanju kapaciteta za strateško planiranje i upravljanje razvojem na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za upravljanje razvojem, ustrojavaju se:

4.4.2.1. Odjel za uspostavu sustava za strateško planiranje i upravljanje razvojem

4.4.2.2. Odjel za praćenje, izvještavanje i vrednovanje akata strateškog planiranja.

4.4.2.1. Odjel za uspostavu sustava za strateško planiranje i upravljanje razvojem

 

Odjel za uspostavu sustava za strateško planiranje i upravljanje razvojem obavlja poslove povezane s upravljanjem i nadzorom nad sustavom strateškog planiranja i upravljanjem razvoja, izrađuje pravni okvir za strateško planiranje u upravljanje razvojem, izrađuje (pod)zakonske akte, smjernice i metodologiju za izradu, praćenje provedbe i vrednovanje akata strateškog planiranja, uspostavlja i upravlja radom mreže koordinatora za strateško planiranje te regionalnih i lokalnih koordinatora, daje podršku u uspostavi organizacijskih jedinica za strateško planiranje i upravljanje razvojem te jačanju kapaciteta na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, uspostavlja informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem, koordinira planiranje razvojnih projekata i njihov unos u registar projekata na nacionalnoj i regionalnoj razini, prikuplja podatke i izrađuje izvješća o razvojnim projektima koji su u pripremi (zaliha projekata) kao podlogu za izradu sektorskih i regionalnih operativnih programa, u suradnji s nadležnim državnim tijelima razvija smjernice i kriterije za pripremu, odabir i prioritizaciju strateških investicijskih projekata koje je moguće realizirati putem različitih EU instrumenata i fondova, uspostavlja investicijske platforme za tematska područja nacionalne razvojne strategije, provodi obrazovno-informativne aktivnosti u svezi korištenja i primjene informacijskog sustava za strateško planiranje i upravljanje razvojem, sudjeluje u osiguravanju javnosti rada u postupcima planiranja, izrade, provedbe, praćenja, izvještavanja i vrednovanja akata strateškog planiranja, sudjeluje u organizaciji konferencija, okruglih stolova, seminara, radionica i drugih događanja na temu strateškog planiranja i upravljanja razvojem te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.4.2.2. Odjel za praćenje, izvještavanje i vrednovanje akata strateškog planiranja

 

Odjel za praćenje, izvještavanje i vrednovanje akata strateškog planiranja obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na razvoj metodologije za strateško praćenje, izvještavanje i vrednovanje akata strateškog planiranja, sudjeluje u izradi, izmjeni i/ili dopuni nacionalne razvojne strategije, koordinira provedbu nacionalne razvojne strategije, prati provedbu akata strateškog planiranja u okviru sustava za strateško planiranje i upravljanje razvojem te organizira periodičko vrednovanje istih, objavljuje podatke i analize o provedbi i rezultatima vrednovanja akata strateškog planiranja, osigurava javnost rada u postupcima planiranja, izrade, provedbe, praćenja, izvještavanja i vrednovanja o nacionalnoj razvojnoj strategiji, prikuplja polugodišnja i godišnja izvješća resornih tijela državne uprave i regionalne i lokalne samouprave o statusu provedbe akata strateškog planiranja putem koordinatora za strateško planiranje, regionalnih i lokalnih koordinatora, priprema izvješća o provedbi nacionalne razvojne strategije za Vladu Republike Hrvatske, poduzima odgovarajuće radnje u slučaju odstupanja od planiranih aktivnosti provedbe dugoročnih akata strateškog planiranja (nacionalne razvojne strategije, višesektorskih i sektorskih strategija), sudjeluje u izradi pravilnika kojim se propisuju zajednička načela, kriteriji i standardi provedbe postupaka vrednovanja i pravilnika kojim se propisuju rokovi i postupci praćenja i izvještavanja provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, analizira učinke provedbe strategija na društveno-gospodarski rast i razvoj, izrađuje biblioteku pokazatelja, osigurava da je izrada novih akata strateškog planiranja ili revizija postojećih usklađena s nalazima vrednovanja, sudjeluje u jačanju kapaciteta za strateško planiranje i upravljanje razvojem na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, sudjeluje u organizaciji konferencija, okruglih stolova, seminara, radionica i drugih događanja na temu strateškog planiranja i upravljanja razvojem, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

4.5. Sektor za komunikaciju i jačanje kapaciteta u području fondova EU

 

Sektor za komunikaciju i jačanje kapaciteta u području fondova EU obavlja poslove Koordinacijskog tijela za informativno-obrazovne aktivnosti o fondovima EU te poslove Upravljačkog tijela u dijelu koji se odnosi na komunikacijske aktivnosti operativnih programa iz nadležnosti Ministarstva, osigurava pokretanje i održavanje središnjeg internetskog portala za pružanje informacija o svim operativnim programima u državi članici te o pristupu tim programima, izravno kontaktira s Europskom komisijom u pitanjima komunikacije, informiranja i vidljivosti, koordinira i priprema odgovore na upite potencijalnih korisnika i korisnika sredstava EU koji su zaprimljeni elektroničkim putem i službenom poštom, obavlja poslove komunikacije i informiranja o fondovima EU, organizira i provodi promotivne kampanje iz područja fondova EU, organizira promotivne događaje i aktivnosti, organizira pripremu, izradu i nabavku promotivnih materijala za potrebe promocije fondova EU i drugih potreba iz nadležnosti Ministarstva, vodi evidenciju projekata financiranih sredstvima EU, obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz koordinaciju, organizaciju, razvoj, jačanje i unaprjeđenje obrazovnih aktivnosti koje se odnose na korištenje fondova EU za tijela državne i javne uprave, zaposlenike tijela u sustavu upravljanja i kontrole fondova EU, pravne osobe s javnim ovlastima te potencijalne prijavitelje i korisnike, surađuje s regionalnim koordinatorima na poslovima organizacije seminara, radionica i drugih obrazovnih aktivnosti koje se odnose na korištenje fondova EU za tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, surađuje na obrazovnim aktivnostima s institucijama uključenima u proces obrazovanja o fondovima EU, upravlja obrazovnim programima i po potrebi uvodi nove obrazovne programe, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za komunikaciju i jačanje kapaciteta u području fondova EU, ustrojavaju se:

4.5.1. Služba za jačanje kapaciteta i vidljivost

4.5.2. Služba za komunikaciju i promotivne aktivnosti.

4.5.1. Služba za jačanje kapaciteta i vidljivost

 

Služba za jačanje kapaciteta i vidljivost obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz koordinaciju, organizaciju, razvoj, jačanje i unaprjeđenje obrazovnih aktivnosti koje se odnose na korištenje fondova EU za tijela državne i javne uprave, zaposlenike tijela u sustavu upravljanja i kontrole fondova EU, pravne osobe s javnim ovlastima te potencijalne prijavitelje i korisnike, surađuje s regionalnim koordinatorima na poslovima organizacije seminara, radionica i drugih obrazovnih aktivnosti koje se odnose na korištenje fondova EU za tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, surađuje na obrazovnim aktivnostima s institucijama uključenima u proces obrazovanja o fondovima EU, izrađuje interne procjene potreba za obrazovnim aktivnostima i procjene potreba zaposlenika u sustavu upravljanja i kontrole fondova EU na nacionalnoj razini, upravlja obrazovnim programima i po potrebi uvodi nove obrazovne programe, izrađuje Godišnji plan izobrazbi o fondovima EU, obavlja poslove Koordinacijskog tijela za obrazovne aktivnosti o fondovima EU, u suradnji s drugim nadležnim institucijama izrađuje sveobuhvatnu komunikacijsku strategiju koja definira zajedničke poruke, ciljeve i rezultate za sve fondove EU, izvještava o provedbi strategije, priprema i ažurira pravila za vidljivost i komunikaciju fondova EU za korisnike na nacionalnoj razini, surađuje s informacijskim centrima EU, uspostavlja i koordinira nacionalnu mrežu osoba za informiranje, komunikaciju i vidljivost te koordinira aktivnostima komunikacije, informiranja i vidljivosti između njih, obavlja poslove vezane uz određivanje službenika za informiranje, komunikaciju i vidljivost fondova EU, izravno kontaktira s Europskom komisijom u pitanjima komunikacije, informiranja i vidljivosti, sudjeluje u redovitim sastancima INIO i INFORM mreže, koordinira i priprema odgovore na upite potencijalnih korisnika i korisnika sredstava EU, priprema podloge za medijsku promociju fondova EU, organizira i provodi pripremu, izradu i distribuciju promotivnih materijala za potrebe promocije fondova EU, izdaje i distribuira mjesečni bilten s informacijama o fondovima EU te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

4.5.2. Služba za komunikaciju i promotivne aktivnosti

 

Služba za komunikaciju i promotivne aktivnosti obavlja stručne i administrativne poslove Koordinacijskog tijela za informativne aktivnosti o fondovima EU te Upravljačkog tijela u poslovima informiranja, komunikacije i vidljivosti operativnih programa u nadležnosti Ministarstva, organizira i provodi informativne i promotivne kampanje iz područja fondova EU, planira, koordinira i organizira promotivne događaje i aktivnosti o fondovima EU, obavlja poslove koordinacije, prikupljanja, obrade i distribucije podataka o mogućnostima i rezultatima financiranja programa, projekata i investicija sredstvima fondova EU te drugim međunarodnim i nacionalnim programima financiranja, organizira komunikacijske aktivnosti, provodi ih i izvještava o njihovoj provedbi, surađuje po pitanju komunikacije s institucijama u sustavu upravljanja i kontrole fondova EU u Republici Hrvatskoj te drugim relevantnim institucijama, osigurava primjenu internih pravila za sve promotivne aktivnosti iz svog djelokruga, surađuje s informacijskim centrima EU, organizira i provodi informativne kampanje, priprema i uređuje sadržaj za izradu promotivnih materijala, osigurava pravilnu primjenu pravila vidljivosti fondova EU u informativnim i promotivnim aktivnostima, upravlja provedbom komunikacijskih strategija operativnih programa iz svoje nadležnosti i komunikacijskih planova, u suradnji s nadležnim organizacijskim jedinicama Upravljačkog tijela priprema izvješća o provedbi komunikacijskih planova i podnosi izvješća relevantnim nadzornim tijelima, uspostavlja i upravlja radom mreže osoba za informiranje u okviru operativnih programa iz svoje nadležnosti, sudjeluje na sastancima relevantnih mreža osoba za informiranje, komunikaciju i vidljivost, obavlja poslove informiranja javnosti o fondovima EU, obavlja poslove uspostavljanja središnjim internetskim portalom za pružanje informacija o svim operativnim programima u državi članici i o pristupu tim programima, upravljanja sadržajem središnjeg internetskog portala i službenih računa na društvenim mrežama kojima se promoviraju fondovi EU i programi, priprema različite vrste materijala i sadržaja za objavu na internetskim portalima i društvenim mrežama, uređuje, prikuplja i obrađuje podatke o organiziranim informativnim i promotivnim događajima te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

5. UPRAVA ZA PROVEDBU OPERATIVNIH PROGRAMA I FINANCIJSKIH INSTRUMENATA

 

Uprava za provedbu operativnih programa i financijskih instrumenata obavlja poslove upravljanja i provedbe Operativnog programa »Regionalna konkurentnost 2007. – 2013.« (OPRK), Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« (OPKK), i (operativnog) programa, odnosno odgovarajućeg dokumenta jednake važnosti u financijskom razdoblju 2021. – 2027. sufinanciranih sredstvima strukturnih instrumenata i (europskih) strukturnih i investicijskih fondova uključujući: uspostavu i unaprjeđenje rada sustava, financijsko upravljanje i kontrolu, praćenje, izvještavanje i vrednovanje, pripremu i provedbu projekata, koordinaciju s međunarodnim financijskim institucijama u pitanjima vezanim za aktivnosti predmetnih programa, zatvaranje programa, redovnu suradnju sa službama Europske komisije i obavljanje poslova vezanih uz sudjelovanje u radnim tijelima Europske komisije, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Upravi za provedbu operativnih programa i financijskih instrumenata, ustrojavaju se:

5.1. Sektor za uspostavu i unaprjeđenje rada sustava

5.2. Sektor za nadzor rada sustava

5.3. Sektor za horizontalna pitanja i postupanje po prigovorima

5.4. Sektor za provedbu operativnih programa i financijskih instrumenata

5.5. Sektor za pripremu i provedbu projekata u područjima jačanja gospodarstva i konkurentnosti te društvene infrastrukture

5.6. Sektor za pripremu i provedbu projekata u područjima energetike, klimatskih promjena, zaštite okoliša te prometne infrastrukture i mobilnosti

5.7. Sektor za koordinaciju u pripremi i provedbi projekata i za koordinaciju korištenja sredstava tehničke pomoći.

5.1. Sektor za uspostavu i unaprjeđenje rada sustava

 

Sektor za uspostavu i unaprjeđenje rada sustava obavlja poslove uspostave i unaprjeđenja rada sustava, uključujući: uspostavu institucionalnog okvira i pravila za provedbu programa i fondova EU, poslove vezane uz akreditaciju sustava upravljanja i kontrole, praćenje i razvoj administrativnih kapaciteta sustava, analizu i optimizaciju poslovnih procesa te razvoj i održavanje informatičkih sustava za podršku u provedbi istih, sudjelovanje u aktivnostima radnih tijela Europske komisije a posebice onima koji se odnose na regulatorni i provedbeni okvir za upravljanje fondovima EU, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za uspostavu i unaprjeđenje rada sustava, ustrojavaju se:

5.1.1. Služba za uspostavu sustava

5.1.2. Služba za potporu poslovnim procesima.

5.1.1. Služba za uspostavu sustava

 

Služba za uspostavu sustava obavlja poslove uspostave sustava upravljanja i kontrole i poslove praćenja i razvoja administrativnih kapaciteta tijela u sustavu upravljanja i kontrole, uključujući: pripremu prijedloga akata kojima se utvrđuju institucionalni okvir te uloge i odgovornosti tijela u sustavu, poslovni procesi za tijela u sustavu te uvjeti korištenja sredstava za korisnike, kontinuirano praćenje stanja i potreba te pripremu prijedloga mjera jačanja kapaciteta, praćenje provedbe mjera jačanja kapaciteta i povezano izvještavanje, poslove vezane uz akreditaciju sustava, koordinaciju i sudjelovanje u aktivnostima vezanim za regulatorni i provedbeni okvir za upravljanje fondovima EU, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za uspostavu sustava, ustrojavaju se:

5.1.1.1. Odjel za pripremu i praćenje institucionalnog i pravnog okvira

5.1.1.2. Odjel za standardizaciju poslovnih procesa i podršku sustavu

5.1.1.3. Odjel za praćenje i razvoj administrativnih kapaciteta.

5.1.1.1. Odjel za pripremu i praćenje institucionalnog i pravnog okvira

 

Odjel za pripremu i praćenje institucionalnog i pravnog okvira obavlja poslove pripreme prijedloga akata kojima se utvrđuje institucionalni okvir te uloge i odgovornosti tijela u sustavu upravljanja i kontrole, poslovnih procesa za tijela u sustavu upravljanja i kontrole te uvjeta korištenja sredstava za korisnike, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na sudjelovanje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa, odluka, smjernica i sporazuma kojima tijela u sustavu detaljnije sporazumno utvrđuju načine provedbe, te akata kojima se, po potrebi, utvrđuju odnosi između Upravljačkog tijela i drugih tijela vezano uz regulatorni okvir za fondove EU, komunicira i osigurava pravovremenu razmjenu informacija s drugim tijelima vezano uz primjenu regulatornog okvira za fondove EU u svrhu razvijanja poslovnih procesa iz svog djelokruga te o tim radnjama osigurava revizijski trag uspostavom i redovitim ažuriranjem odgovarajućeg registra, priprema opis sustava i druge dokumente potrebne za akreditaciju sustava, redovito prati sve aktivnosti vezane uz definiranje i primjenu EU regulatornog okvira za upravljanje fondovima EU te u skladu s obvezama i mogućnostima države članice, obavlja i poslove vezane uz pripremu prijedloga EU regulatornog okvira za upravljanje fondovima EU, te osigurava koordinaciju i razmjenu informacija iz svog djelokruga s drugim ustrojstvenim jedinicama Upravljačkog tijela i posredničkim tijelima, po potrebi pruža podršku ustrojstvenim jedinicama ministarstva u pripremanju odgovarajućih obrazloženja vezano uz pravni i institucionalni okvir za fondove EU, priprema izvješća iz svog djelokruga te doprinosi pripremanju izvješća iz djelokruga drugih ustrojstvenih jedinica Upravljačkog tijela, sudjeluje u aktivnostima zatvaranja Operativnog programa »Konkurentnosti i kohezija«, kontinuirano surađuje s Odjelom za standardizaciju internih procesa i podršku sustavu te mu po potrebi pruža podršku, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

5.1.1.2. Odjel za standardizaciju poslovnih procesa i podršku sustavu

 

Odjel za standardizaciju poslovnih procesa i podršku sustavu obavlja poslove vezane uz standardizaciju internih poslovnih procesa te u tom smislu koordinira izradu, razmatra prijedloge drugih ustrojstvenih jedinica Upravljačkog tijela i usklađuje sadržaj priručnika o postupanju Upravljačkog tijela te priprema dijelove priručnika o postupanju iz djelokruga Službe za uspostavu sustava, koordinira izradu te obavlja prethodni pregled sadržaja priručnika o postupanju posredničkih tijela u svrhu davanja prethodne suglasnosti, pruža podršku tijelima sustava upravljanja i kontrole vezano uz poslovne procese za ta tijela te uvjete korištenja sredstava za korisnike te o navedenim radnjama osigurava revizijski trag putem odgovarajućeg registra koji uspostavlja i redovito ažurira, po potrebi pruža podršku ustrojstvenim jedinicama ministarstva u pripremanju odgovarajućih obrazloženja vezano uz interne poslovne procese za fondove EU, osigurava koordinaciju i razmjenu informacija iz svog djelokruga s drugim ustrojstvenim jedinicama Upravljačkog tijela i posredničkim tijelima, daje mišljenja iz djelokruga Sektora za uspostavu i unaprjeđenje rada sustava na prijedloge propisa i drugih akata, doprinosi izradi Strategije organizacijskog razvoja, priprema izvješća iz svog djelokruga te doprinosi pripremanju izvješća iz djelokruga drugih ustrojstvenih jedinica Upravljačkog tijela, sudjeluje u aktivnostima zatvaranja Operativnog programa »Konkurentnosti i kohezija«, kontinuirano surađuje s Odjelom za pripremu i praćenje institucionalnog i pravnog okvira te mu po potrebi pruža podršku, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

5.1.1.3. Odjel za praćenje i razvoj administrativnih kapaciteta

 

Odjel za praćenje i razvoj administrativnih kapaciteta obavlja poslove vezane za praćenje i razvoj administrativnih kapaciteta sustava upravljanja i kontrole, uključujući: praćenje stanja administrativnih kapaciteta u sustavu te povezano izvještavanje prema nadležnim tijelima i Europskoj komisiji, kontinuirano praćenje potreba te pripremu prijedloga mjera jačanja administrativnih kapaciteta u kvantitativnom i kvalitativnom smislu, pružanje podrške tijelima sustava u provedbi poslovnih procesa vezanih uz praćenje i razvoj administrativnih kapaciteta, pripremu i koordinaciju izrade strategije organizacijskog razvoja, analiza radne opterećenosti te drugih analiza kojima se utvrđuju potrebe za ljudskim i materijalnim resursima tijela za provedbu dodijeljenih im funkcija, pripremu prijedloga akata kojima se utvrđuju mjere razvoja administrativnih kapaciteta tijela sustava, doprinos postupku akreditacije u pogledu praćenja i osiguravanja administrativnih kapaciteta sustava, te u slučajevima izmjena sustava, sudjelovanje u pripremi onih dijelova priručnika o postupanju Upravljačkog tijela koji se odnose na djelokrug Odjela, osiguravanje koordinacije i razmjene informacija s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Upravljačkog tijela, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

5.1.2. Služba za potporu poslovnim procesima

 

Služba za potporu poslovnim procesima obavlja poslove vezane uz uspostavu, unaprjeđenje i osiguranje redovitog rada informatičkih sustava za podršku poslovnim procesima u dijelu koji se odnosi na upravljanje i provedbu programa sufinanciranih sredstvima fondova EU (MIS sustavi – Management Information System te SFC sustavi Europske komisije), osigurava usklađenost informatičkih sustava s institucionalnim okvirom, poslovnim procesima te relevantnim regulatornim okvirom Europske unije, izvršava analize postojećih poslovnih procesa koji se odnose na upravljanje i provedbu programa sufinanciranih sredstvima fondova EU te daje prijedloge za njihovo poboljšanje kroz korištenje funkcionalnosti informatičkih sustava, sudjeluje u pripremi prijedloga akata kojima se utvrđuju poslovni procesi za tijela u sustavu upravljanja i kontrole programa sufinanciranih sredstvima fondova EU, sukladno potrebama osigurava i upravlja vanjskom podrškom za uspostavu, nadogradnje i redoviti rad informatičkih sustava te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za potporu poslovnim procesima ustrojavaju se:

5.1.2.1. Odjel za razvoj informatičkih sustava za fondove EU

5.1.2.2. Odjel za osiguranje rada informatičkih sustava i podršku korisnicima.

5.1.2.1. Odjel za razvoj informatičkih sustava za fondove EU

 

Odjel za razvoj informatičkih sustava za fondove EU obavlja poslove vezane uz izvršavanje analiza postojećih poslovnih procesa koji se odnose na upravljanje i provedbu programa sufinanciranih sredstvima strukturnih instrumenata i (europskih) strukturnih i investicijskih fondova, suradnju s Upravljačkim tijelom za upravljanje i provedbu (operativnog) programa koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, komunikaciju s ostalim tijelima Sustava upravljanja i kontrole Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.«, i (operativnih) programa, odnosno odgovarajućih dokumenata jednake važnosti u financijskom razdoblju 2021. – 2027.davanje prijedloga za poboljšanje postojećih poslovnih procesa kroz korištenje informatičkih sustava, pripremu podloga za specificiranje nadogradnje postojećih te, prema potrebi, razvoj novih informatičkih sustava za podršku poslovnim procesima u dijelu koji se odnosi na upravljanje i provedbu programa sufinanciranih sredstvima strukturnih instrumenata/(europskih) strukturnih i investicijskih fondova, komunikaciju s vanjskim pružateljima usluga u vezi izvršavanja nadogradnji, testiranje i potvrdu novorazvijenih funkcionalnosti, osiguranje usklađenosti informatičkih sustava s regulatornim okvirom Europske unije vezano uz provedbu strukturnih instrumenata/(europskih) strukturnih i investicijskih fondova uključujući zahtjeve e-kohezije, osiguranje pravovremenog otklanjanja eventualnih nedostataka informatičkih sustava iz nadležnosti utvrđenih temeljem nalaza nacionalnih i revizija Europske komisije, analizu poslovnih potreba za povezivanjem s dostupnim elektroničkim registrima te komunikaciju s ostalim javnim tijelima nadležnima za rad tih registara u svrhu osiguravanja poslovnih preduvjeta za povezivanje, sudjelovanje u pripremi prijedloga akata iz nadležnosti Ministarstva kojima se utvrđuju poslovni procesi za tijela u sustavu upravljanja i kontrole programa sufinanciranih sredstvima fondova EU u svrhu usklađivanja poslovnih procesa s razvijenim softverskim rješenjima te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

5.1.2.2. Odjel za osiguranje rada informatičkih sustava i podršku korisnicima

 

Odjel za osiguranje rada informatičkih sustava i podršku korisnicima obavlja poslove vezane uz osiguranje kontinuiranog i stabilnog rada informatičkih sustava za podršku poslovnim procesima u dijelu koji se odnosi na upravljanje i provedbu programa sufinanciranih sredstvima strukturnih instrumenata /(europskih) strukturnih i investicijskih fondova, uključujući podršku korisnicima za sustave Europske komisije: SFC2007 sustav, SFC2014 sustav) s poslovne strane, upravljanje korisničkim pravima, upravljanje javnim sadržajima sustava te pružanje podrške u radu korisnicima informatičkih sustava kroz stalnu podršku kako korisnicima institucija Sustava upravljanja i kontrole, tako i korisnicima iz opće javnosti koji koriste sustave u ulozi prijavitelja ili korisnika bespovratnih sredstava, prema potrebi uspostavljanje i kontrolu rada vanjskog servisa za podršku korisnicima, komunikaciju s vanjskim pružateljem usluga u vezi izvršavanja ispravaka na informatičkim sustavima, testiranje i potvrda ispravaka, suradnju s Odjelom za razvoj informatičkih sustava za EU fondove u svrhu uspostave i koordinacije funkcionalnog sustava korisničke podrške te razvoja i dorade korisničkih priručnika, suradnju s tijelima sustava upravljanja i kontrole uključenima u provedbu Europskog socijalnog fonda i Fonda Europske pomoći za najpotrebitije (FEAD)suradnju s jedinicom Ministarstva nadležnom za informacijsko-telekomunikacijske sustave vezano uz infrastrukturne potrebe informatičkih sustava iz nadležnosti kao i eventualne infrastrukturne probleme te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

5.2. Sektor za nadzor rada sustava

 

Sektor za nadzor rada sustava obavlja poslove vezano uz kontrolu i revizije rada sustava uključujući: planiranje i provedbu provjera na razini sustava, praćenje postupanja tijela sustava upravljanja i kontrole po preporukama i nalazima s provjera na razini sustava te koordinaciju provedbe aktivnosti tijela sustava u pogledu revizija, pruža potporu Sektoru za uspostavu i unaprjeđenje sustava u aktivnostima vezanima uz akreditaciju sustava, surađuje sa Sektorom za uspostavu i unaprjeđenje rada sustava i ostalim dijelovima Upravljačkog tijela u definiranju i provedbi aktivnosti za unaprjeđenje rada sustava, zaprima upite Europske komisije vezane za rad sustava i koordinira pripremu odgovora, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za nadzor rada sustava, ustrojavaju se:

5.2.1. Služba za provedbu provjera na razini sustava

5.2.2. Služba za revizije i provedbu ad hoc provjera na razini sustava.

5.2.1. Služba za provedbu provjera na razini sustava

 

Služba za provedbu provjera na razini sustava obavlja poslove s ciljem provjere funkcioniranja sustava, uključujući planiranje i provedbu redovnih provjera na razini sustava i provjera na razini sustava prije slanja Zahtjeva za plaćanje prema Europskoj komisiji te ponovnih provjera u skladu s revizijskim zahtjevima i traženjima Europske komisije, obavlja poslove praćenja postupanja tijela sustava upravljanja i kontrole po preporukama i nalazima s provjere na razini sustava, pruža potporu Sektoru za uspostavu i unaprjeđenje sustava u aktivnostima vezanima uz akreditaciju sustava, surađuje sa Sektorom za uspostavu i unaprjeđenje rada sustava i ostalim dijelovima Upravljačkog tijela u definiranju i provedbi aktivnosti za unaprjeđenje rada sustava, provodi provjere slijedom upita Europske komisije vezane za rad sustava i sudjeluje u pripremi odgovora te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za provedbu provjera na razini sustava, ustrojavaju se:

5.2.1.1. Odjel za provedbu planiranih provjera na razini sustava

5.2.1.2. Odjel za osiguranje pravilnosti i zakonitosti izdataka i provedbu ostalih provjera na razini sustava.

5.2.1.1. Odjel za provedbu planiranih provjera na razini sustava

 

Odjel za provedbu planiranih provjera na razini sustava provodi provjere na razini sustava u tijelima u sustavu upravljanja i kontrole, uključujući ponovne provjere u skladu s revizijskim zahtjevima i traženjima Europske komisije, planiranje te provedbu godišnjih (planiranih) provjera na razini sustava, uzorkovanje poslovnih procesa i projekata za provjeru, uzimajući u obzir procjene rizika te nalaze i preporuke prethodnih provjera i revizija vezanih uz upravljanje i korištenje fondova EU, komunikaciju s tijelom sustava koje je predmet provjere u pogledu najave provjere i razmjene dokumentacije, provedbu provjere putem provjere dokumentacije te terenskog posjeta tijelu i/ili korisniku sredstava kao i izradu izvješća s nalazima i preporukama, obavlja poslove praćenja postupanja tijela sustava upravljanja i kontrole po preporukama i nalazima s provjera na razini sustava, sudjeluje u pripremi onih dijelova priručnika o postupanju Upravljačkog tijela koji se odnose na djelokrug Odjela, pruža potporu Sektoru za uspostavu i unaprjeđenje sustava u aktivnostima vezanima uz akreditaciju sustava, surađuje sa Sektorom za uspostavu i unaprjeđenje rada sustava i ostalim dijelovima Upravljačkog tijela u definiranju i provedbi aktivnosti za unaprjeđenje rada sustava, provodi provjere iz djelokruga Odjela slijedom upita Europske komisije vezane za rad sustava i sudjeluje u pripremi odgovora te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

5.2.1.2. Odjel za osiguranje pravilnosti i zakonitosti izdataka i provedbu ostalih provjera na razini sustava

 

Odjel za osiguranje pravilnosti i zakonitosti izdataka i provedbu ostalih provjera na razini sustava provodi provjere na razini sustava u tijelima u sustavu upravljanja i kontrole, uključujući planiranje te provedbu provjera na razini sustava prije slanja Zahtjeva za plaćanje prema Europskoj komisiji, uzorkovanje poslovnih procesa i projekata za provjeru, uzimajući u obzir procjene rizika te nalaze i preporuke prethodnih provjera i revizija vezanih uz upravljanje i korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova, komunikaciju s tijelom sustava koje je predmet provjere u pogledu najave provjere i razmjene dokumentacije i komunikaciju s Tijelom za ovjeravanje, provedbu provjere putem provjere dokumentacije te terenskog posjeta tijelu i/ili korisniku sredstava kao i izradu izvješća s nalazima i preporukama, obavlja poslove praćenja postupanja tijela sustava upravljanja i kontrole po preporukama i nalazima s provjera na razini sustava, sudjeluje u pripremi onih dijelova priručnika o postupanju Upravljačkog tijela koji se odnose na djelokrug Odjela, pruža potporu Sektoru za uspostavu i unaprjeđenje sustava u aktivnostima vezanima uz akreditaciju sustava, surađuje sa Sektorom za uspostavu i unaprjeđenje rada sustava i ostalim dijelovima Upravljačkog tijela u definiranju i provedbi aktivnosti za unaprjeđenje rada sustava, provodi provjere iz djelokruga Odjela slijedom upita Europske komisije vezane za rad sustava i sudjeluje u pripremi odgovora te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

5.2.2. Služba za revizije i provedbu ad hoc provjera na razini sustava

 

Služba za revizije i provedbu ad hoc provjera na razini sustava koordinira provedbu aktivnosti tijela sustava upravljanja i kontrole tijekom revizije operacija, revizije sustava upravljanja i kontrole fondova EU te revizije učinkovitosti, prati postupanje po nalazima iz navedenih revizija, planira, priprema i provodi ad hoc provjere na razini sustava temeljem revizijskih nalaza, drugih provedenih provjera na razini sustava, pristiglih pritužbi korisnika ili saznanja o postojanju poteškoća/problema, koordinira aktivnosti tijela te izračun stope pogreške u slučaju identificiranih značajnih nedostataka sustava, sudjeluje u pripremi Izjave o izdacima u dijelu koji se odnosi na provedene revizije i kontrole, priprema Godišnji sažetak i Izjavu o upravljanju, zaprima upite Europske komisije vezane za rad sustava i koordinira pripremu odgovora, pruža potporu Sektoru za uspostavu i unaprjeđenje sustava u aktivnostima vezanima uz akreditaciju sustava, surađuje sa Sektorom za uspostavu i unaprjeđenje rada sustava i ostalim dijelovima Upravljačkog tijela u definiranju i provedbi aktivnosti za unaprjeđenje rada sustava te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za revizije i provedbu ad hoc provjera na razini sustava, ustrojavaju se:

5.2.2.1. Odjel za koordinaciju revizija i kontrola

5.2.2.2. Odjel za provedbu ad hoc provjera na razini sustava.

5.2.2.1. Odjel za koordinaciju revizija i kontrola

 

Odjel za koordinaciju revizija i kontrola obavlja poslove vezane uz komunikaciju s revizijskim tijelima te revizijske nalaze i izvješća: pripremu dokumentacije vezane uz revizije operacija, revizije sustava upravljanja i kontrole fondova EU i revizije učinkovitosti te koordinaciju postupanja tijela vezano uz revizije, koordinaciju vezanu za pripremu očitovanja na nalaze iz nacrta revizijskih izvješća, praćenje postupanja tijela vezano za provedbu revizijskih preporuka, izradu i ažuriranje registra revizijskih nalaza i preporuka, koordinira aktivnosti tijela, pripremu dokumentacije, izrađuje metodologiju i provodi sve aktivnosti za izračun stope pogreške u slučaju identificiranih značajnih nedostataka sustava, zaprima upite Europske komisije vezane za rad sustava i koordinira pripremu odgovora, pripremu relevantne dokumentacije iz djelokruga Sektora pri pripremi Izjave o izdacima, pripremu dokumentacije o funkcioniranju sustava upravljanja i kontrole korištenja fondova EU, uključujući Godišnji sažetak i Izjavu o upravljanju, te izvršenim kontrolama od strane sustava, osiguravanje razmjene potrebnih informacija s Tijelom za ovjeravanje i Tijelom za reviziju u svrhu koordinacije izrade godišnjih računa, sudjeluje u pripremi onih dijelova priručnika o postupanju Upravljačkog tijela koji se odnose na djelokrug Odjela, pruža potporu Sektoru za uspostavu i unaprjeđenje sustava u aktivnostima vezanima uz akreditaciju sustava, surađuje sa Sektorom za uspostavu i unaprjeđenje rada sustava i ostalim dijelovima Upravljačkog tijela u definiranju i provedbi aktivnosti za unaprjeđenje rada sustava te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

5.2.2.2. Odjel za provedbu ad hoc provjera na razini sustava

 

Odjel za provedbu ad hoc provjera na razini sustava provodi ad hoc provjere na razini sustava (administrativne i provjere na licu mjesta) u slučajevima kada je potrebna ciljana i brza provjera određenih aktivnosti ili funkcija sustava, temeljem uočenih poteškoća u radu tijela sustava upravljanja i kontrole, temeljem revizijskih nalaza, pristiglih pritužbi korisnika ili saznanja o postojanju poteškoća/problema, (sumnje na) nepravilnosti ili prijevaru, izrađuje izvješće o provedenim ad hoc provjerama, po potrebi sudjeluje u provedbi drugih provjera na razini sustava, sudjeluju u pripremi Izjave o izdacima i Godišnjeg sažetka vezanih uz aktivnosti iz djelokruga Odjela, sudjeluje u pripremi onih dijelova priručnika o postupanju Upravljačkog tijela koji se odnose na djelokrug Odjela, pruža potporu Sektoru za uspostavu i unaprjeđenje sustava u aktivnostima vezanima uz akreditaciju sustava, surađuje sa Sektorom za uspostavu i unaprjeđenje rada sustava i ostalim dijelovima Upravljačkog tijela u definiranju i provedbi aktivnosti za unaprjeđenje rada sustava te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

5.3. Sektor za horizontalna pitanja i postupanje po prigovorima

 

Sektor za horizontalna pitanja i postupanje po prigovorima obavlja poslove upravljanja rizicima, nepravilnostima i prijevarama na razini sustava upravljanja i kontrole, uključujući preventivne aktivnosti, praćenje postupanja i izvještavanje, pruža potporu sustavu upravljanja i kontrole u horizontalnim pitanjima, posebice u području javne nabave i državnih potpora, postupa po prigovorima, žalbama i tužbama u sustavu upravljanja i kontrole te osigurava primjenu regulatornog i provedbenog okvira za upravljanje fondovima EU, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za horizontalna pitanja i postupanje po prigovorima, ustrojavaju se:

5.3.1. Služba za upravljanje rizicima i horizontalna pitanja

5.3.2. Služba za postupanje po prigovorima u postupcima odabira operacija

5.3.3. Služba za postupanje po prigovorima u provedbi operacija.

5.3.1. Služba za upravljanje rizicima i horizontalna pitanja

 

Služba za upravljanje rizicima i horizontalna pitanja obavlja poslove upravljanja rizicima na razini sustava upravljanja i kontrole te izrade odgovarajućih registara rizika i preporuka za postupanje, prati i koordinira postupanja na razini sustava u pogledu upravljanja nepravilnostima, pruža potporu sustavu upravljanja i kontrole u horizontalnim pitanjima, poput javne nabave i državnih potpora, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za upravljanje rizicima i horizontalna pitanja, ustrojavaju se:

5.3.1.1. Odjel za upravljanje rizicima

5.3.1.2. Odjel za praćenje nepravilnosti i potporu sustavu u području javne nabave i državnih potpora.

5.3.1.1. Odjel za upravljanje rizicima

 

Odjel za upravljanje rizicima koordinira i provodi redovne procjene sustavnih rizika i rizika od prijevara na razini Upravljačkog tijela, priprema mapu procesnih rizika, koordinira pripremu registra rizika i akcijskog plana za ublažavanje rizika, te prati provedbu predloženih mjera za ublažavanje rizika, na razini sustava upravljanja i kontrole prikuplja i analizira godišnja izvješća, registre rizika i akcijske planove tijela sustava upravljanja i kontrole za ublažavanje sustavnih rizika i rizika od prijevara te prati provedbu istih na razini sustava, organizira sastanke osoba za rizike i Skupine za procjenu rizika od prijevare, sudjeluje u pripremi onih dijelova priručnika o postupanju Upravljačkog tijela koji se odnose na djelokrug Odjela, osigurava koordinaciju te razmjenu informacija s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Upravljačkog tijela i s tijelima sustava, priprema upute i pruža podršku korisnicima u korištenju alata za izračun rizika ARACHNE, upravlja korisničkim pravima, organizira edukacije za korištenje ARACHNE alata, surađuje s Europskom komisijom i Odjelom za osiguranje rada sustava i podršku korisnicima u Službi za potporu poslovnim procesima u vezi korištenja alata za izračun rizika ARACHNE te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

5.3.1.2. Odjel za praćenje nepravilnosti i potporu sustavu u području javne nabave i državnih potpora

 

Odjel za praćenje nepravilnosti i potporu sustavu u području javne nabave i državnih potpora poduzima i koordinira aktivnosti za ispunjavanje ex-ante uvjetovanosti iz područja javne nabave i državnih potpora, pruža potporu radu Mreži koordinatora iz područja javne nabave, Mreži koordinatora iz područja državnih potpora i Mreži za upravljanje nepravilnostima, daje stručnu podršku tijelima u sustavu upravljanja i kontrole vezano uz primjenu propisa, naročito vezano uz horizontalna pitanja provedbe u područjima javne nabave i državnih potpora, prati pojave nepravilnosti u sustavu i pruža podršku u radu posredničkim tijelima u slučajevima nepravilnosti, obavlja identifikaciju sustavnih nepravilnosti te inicira mjere za njihovo rješavanje u suradnji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Upravljačkog tijela i posredničkim tijelima, surađuje i komunicira s predstavnicima tijela AFCOS mreže i koordinira postupanja tijela u sustavu upravljanja i kontrole po pitanju upravljanja nepravilnostima, doprinosi pripremi dokumenata o funkcioniranju sustava upravljanja i kontrole, sudjeluje u pripremi onih dijelova priručnika o postupanju Upravljačkog tijela koji se odnose na djelokrug Odjela, osigurava koordinaciju i razmjenu informacija s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Upravljačkog tijela, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

5.3.2. Služba za postupanje po prigovorima u postupcima odabira operacija

 

Služba za postupanje po prigovorima u postupcima odabira operacija obavlja poslove postupanja po prigovorima u postupcima odabira operacija iz Operativnih programa u nadležnosti ovog Upravljačkog tijela, uključujući obradu podnesaka te pripremu prijedloga akata vezanih uz prigovore, žalbe i tužbe, komunicira s Europskom komisijom po pitanju prigovora, obavlja poslove izvještavanja i praćenja prakse te postupanje u upravnim sporovima, te doprinosi aktivnostima vezanima uz pripremu i primjenu regulatornog i provedbenog okvira za upravljanje fondovima EU, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za postupanje po prigovorima u postupcima odabira operacija, ustrojavaju se:

5.3.2.1. Odjel za pripremu rješenja o prigovorima u postupcima odabira operacija

5.3.2.2. Odjel za izvještavanje o prigovorima u postupcima odabira operacija, praćenje prakse i postupanje u upravnim sporovima.

5.3.2.1. Odjel za pripremu rješenja o prigovorima u postupcima odabira operacija

 

Odjel za pripremu rješenja o prigovorima u postupcima odabira operacija obavlja poslove izrade prijedloge akata vezano uz prigovore, žalbe i tužbe koje se odnose na odabir operacija sufinanciranih iz fondova EU, prati relevantni zakonski okvir i obavlja pregled popratne dokumentacije vezano za predmet prigovora, komunicira i razmjenjuje informacije s tijelima u sustavu vezano za prigovore, doprinosi aktivnostima zemlje članice vezanim uz pripremu i primjenu regulatornog i provedbenog okvira za upravljanje fondovima EU, sudjeluje u pripremi onih dijelova priručnika o postupanju Upravljačkog tijela koji se odnose na djelokrug Odjela, osigurava koordinaciju i razmjenu informacija s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Upravljačkog tijela, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

5.3.2.2. Odjel za izvještavanje o prigovorima u postupcima odabira operacija, praćenje prakse i postupanje u upravnim sporovima

 

Odjel za izvještavanje o prigovorima u postupcima odabira operacija, praćenje prakse i postupanje u upravnim sporovima obavlja poslove izvještavanja i izrade izvješća o riješenim prigovorima u postupcima odabira operacija, vodi registar prigovora u postupcima odabira operacija, prati praksu radi ujednačenog postupanja u pripremi rješenja, postupa u upravnim sporovima pokrenutim temeljem rješenja o prigovorima u postupcima odabira operacija, prati relevantni zakonski okvir i komunicira te razmjenjuje informacije s tijelima u sustavu vezano za ujednačeno postupanje po prigovorima, priprema prijedloge izvješća i odgovora Europskoj komisiji vezano za prigovore u postupcima odabira operacija, doprinosi aktivnostima zemlje članice vezanim uz pripremu i primjenu regulatornog i provedbenog okvira za upravljanje fondovima EU, sudjeluje u pripremi onih dijelova priručnika o postupanju Upravljačkog tijela koji se odnose na djelokrug Odjela, osigurava koordinaciju i razmjenu informacija s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Upravljačkog tijela, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

5.3.3. Služba za postupanje po prigovorima u provedbi operacija

 

Služba za postupanje po prigovorima u provedbi operacija obavlja poslove postupanja po prigovorima u provedbi operacija iz Operativnih programa u nadležnosti ovog Upravljačkog tijela, uključujući obradu podnesaka te pripremu prijedloga akata vezanih uz prigovore, žalbe i tužbe, komunicira s Europskom komisijom po pitanju prigovora u provedbi operacija, obavlja poslove izvještavanja i praćenja prakse te postupanje u upravnim sporovima, te doprinosi aktivnostima vezanima uz pripremu i primjenu regulatornog i provedbenog okvira za upravljanje fondovima EU, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za postupanje po prigovorima u provedbi operacija, ustrojavaju se:

5.3.3.1. Odjel za pripremu rješenja o prigovorima u provedbi operacija

5.3.3.2. Odjel za izvještavanje o prigovorima u provedbi operacija, praćenje prakse i postupanje u upravnim sporovima.

5.3.3.1. Odjel za pripremu rješenja o prigovorima u provedbi operacija

 

Odjel za pripremu rješenja o prigovorima u provedbi operacija obavlja poslove izrade prijedloga akata vezano uz prigovore, žalbe i tužbe koje se odnose na provedbu operacija sufinanciranih iz fondova EU, prati relevantni zakonski okvir i obavlja pregled popratne dokumentacije vezano za predmet prigovora, komunicira i razmjenjuje informacije s tijelima u sustavu vezano za prigovore, obavlja obradu prigovora na Odluke o nepravilnosti i prigovora na postupanja tijela u sustavu upravljanja i kontrole te druge prigovore vezane za provedbu operacija, priprema prijedloge izvješća i odgovora Europskoj komisiji vezano za prigovore u provedbi operacija, doprinosi aktivnostima zemlje članice vezanim uz pripremu i primjenu regulatornog i provedbenog okvira za upravljanje fondovima EU, doprinosi u pripremi priručnika o postupanju Upravljačkog tijela, osigurava koordinaciju i razmjenu informacija s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Upravljačkog tijela, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

5.3.3.2. Odjel za izvještavanje o prigovorima u provedbi operacija, praćenje prakse i postupanje u upravnim sporovima

 

Odjel za izvještavanje o prigovorima u provedbi operacija, praćenje prakse i postupanje u upravnim sporovima obavlja poslove izvještavanja i izrade izvješća o riješenim prigovorima u provedbi operacija, vodi registar prigovora u provedbi operacija, prati praksu radi ujednačenog postupanja u pripremi rješenja, postupa u upravnim sporovima pokrenutim temeljem rješenja o prigovorima u provedbi operacija, prati relevantni zakonski okvir i komunicira te razmjenjuje informacije s tijelima u sustavu vezano za ujednačeno postupanje po prigovorima, priprema prijedloge izvješća i odgovora Europskoj komisiji vezano za prigovore u provedbi operacija, doprinosi aktivnostima zemlje članice vezanim uz pripremu i primjenu regulatornog i provedbenog okvira za upravljanje fondovima EU, sudjeluje u pripremi onih dijelova priručnika o postupanju Upravljačkog tijela koji se odnose na djelokrug Odjela, osigurava koordinaciju i razmjenu informacija s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Upravljačkog tijela, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

5.4. Sektor za provedbu operativnih programa i financijskih instrumenata

 

Sektor za provedbu operativnih programa i financijskih instrumenata obavlja funkcije provedbe programa i instrumenata na programskoj razini iz nadležnosti Uprave, uključujući: financijsko upravljanje i kontrolu, praćenje, izvještavanje, što obuhvaća i upravljanje procesom izmjena i dopuna operativnih programa, pripremu i provedbu aktivnosti vrednovanja,, pripremu, provedbu i kontrolu provedbe financijskih instrumenata, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za provedbu operativnih programa i financijskih instrumenata, ustrojavaju se:

5.4.1. Služba za praćenje i upravljanje provedbom operativnih programa

5.4.2. Služba za financijsku kontrolu, prognoziranje i plaćanja

5.4.3. Služba za financijske instrumente.

5.4.1. Služba za praćenje i upravljanje provedbom operativnih programa

 

Služba za praćenje i upravljanje provedbom operativnih programa obavlja poslove Upravljačkog tijela vezane uz provedbu operativnih programa, uključujući: planiranje korištenja sredstava na programskoj razini, osiguravanje korištenja sredstava programa u skladu s godišnjim i višegodišnjim ciljnim vrijednostima u svrhu izbjegavanja automatskog opoziva sredstava (N+3) i usklađenosti provedbe s utvrđenim okvirom za učinkovitost, praćenje i izvještavanje o ostvarenju fizičkih i financijskih pokazatelja u skladu s okvirom za učinkovitost, pripremu dokumenata kojima se iskazuju nastali izdaci u cilju njihova ovjeravanja i refundacije od strane Europske komisije, koordinaciju te administrativnu podršku radu odbora za praćenje programa i drugih tijela osnovanih za te potrebe, upravljanje procesom izmjena i dopuna operativnih programa, u dijelu koji se odnosi na provedbu funkcija vrednovanja obavlja poslove vezane uz pripremu i provedbu vrednovanja načina i učinaka provedbe programa i instrumenata, uključujući: izradu i provedbu Strategije vrednovanja i Plana vrednovanja operativnih programa, odabir metodologije vrednovanja, provedbu vrednovanja načina i učinaka provedbe programa i instrumenata, sudjelovanje u pripremi prijedloga korektivnih mjera proizašlih iz postupaka vrednovanja, obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za praćenje i upravljanje provedbom operativnih programa ustrojavaju se:

5.4.1.1. Odjel za financijsko praćenje provedbe operativnih programa

5.4.1.2. Odjel za praćenje i izvještavanje o provedbi operativnih programa

5.4.1.3. Odjel za vrednovanje učinaka provedbe operativnih programa.

5.4.1.1. Odjel za financijsko praćenje provedbe operativnih programa

 

Odjel za financijsko praćenje provedbe operativnih programa obavlja poslove vezane uz praćenje korištenja sredstava operativnih programa u skladu s godišnjim i višegodišnjim ciljnim vrijednostima u svrhu izbjegavanja automatskog opoziva sredstava, uključujući: praćenje provedbe financijskih planova i prognoza na programskoj razini, praćenje provedbe pravila N+3 i financijskog dijela okvira uspješnosti, odobravanje zahtjeva za preraspodjelom sredstava, osiguravanje podataka Odjelu za praćenje i izvještavanje potrebnih za praćenje i izvještavanje o ostvarenju financijskih pokazatelja u skladu s obavezama izvješćivanja prema Europskoj komisiji, Koordinacijskom tijelu i drugim tijelima, provjeru nastalih izdataka te pripremu dokumenata kojima se iskazuju nastali izdaci u cilju njihova ovjeravanja i refundacije od strane Europske komisije, sudjeluje u pripremi prijedloga korektivnih mjera koje se odnose na financijski aspekt provedbe što uključuje pripremu podloga i doprinosa za izmjenu operativnih programa i nadzoru njihove provedbe te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

5.4.1.2. Odjel za praćenje i izvještavanje o provedbi operativnih programa

 

Odjel za praćenje i izvještavanje o provedbi operativnih programa obavlja poslove vezane uz praćenje i izvještavanje o ostvarenju fizičkih i financijskih pokazatelja te ciljeva operativnih programa u skladu s N+3 pravilom i okvirom za učinkovitost, uključujući: utvrđivanje pokazatelja za praćenje ostvarivanja rezultata operativnih programa, izradu internih, polugodišnjih, godišnjih, završnih i drugih izvješća o provedbi, koordinaciju rada odbora i drugih tijela osnovanih za potrebe praćenja napretka provedbe programa te osiguranje administrativne podrške radu istih, izvještavanje za potrebe vrednovanja, razmjenu informacija o napretku provedbe programa s Europskom komisijom, sudjelovanje u pripremi prijedloga korektivnih mjera koje se odnose na fizički aspekt provedbe što uključuje pripremu podloga i doprinosa za izmjenu operativnih programa i nadzoru njihove provedbe, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

5.4.1.3. Odjel za vrednovanje učinaka provedbe operativnih programa

 

Odjel za vrednovanje učinaka provedbe operativnih programa obavlja poslove Upravljačkog tijela vezane uz pripremu i provedbu vrednovanja načina i učinaka provedbe uključujući: izradu i provedbu Strategije vrednovanja, izradu Plana vrednovanja i njegovih izmjena i/ili dopuna, provedbu Plana vrednovanja odnosno provedbu natječajnih postupaka za nabavu vanjskih usluga vrednovanja, rad s ugovorenim stručnjacima za vrednovanje, prikupljanje i ustupanje svih podataka i kontakata potrebnih za provođenje vrednovanja, koordiniranje provedbe vrednovanja s tijelima u sustavima upravljanja i kontrole, odobravanje izvješća o vrednovanju (tijekom provedbe i završna), pripremu i podnošenje izvješća o provedenim vrednovanjima nadležnim odborima, Europskoj komisiji i zainteresiranoj javnosti, upravljanje radom Upravljačke skupine za vrednovanje i njezinih tematskih podskupina, pripremu prijedloga korektivnih mjera proizišlih iz postupaka vrednovanja što uključuje izradu podloga i doprinosa za pripreme te izmjene operativnih programa, sudjelovanje u radu relevantnih mreža evaluatora i širenju evaluacijske kulture u Republici Hrvatskoj te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.4.2. Služba za financijsku kontrolu, prognoziranje i plaćanja

 

Služba za financijsku kontrolu, prognoziranje i plaćanja obavlja poslove Upravljačkog tijela vezane uz provedbu operativnih programa uključujući: planiranje i praćenje izvršenja proračuna u dijelu koji se odnosi na sufinanciranje fondovima EU te koordiniranje pripreme prijedloga korektivnih mjera u slučaju podbačaja ostvarenja financijskih pokazatelja pojedinih specifičnih ciljeva/investicijskih prioriteta kao i koordiniranje i nadzor njihove provedbe, pripremu podloga i doprinosa za izmjenu operativnih programa, kratkoročno i dugoročno prognoziranje u odnosu na ciljeve operativnih programa te pripadajuće financijske pokazatelje okvira uspješnosti za specifične ciljeve i projekte za koje poslovi posredničkog tijela nisu delegirani drugom tijelu, poslovi Službe uključuju: praćenje provedbe i provođenje financijske kontrole ispravnosti zahtjeva za plaćanje od posredničkih tijela, obradu zahtjeva za plaćanje od posredničkih tijela i pripremanje naloga za izvršenje plaćanje za sektorski nadležna tijela, koordinaciju aktivnosti sektorski nadležnih tijela vezano uz osiguravanje sredstava nacionalnog sufinanciranja i korištenje sredstava fondova EU, poduzimanje potrebnih mjera radi sprječavanja automatskog opoziva te povrata neutrošenih sredstava i postupanje po zahtjevima za povrat prema korisnicima bespovratnih sredstava, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za financijsku kontrolu, prognoziranje i plaćanja, ustrojavaju se:

5.4.2.1. Odjel za plaćanja te financijsku kontrolu i prognoziranje u područjima jačanja gospodarstva i konkurentnosti te socijalne, zdravstvene i obrazovne infrastrukture

5.4.2.2. Odjel za plaćanja te financijsku kontrolu i prognoziranje u područjima energetike, zaštite okoliša, prometne infrastrukture i mobilnosti te informacijsko-komunikacijske tehnologije.

5.4.2.1. Odjel za plaćanja te financijsku kontrolu i prognoziranje u područjima jačanja gospodarstva i konkurentnosti te socijalne, zdravstvene i obrazovne infrastrukture

 

Odjel za plaćanja te financijsku kontrolu i prognoziranje u područjima jačanja gospodarstva i konkurentnosti te socijalne, zdravstvene i obrazovne infrastrukture obavlja poslove Upravljačkog tijela vezane uz provedbu operativnih programa, u sektorima jačanja gospodarstva i konkurentnosti te socijalne, zdravstvene i obrazovne infrastrukture, što uključuje planiranje i praćenje izvršenja proračuna u dijelu koji se odnosi na sufinanciranje Europskih strukturnih instrumenata, odnosno fondova EU te koordiniranje pripreme prijedloga korektivnih mjera u slučaju podbačaja ostvarenja financijskih pokazatelja pojedinih specifičnih ciljeva/investicijskih prioriteta te koordiniranje i nadzor njihove provedbe, pripremu podloga i doprinosa za izmjenu operativnih programa, kratkoročno i dugoročno prognoziranje u odnosu na ciljeve operativnog programa te pripadajuće financijske pokazatelje okvira uspješnosti, za specifične ciljeve i projekte za koje poslovi posredničkog tijela nisu delegirani drugom tijelu, poslovi Odjela uključuju: praćenje provedbe i provođenje financijske kontrole ispravnosti zahtjeva za plaćanje od posredničkih tijela, obradu zahtjeva za plaćanje od posredničkih tijela i pripremanje naloga za izvršenje plaćanje za sektorski nadležna tijela, koordinaciju aktivnosti sektorski nadležnih tijela vezano uz osiguravanje sredstava nacionalnog sufinanciranja i korištenje sredstava fondova EU, poduzimanje potrebnih mjera radi sprječavanja automatskog opoziva te povrata neutrošenih sredstava i postupanje po zahtjevima za povrat prema korisnicima bespovratnih sredstava, te druge poslove iz svoga djelokruga.

5.4.2.2. Odjel za plaćanja te financijsku kontrolu i prognoziranje u područjima energetike, zaštite okoliša, prometne infrastrukture i mobilnosti te informacijsko-komunikacijske tehnologije

 

Odjel za plaćanja te financijsku kontrolu i prognoziranje u područjima energetike, zaštite okoliša, prometne infrastrukture i mobilnosti te informacijsko-komunikacijske tehnologije obavlja poslove Upravljačkog tijela vezane uz provedbu operativnih programa, u sektorima energetike, zaštite okoliša, prometne infrastrukture i mobilnosti te informacijsko-komunikacijske tehnologije, što uključuje: planiranje i praćenje izvršenja proračuna u dijelu koji se odnosi na sufinanciranje Europskih strukturnih instrumenata, odnosno fondova EU te koordiniranje pripreme prijedloga korektivnih mjera u slučaju podbačaja ostvarenja financijskih pokazatelja pojedinih specifičnih ciljeva/investicijskih prioriteta te koordiniranje i nadzor njihove provedbe što uključuje: pripremu podloga i doprinosa za izmjenu operativnih programa,, kratkoročno i dugoročno prognoziranje u odnosu na ciljeve operativnih programa te pripadajuće financijske pokazatelje okvira uspješnosti, za specifične ciljeve i projekte za koje poslovi posredničkog tijela nisu delegirani drugom tijelu, poslovi Odjela uključuju: praćenje provedbe i provođenje financijske kontrole ispravnosti zahtjeva za plaćanje od posredničkih tijela, obradu zahtjeva za plaćanje od posredničkih tijela te pripremanje naloga za izvršenje plaćanje za sektorski nadležna tijela, koordinaciju aktivnosti sektorski nadležnih tijela vezano uz osiguravanje sredstava nacionalnog sufinanciranja i korištenje sredstava fondova EU, poduzimanje potrebnih mjera radi sprječavanja automatskog opoziva te povrata neutrošenih sredstava i postupanje po zahtjevima za povrat prema korisnicima bespovratnih sredstava, te druge poslove iz svoga djelokruga.

5.4.3. Služba za financijske instrumente

 

Služba za financijske instrumente obavlja poslove provedbe operativnih programa u dijelu koji se odnosi na pripremu korištenja te upravljanje provedbom financijskih instrumenata, u dijelu provedbe operativnih programa putem financijskih instrumenata obavlja poslove vezano uz: prethodnu procjenu opravdanosti uvođenja navedenih instrumenata te provedbenih modaliteta, razradu uvjeta korištenja sredstava i razradu modela financijskih proizvoda prihvatljivih za sufinanciranje Europskim fondom za regionalni razvoj, utvrđivanje (potencijalnih) korisnika instrumenata uključujući financijske posrednike i krajnje primatelje te pripremu sporazuma kojima se uređuje njihov međuodnos, komunikaciju s tijelima zaduženim za njihovu provedbu, financijsko upravljanje sredstvima namijenjenim financijskim instrumentima te praćenje i izvještavanje o provedbi istih, uključujući pripremu podloga i doprinosa za izmjenu operativnih programa, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za financijske instrumente, ustrojavaju se:

5.4.3.1. Odjel za razvoj modela provedbe financijskih proizvoda

5.4.3.2. Odjel za pravne poslove financijskih instrumenata

5.4.3.3. Odjel za provedbu financijskih instrumenata

5.4.3.4. Odjel za plaćanja i praćenje provedbe financijskih instrumenata.

5.4.3.1. Odjel za razvoj modela provedbe financijskih proizvoda

 

Odjel za razvoj modela provedbe financijskih proizvoda obavlja poslove provedbe operativnih programa u dijelu provedbe programa putem financijskih instrumenata, uključujući: izradu, u suradnji s relevantnim tijelima državne uprave i drugim dionicima, prethodne procjene opravdanosti uvođenja financijskih instrumenata te provedbenih modaliteta, razradu uvjeta korištenja sredstava i razvoj te optimizaciju modela financijskih proizvoda prihvatljivih za sufinanciranje Europskim fondom za regionalni razvoj uzimajući u obzir demarkaciju s drugim linijama financiranja u i izvan operativnih programa, uspostavu modela financijskog upravljanja i praćenja provedbe financijskih instrumenata, utvrđivanje (potencijalnih) korisnika instrumenata uključujući financijske posrednike i krajnje primatelje u suradnji s tijelima zaduženim za njihovu provedbu, donošenje, na temelju izvršenih prethodnih procjena opravdanosti i stava Odbora za praćenje programa, odluke o modelu provedbe financijskih instrumenata, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

5.4.3.2. Odjel za pravne poslove financijskih instrumenata

 

Odjel za pravne poslove financijskih instrumenata priprema sporazume i druge akte kojima se uređuje međuodnos tijela zaduženih za provedbu financijskih instrumenata, obavlja poslove tehničkog tajništva upravljačkih skupina financijskih instrumenata, uređuje i koordinira ugovorne odnose između tijela uključenih u provedbu financijskih instrumenata, priprema upute, odgovore na pitanja i očitovanja na upite tijela zaduženih za provedbu financijskih instrumenata te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera u odnosu na provedbu financijskih instrumenata, prati revizije nad tijelima uključenima u provedbu financijskih instrumenata i vodi evidenciju rezultata revizija i statusa provedbe preporuka u dijelu u kojemu se odnose na financijske instrumente te predlaže mjere za unapređenje procesa provedbe financijskih instrumenata, priprema i po potrebi ažurira procedure za poslovne procese koji se odnose na provedbu financijskih instrumenata, što uključuje pripremu podloga i doprinosa za izmjenu operativnih programa te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

5.4.3.3. Odjel za provedbu financijskih instrumenata

 

Odjel za provedbu financijskih instrumenata obavlja poslove provedbe operativnih programa u dijelu provedbe operacija putem financijskih instrumenata, što obuhvaća praćenje izvršavanja odluke o modelu provedbe financijskih instrumenata i poštivanja uvjeta korištenja sredstava, koordiniranje rada tijela zaduženih za provedbu financijskih instrumenata, obavljanje procjene rizika aktivnosti provedbe financijskih instrumenata, predlaganje i praćenje provedbe mitigacijskih mjera, uključujući mjera za suzbijanje prijevara, obavljanje stručnih poslova financijskog upravljanja operacijama koje se provode putem financijskih instrumenata te praćenja napretka provedbe u svrhu planiranja i provođenja upravljačkih provjera uspostave i provedbe financijskih instrumenata, sudjelovanje u praćenju revizija nad tijelima uključenima u provedbu financijskih instrumenata te sudjelovanje u predlaganju mjera za unapređenje provedbe financijskih instrumenata, sudjelovanje u pripremi/ažuriranju procedura za poslovne procese koji se odnose na provedbu financijskih instrumenata, što uključuje pripremu podloga i doprinosa za izmjenu operativnih programa, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

5.4.3.4. Odjel za plaćanja i praćenje provedbe financijskih instrumenata

 

Odjel za plaćanja i praćenje provedbe financijskih instrumenata obavlja poslove provedbe operativnih programa u dijelu provedbe programa putem financijskih instrumenata, uključujući: zaprimanje redovitih izvješća o provedbi od tijela zaduženih za provedbu financijskih instrumenata u svrhu praćenja provedbe istih, pripremu, u suradnji sa Službom za upravljanje provedbom operativnih programa, u pogledu ostvarenja fizičkih i financijskih pokazatelja, posebnih izvješća o provedbi financijskih instrumenata, kao prilog internim, godišnjim, završnim te drugim izvješćima o provedbi operativnih programa, planira, kontrolira i provodi postupke odobravanja plaćanja tijelima zaduženim za provedbu financijskih instrumenata, priprema potrebnu dokumentaciju za ovjeravanje izdataka operacija financijskih instrumenata, evidentira i pohranjuje podatke o prijavljenim i ovjerenim troškovima koji se odnose na provedbu operacija financijskih instrumenata, procjenjuje rizik neiskorištenja sredstava i nedostizanja okvira uspješnosti u odnosu na operacije koje se provode putem financijskih instrumenata i po potrebi definira mjere u svrhu umanjivanja navedenog rizika što uključuje pripremu podloga i doprinosa za izmjenu operativnih programa te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

5.5. Sektor za pripremu i provedbu projekata u područjima jačanja gospodarstva i konkurentnosti te društvene infrastrukture

 

Sektor za pripremu i provedbu projekata u područjima jačanja gospodarstva i konkurentnosti te društvene infrastrukture obavlja poslove vezane za pripremu strateških i ostalih projekata, pripremu dokumentacije te provedbu postupaka dodjele sredstava (uključujući sklapanje ugovora o dodjeli sredstava te izmjena i dopuna istih tijekom provedbe) za područja ulaganja Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« u nadležnosti Ministarstva, odnosno poslove odobrenja dokumentacije za postupke dodjele sredstava u nadležnosti drugih tijela sustava, poslove vezane za pružanje podrške korisnicima strateških projekata i drugim tijelima tijekom provedbe istih, vezano uz koordinaciju i suradnju s posredničkim tijelima u razvijanju metodologija pojednostavljenih mogućnosti financiranja i izdavanju mišljenja vezano uz iste te u slučaju kada je primjenjivo poslove vezane uz područja ulaganja u sklopu tematskih ciljeva pametnija Europa, povezanija Europa i Europa s istaknutijom socijalnom komponentom operativnih programa u razdoblju nakon 2020. godine te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za pripremu i provedbu projekata u područjima jačanja gospodarstva i konkurentnosti te društvene infrastrukture, ustrojavaju se:

5.5.1. Služba za pripremu i provedbu projekata u područjima jačanja gospodarstva i konkurentnosti

5.5.2. Služba za pripremu i provedbu projekata u području društvene infrastrukture.

5.5.1. Služba za pripremu i provedbu projekata u područjima jačanja gospodarstva i konkurentnosti

 

Služba za pripremu i provedbu projekata u područjima jačanja gospodarstva i konkurentnosti obavlja poslove vezane za pripremu strateških i ostalih projekata, pripremu dokumentacije te provedbu postupaka dodjele sredstava (uključujući sklapanje ugovora o dodjeli sredstava te izmjena i dopuna istih tijekom provedbe) u području digitalnog razvoja i razvoja e-usluga Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« u nadležnosti Ministarstva, odnosno poslove odobrenja dokumentacije za postupke dodjele sredstava u područjima istraživanja i razvoja te jačanja poslovne konkurentnosti u nadležnosti drugih tijela sustava, poslove vezane za pružanje podrške korisnicima strateških projekata i drugim tijelima tijekom provedbe istih, u slučaju kada je primjenjivo poslove vezane uz područja ulaganja u sklopu tematskih ciljeva pametnija Europa i povezanija Europa operativnih programa u razdoblju nakon 2020. godine te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za pripremu i provedbu projekata u područjima jačanja gospodarstva i konkurentnosti, ustrojavaju se:

5.5.1.1. Odjel za pripremu i provedbu projekata u području istraživanja i razvoja

5.5.1.2. Odjel za pripremu i provedbu projekata u području jačanja poslovne konkurentnosti

5.5.1.3. Odjel za pripremu i provedbu projekata u području digitalnog razvoja i razvoja e-usluga.

5.5.1.1. Odjel za pripremu i provedbu projekata u području istraživanja i razvoja

 

Odjel za pripremu i provedbu projekata u području istraživanja i razvoja obavlja poslove vezane za pripremu strateških i ostalih projekata, poslove odobrenja dokumentacije za postupke dodjele sredstava u područjima istraživanja i razvoja Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« u nadležnosti drugih tijela sustava, poslove vezane za pružanje podrške korisnicima strateških projekata i drugim tijelima tijekom provedbe istih, u okviru cilja pametnija Europa obavlja prethodno navedene poslove u područjima istraživanja i razvoja te inovacija u okviru sustava upravljanja i kontrole korištenja fondova EU u razdoblju 2021. – 2027. te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

5.5.1.2. Odjel za pripremu i provedbu projekata u području jačanja poslovne konkurentnosti

 

Odjel za pripremu i provedbu projekata u području jačanja poslovne konkurentnosti obavlja poslove vezane za pripremu strateških i ostalih projekata, poslove odobrenja dokumentacije za postupke dodjele sredstava u području jačanja poslovne konkurentnosti Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« u nadležnosti drugih tijela sustava, poslove vezane za pružanje podrške korisnicima strateških projekata i drugim tijelima tijekom provedbe istih, u okviru cilja pametnija Europa obavlja prethodno navedene poslove u područjima jačanja rasta i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u okviru sustava upravljanja i kontrole korištenja fondova EU u razdoblju 2021. – 2027. te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

5.5.1.3. Odjel za pripremu i provedbu projekata u području digitalnog razvoja i razvoja e-usluga

 

Odjel za pripremu i provedbu projekata u području digitalnog razvoja i razvoja e-usluga obavlja poslove vezane za pripremu strateških i ostalih projekata, pripremu dokumentacije te provedbu postupaka dodjele sredstava (uključujući sklapanje ugovora o dodjeli sredstava te izmjena i dopuna istih tijekom provedbe) u području digitalnog razvoja i razvoja e-usluga Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« u nadležnosti Ministarstva, poslove vezane za pružanje podrške korisnicima strateških projekata i drugim tijelima tijekom provedbe istih, u okviru ciljeva pametnija Europa i povezanija Europa obavlja prethodno navedene poslove u područjima digitalizacije i IKT povezivosti u okviru sustava upravljanja i kontrole korištenja fondova EU u razdoblju 2021. – 2027. te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

5.5.2. Služba za pripremu i provedbu projekata u području društvene infrastrukture

 

Služba za pripremu i provedbu projekata u području društvene infrastrukture obavlja poslove vezane za pripremu strateških i ostalih projekata, pripremu dokumentacije te provedbu postupaka dodjele sredstava (uključujući sklapanje ugovora o dodjeli sredstava te izmjena i dopuna istih tijekom provedbe) u području socijalne, zdravstvene i obrazovne infrastrukture Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« u nadležnosti Ministarstva, poslove vezane za pružanje podrške korisnicima strateških projekata i drugim tijelima tijekom provedbe istih, u slučaju kada je primjenjivo poslove vezane uz područja ulaganja u sklopu tematskog cilja Europa s istaknutijom socijalnom komponentom operativnih programa za fondove EU u razdoblju nakon 2020. godine te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za pripremu i provedbu projekata u području društvene infrastrukture, ustrojavaju se:

5.5.2.1. Odjel za pripremu i provedbu projekata u području socijalne i zdravstvene infrastrukture

5.5.2.2. Odjel za pripremu i provedbu projekata u području obrazovne infrastrukture.

5.5.2.1. Odjel za pripremu i provedbu projekata u području socijalne i zdravstvene infrastrukture

 

Odjel za pripremu i provedbu projekata u području socijalne i zdravstvene infrastrukture obavlja poslove vezane za pripremu strateških i ostalih projekata, pripremu dokumentacije te provedbu postupaka dodjele sredstava (uključujući sklapanje ugovora o dodjeli sredstava te izmjena i dopuna istih tijekom provedbe) u području socijalne i zdravstvene infrastrukture Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« u nadležnosti Ministarstva, poslove vezane za pružanje podrške korisnicima strateških projekata i drugim tijelima tijekom provedbe istih, u okviru cilja Europa s istaknutijom socijalnom komponentom obavlja prethodno navedene poslove u područjima socijalne politike i zdravstva u okviru sustava upravljanja i kontrole korištenja fondova EU u razdoblju 2021. – 2027. te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

5.5.2.2. Odjel za pripremu i provedbu projekata u području obrazovne infrastrukture

 

Odjel za pripremu i provedbu projekata u području obrazovne infrastrukture obavlja poslove vezane za pripremu strateških i ostalih projekata, pripremu dokumentacije te provedbu postupaka dodjele sredstava (uključujući sklapanje ugovora o dodjeli sredstava te izmjena i dopuna istih tijekom provedbe) u području obrazovne infrastrukture Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« u nadležnosti Ministarstva, poslove vezane za pružanje podrške korisnicima strateških projekata i drugim tijelima tijekom provedbe istih, u okviru cilja Europa s istaknutijom socijalnom komponentom obavlja prethodno navedene poslove u područjima tržišta rada i pristupa kvalitetnom zapošljavanju, obrazovanja i cjeloživotnog učenja u okviru sustava upravljanja i kontrole korištenja fondove EU u razdoblju 2021. – 2027. te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

5.6. Sektor za pripremu i provedbu projekata u područjima energetike, klimatskih promjena, zaštite okoliša te prometne infrastrukture i mobilnosti

 

Sektor za pripremu i provedbu projekata u područjima energetike, klimatskih promjena, zaštite okoliša te prometne infrastrukture i mobilnosti obavlja poslove vezane za pripremu strateških i ostalih projekata, pripremu dokumentacije te provedbu postupaka dodjele sredstava (uključujući sklapanje ugovora o dodjeli sredstava te izmjena i dopuna istih tijekom provedbe) za područja ulaganja Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« u nadležnosti Ministarstva., odnosno poslove odobrenja dokumentacije za postupke dodjele sredstava u nadležnosti drugih tijela sustava, poslove vezane za pružanje podrške korisnicima strateških projekata i drugim tijelima tijekom provedbe istih, vezano uz koordinaciju i suradnju s posredničkim tijelima u razvijanju metodologija pojednostavljenih mogućnosti financiranja i izdavanju mišljenja vezano uz iste te, u slučaju kada je primjenjivo, poslove vezane uz područja ulaganja u sklopu tematskih ciljeva zelenija Europa, povezanija Europa i Europa bliža građanima operativnih programa u razdoblju nakon 2020. te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za pripremu i provedbu projekata u područjima energetike, klimatskih promjena, zaštite okoliša te prometne infrastrukture i mobilnosti, ustrojavaju se:

5.6.1. Služba za pripremu i provedbu projekata u područjima energetike te prometne infrastrukture i mobilnosti

5.6.2. Služba za pripremu i provedbu projekata u područjima klimatskih promjena i zaštite okoliša.

5.6.1. Služba za pripremu i provedbu projekata u područjima energetike te prometne infrastrukture i mobilnosti

 

Služba za pripremu i provedbu projekata u područjima energetike te prometne infrastrukture i mobilnosti obavlja poslove vezane za pripremu strateških i ostalih projekata, poslove odobrenja dokumentacije za postupke dodjele sredstava u područjima energetike te prometne infrastrukture i mobilnosti Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« u nadležnosti drugih tijela sustava, poslove vezane za pružanje podrške korisnicima strateških projekata i drugim tijelima tijekom provedbe istih, u slučaju kada je primjenjivo poslove vezane uz područja ulaganja u sklopu tematskih ciljeva zelenija Europa i povezanija Europa operativnih programa u razdoblju nakon 2020. te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za pripremu i provedbu projekata u područjima energetike te prometne infrastrukture i mobilnosti, ustrojavaju se:

5.6.1.1. Odjel za pripremu i provedbu projekata u području energetike

5.6.1.2. Odjel za pripremu i provedbu projekata u područjima prometne infrastrukture i mobilnosti.

5.6.1.1. Odjel za pripremu i provedbu projekata u području energetike

 

Odjel za pripremu i provedbu projekata u području energetike obavlja poslove vezane za pripremu strateških i ostalih projekata, poslove odobrenja dokumentacije za postupke dodjele sredstava u području energetike Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« u nadležnosti drugih tijela sustava, poslove vezane za pružanje podrške korisnicima strateških projekata i drugim tijelima tijekom provedbe istih, u slučaju kada je primjenjivo poslove vezane uz energetiku u sklopu tematskog cilja zelenija Europa operativnih programa u razdoblju nakon 2020. te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

5.6.1.2. Odjel za pripremu i provedbu projekata u područjima prometne infrastrukture i mobilnosti

 

Odjel za pripremu i provedbu projekata u područjima prometne infrastrukture i mobilnosti obavlja poslove vezane za pripremu strateških i ostalih projekata, poslove odobrenja dokumentacije za postupke dodjele sredstava u područjima prometne infrastrukture i mobilnosti Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« u nadležnosti drugih tijela sustava, poslove vezane za pružanje podrške korisnicima strateških projekata i drugim tijelima tijekom provedbe istih, u slučaju kada je primjenjivo poslove vezane uz prometnu infrastrukturu i mobilnost u sklopu tematskog cilja povezanija Europa operativnih programa u razdoblju nakon 2020. te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

5.6.2. Služba za pripremu i provedbu projekata u područjima klimatskih promjena i zaštite okoliša

 

Služba za pripremu i provedbu projekata u područjima klimatskih promjena i zaštite okoliša obavlja poslove vezane za pripremu strateških i ostalih projekata, poslove odobrenja dokumentacije za postupke dodjele sredstava u područjima klimatskih promjena i zaštite okoliša Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« u nadležnosti drugih tijela sustava, poslove vezane za pružanje podrške korisnicima strateških projekata i drugim tijelima tijekom provedbe istih, u slučaju kada je primjenjivo poslove vezane uz klimatske promjene i zaštitu okoliša u sklopu tematskih ciljeva zelenija Europa i Europa bliža građanima operativnih programa u razdoblju nakon 2020. te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za pripremu i provedbu projekata u područjima klimatskih promjena i zaštite okoliša, ustrojavaju se:

5.6.2.1. Odjel za pripremu i provedbu projekata u područjima klimatskih promjena, kulturne i prirodne baštine te bioraznolikosti

5.6.2.2. Odjel za pripremu i provedbu projekata u područjima upravljanja vodama, gospodarenja otpadom te upravljanja rizicima.

5.6.2.1. Odjel za pripremu i provedbu projekata u područjima klimatskih promjena, kulturne i prirodne baštine te bioraznolikosti

 

Odjel za pripremu i provedbu projekata u područjima klimatskih promjena, kulturne i prirodne baštine te bioraznolikosti obavlja poslove vezane za pripremu strateških i ostalih projekata, pripremu dokumentacije te provedbu postupaka dodjele sredstava (uključujući sklapanje ugovora o dodjeli sredstava te izmjena i dopuna istih tijekom provedbe) u područjima kulturne i prirodne baštine Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« u nadležnosti Ministarstva, odnosno poslove odobrenja dokumentacije za postupke dodjele sredstava u područjima klimatskih promjena i bioraznolikosti Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« u nadležnosti drugih tijela sustava, poslove vezane za pružanje podrške korisnicima strateških projekata i drugim tijelima tijekom provedbe istih, u slučaju kada je primjenjivo poslove vezane uz klimatske promjene, kulturnu i prirodnu baštine te bioraznolikosti u sklopu tematskih ciljeva zelenija Europa i Europa bliža građanima operativnih programa u razdoblju nakon 2020. te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

5.6.2.2. Odjel za pripremu i provedbu projekata u područjima upravljanja vodama, gospodarenja otpadom te upravljanja rizicima

 

Odjel za pripremu i provedbu projekata u područjima upravljanja vodama, gospodarenja otpadom te upravljanja rizicima obavlja poslove vezane za odobrenja dokumentacije za postupke dodjele sredstava u područjima upravljanja vodama, gospodarenja otpadom te upravljanja rizicima Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« u nadležnosti drugih tijela sustava, poslove vezane za pružanje podrške korisnicima strateških projekata i drugim tijelima tijekom provedbe istih, u slučaju kada je primjenjivo poslove vezane uz upravljanja vodama, gospodarenja otpadom te upravljanja rizicima u sklopu tematskog cilja zelenija Europa operativnih programa u razdoblju nakon 2020. te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

5.7. Sektor za koordinaciju u pripremi i provedbi projekata i za koordinaciju korištenja sredstava tehničke pomoći

 

Sektor za koordinaciju u pripremi i provedbi projekata i za koordinaciju korištenja sredstava tehničke pomoći obavlja poslove koordinacije korištenja vanjske stručne pomoći u pripremi projekata i jačanju kapaciteta, koordinacije postupaka neovisne kontrole kvalitete velikih projekata, suradnje s međunarodnim financijskim institucijama vezano uz sufinanciranje projekata u okviru Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«, koordinira primjenu horizontalnih načela nediskriminacije, ravnopravnosti spolova, prava osoba s invaliditetom i održivog razvoja u okviru Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« te provodi promotivne i informativne aktivnosti u nadležnosti Uprave, obavlja poslove koordinacije korištenja sredstava Prioritetne osi 10 Tehnička pomoć za poslove osiguranja podrške u procesima pripreme i provedbe projekata sufinanciranih iz Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«, poslove vezane uz područja ulaganja u sklopu svih tematskih ciljeva operativnih programa u razdoblju nakon 2020. s naglaskom na pripremu projekata, kontrolu kvalitete projekata, suradnju s međunarodnim financijskim institucijama, primjenu horizontalnih načela nediskriminacije, ravnopravnosti spolova, prava osoba s invaliditetom i održivog razvoj, provedbu promotivnih i informativnih aktivnosti, poslove vezane uz korištenje sredstava tehničke pomoći operativnog programa u razdoblju nakon 2020. te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za koordinaciju u pripremi i provedbi projekata i za koordinaciju korištenja sredstava tehničke pomoći ustrojavaju se:

5.7.1. Služba za koordinaciju u pripremi i provedbi projekata

5.7.2. Služba za koordinaciju korištenja sredstava tehničke pomoći.

5.7.1. Služba za koordinaciju u pripremi i provedbi projekata

 

Služba za koordinaciju u pripremi i provedbi projekata obavlja poslove koordinacije korištenja vanjske stručne pomoći u pripremi projekata i jačanju kapaciteta tijela u sustavu upravljanja i kontrole Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«, koordinacije postupaka neovisne kontrole kvalitete velikih projekata te suradnje s međunarodnim financijskim institucijama vezano uz sufinanciranje projekata u okviru Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«, u okviru pripreme i provedbe projekata koji se provode u okviru navedenog programa koordinira primjenu horizontalnih načela nediskriminacije, ravnopravnosti spolova, prava osoba s invaliditetom i održivog razvoja, provodi promotivne i informativne aktivnosti u nadležnosti Uprave, poslove vezane uz područja ulaganja u sklopu svih tematskih ciljeva operativnih programa u razdoblju nakon 2020. s naglaskom na pripremu projekata, kontrolu kvalitete projekata, suradnju sa međunarodnim financijskim institucijama, primjenu horizontalnih načela nediskriminacije, ravnopravnosti spolova, prava osoba s invaliditetom i održivog razvoja, provedbu promotivnih i informativnih aktivnosti te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za koordinaciju u pripremi i provedbi projekata, ustrojavaju se:

5.7.1.1. Odjel za koordinaciju vanjske stručne pomoći tijelima u sustavu

5.7.1.2. Odjel za suradnju s međunarodnim financijskim institucijama i primjenu horizontalnih načela.

5.7.1.1. Odjel za koordinaciju vanjske stručne pomoći tijelima u sustavu

 

Odjel za koordinaciju vanjske stručne pomoći tijelima u sustavu obavlja poslove koordinacije vanjske stručne pomoći u pripremi projekata i jačanju kapaciteta tijela u sustavu upravljanja i kontrole Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« te postupaka neovisne kontrole kvalitete velikih projekata, provodi promotivne i informativne aktivnosti u nadležnosti Uprave, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga, uključujući i poslove vezane uz područja ulaganja u sklopu svih tematskih ciljeva operativnih programa u razdoblju nakon 2020. s naglaskom na pripremu projekata, kontrolu kvalitete projekata, provedbu promotivnih i informativnih aktivnosti te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

5.7.1.2. Odjel za suradnju s međunarodnim financijskim institucijama i primjenu horizontalnih načela

 

Odjel za suradnju s međunarodnim financijskim institucijama i primjenu horizontalnih načela obavlja poslove koordinacije suradnje s međunarodnim financijskim institucijama vezano uz sufinanciranje projekata, koordinira primjenu horizontalnih načela, nediskriminacije, ravnopravnosti spolova, prava osoba s invaliditetom i održivog razvoja na razini Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«, poslove vezane uz područja ulaganja u sklopu svih tematskih ciljeva operativnih programa u razdoblju nakon 2020. s naglaskom na suradnju s međunarodnim financijskim institucijama, primjenu horizontalnih načela nediskriminacije, ravnopravnosti spolova, prava osoba s invaliditetom i održivog razvoja te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

5.7.2. Služba za koordinaciju korištenja sredstava tehničke pomoći

 

Služba za koordinaciju korištenja sredstava tehničke pomoći obavlja poslove provedbe Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« u dijelu koji se odnosi na korištenje sredstava Prioritetne osi 10 Tehnička pomoć te obavlja poslove vezano uz: pripremu plana korištenja sredstava, pripremu dokumentacije te provedbu postupaka dodjele sredstava, razradu uvjeta za korištenje sredstava, planiranje i praćenje dinamike provedbe uključujući dio koji se odnosi na sufinanciranje fondova EU, obradu zahtjeva za plaćanje od posredničkog tijela razine 2, u suradnji s posredničkim tijelom razine 2 prati napredak provedbe odobrenih projekata Prioritetne osi 10 Tehnička pomoć te priprema doprinose izvješćima, priprema kratkoročne i dugoročne prognoze, upravlja rizicima i po potrebi definira korektivne mjere na razini prioritetne osi uključujući pripremu podloga i doprinosa za izmjenu Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.«, osigurava povrat nepravilno utrošenih sredstava od strane korisnika te vodi evidenciju o povratima za Prioritetnu os 10 Tehnička pomoć, poslove koji se odnose na koordinaciju korištenja sredstva tehničke pomoći od strane ustrojstvenih jedinica Ministarstva koje ostvaruju pravo korištenja sredstava Prioritetne osi 10 Tehnička pomoć, uključujući: pripremu plana korištenja te koordiniranje praćenja korištenja sredstava, sudjelovanje u pripremi financijskih planova Ministarstva u dijelu koji se odnosi na korištenje sredstava tehničke pomoći, davanje preliminarnih mišljenja o prihvatljivosti vrsta troškova koje se financiraju iz sredstava tehničke pomoći na pojedinačne upite ustrojstvenih jedinica Ministarstva koje ostvaruju pravo korištenja sredstava tehničke pomoći i/ili uprave nadležne za financije, koordinaciju osiguravanja revizijskog traga u pogledu korištenja tehničke pomoći od strane ustrojstvenih jedinica Ministarstva koje ostvaruju pravo korištenja sredstava tehničke pomoći, poslove vezane uz korištenje sredstava tehničke pomoći operativnog programa u razdoblju nakon 2020. te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za koordinaciju korištenja sredstava tehničke pomoći, ustrojavaju se:

5.7.2.1. Odjel za pripremu i praćenje provedbe projekata tehničke pomoći

5.7.2.2. Odjel za provedbu projekata tehničke pomoći.

5.7.2.1. Odjel za pripremu i praćenje provedbe projekata tehničke pomoći

 

Odjel za pripremu i praćenje provedbe projekata tehničke pomoći obavlja poslove provedbe Prioritetne osi 10 Tehnička pomoć Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.« u dijelu koji obuhvaća: pripremu plana korištenja sredstava Prioritetne osi 10 Tehnička pomoć i njegovo predstavljanje Odboru za praćenje Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., pripremu dokumentacije te provedbu postupaka dodjele bespovratnih sredstava Prioritetne osi 10 Tehnička pomoć, razradu uvjeta za korištenje sredstava, planiranje proračuna u dijelu koji se odnosi na osiguravanje sufinanciranja fondova EU za izvanproračunske korisnike tehničke pomoći, u suradnji s posredničkim tijelom razine 2 prati napredak provedbe odobrenih projekata te ostvarenje fizičkih i financijskih pokazatelja Prioritetne osi 10 Tehnička pomoć te priprema doprinose internim, polugodišnjim, godišnjim, završnim te drugim izvješćima o provedbi Prioritetne osi 10 Tehnička pomoć, priprema kratkoročne i dugoročne prognoze provedbe Prioritetne osi 10 Tehnička pomoć, upravlja rizicima i po potrebi definira korektivne mjere na razini prioritetne osi uključujući pripremu podloga i doprinosa za izmjenu Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.«, osigurava povrat nepravilno utrošenih sredstava od strane korisnika, vodi evidenciju o povratima za Prioritetnu os 10 Tehnička pomoć, poslove vezane uz korištenje sredstava tehničke pomoći operativnog programa u razdoblju nakon 2020. te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

5.7.2.2. Odjel za provedbu projekata tehničke pomoći

 

Odjel za provedbu projekata tehničke pomoći obavlja poslove provedbe Prioritetne osi 10 Tehnička pomoć Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.« u dijelu koji obuhvaća: provedbu financijske kontrole ispravnosti zahtjeva za plaćanje od posredničkog tijela razine 2 te obradu zahtjeva za plaćanje od posredničkog tijela razine 2 te pripremanje naloga za izvršenje plaćanje izvanproračunskim korisnicima sredstava tehničke pomoći, osiguravanje i praćenje provedbe u dijelu koji se odnosi na sufinanciranje fondova EU za izvanproračunske korisnike, praćenje ostvarenja financijskih pokazatelja Prioritetne osi 10 Tehnička pomoć te osiguravanje doprinosa za pripremu internih, polugodišnjih, godišnjih, završnih te drugih izvješća o provedbi Prioritetne osi 10 Tehnička pomoć te osiguravanje doprinosa za pripremu kratkoročne i dugoročne prognoze provedbe Prioritetne osi 10 Tehnička pomoć, obavlja poslove koji se odnose na upravljanje sredstvima tehničke pomoći koje koriste ustrojstvene jedinice Ministarstva koje ostvaruju pravo korištenja sredstava Prioritetne osi 10 Tehnička, što obuhvaća: pripremu plana korištenja te koordiniranje praćenja korištenja sredstava, sudjelovanje u pripremi financijskih planova Ministarstva u dijelu koji se odnosi korištenje sredstava tehničke pomoći, davanje preliminarnih mišljenja o prihvatljivosti vrsta troškova koje se financiraju iz sredstava tehničke pomoći na pojedinačne upite ustrojstvenih jedinica Ministarstva koje ostvaruju pravo korištenja sredstava tehničke pomoći i/ili uprave nadležne za financije, koordiniranje osiguravanja revizijskog traga u pogledu korištenja tehničke pomoći od strane ustrojstvenih jedinica Ministarstva koje ostvaruju pravo korištenja sredstava tehničke pomoći, poslove vezane uz korištenje sredstava tehničke pomoći operativnog programa u razdoblju nakon 2020. te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

6. UPRAVA ZA REGIONALNI RAZVOJ

 

Uprava za regionalni razvoj predlaže politiku regionalnoga razvoja i uspostave cjelovitog sustava planiranja, upravljanja i financiranja regionalnoga razvoja: predlaganje unaprjeđenja zakonodavnog i institucionalnog sustava upravljanja regionalnim razvojem, koordinaciju sudionika i aktivnosti u pogledu formuliranja i provedbe regionalne politike te ostalih javnih politika od posebne važnosti za regionalni razvoj, predlaganje strateških ciljeva, prioriteta i mjera regionalnoga razvoja, koordinaciju izrade strateških i programskih dokumenta politike regionalnoga razvoja te teritorijalnih programa, sudjelovanje u predlaganju mjera za razvoj potpomognutih područja i drugih područja s razvojnim posebnostima, suradnju s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, koordinaciju aktivnosti s ostalim tijelima i nositeljima razvojnih programa, koordinaciju i vođenje međuresornih radnih skupina vezano uz regionalni razvoj na državnoj razini, predlaže uspostavu cjelovitog sustava praćenja i vrednovanja politike regionalnoga razvoja, izvještavanje o provedbi politike regionalnoga razvoja te uspostavu integriranog informacijskog sustava podataka i pokazatelja za praćenje stanja i trendova regionalnog razvoja, koordinaciju pripreme i provedbe razvojnih sporazuma, sufinanciranje provedbe EU projekta na regionalnoj i lokalnoj razini, provedbu akreditacije regionalnih koordinatora te vođenje Upisnika regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija, osigurava uvjete za jačanje regionalnih koordinatora i ostalih dionika u regionalnom razvojnom upravljanju, koordinaciju i sudjelovanje u pripremi i provedbi strateških projekata regionalnoga i lokalnog razvoja u kojima se Ministarstvo pojavljuje kao korisnik ili partner na projektima financiranim iz fondova EU te drugih potencijalnih međunarodnih izvora financiranja; koordinaciju pripreme i provedbe programa urbanog razvoja te uspostavu i unaprjeđenje načina provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (u daljnjem tekstu: ITU mehanizam), obavlja funkcije korisnika operacija u sklopu Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima (u daljnjem tekstu: program integrirane regeneracije malih gradova), te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Upravi za regionalni razvoj, ustrojavaju se:

6.1. Sektor za politiku regionalnoga razvoja

6.2. Sektor za podršku regionalnoj i lokalnoj razini

6.3. Sektor za programe urbanoga razvoja.

6.1. Sektor za politiku regionalnoga razvoja

 

Sektor za politiku regionalnoga razvoja predlaže politiku regionalnoga razvoja i uspostavu cjelovitog sustava planiranja, upravljanja i financiranja regionalnoga razvoja: predlaganje unaprjeđenja zakonodavnog i institucionalnog sustava upravljanja regionalnim razvojem, koordinaciju sudionika i aktivnosti u pogledu formuliranja i provedbe regionalne politike te ostalih javnih politika od posebne važnosti za regionalni razvoj, koordinaciju i sudjelovanje u izradi strateških i programskih dokumenta politike regionalnoga razvoja, predlaganje strateških ciljeva, prioriteta i mjera regionalnoga razvoja, sudjelovanje u predlaganju mjera za razvoj potpomognutih područja i drugih područja s razvojnim posebnostima, predlaže metodologiju za izračun indeksa razvijenosti i razvrstavanje teritorijalnih jedinica prema stupnju razvijenost, predlaže uspostavu integriranog informacijskog sustava pokazatelja za praćenje stanja i trendova regionalnoga razvoja, koordinaciju i sudjelovanje u izradi provedbenih programa regionalnoga razvoja i razvojnih sporazuma, sufinanciranje provedbe EU projekta na regionalnoj i lokalnoj razini te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za politiku regionalnoga razvoja, ustrojavaju se:

6.1.1. Služba za politiku regionalnoga razvoja i koordinaciju

6.1.2. Služba za programe regionalnoga razvoja.

6.1.1. Služba za politiku regionalnoga razvoja i koordinaciju

 

Služba za politiku regionalnoga razvoja i koordinaciju predlaže strateške dokumente politike regionalnoga razvoja te unaprjeđenje pravnog i institucionalnog okvira upravljanja regionalnim razvojem, koordinira sudionike središnje, regionalne i lokalne razine vezano za formuliranje i provedbu politike regionalnoga razvoja te ostalih javnih politika od posebne važnosti za regionalni razvoj, pokreće i koordinira izradu te sudjeluje u izradi višegodišnjih i godišnjih strateških i operativnih dokumenata za regionalni razvoj koji se financiraju iz državnog proračuna, fondova Europske unije te drugih izvora, predlaže strateške smjernice za sve regionalne i teritorijalne razvojne programe te njihovo financiranje iz fondova Europske unije, ocjenjuje i razrađuje regionalnu dimenziju u ključnim nacionalnim razvojnim strateškim dokumentima i propisima te programima za korištenje fondova Europske unije, vodi analitiku regionalnoga razvoja, predlaže metodologiju izračuna stupnja razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ocjenjivanja i razvrstavanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti te praćenja stupnja razvijenosti, predlaže uspostavu cjelovitog sustava praćenja politike regionalnoga razvoja i izvještavanja o njenim učincima te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

6.1.2. Služba za programe regionalnoga razvoja

 

Služba za programe regionalnoga razvoja pokreće i koordinira izradu provedbenih programa središnje razine za potrebe vođenja politike regionalnoga razvoja te integriranih programa teritorijalnoga razvoja utemeljenih na specifičnim potrebama određenih područja koji se financiraju iz državnog proračuna, fondova Europske unije, sredstava donatora te drugih izvora financiranja, sudjeluje u oblikovanju i praćenju razrade fondova, instrumenata i programa Europske unije namijenjenih promicanju regionalnoga i teritorijalnoga razvoja, sudjeluje u izradi zakonodavnih i drugih propisa vezanih za regionalni i teritorijalni razvoja te korištenje fondova Europske unije i instrumenta za poticanje regionalnog i teritorijalnog razvoja i integriranih teritorijalnih investicija, obavlja stručne i administrativne poslove vezano za pripremu razvojnih sporazuma, sudjeluje u identificiranju izvora financiranja i utvrđivanju financijske omotnice razvojnih sporazuma, priprema pozive te dodjeljuje bespovratna sredstva za sufinanciranje provedbu EU projekta na regionalnoj i lokalnoj razini, priprema podloge i izvješća iz svoje nadležnosti potrebne za praćenje provedbe i izvještavanje o provedbi politike regionalnoga razvoja te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

6.2. Sektor za podršku regionalnoj i lokalnoj razini

 

Sektor za podršku regionalnoj i lokalnoj razini organizira i provodi postupak akreditacije regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija, vodi Upisnik regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija, obavlja terensku provjeru i nadzor nad radom regionalnih koordinatora, izrađuje godišnji plan edukacije regionalnih koordinatora i organizira sustavnu obuku regionalnih koordinatora za obavljanje poslova koje su im stavljene u nadležnost posebnim propisima, surađuje sa županijama i regionalnim koordinatorima te drugim tijelima i ostalim dionicima na regionalnoj i lokalnoj razini vezano za poslove regionalnoga razvoja, osigurava podršku regionalnim i lokalnim akterima u poslovima upravljanja razvojem, sudjeluje u izradi uputa i smjernice za izradu strateških dokumenata politike regionalnoga razvoja na regionalnoj i lokalnoj razini te ocjeni usklađenosti istih sa strateškim dokumentima središnje razine, informira partnera na regionalnoj i lokalnoj razini o mogućnostima financiranja programa i projekata sredstvima državnog proračuna, fondova Europske unije te drugih međunarodnih izvora financiranja namijenjenih regionalnom i teritorijalnom razvoju, sudjeluje u pripremi programa tehničke pomoći namijenjenih jačanju institucionalnih i administrativnih kapaciteta regionalnih koordinatora te prati njihovu provedbu, koordinira dionike na regionalnoj i lokalnoj razini vezano za izvještavanje o provedbi strateških dokumenata politike regionalnoga razvoja na regionalnoj i lokalnoj razini te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za podršku regionalnoj i lokalnoj razini, ustrojavaju se:

6.2.1. Služba za koordinaciju regionalnih koordinatora

6.2.2. Služba za strateške projekte regionalnoga razvoja.

6.2.1. Služba za koordinaciju regionalnih koordinatora

 

Služba za koordinaciju regionalnih koordinatora organizira i provodi postupak akreditacije regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija, vodi Upisnik regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija, obavlja terensku provjeru i nadzor nad radom regionalnih koordinatora, izrađuje godišnji plan edukacije regionalnih koordinatora i organizira sustavnu obuku regionalnih koordinatora za obavljanje poslova koje su im stavljene u nadležnost posebnim propisima, sudjeluje u izradi prijedloga zakona i drugih propisa u području regionalnoga razvoja, sudjeluje u izradi strateških dokumenta politike regionalnoga razvoja središnje razine, proučava i analizira nacrte dokumentacije, redovito surađuje s regionalnim koordinatorima, državnim i javnim institucijama, jedinicama lokalne, područne (regionalne) samouprave te brojnim drugim dionicima te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

6.2.2. Služba za strateške projekte regionalnoga razvoja

 

Služba za strateške projekte regionalnoga razvoja koordinira te pruža pomoć u provedbi razvojnih sporazuma, prati provedbu razvojnih sporazuma te organizira njihovo vrednovanje, surađuje s regionalnim koordinatorima, jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave i ostalim partnerima u provedbi razvojnih sporazuma te osigurava njihovo pravovremeno informiranje, vrši nadzor nad poštivanjem vremenskog plana provedbe razvojnih sporazuma, daje smjernice i koordinira postupak izvještavanja o provedbi razvojnih sporazuma te priprema objedinjena izvješća o provedbi razvojnih sporazuma i učincima istih, po potrebi inicira izmjene i/ili raskide razvojnih sporazuma, sudjeluje u razvoju projektnih ideja te prati potencijalne izvore financiranja strateških projekata regionalnoga razvoja, koordinira izradu te sudjeluje u izradi prijava strateških projekata regionalnoga razvoja u kojima se Ministarstvo pojavljuje kao korisnik ili partner na projektima financiranim iz fondova Europske unije te drugih potencijalnih međunarodnih izvora financiranja, sudjeluje u provedbi strateških projekata regionalnoga razvoja u kojima je Ministarstvo korisnik ili partner na projektu, izrađuje zahtjeve za nadoknadu sredstva, priprema dokumentaciju za javne nabave, osigurava administrativne zahtjeve, izvještava o provedbi projekta u kojima je Ministarstvo korisnik ili partner na projektu, priprema podloge i izvješća iz svoje nadležnosti potrebne za praćenje provedbe i izvještavanje o provedbi politike regionalnoga razvoja, utvrđuje rizike i sudjeluje u prijavi nepravilnosti iz svoje nadležnosti te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

6.3. Sektor za programe urbanoga razvoja

 

Sektor za programe urbanoga razvoja obavlja poslove vezano za sudjelovanje u procesu programiranja vezano za korištenje ESI fondova namijenjenih urbanom razvoju, koordinaciju tijela u sustavu koja su uključena u pripremu i provedbu ITU mehanizma u sklopu Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« i Operativnog programa »Učinkoviti ljudski potencijali«, uspostavu i unaprjeđenje načina provedbe ITU mehanizma, predlaganje kriterija odabira urbanih područja za provedbu ITU mehanizma u okviru programskih dokumenta za korištenje ESI fondova, suradnju s koordinacijskim tijelom i posredničkim tijelima tijekom izrade, provedbe, praćenja i vrednovanja Partnerskog sporazuma i operativnih programa vezanim uz ITU mehanizam, koordinaciju izrade provedbenih planova u okviru ITU mehanizma, provedbu ITU mehanizma, financijsko upravljanje i izvještavanje za ITU mehanizam te obavljanje poslova vezanih uz korištenje tehničke pomoći. Sektor sudjeluje u izradi nacionalne razvojne strategije i akata strateškog planiranja u području urbanog razvoja, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za programe urbanoga razvoja, ustrojavaju se:

6.3.1. Služba za pripremu i koordinaciju programa urbanoga razvoja

6.3.2. Služba za provedbu programa urbanoga razvoja.

6.3.1. Služba za pripremu i koordinaciju programa urbanoga razvoja

 

Služba za pripremu i koordinaciju programa urbanoga razvoja obavlja poslove vezano za sudjelovanje u procesu programiranja vezano za korištenje ESI fondova namijenjenih urbanom razvoju, sudjeluje u izradi nacionalne razvojne strategije i akata strateškog planiranja u području urbanog razvoja, sudjeluje u izradi Partnerskog sporazuma i Operativnih programa (u daljnjem tekstu: OP) te Strategija koje proizlaze iz njega, a vezane su uz urbani razvoj, obavlja poslove koordinacije tijela u sustavu koja su uključena u pripremu i provedbu ITU mehanizma, predlaže kriterije odabira urbanih područja za provedbu programa urbanoga razvoja, obavlja poslove praćenja, vrednovanja i izvještavanja izrađuje izvješća o provedbi, obavlja poslove vezane uz korištenje tehničke pomoći, sudjeluje u aktivnostima vezanim uz zatvaranje OP-a, obavlja poslove informiranja i komunikacije te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za pripremu i koordinaciju programa urbanoga razvoja, ustrojavaju se:

6.3.1.1. Odjel za pripremu i praćenje programa urbanoga razvoja

6.3.1.2. Odjel za horizontalne poslove programa urbanoga razvoja.

6.3.1.1. Odjel za pripremu i praćenje programa urbanoga razvoja

 

Odjel za pripremu i praćenje programa urbanoga razvoja sudjeluje u procesu programiranja vezano uz korištenje ESI fondova namijenjeno urbanom razvoju, obavlja poslove vezano za izradu dijelova Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« i Operativnog programa »Učinkoviti ljudski potencijali« i Sporazum o partnerstvu koji se odnose na urbani razvoj, izradu kriterija odabira i pripremu poziva za odabir urbanih područja za provedbu specifičnih ciljeva u okviru programskih dokumenta za korištenje ESI fondova namijenjenih ITU mehanizmu, koordinaciju pripreme odabranih velikih gradova za korištenje ITU mehanizma, izradu prijedloga kriterija odabira operacija i metodologije odabira, provođenje završne provjere prihvatljivosti operacija i kontrolu rada nadležnih Odbora za ocjenjivanje u okviru provedbe ITU mehanizma, koordinaciju tijela u sustavu uključenih u pripremu i provedbu ITU mehanizma, koordinaciju praćenja provedbe na razini ITU mehanizma, izradu tromjesečnih i godišnjih izvješća o provedbi programa urbanoga razvoja, praćenje pokazatelja na razini specifičnih ciljeva OP-a, poslove informiranja i komunikacije, koordiniranje aktivnosti vezanih uz zatvaranje OP-ova, izrađuje godišnje i višegodišnje planove rada, sudjelovanje u pripremi internih procedura za provedbu delegiranih funkcija i poslove čuvanja dokumentacije i evidencije o provedbi delegiranih funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizorskog traga, obavlja poslove vezano uz odabir urbanih područja u kojima će se provoditi ITU mehanizam, te izrađuje Odluke o odabiru istih, sudjeluje u izradi nacionalne razvojne strategije i akata strateškog planiranja u području urbanog razvoja, te izrađuje Smjernice za izradu Strategije razvoja urbanih područja, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

6.3.1.2. Odjel za horizontalne poslove programa urbanoga razvoja

 

Odjel za horizontalne poslove programa urbanoga razvoja obavlja poslove vezano za predlaganje načina provedbe ITU mehanizma te unaprjeđenje istog, sudjelovanje u izradi Zajedničkih nacionalnih pravila za ITU mehanizam, izradu sporazuma te priručnika o postupanju i odgovarajućem revizijskom tragu vezano za ITU mehanizam, izradu odluke o financiranju i sudjelovanje u pripremi ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, praćenje stanja i jačanje administrativnih kapaciteta Sektora, uspostavu registra rizika te upravljanje rizicima vezano za ITU mehanizam, koordinaciju procedura vezanih za nepravilnosti na razini ITU mehanizma, sudjelovanje u pripremi internih procedura za provedbu delegiranih funkcija i poslove čuvanja dokumentacije i evidencije o provedbi delegiranih funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizorskog traga, uspostavu i vođenje registra revizija za ITU mehanizam te osiguranje postupanja po nalazima i preporukama revizora, organizaciju edukacija za ITU urbana područja, sudjelovanje u vrednovanju ITU mehanizma, korištenje tehničke pomoći, provodi praćenje i vrednovanje provedbe ITU mehanizma, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

6.3.2. Služba za provedbu programa urbanoga razvoja

 

Služba za provedbu programa urbanoga razvoja obavlja poslove pripreme i objave poziva za dostavu projektnih prijedloga, pružanja podrške u pripremi projektne dokumentacije, izrade programa državnih potpora i programa potpora male vrijednosti, surađuje s tijelima u sustavu uključenih u provedbu ITU mehanizma, prati provedbu projekata, provodi proračunsko planiranje, financijsko upravljanje i izvještavanje za ITU mehanizam te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za provedbu programa urbanoga razvoja, ustrojavaju se:

6.3.2.1. Odjel za pripremu poziva i provedbu projekata iz područja poduzetništva i kulture

6.3.2.2. Odjel za pripremu poziva i provedbu projekata iz područja prometa, toplinarstva i brownfield ulaganja

6.3.2.3. Odjel za financijsko praćenje projekata urbanoga razvoja.

6.3.2.1. Odjel za pripremu poziva i provedbu projekata iz područja poduzetništva i kulture

 

Odjel za pripremu poziva i provedbu projekata iz područja poduzetništva i kulture obavlja poslove vezano za izradu programskih dodataka, sudjelovanje u izradi kriterija odabira operacija i metodologije odabira, izradu ITU provedbenih planova, programa državnih potpora i programa potpora male vrijednosti, pripremu i objavu poziva za dostavu projektnih prijedloga iz područja poduzetništva i kulture, pružanje podrške urbanim područjima u pripremi projektne dokumentacije, organizaciju i sudjelovanje na informativnim i provedbenim radionicama, suradnju s tijelima u sustavu uključenim u provedbu ITU mehanizma, sudjelovanje u planiranju proračunskih sredstava za ITU projekte, sudjelovanje u financijskom izvještavanju, praćenje provedbe projekata iz područja poduzetništva i kulture te sudjelovanje u provjerama na licu mjesta, za prikupljanje, unos i pohranu podataka u sustav evidencije (eFondovi), sudjelovanje u pripremi internih procedura za provedbu delegiranih funkcija, čuvanje dokumentacije i evidencije o provedbi delegiranih funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizorskog trag te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

6.3.2.2. Odjel za pripremu poziva i provedbu projekata iz područja prometa, toplinarstva i brownfield ulaganja

 

Odjel za pripremu poziva i provedbu projekata iz područja prometa, toplinarstva i brownfield ulaganja obavlja poslove vezano za izradu programskih dodataka te sudjelovanje u izradi kriterija odabira operacija i metodologije odabira, sudjelovanje u izradi ITU provedbenih planova, programa državnih potpora i programa potpora male vrijednosti, pripremu i objavu poziva za dostavu projektnih prijedloga iz područja prometa, toplinarstva i brownfield ulaganja, pružanje podrške urbanim područjima u pripremi projektne dokumentacije iz područja prometa, toplinarstva i brownfield ulaganja, organizaciju i sudjelovanje na informativnim i provedbenim radionicama, suradnju s tijelima u sustavu uključenim u provedbu ITU mehanizma, praćenje provedbe projekata iz područja prometa, toplinarstva i brownfield ulaganja te sudjelovanje u provjerama na licu mjesta, suradnju s vanjskim stručnjacima, sudjelovanje u planiranju proračunskih sredstava za ITU projekte, sudjelovanje u financijskom izvještavanju, prikupljanje, unos i pohranu podataka u sustav evidencije (eFondovi), sudjelovanje u pripremi internih procedura za provedbu delegiranih funkcija, čuvanje dokumentacije i evidencije o provedbi delegiranih funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizorskog traga te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

6.3.2.3. Odjel za financijsko praćenje projekata urbanoga razvoja

 

Odjel za financijsko praćenje projekata urbanoga razvoja obavlja poslove vezano za planiranje i osiguravanje proračunskih sredstava za ITU projekte, osiguranje pravilne primjene N+3 pravila, praćenje izvršenja proračuna, predlaganje korektivnih mjera u svrhu izbjegavanja automatskog opoziva sredstava, dostavu zahtjeva za isplatu tijelu za ovjeravanje, odobravanje i osiguravanje plaćanja, osiguravanje povrata i vođenje evidencije o povratima, suradnju s tijelom za ovjeravanje u postupku godišnjeg poravnavanja računa i godišnjeg zatvaranja dovršenih operacija ili izdataka, poslove financijskog izvještavanja, sudjelovanje u aktivnostima zatvaranja OP-a, izradu tromjesečnih i godišnjih izvješća o provedbi projekata, suradnju s tijelima u sustavu uključenim u provedbu ITU mehanizma, sudjelovanje u pripremi internih procedura za provedbu delegiranih funkcija, čuvanje dokumentacije i evidencije o provedbi delegiranih funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizorskog traga te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

7. UPRAVA ZA EUROPSKU TERITORIJALNU SURADNJU

 

Uprava za europsku teritorijalnu suradnju obavlja poslove pripreme i provedbe programa prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje (teritorijalna suradnja) te makroregionalnih strategija u kojima sudjeluje Republika Hrvatska, sudjeluje u radu programskih tijela programa teritorijalne suradnje, obavlja funkciju kontrole Operativne strukture IIb komponente programa IPA za razdoblje 2007. – 2013., obuhvaća funkciju ugovornog i provedbenog tijela IIb komponente programa IPA za razdoblje 2007. – 2013., obavlja poslove Tijela za kontrolu za programe Europske teritorijalne suradnje, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga. Također, obavlja poslove Upravljačkog tijela koji se odnose na koordinaciju postupaka vezanih uz upravljanje, provedbu, programiranje, procjenu (evaluaciju) i praćenje Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014. – 2020. te Interreg IPA programom prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020.

U Upravi za europsku teritorijalnu suradnju, ustrojavaju se:

7.1. Sektor za koordinaciju programa europske teritorijalne suradnje i makroregionalne strategije

7.2. Sektor za prvostupanjsku kontrolu

7.3. Sektor za upravljanje Interreg programima suradnje.

7.1. Sektor za koordinaciju programa europske teritorijalne suradnje i makroregionalne strategije

 

Sektor za koordinaciju programa europske teritorijalne suradnje i makroregionalne strategije obavlja poslove koji se odnose na koordinaciju pripreme i provedbe programa prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje te provedbe makroregionalnih strategija u kojima sudjeluje Republika Hrvatska, prati i kontrolira provedbu programa i projekata europske teritorijalne suradnje, sudjeluje u radu programskih tijela programa europske teritorijalne suradnje, izvještava i informira o programima europske teritorijalne suradnje, koordinira sve aspekte upravljanja programima dodijeljene Nacionalnom tijelu, sudjeluje u integraciji aktivnosti europske teritorijalne suradnje u regionalnu razvojnu politiku Republike Hrvatske, obavlja funkciju upravljanja i kontrole Operativne strukture IIb komponente programa IPA za razdoblje 2007. – 2013., surađuje s Europskom komisijom i državama sudionicama u programima, koordinira hrvatske nacionalne, regionalne i lokalne dionike u području europske teritorijalne suradnje, planira sredstva državnog proračuna potrebna za sufinanciranje programa te koordinira korištenje nacionalne tehničke pomoći iz programa europske teritorijalne suradnje, obavlja poslove u vezi Europskih grupacija za teritorijalnu suradnju u okviru svoga djelokruga temeljem postojećeg pravnog okvira Europske unije i nacionalnog zakonodavstva koji uređuju osnivanje i funkcioniranje Europskih grupacija za teritorijalnu suradnju, koordinira rad službi i odjela i njihovih horizontalnih funkcija i administrativnih poslova, koordinira praćenje pravnih aspekata provedbe programa Europske unije i usuglašenosti s uredbama i pravilima Europske unije, koordinira postupanja po nepravilnostima, žalbama i procedurom povrata, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za koordinaciju programa europske teritorijalne suradnje i makroregionalne strategije, ustrojavaju se:

7.1.1. Služba za prekograničnu suradnju

7.1.2. Služba za transnacionalnu i međuregionalnu suradnju.

7.1.1. Služba za prekograničnu suradnju

 

Služba za prekograničnu suradnju obavlja poslove koji se odnose na izradu programa prekogranične suradnje financiranih iz fondova Europske unije i/ili drugih izvora financiranja u kontekstu prekogranične suradnje, prati i kontrolira provedbu programa i projekata prekogranične suradnje te s tim u vezi sudjeluje u radu zajedničkih programskih tijela i pruža podršku Upravljačkim tijelima, informira o programima prekogranične suradnje, vodi baze podataka o programima i projektima, sudjeluje u organizaciji natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava i odabiru projekata koji se financiraju iz programa prekogranične suradnje, sudjeluje u vrednovanju i revidiranju programa, planira sredstva državnog proračuna potrebna za sufinanciranje navedenih programa, organizira i nadzire aktivnosti tehničke pomoći u okviru programa prekogranične suradnje, odgovara za uspostavu i funkcioniranje kontrolnog sustava u programima prekogranične suradnje, koordinira hrvatske nacionalne, regionalne i lokalne dionike u području prekogranične suradnje, surađuje s Europskom komisijom i državama sudionicama u programima prekogranične suradnje, vrši koordinaciju IPA IIb strukture komponente programa IPA za razdoblje 2007. – 2013. u Republici Hrvatskoj, obavlja poslove koji se odnose na programe prekogranične suradnje iz financijske perspektive 2014. – 2020.: Interreg V-A Mađarska – Hrvatska, Interreg V-A Slovenija – Hrvatska, Interreg V-A Italija – Hrvatska, Interreg IPA Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora i Interreg IPA Hrvatska – Srbija, te programe prekogranične suradnje iz financijske perspektive 2007. – 2013.: Mađarska – Hrvatska, Slovenija – Hrvatska, IPA Jadranska prekogranična suradnja, IPA Hrvatska – Srbija, IPA Hrvatska – Crna Gora te IPA Hrvatska – Bosna i Hercegovina, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

7.1.2. Služba za transnacionalnu i međuregionalnu suradnju

 

Služba za transnacionalnu i međuregionalnu suradnju obavlja poslove koji se odnose na izradu programa i projekata transnacionalne i međuregionalne suradnje financiranih iz fondova Europske unije i/ili drugih izvora financiranja u kontekstu transnacionalne i međuregionalne suradnje, prati i kontrolira provedbu programa i projekata transnacionalne i međuregionalne suradnje te s tim u vezi sudjeluje u radu zajedničkih programskih tijela i pruža podršku Upravljačkim tijelima, informira o programima transnacionalne i međuregionalne suradnje, organizira i nadzire aktivnosti tehničke pomoći u okviru programa transnacionalne i međuregionalne suradnje, odgovorna je za uspostavu i funkcioniranje kontrolnog sustava u programima transnacionalne i međuregionalne suradnje, koordinira hrvatske nacionalne, regionalne i lokalne dionike u području transnacionalne i međuregionalne suradnje te rad Pododbora za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u programima europske teritorijalne suradnje te makroregionalnim strategijama Europske unije, surađuje s Europskom komisijom i državama sudionicama u programima transnacionalne i međuregionalne suradnje, obavlja funkciju nadzora Operativne strukture IIb komponente programa IPA za razdoblje 2007. – 2013., sudjeluje u koordinaciji provedbe makroregionalnih strategija u kojima sudjeluje Republika Hrvatska, obavlja funkcije u vezi s nepravilnostima, žalbama i povratima te u vezi s praćenjem pravnih aspekata provedbe programa europske teritorijalne suradnje, priprema i provodi strateške projekte koji se ugovaraju na razini država sudionica programa europske teritorijalne suradnje te obavlja sve vezane funkcije punopravnog partnera u navedenim projektima, obavlja poslove koji se odnose na programe transnacionalne suradnje iz financijske perspektive 2014. – 2020.: Interreg Središnja Europa, Interreg V-B ADRION (Jadransko-jonski program), Interreg V-B Dunav i Interreg V-B Mediteran, programe međuregionalne suradnje iz financijske perspektive 2014. – 2020.: Interreg Europe i INTERACT III te programe transnacionalne suradnje iz financijske perspektive 2007. – 2013.: Jugoistočna Europa i Mediteran, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

7.2. Sektor za prvostupanjsku kontrolu

 

Sektor za prvostupanjsku kontrolu obavlja poslove koji se odnose na upravljanje radom Tijela za kontrolu za programe Europske teritorijalne suradnje u Republici Hrvatskoj, priprema interne procedure i metodologije za administriranje i upravljanje sustavom prvostupanjske kontrole na programima i projektima financiranim iz sredstava Europske unije, izrađuje planove, izvješća i akte na engleskom i hrvatskom jeziku, odgovara za primjenu propisanih procedura za utvrđivanje prihvatljivosti troškova hrvatskih projektnih partnera, kao i za ažuriranje i nadogradnju relevantnih priručnika programa, priprema upute za projektne partnere i plan terenskih kontrola projekata s ciljem kvalitetnog izvršenja poslova prvostupanjske kontrole, surađuje s ostalim tijelima programa kao što su Upravljačko tijelo, Zajedničko tajništvo, Nacionalno tijelo, Tijelo zaduženo za reviziju i radnim skupinama za prvostupanjsku kontrolu, surađuje s predstavnicima tijela uključenih u strukturu upravljanja fondovima Europske unije i po potrebi s predstavnicima tijela Europske komisije, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za prvostupanjsku kontrolu ustrojavaju se:

7.2.1. Služba za prvostupanjsku kontrolu programa prekogranične suradnje

7.2.2. Služba za prvostupanjsku kontrolu transnacionalnih i međuregionalnih programa suradnje

7.2.3. Služba za nepravilnosti, kontrolu kvalitete i tehničku pomoć.

7.2.1. Služba za prvostupanjsku kontrolu programa prekogranične suradnje

 

Služba za prvostupanjsku kontrolu programa prekogranične suradnje obavlja poslove koji se odnose na izradu internih procedura i metodologija za administriranje i upravljanje sustavom prvostupanjske kontrole na programima i projektima prekogranične suradnje financiranim iz sredstava Europske unije, izradu planova, izvješća i akata na engleskom i hrvatskom jeziku, planira, provodi i izvještava o aktivnostima projekata tehničke pomoći iz kojih financira svoj rad, odgovara za primjenu propisanih procedura za utvrđivanje prihvatljivosti troškova hrvatskih projektnih partnera, pripremu uputa za partnere, organizaciju edukacija o prihvatljivosti troškova i izvještavanju za hrvatske projektne partnere i pripremu plana terenskih kontrola projekata te surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama sektora za prvostupanjsku kontrolu s ciljem kvalitetnog izvršenja poslova prvostupanjske kontrole, surađuje i s ostalim tijelima programa (Upravljačko tijelo, Zajedničko tajništvo, Nacionalno tijelo, Tijelo zaduženo za reviziju), radnim skupinama za prvostupanjsku kontrolu te pruža podršku odgovarajućim tijelima u provedbi revizija i osigurava revizorski trag, surađuje s predstavnicima tijela uključenih u strukturu upravljanja fondovima Europske unije i po potrebi s predstavnicima tijela Europske komisije, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za prvostupanjsku kontrolu programa prekogranične suradnje ustrojavaju se:

7.2.1.1. Odjel za programe prekogranične suradnje sa zemljama članicama

7.2.1.2. Odjel za Interreg IPA programe prekogranične suradnje.

7.2.1.1. Odjel za programe prekogranične suradnje sa zemljama članicama

 

Odjel za programe prekogranične suradnje sa zemljama članicama obavlja poslove koji se odnose na primjenu propisanih procedura za utvrđivanje prihvatljivosti troškova hrvatskih projektnih partnera prekograničnih programa sa zemljama članicama Europske unije, organizira edukacije o prihvatljivosti troškova i izvještavanju za hrvatske projektne partnere, priprema terenske kontrole, priprema interne procedure i metodologije za administriranje i upravljanje sustavom prvostupanjske kontrole te ažurira relevantne priručnike programa, planira, provodi i izvještava o aktivnostima projekata tehničke pomoći iz kojih financira svoj rad, surađuje s tijelima programa (Upravljačko tijelo, Zajedničko tajništvo, Nacionalno tijelo, Tijelo zaduženo za reviziju) i po potrebi s predstavnicima nadležnih tijela Europske komisije, pruža podršku odgovarajućim tijelima u provedbi revizija i osigurava revizorski trag, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

7.2.1.2. Odjel za Interreg IPA programe prekogranične suradnje

 

Odjel za Interreg IPA programe prekogranične suradnje obavlja poslove koji se odnose na primjenu propisanih procedura za utvrđivanje prihvatljivosti troškova hrvatskih projektnih partnera Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija i Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora, organizira edukacije o prihvatljivosti troškova i izvještavanju za hrvatske projektne partnere, priprema terenske kontrole, priprema interne procedure i metodologije za administriranje i upravljanje sustavom prvostupanjske kontrole te ažurira relevantne priručnike programa, planira, provodi i izvještava o aktivnostima projekata tehničke pomoći iz kojih financira svoj rad, surađuje s tijelima programa (Upravljačko tijelo, Zajedničko tajništvo, Nacionalno tijelo, Tijelo zaduženo za reviziju) i po potrebi s predstavnicima nadležnih tijela Europske komisije, pruža podršku odgovarajućim tijelima u provedbi revizija i osigurava revizorski trag, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

7.2.2. Služba za prvostupanjsku kontrolu transnacionalnih i međuregionalnih programa suradnje

 

Služba za prvostupanjsku kontrolu transnacionalnih i međuregionalnih programa suradnje obavlja poslove koji se odnose na izradu internih procedura i metodologija za administriranje i upravljanje sustavom prvostupanjske kontrole na programima i projektima transnacionalne i međuregionalne suradnje financiranim iz sredstava Europske unije, izradu planova, izvješća i akata na engleskom i hrvatskom jeziku, provodi propisane procedure za utvrđivanje prihvatljivosti troškova hrvatskih projektnih partnera, pripremu uputa za partnere, organizira edukacije o prihvatljivosti troškova i izvještavanju za hrvatske projektne partnere i pripremu plana terenskih kontrola projekata, surađuje i s ostalim tijelima programa (Upravljačko tijelo, Zajedničko tajništvo, Nacionalno tijelo, Tijelo zaduženo za reviziju), radnim skupinama za prvostupanjsku kontrolu te pruža podršku odgovarajućim tijelima u provedbi revizija i osigurava revizorski trag, izvještava o stanju izvršavanja poslova u Službi i izradu mjera i radnji za unapređenje poslova, surađuje s predstavnicima tijela uključenih u strukturu upravljanja fondovima Europske unije i po potrebi s predstavnicima tijela Europske komisije, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za prvostupanjsku kontrolu transnacionalnih i međuregionalnih programa suradnje ustrojavaju se:

7.2.2.1. Odjel za programe suradnje Dunav, Mediteran i URBACT III

7.2.2.2. Odjel za programe suradnje Središnja Europa, ADRION i Interreg Europe.

7.2.2.1. Odjel za programe suradnje Dunav, Mediteran i URBACT III

 

Odjel za programe suradnje Dunav, Mediteran i URBACT III obavlja poslove koji se odnose na primjenu propisanih procedura za utvrđivanje prihvatljivosti troškova hrvatskih projektnih partnera programa suradnje Dunav, Mediteran i URBACT III, organizira edukacije o prihvatljivosti troškova i izvještavanju za hrvatske projektne partnere, priprema terenske kontrole, priprema interne procedure i metodologiju za administriranje i upravljanje sustavom prvostupanjske kontrole te ažurira i nadograđuje relevantne priručnike programa. Surađuje s tijelima programa (Upravljačko tijelo, Zajedničko tajništvo, Nacionalno tijelo, Tijelo zaduženo za reviziju) i po potrebi s predstavnicima nadležnih tijela Europske komisije, pruža podršku odgovarajućim tijelima u provedbi revizija i osigurava revizorski trag, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

7.2.2.2. Odjel za programe suradnje Središnja Europa, ADRION i Interreg Europe

 

Odjel za programe suradnje Središnja Europa, ADRION i Interreg Europe obavlja poslove koji se odnose na primjenu propisanih procedura za utvrđivanje prihvatljivosti troškova hrvatskih projektnih partnera programa suradnje Središnja Europa, ADRION i Interreg Europe, organizira edukacije o prihvatljivosti troškova i izvještavanju za hrvatske projektne partnere, pripremu terenskih kontrola, obavlja poslove koji se odnose na pripremu internih procedura i metodologije za administriranje i upravljanje sustavom prvostupanjske kontrole te ažuriranje i nadogradnju relevantnih priručnika programa, surađuje s tijelima programa (Upravljačko tijelo, Zajedničko tajništvo, Nacionalno tijelo, Tijelo zaduženo za reviziju) i po potrebi s predstavnicima nadležnih tijela Europske komisije, pruža podršku odgovarajućim tijelima u provedbi revizija i osigurava revizorski trag, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

7.2.3. Služba za nepravilnosti, kontrolu kvalitete i tehničku pomoć

 

Služba za nepravilnosti, kontrolu kvalitete i tehničku pomoć obavlja poslove koji se odnose na upravljanje nepravilnostima, kontrolu kvalitete (na temelju uzorka) u djelokrugu poslova koji se odnose na prvostupanjsku kontrolu te na kontrolu i odobravanje izvještaja tehničke pomoći programa Europske teritorijalne suradnje, priprema interne procedure i metodologije za administriranje i upravljanje sustavom prvostupanjske kontrole na projektima tehničke pomoći, izrađuje planove, izvješća i akte na engleskom i hrvatskom jeziku, organizira edukacije o sprječavanju nepravilnosti i prijevara na programima Europske teritorijalne suradnje, nadzire pripremu uputa za partnere i plana terenskih kontrola projekata, koordinira rješavanje prigovora hrvatskih projektnih partnera na ovjerene troškove od strane prvostupanjske kontrole, sudjeluje u izradi odluka o prijavljenim sumnjama na nepravilnosti/prijevare, surađuje s ostalim tijelima programa (Upravljačko tijelo, Zajedničko tajništvo, Nacionalno tijelo, Tijelo zaduženo za reviziju) i po potrebi s predstavnicima nadležnih tijela Europske komisije, pruža podršku odgovarajućim tijelima u provedbi revizija i osigurava revizorski trag, osigurava primjenu propisanih procedura za utvrđivanje prihvatljivosti troškova hrvatskih projektnih partnera/tehničke pomoći te surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama u djelokrugu poslova prvostupanjske kontrole s ciljem kvalitetnog izvršenja poslova, koordinira pripremu izvješća na zahtjev ostalih tijela programa, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

7.3. Sektor za upravljanje Interreg programima suradnje

 

Sektor za upravljanje Interreg programima suradnje obavlja poslove Upravljačkog tijela koji se odnose na koordinaciju postupaka vezanih uz upravljanje, provedbu, programiranje, procjenu (evaluaciju) i praćenje Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014. – 2020. te Interreg IPA programom prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020., organizira i koordinira rad i zadatke vezane uz obavljanje poslova Upravljačkog tijela, nadzire i upravlja poslovima pripreme i objave poziva na dostavu projektnih prijedloga, ocjenjivanja i odabira projekata, ugovaranja s vodećim korisnicima, nadzire i upravlja poslovima vezanim uz uspostavu sustava upravljanja i kontrole uključujući kontrolu i praćenje izrade relevantnih priručnika i pravilnika, kao i njihovo ažuriranje, koordinira poslove i suradnju s nacionalnim tijelima, tijelom za ovjeravanje, tijelom za reviziju i kontrolnim tijelima s ciljem upravljanja programima suradnje iz nadležnosti Sektora. Komunicira s Europskom komisijom vezano uz provedbu istih programa suradnje, obavlja poslove koji se odnose na koordinaciju zaposlenika i aktivnosti zajedničkih tajništava Interreg IPA programa suradnje kao i zajedničkih tajništava s državama članicama Europske unije na izdvojenim mjestima rada u suradnji s voditeljima zajedničkih tajništava u drugim državama članicama Europske unije, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za upravljanje Interreg programima suradnje, ustrojavaju se:

7.3.1. Služba za provedbu, praćenje i procjenu programa suradnje

7.3.2. Služba Zajedničkog tajništva Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija

7.3.3. Služba Zajedničkog tajništva Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora

7.3.4. Služba za zajednička tajništva s državama članicama EU.

7.3.1. Služba za provedbu, praćenje i procjenu programa suradnje

 

Služba za provedbu, praćenje i procjenu programa suradnje obavlja poslove koji se odnose na pružanje podrške čelniku Upravljačkog tijela u koordinaciji procedura i poslova vezanih uz programiranje, procjenu (evaluaciju), provedbu i upravljanje Interreg IPA programom prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014. – 2020. te Interreg IPA programom prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: programi suradnje), poslove programiranja, uključujući pripremu relevantne natječajne dokumentacije, koordinaciju rada radne skupine za programiranje te izrade programskih dokumenata, obavlja poslove pripreme i objave poziva na dostavu projektnih prijedloga, ocjenjivanja i odabira projektnih prijedloga te procesa ugovaranja s vodećim korisnicima, poslove vezane uz uspostavu sustava upravljanja i kontrole uključujući kontrolu i praćenje izrade relevantnih priručnika i pravilnika, kao i njihovo ažuriranje, surađuje s nacionalnim tijelima vezano uz provedbu programa suradnje, imenovanje članova Zajedničkog odbora za praćenje, odbora za odabir projekata, planiranje proračuna tehničke pomoći, planiranje i održavanje tehničkih sastanaka i dr., tijelom za ovjeravanje, tijelom za reviziju i kontrolnim tijelima s ciljem obavljanja tekućih poslova, komunicira s Europskom komisijom vezano uz provedbu programa suradnje, koordinira komunikacijske aktivnosti na programima suradnje, uključujući pripremu i provedbu sastanaka, konferencija, radionica, edukacija i drugih događanja u okviru programa suradnje te priprema promotivne materijale za programska događanja u okviru programa suradnje, obavlja poslove vezane uz administrativnu provjeru izvješća o napretku projekata, zahtjeva za plaćanje, godišnjih računa te sudjeluje u pripremi godišnjih planova o kontrolama, sudjeluje u poslovima vezanim uz procjenu programa suradnje, praćenja ostvarenja programskih ciljeva i pokazatelja rezultata i učinka, obavlja poslove pripreme izvješća o programima suradnje za sva tijela u sustavu uključujući i Europsku komisiju, obavlja poslove planiranja i praćenja potrošnje tehničke pomoći, koordinira poslove vezane uz elektronski sustav za praćenje provedbe programa (u daljnjem tekstu: eMS sustav), obavlja poslove vezano uz procjenu i definiranje rizika vezano uz opoziv, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za provedbu, praćenje i procjenu programa suradnje, ustrojavaju se:

7.3.1.1. Odjel za koordinaciju provedbe programa suradnje

7.3.1.2. Odjel za horizontalne poslove.

7.3.1.1. Odjel za koordinaciju provedbe programa suradnje

 

Odjel za koordinaciju provedbe programa suradnje obavlja poslove iz nadležnosti Odjela, sudjeluje u koordinaciji procedura i poslova vezanih uz provedbu Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014. – 2020. te Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020., sudjeluje u poslovima programiranja, pripreme i objave poziva na dostavu projektnih prijedloga, poslovima ocjenjivanja i odabira projektnih prijedloga te u procesu optimizacije i ugovaranja projekata, sudjeluje u poslovima vezanima uz uspostavu sustava upravljanja i kontrole uključujući kontrolu i praćenje izrade relevantnih priručnika i pravilnika, kao i njihovo ažuriranje, surađuje s nacionalnim tijelima, tijelom za ovjeravanje, tijelom za reviziju i kontrolnim tijelima s ciljem obavljanja tekućih poslova, s Europskom komisijom vezano uz provedbu programa suradnje, obavlja poslove vezane uz Zajedničke odbore za praćenje programa suradnje, sudjeluje u koordinaciji pripreme i održavanja sastanaka, konferencija, radionica, edukacija i drugih događanja u okviru programa suradnje te koordinira poslove vezano uz provjeru izvješća o napretku projekata, pripremu zahtjeva za plaćanje, pripremu godišnjih računa te sudjeluje u pripremi godišnjih planova o kontrolama, obavlja poslove vezane uz procjenu programa suradnje, praćenja ostvarenja programskih ciljeva i pokazatelja rezultata i učinka, sudjeluje u pripremi izvješća o programima suradnje za sva tijela u sustavu uključujući i Europsku komisiju, obavlja poslove praćenja potrošnje tehničke pomoći, sudjeluje u poslovima vezano uz elektronski sustav za praćenje provedbe projekata (eMS) te procesu procjene i definiranja rizika za programe suradnje, a posebice onih vezano uz de-commitment, sudjeluje u postupcima vezanim za prijavu uočenih nepravilnosti/prijevara u skladu s važećim propisima EU te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

7.3.1.2. Odjel za horizontalne poslove

 

Odjel za horizontalne poslove obavlja poslove iz nadležnosti Odjela, pruža podršku u koordinaciji horizontalnih procedura i poslova vezanih uz procjenu (evaluaciju) i praćenje Interreg IPA programa prekogranične suradnje, koordinira poslove vezano uz procjenu (evaluaciju) programa suradnje, praćenje ostvarenja programskih ciljeva i pokazatelja rezultata i učinka kao i poslove vezano uz elektronski sustav za praćenje provedbe programa suradnje (eMS – electronic monitoring system), sudjeluje u koordinaciji komunikacijskih aktivnosti na programima suradnje, uključujući pripremu i održavanje sastanaka, konferencija, radionica, edukacija i drugih događanja kao i pripremu promotivnih materijala za programska događanja u okviru programa suradnje, sudjeluje u poslovima programiranja, poslovima pripreme i objave poziva na dostavu projektnih prijedloga, ocjenjivanja i odabira projektnih prijedloga te koordinira proces ugovaranja s vodećim korisnicima, sudjeluje u horizontalnim poslovima vezanima uz uspostavu sustava upravljanja i kontrole uključujući kontrolu i praćenje izrade relevantnih priručnika i pravilnika, kao i njihovo ažuriranje, obavlja poslove vezane uz provjeru izvješća o napretku projekata, zahtjeva za plaćanje, godišnjih računa te sudjeluje u pripremi godišnjih planova o kontrolama, sudjeluje u pripremi izvješća o programima suradnje za sva tijela u sustavu uključujući i Europsku komisiju, koordinira poslove vezano uz elektronski sustav za praćenje provedbe projekata (eMS) te je odgovoran za procjenu i definiranje rizika za poslove u svojoj nadležnosti posebice onih vezano uz de-commitment, obavlja pravne poslove programa suradnje, a posebice koordinira i obavlja poslove vezano za prijavu uočenih nepravilnosti/prijevara u skladu s važećim propisima EU te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

7.3.2. Služba Zajedničkog tajništva Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija

 

Služba Zajedničkog tajništva Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija obavlja poslove zajedničkog tajništva vezane uz provedbu programa suradnje u obje države sudionice programa suradnje (uključujući i zaposlenike na radu u drugoj državi sudionici Programa) na način da pruža podršku Zajedničkom odboru za praćenje i Upravljačkom tijelu u svakodnevnoj implementaciji Programa kao i podršku korisnicima u implementaciji projekata, priprema i ažurira interni priručnik, programske dokumente te dokumente vezane uz provedbu projekata, priprema godišnji plan rada Zajedničkog tajništva Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija, priprema i upravlja proračunom tehničke pomoći za aktivnosti Zajedničkog tajništva navedenog Programa, sudjeluje u pripremi poziva na dostavu projektnih prijedloga, sudjeluje u proceduri i poslovima vezanim uz odabir i ocjenjivanje projekata, procesu ugovaranja (uključujući proces optimizacije projektnih prijedloga/proračuna) kao i provođenju informativnih i edukativnih aktivnosti iz djelokruga Službe, organizira sastanke Zajedničkog odbora za praćenje programa suradnje, prati provedbu zaključaka Zajedničkog odbora za praćenje, obavlja poslove vezane uz provedbu projekata (praćenje provedbe, izmjene projekata, izvještavanje i sve druge poslove vezane uz provedbu projekta u skladu s priručnikom Zajedničkog tajništva), surađuje sa tijelima uključenim u proces upravljanja programom suradnje iz obje države sudionice programa, sudjeluje u događajima vezanim uz program suradnje te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

7.3.3. Služba Zajedničkog tajništva Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora

 

Služba Zajedničkog tajništva Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora obavlja poslove zajedničkog tajništva vezane uz provedbu programa suradnje u sve tri države sudionice programa suradnje (uključujući i zaposlenike na radu u drugim državama sudionicama Programa) na način da pruža podršku Zajedničkom odboru za praćenje i Upravljačkom tijelu u svakodnevnoj implementaciji Programa kao i podršku korisnicima u implementaciji projekata, priprema i ažurira interni priručnik, programske dokumente te dokumente vezane uz provedbu projekata, priprema godišnji plan rada Zajedničkog tajništva Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora, priprema i upravlja proračunom tehničke pomoći za aktivnosti Zajedničkog tajništva, sudjeluje u pripremi poziva na dostavu projektnih prijedloga, sudjeluje u proceduri i poslovima vezanim uz odabir i ocjenjivanje projekata, procesu ugovaranja (uključujući proces optimizacije projektnih prijedloga/proračuna) kao i provođenje informativnih i edukativnih aktivnosti iz djelokruga Službe, organizira sastanke Zajedničkog odbora za praćenje programa suradnje, prati provedbu zaključaka Zajedničkog odbora za praćenje, obavlja poslove vezane uz provedbu projekata (praćenje provedbe, izmjene projekata, izvještavanje i sve druge poslove vezane uz provedbu projekta u skladu s priručnikom Zajedničkog tajništva), surađuje sa tijelima uključenim u proces upravljanja programom suradnje (iz svih država sudionica programa), sudjeluje u događajima vezanim uz program suradnje, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

7.3.4. Služba za zajednička tajništva s državama članicama EU

 

Služba za zajednička tajništva s državama članicama EU obavlja poslove koji se odnose na koordinaciju aktivnosti zajedničkih tajništva s državama članicama Europske unije, u suradnji sa voditeljima zajedničkih tajništva u drugim državama članicama Europske unije koordinira provedbu programa suradnje i provođenje poslova zajedničkih tajništva kao što su: samostalno oblikovanje sistemskih rješenja, vođenje i sudjelovanje u najzahtjevnijim projektnim timovima, održavanje redovite višejezične komunikacije s programskim partnerima/projektnim partnerima, sudjelovanje u ocjenjivanju i odabiru te praćenju provedbe projekata (operacija), kontrola zahtjeva vodećih partnera, kontrola provedbe aktivnosti na terenu te priprema izvješća o izvršenim kontrolama, sudjelovanje na unutarnjim i vanjskim revizijama sustava te revizijama projekata, sudjelovanje u izvedbi i izvještavanju o povratima i nepravilnostima, sudjelovanje u pripremi dokumentacije vezane uz poziv na dostavu projektnih prijedloga, surađuje sa tijelima uključenima u proces upravljanja programima suradnje iz svih država sudionica programa, državnim i javnim institucijama, jedinicama lokalne, područne i regionalne samouprave, te drugim dionicima, odgovara za prijavu uočenih nepravilnosti/prijevara u skladu s važećim propisima Europske unije, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za zajednička tajništva s državama članicama EU određuju se samostalni izvršitelji u Krapini i Buzetu za potrebe Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska, te u Zadru i Dubrovniku za potrebe Programa suradnje Interreg V-A Italija – Hrvatska, a radi bolje geografske pokrivenosti unutar odnosnih programskih područja.

8. UPRAVA ZA OTOKE

 

Uprava za otoke obavlja upravne i stručne poslove vezane uz održivi razvoj hrvatskih otoka: aktivno sudjelovanje u provedbi proaktivne politike Hrvatskog i Europskog parlamenta spram otoka, oblikovanje i predlaganje razvojne politike ukupnog razvoja otoka, predlaganje i uspostavljanje cjelovitog sustava planiranja, programiranja, upravljanja i financiranja održivog razvoja otoka za sve upravne razine, izradu strateškog, zakonodavnog i pravnog okvira za razvojnu politiku otoka, te ostalih međunarodnih financijskih mehanizama i drugih programa pomoći koji su dostupni Republici Hrvatskoj prema bilateralnim i međunarodnim ugovorima za područje otoka, osmišljava, potiče i provodi mjere i aktivnosti za jačanje konkurentnosti gospodarstva na otocima, sudjeluje u izradi višegodišnjih programskih dokumenta kao osnovnih uvjeta za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova i drugih financijskih instrumenata Europske unije. Sudjeluje u izradi Nacionalne razvojne strategije te u izradi i izmjeni akata strateškog planiranja i programiranja (Sporazum o partnerstvu i Operativni programi) u dijelu koji se odnosi na područje otoka, nositelj je izrade akata strateškog planiranja iz područja razvoja otoka na središnjoj razini, osmišljava i provodi razvojne mjere za očuvanje identiteta hrvatskih otoka u skladu s nacionalnim politikama i politikama Europske unije, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na sudjelovanje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja otoka, vrši nadzor provedbe zakona i propisa iz djelokruga Uprave te njihovo usklađivanje s drugim propisima i propisima Europske unije kao i predlaganje izmjena i dopuna postojećih te predlaganje novih propisa, izradu i koordinaciju provođenja planskih i programskih dokumenata razvoja otoka, utvrđuje pokazatelje za praćenje provedbe politike otočnog razvoja, provodi postupak vrednovanja i razvrstavanja otoka prema stupnju razvijenosti, uspostavlja sustav praćenja i vrednovanja politike razvoja otoka, provodi izvješćivanje o provedbi politike održivog razvoja otoka te koordiniranje i analizu problema u suradnji s nadležnim tijelima Republika Hrvatske i Europske unije vezano za specifične probleme s kojima se suočavaju otoci, surađuje s tijelima središnje, regionalne i lokalne razine u planiranju i provedbi politike razvoja otoka te pruža podršku programima i projektima na otocima za sufinanciranje iz državnog proračuna, fondova Europske unije te drugih izvora financiranja, promiče i zastupa interese hrvatskih otoka kroz međunarodnu suradnju, sudjeluje u pripremi i praćenju izvršavanja državnog proračuna u okviru djelokruga Uprave, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Upravi za otoke ustrojavaju se:

8.1. Sektor za programiranje, planiranje i vrednovanje politike razvoja otoka

8.2. Sektor za provedbu, praćenje i koordinaciju politike razvoja otoka i podršku regionalnoj i lokalnoj razini.

8.1. Sektor za programiranje, planiranje i vrednovanje politike razvoja otoka

 

Sektor za programiranje, planiranje i vrednovanje politike razvoja otoka koordinira i vodi poslove koji se odnose na unaprjeđenje strateškog, zakonodavnog i programskog okvira politike otočnog razvoja, analizira i ocjenjuje stanje, planira i predlaže mjere, prioritete i strateške ciljeve razvoja otoka na državnoj razini te surađuje s regionalnim koordinatorima i tijelima na središnjoj, regionalnoj i lokalnoj razini, sudjeluje u izradi višegodišnjih programskih dokumenata za sufinanciranje iz ESI fondova i drugih financijskih instrumenata Europske unije, sudjeluje u pripremi, izradi, izmjeni i/ili dopuni nacionalne razvojne strategije i akata strateškog planiranja povezanih s korištenjem fondova Europske unije (Sporazum o partnerstvu i Operativni programi) za otoke, priprema zalihu projekata za financiranje iz nacionalnih sredstava, ESI fondova, drugih financijskih instrumenata Europske unije i ostalih izvora financiranja, planira i upravlja alokacijama sredstava nacionalnih i ostalih izvora financiranja, analizira i sistematizira infrastrukturne i druge projekte za koje se traži financiranje iz nacionalnih sredstava, ESI fondova, drugih financijskih instrumenata Europske unije i ostalih izvora financiranja, sudjeluje u radu tematske radne skupine za izradu Nacionalne razvojne strategije i akata strateškog planiranja povezanih s korištenjem nacionalnih sredstava i sredstava fondova Europske unije u području razvoja otoka, priprema pregovaračka stajališta u okviru sudjelovanja Republike Hrvatske u regionalnim strategijama Europske unije vezane uz poslove planiranja, odabira i financiranja projekata sredstvima iz fondova Europske unije, sudjeluje u izradi tekstova financijskih, operativnih i drugih sporazuma u svrhu jačanja konkurentnosti gospodarstva na otocima, u skladu s europskim i nacionalnim strateškim dokumentima i operativnim programima, nositelj je izrade akata strateškog planiranja iz područja razvoja otoka na središnjoj razini, osigurava partnerski dijalog sa ključnim dionicima razvoja otoka te surađuje s jedinicama lokalne samouprave na otocima vezano za izradu planova razvoja otoka, utvrđuje pokazatelje za praćenje provedbe politike otočnog razvoja, daje mišljenja i suglasnosti na nacrte i prijedloge pravnih propisa, te na planske i programske akte tijela državne uprave i drugih javnopravnih tijela koji se donose prilikom planiranja i provođenja programa, projekata, mjera i aktivnosti vezanih za otočni razvoj, koordinira rad tijela koja se osnivaju za provođenje politike razvoja otoka, sudjeluje u informiranju i provođenju potrebnih aktivnosti u cilju širenja informacija o mogućnostima uključivanja potencijalnih korisnika u programe i projekte za korištenje fondova Europske unije, koordinira i provodi promidžbene i edukativne aktivnosti za privlačenje investicija te promicanje održivog razvoja otoka te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za programiranje, planiranje i vrednovanje politike razvoja otoka, ustrojavaju se:

8.1.1. Služba za programiranje i pripremu politike razvoja otoka

8.1.2. Služba za pripremu projekata i natječaja sufinanciranih iz EU fondova.

8.1.1. Služba za programiranje i pripremu politike razvoja otoka

 

Služba za programiranje i pripremu politike razvoja otoka predlaže, izrađuje i koordinira poslove koji se odnose na unaprjeđenje strateškog, zakonodavnog i programskog okvira politike razvoja otoka, te planira i predlaže strateške ciljeve, prioritete, mjere i aktivnosti razvoja otoka na državnoj razini, koordinira prikupljanje statističkih podataka i izradi analitičkih podloga vezanih za razvoj otoka u svrhu sudjelovanja Sektora u radu tematske radne skupine za izradu nacionalne razvojne strategije i akata strateškog planiranja povezanih s korištenjem fondova Europske unije u području razvoja otoka i pripreme, izrade, izmjene i/ili dopune nacionalne razvojne strategije i akata strateškog planiranja povezanih s korištenjem fondova Europske unije (Sporazum o partnerstvu i perativni programi) za otoke, surađuje s jedinicama lokalne samouprave na otocima vezano uz izradu planova razvoja otoka, surađuje s regionalnim koordinatorima, te s drugim tijelima na središnjoj, regionalnoj i lokalnoj razini, daje mišljenja i suglasnosti na nacrte i prijedloge pravnih propisa, te na planske i programske akte tijela državne uprave i drugih javnopravnih tijela koji se donose prilikom planiranja i provođenja programa, projekata, mjera i aktivnosti vezanih za otočni razvoj namijenjenih stvaranju preduvjeta za održiv gospodarski i društveni razvoj otoka i povećanje kvalitete života na otocima, daje mišljenja o ponudama vezanim za nekretnine na malim povremeno nastanjenim i nenastanjenim otocima na temelju prava prvokupa Republike Hrvatske te vodi registar ponuda te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za programiranje i pripremu politike razvoja otoka, ustrojavaju se:

8.1.1.1. Odjel za programiranje razvoja otoka

8.1.1.2. Odjel za pripremu politike razvoja otoka.

8.1.1.1. Odjel za programiranje razvoja otoka

 

Odjel za programiranje razvoja otoka u funkciji programskog koordinatora analizira i ocjenjuje stanje, te planira i predlaže strateške ciljeve, prioritete, mjere i aktivnosti razvoja otoka na državnoj razini, sudjeluje u izradi Nacionalne razvojne strategije te programiranju za korištenje ESI fondova za buduće financijsko razdoblje Europske unije u dijelu koji se odnosi na razvoj otoka, prikuplja statističke podatke i izrađuje analitičke podloge vezane za razvoj otoka u svrhu sudjelovanja Sektora u radu tematske radne skupine za izradu nacionalne razvojne strategije i akata strateškog planiranja povezanih s korištenjem fondova Europske unije u području razvoja otoka i pripreme, izrade, izmjene i/ili dopune nacionalne razvojne strategije i akata strateškog planiranja povezanih s korištenjem fondova Europske unije (Sporazum o partnerstvu i operativni programi) za otoke, koordinira suradnju s međunarodnim institucijama po pitanjima planiranja i pripreme EU projekata te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

8.1.1.2. Odjel za pripremu politike razvoja otoka

 

Odjel za pripremu politike razvoja otoka koordinira poslove koji se odnose na predlaganje i izradu strateškog, zakonodavnog i programskog okvira politike razvoja otoka, izrađuje prijedlog planskih i programskih dokumenata razvoja otoka, obavlja poslove prikupljanja i obrade podataka potrebnih za definiranje politike razvoja otoka, te daje mišljenja i suglasnosti na nacrte i prijedloge pravnih propisa, te na planske i programske akte tijela državne uprave i drugih javnopravnih tijela koji se donose prilikom planiranja i provođenja programa, projekata, mjera i aktivnosti vezanih za otočni razvoj namijenjenih stvaranju preduvjeta za održiv gospodarski i društveni razvoj otoka i povećanje kvalitete života na otocima, daje mišljenja o ponudama vezanim za nekretnine na malim povremeno nastanjenim i nenastanjenim otocima na temelju prava prvokupa Republike Hrvatske i vodi registar ponuda, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

8.1.2. Služba za pripremu projekata i natječaja sufinanciranih iz EU fondova

 

Služba za pripremu projekata i natječaja sufinanciranih iz EU fondova i obavlja poslove pružanja podrške lokalnim akterima na otocima u formuliranju i pripremi projekata za sufinanciranje iz EU fondova i EU instrumenata, priprema natječaje za projekte financirane iz ESI fondova i EU instrumenata na području otoka, priprema zalihu projekata za financiranje iz ESI fondova i EU instrumenata, prikuplja, analizira i sistematizira infrastrukturne i druge projekte za koje se traži financiranje iz EU izvora, sudjeluje u izradi i vođenju baze projekata o planiranim projektima za financiranje na području otoka, sudjeluje u radu Odbora za odabir projekata, sudjeluje u izradi Priručnika o internim procedurama za provedbu poslovnih procesa u skladu s odgovarajućim smjernicama, organizira mjesečne sastanke sa svim relevantnim dionicima uključenim u provedbu projekata s ciljem praćenja provedbe u skladu s rokovima, prati cjelokupnu kvalitetu provedbe projekata, sudjeluje u kontroli administrativnog i financijskog upravljanja te u provjerama provedbe aktivnosti, izrađuje izvješća o provedbi projekata, priprema planove nabave, planira i upravlja alokacijama sredstava Europske unije te osigurava nacionalno sufinanciranje projekata, osigurava povrat nepravilno utrošenih sredstava od strane korisnika, održava stalnu stručnu komunikaciju sa svim relevantnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i drugim relevantnim dionicima u provedbi projekata i programa provodi mjere informiranja i komunikacije s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima, vodi poslove vezane uz upisivanje podataka u Izvještajni sustav (MIS) i za pripremu sektorskih, godišnjih i završnih izvješća o provedbi projekata te sudjeluje u pripremi izvješća za nadzorne odbore, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

8.2. Sektor za provedbu, praćenje i koordinaciju politike razvoja otoka i podršku regionalnoj i lokalnoj razini

 

Sektor za provedbu, praćenje i koordinaciju politike razvoja otoka i podršku regionalnoj i lokalnoj razini obavlja poslove pripreme stručnih podloga za planiranje, predlaganje, usklađivanje, provedbu i promidžbu državnih poticajnih mjera i aktivnosti, razvojnih programa i projekata te godišnjih i višegodišnjih nacionalnih programa održivog razvoja otoka, pruža podršku regionalnoj i lokalnoj razini u formuliranju i pripremi projekata za sufinanciranje iz nacionalnih izvora, izrađuje i vodi evidencije projekata, izrađuje izvješća o provedbi projekata, priprema planove nabave, surađuje s regionalnim koordinatorima i tijelima na središnjoj, regionalnoj i lokalnoj razini, obavlja poslove pripreme stručnih podloga za planiranje, predlaganje, usklađivanje, provedbu i promidžbu državnih poticajnih mjera i aktivnosti, razvojnih programa i projekata te godišnjih i višegodišnjih nacionalnih programa održivog razvoja otoka, kontrolira, planira, priprema i odobrava transfere iz državnog proračuna namijenjenih za programe i projekte izgradnje komunalne, prometne, društvene, gospodarske infrastrukture, prometnog povezivanja, poticanja gospodarskog razvoja, te drugih projekata i programa održivog razvoja otoka, sudjeluje u izradi i vođenju baze projekata, izrađuje izvješća o provedbi projekata, priprema planove nabave, osigurava nacionalno sufinanciranje projekata, organizira i vodi evidenciju i prati provedbu, obavlja nadzor nad korištenjem otočnih prava, povlastica i drugih mjera održivog razvoja otoka, prikuplja statističke podatke i izrađuje analitičke podloge, organizira postupak vrednovanja i razvrstavanja otoka prema stupnju razvijenosti, te priprema propise i akte vezane za razvrstavanje otoka i jedinica lokalne samouprave na otocima prema stupnju razvijenosti, uspostavlja integrirani informacijski sustav pokazatelja za praćenje stanja i trendova otočnog razvoja te uspostavlja cjeloviti sustav praćenja i vrednovanja politike otočnog razvoja, obavlja i koordinira analitičko-statističke poslove u vezi s prikupljanjem, obradom i razmjenom podataka o razvoju otoka te izrađuje analize i sastavlja izvješća o provedbi programa i planova namijenjenih održivom razvoju otoka te priprema propise i akte vezane za razvrstavanje otoka i jedinica lokalne samouprave na otocima prema stupnju razvijenosti, organizira i obavlja nadzor nad korištenjem financijskih sredstava i njihovom ostvarivanju kroz središnji informacijski sustav otočnih prava, vodi evidencije i praćenja korištenja otočnih prava, povlastica i drugih mjera održivog razvoja prati realizaciju po sporazumima i ugovorima te investicijskim zajmovima, obavlja i koordinira analitičko-statističke poslove u vezi s prikupljanjem, obradom i razmjenom podataka o razvoju otoka, obavlja poslove vezane uz izradu i za provođenje Programa »Hrvatski otočni proizvod«, provodi Program »Hrvatski otočni proizvod«, obavlja poslove vezane uz pripremu i pozicioniranje projekta »Hrvatski otočni proizvod«, izrađuje i provodi propise vezane za postupak dodjele korištenje prava vizualnog označavanja proizvoda oznakom »Hrvatski otočni proizvod«, sudjeluje u promociji proizvoda označenih oznakom »Hrvatski otočni proizvod«, provodi druge promidžbene i edukativne aktivnosti programa »Hrvatski otočni proizvod«, obavlja administrativno-stručne poslove vezane za osnivanje i rad Otočnog vijeća i obavlja poslove vezane uz pripremu razvojnih sporazuma, obavlja administrativno-stručne poslove vezane uz rad radnih skupina, prikuplja i obrađuje podatke provedbe akata, mjera, aktivnosti, programa i projekata razvoja otoka, objavljuje podatke i analize o provedbi mjera, aktivnosti, programa i projekata razvoja otoka i o njihovim rezultatima, osigurava javnost rada u postupcima planiranja izrade i vrednovanja strateških dokumenata koji se odnose na nadležnost Uprave za otoke, prikuplja izvješća resornih tijela državne uprave te regionalne i lokalne samouprave o statusu provedbe akata koji se odnose na razvoj otoka te izrađuje izvješća o istima te utvrđuje pokazatelje za praćenje provedbe politike razvoja otoka te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za provedbu, praćenje i koordinaciju politike razvoja otoka i podršku regionalnoj i lokalnoj razini, ustrojavaju se:

8.2.1. Služba za provedbu, praćenje i koordinaciju politike razvoja otoka

8.2.2. Služba za podršku regionalnoj i lokalnoj razini.

8.2.1. Služba za provedbu, praćenje i koordinaciju politike razvoja otoka

 

Služba za provedbu, praćenje i koordinaciju politike razvoja otoka obavlja poslove pripreme stručnih podloga za predlaganje i usklađivanje razvojnih programa i projekata, državnih poticajnih mjera te godišnjih i višegodišnjih programa održivog razvoja, surađuje s regionalnom i lokalnom razinom u formuliranju i pripremi projekata za sufinanciranje iz nacionalnih izvora, vodi evidencije o planiranim i završenim infrastrukturnim i drugim projektima, sudjeluje u izradi periodičnih izvješća o realizaciji godišnjih i višegodišnjih planova i programa, vodi evidenciju o realizaciji sporazuma i ugovora te investicijskih zajmova, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga, organizira i obavlja nadzor nad korištenjem financijskih sredstava i njihovom ostvarivanju kroz središnji informacijski sustav otočnih prava, prati realizaciju po sporazumima i ugovorima te investicijskim zajmovima, prikupljanja podataka za potrebe izrade svih akata strateškog planiranja i programiranja iz djelokruga Uprave te programa, mjera i aktivnosti razvoja otoka kao i izvješća o provedbi, sudjeluje u planiranju strateških ciljeva, prioriteta, mjera i aktivnosti razvoja otoka na državnoj razini te pruža podršku u planiranju razvoja regionalnoj i lokalnoj razini, sudjeluje u uspostavi integriranog informacijskog sustava pokazatelja za praćenje stanja i trendova otočnog razvoja te uspostavi cjelovitog sustava praćenja i vrednovanja politike otočnog razvoja, obavlja poslove vezane za rad Otočnog vijeća, sudjeluje u vođenju evidencija i praćenju korištenja otočnih prava, povlastica i drugih mjera održivog razvoja otoka, sudjeluje u prikupljanju podataka o ostvarenim infrastrukturnim investicijama i uloženim sredstvima za bazu podataka o stanju infrastrukture na otocima, organizira, sudjeluje i obavlja terenske preglede za potrebe prikupljanja podataka za predlaganje i kreiranje planova, programa i mjera održivog razvoja otoka te za praćenje provedbe programa iz djelokruga uprave, sudjeluje u kreiranju pokazatelja za praćenje provedbe politike otočnog razvoja, sudjeluje u provedbi postupka vrednovanja otočnih razvojnih pokazatelja i razvrstavanja otoka prema stupnju razvijenosti te u uspostavljanju sustava praćenja i vrednovanja politike razvoja otoka, sudjeluje u izradi izvješća o provedbi politike održivog razvoja otoka, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.2.2. Služba za podršku regionalnoj i lokalnoj razini

 

Služba za podršku regionalnoj i lokalnoj razini obavlja poslove obavlja stručne, tehničke i upravne poslove provedbe državnih poticajnih mjera, razvojnih programa i projekata te godišnjih i višegodišnjih nacionalnih programa održivog razvoja otoka, pruža podršku regionalnoj i lokalnoj razini u formuliranju, pripremi i provedbi projekata (su)financiranih iz nacionalnih izvora, obavlja stručne i tehničke poslove u pripremi zalihe projekata za financiranje iz nacionalnih sredstava i ostalih izvora financiranja, sudjeluje u planiranju, programiranju, izradi, provedbi i vrednovanju godišnjih i višegodišnjih infrastrukturnih i drugih investicijskih projekata za koje se traži financiranje iz sredstava državnog proračuna, kontrolira, planira, priprema i odobrava transfere iz državnog proračuna namijenjenih za programe i projekte izgradnje komunalne, prometne, društvene, gospodarske infrastrukture, prometnog povezivanja, poticanja gospodarskog razvoja te drugih projekata i programa održivog razvoja otoka, provodi i kontrolira ostale mjere iz Zakona o otocima, organizira obradu i analizu prikupljenih prijedloga tehničke dokumentacije potrebne za realizaciju investicija, usmjerava i kontrolira rad nadzornih službi i izvoditelja radova, kontrolira obračunske situacije i račune za obavljene radova i usluga te prosljeđuje na naplatu, sudjeluje u realizaciji te vođenju evidencije naplate, vodi evidencije i očevidnike o planiranim i završenim infrastrukturnim i drugim projektima, kao i projektima u tijeku realizacije, sudjeluje u provedbi tehničkih pregleda te organizira vođenje očevidnika i čuvanje tehničke dokumentacije, sudjeluje u izradi periodičnih izvješća o tijeku i stanju provedbe infrastrukturnih i drugih projekata, odnosno o realizaciji planova, programa i projekata te financijske i tehničke izvršenosti, prati realizaciju po sporazumima, ugovorima i investicijskim zajmovima, organizira, vodi evidenciju, prati provedbu i obavlja nadzor nad korištenjem otočnih prava, povlastica i drugih mjera održivog razvoja otoka, obavlja poslove praćenja, neposredne kontrole i izvještavanja o provedbi mjera za ostvarivanje otočnih prava iz Zakona o otocima, kontrolira rad neposrednih provoditelja mjera za ostvarivanje otočnih prava iz Zakona o otocima, utvrđuje, analizira i ukazuje na sistemske, organizacijske i tehničke probleme u provedbi mjera te sudjeluje u kreiranju rješenja, sudjeluje u analizi i izradi prijedloga za poboljšanje provedbe mjera, pruža neposrednu podršku regionalnoj i lokalnoj razini u formuliranju i pripremi projekata održivog razvoja otoka za sufinanciranje iz nacionalnih izvora, investicijskih zajmova i drugih izvora financiranja u djelokrugu Uprave, neposredno surađuje s regionalnim koordinatorima, nadzire i koordinira rad otočnih koordinatora te surađuje s tijelima središnje, regionalne i lokalne razine u cilju provedbe otočne razvojne politike, pruža tehničku i stručnu podršku u realizaciji Programa »Hrvatski otočni proizvod«, sudjeluje u prezentaciji i promidžbi Programa »Hrvatski otočni proizvod«, sudjeluje u poslovima vezanim uz dodjelu oznake »Hrvatski otočni proizvod« i izradi i provedbi propisa vezanih za postupak dodjele korištenje prava vizualnog označavanja proizvoda oznakom »Hrvatski otočni proizvod«, neposredno sudjeluje u organizaciji i promociji proizvoda označenih oznakom »Hrvatski otočni proizvod«, manifestacijama te promidžbenim i edukativnim aktivnostima vezanih za Program »Hrvatski otočni proizvod«, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za podršku regionalnoj i lokalnoj razini određuje se samostalni izvršitelj u Splitu.

9. UPRAVA ZA POTPOMOGNUTA PODRUČJA

 

Uprava za potpomognuta područja obavlja poslove vezane uz provedbu politike regionalnoga razvoja u dijelu koji se odnosi na upravljanje programima i projektima za potpomognuta područja i područja s razvojnim posebnostima (brdsko-planinska područja i područja čija su geografska obilježja, prirodne i druge posebnosti ograničavajući čimbenik u razvoju samih područja) te područja u riziku od siromaštva, uključujući: oblikovanje i predlaganje unaprjeđenja zakonodavnog, strateškog i institucionalnog okvira politike razvoja potpomognutih područja, područja s razvojnim posebnostima, slabije razvijenih područja i područja u riziku od siromaštva u cilju sveukupne i svrsishodne politike regionalnoga razvoja spram ovih područja, sudjelovanje u izradi Nacionalne razvojne strategije te programiranju za korištenje ESI fondova za buduće financijsko razdoblje Europske unije u dijelu koji se odnosi na potpomognuta područja i područja s razvojnim posebnostima, sudjelovanje u izradi izmjena Sporazuma o partnerstvu i operativnih programa u tekućoj i budućoj financijskoj perspektivi Europske unije u dijelu koji se odnosi na potpomognuta i područja s razvojnim posebnostima, sudjeluje u izradi višegodišnjih programskih dokumenata za sufinanciranje iz ESI fondova i drugih instrumenata Europske unije, pripremu i razvoj novih razvojnih koncepata za buduće programsko razdoblje, a koji se odnose na integrirane teritorijalne programe za razvoj potpomognutih područja i brdsko-planinska područja, pripremu intervencijskih planova za područja koja čine prirodno-geografsku cjelinu i nalaze se na potpomognutom ili na brdsko-planinskom području te dijele slične razvojne probleme i potrebe, implementaciju koncepta »Pametna sela« za potpomognuta i brdsko-planinska područja, sudjeluje u informiranju i provođenju potrebnih aktivnosti u cilju širenja informacija o mogućnostima uključivanja potencijalnih korisnika u programe i projekte za korištenje fondova Europske unije, predlaže strateške ciljeve, prioritete i mjere, uključujući i mjere usmjerene na rješavanje stambenih pitanja na ovim područjima temeljem zakonskih odredbi, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu zakona i propisa, izvještava o provedbi provedbenih mjera namijenjenih ovim područjima, planira, izrađuje i provodi strateške dokumente i programe razvoja područja, sudjeluje i priprema podloge za vođenje međuresornih radnih skupina, vezano uz održivi razvoj lokalnih zajednica na državnoj razini, priprema stručne podloge za planiranje, predlaganje, usklađivanje, provedbu, praćenje, vrednovanje i promidžbu državnih poticajnih mjera, razvojnih programa i projekata, godišnjih i višegodišnjih programa održivog razvoja lokalnih zajednica, pruža podršku lokalnim zajednicama u formuliranju, pripremi projekata i izradi projekata i pripremi projektne dokumentacije za sufinanciranje iz fondova Europske unije (stvaranje zalihe projekata za iduće financijsko razdoblje Europske unije) iz sredstava donatora te drugih izvora financiranja, koordinira pripremu i provedbu integriranih programa depriviranih područja te uspostavu sustava i mehanizama za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja za male gradove na depriviranim područjima, obavlja funkcije Upravljačkog tijela u odnosu na Specifični cilj 9b1 Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« te u odnosu na prvu prioritetnu os Operativnog programa »Regionalna konkurentnost 2007. – 2013.«, obavlja poslove pripreme i provedbe programa i projekata usmjerenih na fizičku, gospodarsku i društvenu regeneraciju depriviranih područja u sklopu Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima (u daljnjem tekstu: program integrirane regeneracije malih gradova), koristi tehničku pomoć za pripremu intervencija namijenjenih programu integrirane regeneracije malih gradova, sudjeluje u obavljanju poslova financijskog upravljanja, provedbe, praćenja i vrednovanja operativnih programa uključujući: provedbu postupaka dodjele bespovratnih sredstava, izvršavanje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava, poslove vezane uz praćenje provedbe projekata i programa, planiranje proračuna i prognoze novčanog tijeka, poslove vezane uz informiranje i vidljivost, upravljanje rizicima, sudjelovanje u aktivnostima prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti, sudjelovanje u postupcima revizije, sudjelovanje u aktivnostima vezanim uz proces uspostave sustava kao i u aktivnostima vrednovanja i zatvaranja operativnih programa, pruža pomoć i potporu korisnicima u pripremi projektne dokumentacije za projekte prihvatljive za financiranje iz ESI fondova i drugih izvora financiranja, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Upravi za potpomognuta područja, ustrojavaju se:

9.1. Sektor za potpomognuta područja i područja s razvojnim posebnostima

9.2. Sektor za integrirane programe depriviranih područja.

9.1. Sektor za potpomognuta područja i područja s razvojnim posebnostima

 

Sektor za potpomognuta područja i područja s razvojnim posebnostima obavlja poslove vezane uz pripremu, provedbu, praćenje i izvještavanje o programima, projektima i mjerama financiranim sredstvima ESI fondova, državnog proračuna ili iz drugih izvora, usmjerenim na podizanje kvalitete života, poticanje razvoja gospodarstva, ostanak ili naseljavanje stanovništva na potpomognutim područjima, brdsko-planinskim područjima i područjima čija su geografska obilježja, prirodne i druge posebnosti ograničavajući čimbenik u razvoju tih područja, prikuplja i obrađuje podatke za izradu analiza i podloga za programe održivog razvoja potpomognutih područja, brdsko-planinskih područja i drugih područja s razvojnim posebnostima te u koordinaciji i suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i drugim nadležnim tijelima sudjeluje u izradi Nacionalne razvojne strategije u dijelu koji se odnosi na razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima, sudjeluje u izradi izmjena Sporazuma o partnerstvu i pripremi operativnih programa za buduću financijsku perspektivu Europske unije, obavlja poslove programiranja, planiranja i razvoja novih razvojnih koncepata za buduće programsko razdoblje, a koji se odnose na integrirane teritorijalne programe za potpomognuta područja i područja s razvojnim posebnostima i jačanje kapaciteta dionika uključenih u proces izrade teritorijalnih programa za potpomognuta područja i područja s razvojnim posebnostima za korištenje sredstava ESI fondova u novom programskom razdoblju i drugih javnih sredstava, priprema intervencijskih planova za područja koja čine prirodno-geografsku cjelinu i nalaze se na potpomognutom ili na brdsko-planinskom području te dijele slične razvojne probleme i potrebe, implementacija koncepta »Pametna sela« za potpomognuta i brdsko-planinska područja, sudjeluje u informiranju i provođenju potrebnih aktivnosti u cilju širenja informacija o mogućnostima uključivanja potencijalnih korisnika u programe i projekte za korištenje fondova Europske unije, obavlja poslove koji se odnose na izradu zakonskih i podzakonskih akata za potpomognuta i brdsko-planinska područja, koordinira i prati učinkovitu provedbu mjera i programa za razvoj potpomognutih područja i brdsko-planinskih područja te izvještava o učincima provedbe programa i mjera usmjerenih na razvoj predmetnih područja, u suradnji s regionalnim koordinatorima te drugim tijelima na središnjoj, regionalnoj i lokalnoj razini pruža podršku i pomoć jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave s potpomognutih područja i brdsko-planinskih područja u jačanju administrativnih kapaciteta za prepoznavanje vlastitih razvojnih potencijala, pruža pomoć za pripremu projektne dokumentacije za projekte prihvatljive za financiranje iz ESI fondova i iz drugih izvora financiranja, sudjeluje u kreiranju strateških ciljeva, prioriteta i mjera vezanih za održivi razvoj potpomognutih područja, brdsko-planinskih područja i drugih područja s razvojnim posebnostima, priprema i provodi programe i projekte u cilju održivog razvoja lokalne zajednice, prati i izvještava o izvršenju programa i projekata, sudjeluje u provjerama na licu mjesta, planira i osigurava proračunska sredstva za financiranje, prati izvršenje proračuna te predlaže korektivne mjere, prikuplja, unosi i pohranjuje podatke te koordinira procedurama vezanim za nepravilnosti iz svoga djelokruga, razvija nove modele, koncepte i razvojne ideje i potiče nove inicijative za pomoć lokalnim zajednicama i drugim sektorima za održivi razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima, obavlja poslove vezane uz izradu i doradu kriterija odabira, izradu poziva na dostavu teritorijalnih programa i projekata, davanje pojašnjenja vezano uz dokumentaciju poziva, izradu i dopunu odluka o prihvaćanju teritorijalnih programa i projekata te ostale popratne dokumentacije, sudjeluje sa sektorskim znanjima u pripremi dokumentacije poziva na dostavu projektnih prijedloga za provedbu teritorijalnih programa i projekata, sudjeluje u procesu uspostave sustava uključujući izradu/ažuriranje priručnika o postupanju, analize radne opterećenosti, obavlja poslove vezane za informiranje i vidljivost, upravljanje rizicima, korištenje sredstava tehničke pomoći, izvještava o pripremi teritorijalnih programa i projekata te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za potpomognuta područja i područja s razvojnim posebnostima, ustrojavaju se:

9.1.1. Služba za potpomognuta područja

9.1.2. Služba za područja s razvojnim posebnostima

9.1.3. Služba za pripremu teritorijalnih programa.

9.1.1. Služba za potpomognuta područja

 

Služba za potpomognuta područja obavlja poslove koji se odnose na izradu zakonskih i podzakonskih akata za potpomognuta područja, koordinira i prati učinkovitu provedbu mjera i programa za razvoj potpomognutih područja te izvještava o učincima provedbe programa usmjerenih na razvoj potpomognutih područja, poslove vezane uz provedbu programa i projekata održivog razvoja potpomognutih područja s ciljem rješavanja složenih razvojnih problema te učinkovitijeg iskorištavanja potencijala predmetnih područja, primjenu zakonima propisanih mjera za podizanje kvalitete života i demografsku obnovu na potpomognutim područjima uz poticanje razvoja gospodarstva, poboljšanje infrastrukture, jačanje potencijala za ulaganja u rast i radna mjesta, sudjeluje u kreiranju strateških ciljeva, prioriteta i mjera vezanih za održivi razvoj potpomognutih područja, pruža podršku i pomoć jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave s potpomognutih područja u pripremi projektne dokumentacije za projekte prihvatljive za financiranje iz ESI fondova i iz drugih izvora financiranja, pripremu dokumentacije za dostavu projektnih prijedloga za programe koji se financiraju sredstvima državnog proračuna, izrađuje upute za prijavitelje, kriterije odabira i ostalu dokumentaciju, daje pojašnjenja uz dokumentaciju, organizira i provodi informativne radionice, nadzire izvršavanje i upravljanje ugovorima o sufinanciranju, odnosno obavlja poslove vezane uz plaćanja i povrate, sudjeluje u provjerama na licu mjesta za projekte iz svoga djelokruga, prati i izvješćuje o pokazateljima na razini programa i projekata, utvrđuje mjere za otkrivanje i ispravljanje nepravilnosti u provedbi projekata, izrađuje dokumente vezane uz planiranje proračuna i prognozu novčanog tijeka, utvrđuje pravo na ostvarivanje porezne olakšice poreznim obveznicima koji obavljaju djelatnost na potpomognutim područjima i području grada Vukovara, vodi evidenciju – unos dodijeljenih potpora male vrijednosti u Registar državnih potpora te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za potpomognuta područja, ustrojavaju se:

9.1.1.1. Odjel za poticajne mjere, pripremu projekata i poziva

9.1.1.2. Odjel za provedbu projekata za potpomognuta područja.

9.1.1.1. Odjel za poticajne mjere, pripremu projekata i poziva

 

Odjel za poticajne mjere, pripremu projekata i poziva obavlja poslove koji se odnose na izradu zakonskih i podzakonskih akata za potpomognuta područja, koordinira i prati učinkovitu provedbu mjera i programa za razvoj potpomognutih područja te izvještava o učincima provedbe programa usmjerenih na razvoj potpomognutih područja, poslove vezane uz pripremu programa i projekata održivog razvoja potpomognutih područja, pružanje podrške učinkovitijem iskorištavanju potencijala predmetnih područja te predlaže i druge razvojne inicijative za pomoć lokalnim zajednicama i drugim sektorima na tim područjima, sudjeluje u kreiranju strateških ciljeva, prioriteta i mjera vezanih za održivi razvoj potpomognutih područja, pruža podršku i pomoć jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave s potpomognutih područja u pripremi projektne dokumentacije za projekte prihvatljive za financiranje iz ESI fondova i iz drugih izvora financiranja, utvrđuje pravo na ostvarivanje porezne olakšice poreznim obveznicima koji obavljaju djelatnost na potpomognutim područjima i području grada Vukovara, vodi evidenciju – unos dodijeljenih potpora male vrijednosti u Registar državnih potpora, u koordinaciji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u procesu programiranja i izrade posebnih teritorijalnih programa i koncepata za potpomognuta područja, obavlja poslove koji se odnose na pripremu dokumentacije za dostavu projektnih prijedloga za programe koji se financiraju sredstvima državnog proračuna, izrađuje upute za prijavitelje, kriterije odabira i ostalu popratnu dokumentaciju, usklađuje dokumentaciju poziva na dostavu projektnih prijedloga, objavljuje poziv, daje pojašnjenja vezano uz dokumentaciju poziva, organizira i provodi informativne radionice za potencijalne prijavitelje, prikuplja i obrađuje projektne prijedloge, vrši administrativnu provjeru, sastavlja potrebna izvješća do dodjele sredstava, pripremu i sklapanje ugovora o sufinanciranju te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

9.1.1.2. Odjel za provedbu projekata za potpomognuta područja

 

Odjel za provedbu projekata za potpomognuta područja obavlja poslove vezane uz provedbu programa i projekata održivog razvoja lokalne zajednice na potpomognutim područjima financiranim sredstvima državnog proračuna i iz drugih izvora s ciljem rješavanja složenih razvojnih problema, učinkovitijeg iskorištavanja potencijala predmetnih područja te jačanja administrativnih kapaciteta, prati izvršenje ugovora o sufinanciranju vezanih za pripremu projektne dokumentacije, sudjeluje u provjerama na licu mjesta vezano uz kontrolu kvalitete projektne dokumentacije, prati provedbu programa i projekata namijenjenih razvoju potpomognutih područja, izvješćuje o provedbi, obavlja poslove vezane uz terenske provjere, plaćanja i povrate po sklopljenim ugovorima o sufinanciranju, prati i izvješćuje o pokazateljima na razini programa i projekata, utvrđuje mjere za otkrivanje i ispravljanje nepravilnosti u provedbi projekata, izrađuje dokumente vezane uz planiranje proračuna i prognozu novčanog tijeka te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

9.1.2. Služba za područja s razvojnim posebnostima

 

Služba za područja s razvojnim posebnostima obavlja upravne i stručnih poslova koji se odnose na izradu zakonskih i podzakonskih akata za brdsko-planinska područja, koordinira i prati učinkovitu provedbu mjera i programa za razvoj brdsko-planinskih područja te izvještava o učincima provedbe programa usmjerenih na razvoj predmetnih područja, obavlja poslove vezane uz provedbu programa i projekata održivog razvoja brdsko-planinskih područja i područja čija su geografska obilježja, prirodne i druge posebnosti ograničavajući čimbenik u razvoju tih područja, primjenu zakonima propisanih mjera za podizanje kvalitete života i demografsku obnovu na područjima s razvojnim posebnostima uz poticanje razvoja gospodarstva, poboljšanje infrastrukture, jačanje potencijala za ulaganja u rast i radna mjesta, sudjeluje u kreiranju strateških ciljeva, prioriteta i mjera za održivi razvoj ovih područja, pruža podršku i pomoć jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave s područja s razvojnim posebnostima u pripremi projektne dokumentacije za projekte prihvatljive za financiranje iz ESI fondova i iz drugih izvora financiranja, priprema dokumentaciju za dostavu projektnih prijedloga za programe koji se financiraju sredstvima državnog proračuna, izrađuje upute za prijavitelje, kriterije odabira i ostalu dokumentaciju, daje pojašnjenja uz dokumentaciju, organizira i provodi informativne radionice, nadzire izvršavanje i upravljanje ugovorima o sufinanciranju, obavlja poslove vezane uz plaćanja i povrate, sudjeluje u provjerama na licu mjesta za projekte iz svoga djelokruga, prati i izvješćuje o pokazateljima na razini programa i projekata, utvrđuje mjere za otkrivanje i ispravljanje nepravilnosti u provedbi projekata, izrađuje dokumente vezane uz planiranje proračuna i prognozu novčanog tijeka te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za područja s razvojnim posebnostima, ustrojavaju se:

9.1.2.1. Odjel za razvojne inicijative, pripremu projekata i poziva

9.1.2.2. Odjel za brdsko-planinska područja.

9.1.2.1. Odjel za razvojne inicijative, pripremu projekata i poziva

 

Odjel za razvojne inicijative, pripremu projekata i poziva obavlja upravne i stručnih poslova koji se odnose na izradu zakonskih i podzakonskih akata za brdsko-planinska područja, koordinira i prati učinkovitu provedbu mjera i programa za razvoj brdsko-planinskih područja te izvještava o učincima provedbe programa usmjerenih na razvoj predmetnih područja, obavlja poslove vezane uz pripremu programa i projekata održivog razvoja brdsko-planinskih područja i područja čija su geografska obilježja, prirodne i druge posebnosti ograničavajući čimbenik u razvoju tih područja, pružanje podrške učinkovitijem iskorištavanju potencijala predmetnih područja te predlaže i druge razvojne inicijative za pomoć lokalnim zajednicama i drugim sektorima na tim područjima, sudjeluje u kreiranju strateških ciljeva, prioriteta i mjera za održivi razvoj brdsko-planinskih područja i područja čija su geografska obilježja, prirodne i druge posebnosti ograničavajući čimbenik u razvoju tih područja, pruža podršku i pomoć jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave s područja s razvojnim posebnostima u pripremi projektne dokumentacije za projekte prihvatljive za financiranje iz ESI fondova i iz drugih izvora financiranja, u koordinaciji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u procesu programiranja i izrade posebnih teritorijalnih programa i koncepata za područja s razvojnim posebnostima, obavlja poslove koji se odnose na pripremu dokumentacije za dostavu projektnih prijedloga za programe koji se financiraju sredstvima državnog proračuna, izrađuje upute za prijavitelje, kriterije odabira i ostalu popratnu dokumentaciju, usklađuje dokumentaciju poziva na dostavu projektnih prijedloga, objavljuje poziv, daje pojašnjenja vezano uz dokumentaciju poziva, organizira i provodi informativne radionice za potencijalne prijavitelje, prikuplja i obrađuje projektne prijedloge, obavlja administrativnu provjeru, sastavlja potrebna izvješća do dodjele sredstava, pripremu i sklapanje ugovora o sufinanciranju te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

9.1.2.2. Odjel za brdsko-planinska područja

 

Odjel za brdsko-planinska područja obavlja poslove vezane uz provedbu programa i projekata održivog razvoja brdsko-planinskih područja financiranim sredstvima državnog proračuna i iz drugih izvora s ciljem rješavanja složenih razvojnih problema, učinkovitijeg iskorištavanja potencijala predmetnih područja, poboljšanja suradnje i partnerstva između lokalnih partnera te lokalnih i državnih institucija, razvijanja administrativnih kapaciteta i jačanja uloge tijela lokalne vlasti, prati izvršavanje i upravljanje ugovorima vezanim uz pripremu i praćenje napretka u pripremi projektne dokumentacije, sudjelovanje u provjerama na licu mjesta vezano uz kontrolu kvalitete projektne dokumentacije, prati provedbu programa i projekata namijenjenih razvoju brdsko-planinskih područja, izvješćuje o provedbi, obavlja poslove vezane uz terenske provjere, plaćanja i povrate po sklopljenim ugovorima o sufinanciranju, prati i izvješćuje o pokazateljima na razini projekata, utvrđuje mjere za otkrivanje i ispravljanje nepravilnosti u provedbi programa i projekata, izrađuje dokumente vezane uz planiranje proračuna i prognozu novčanog tijeka te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

9.1.3. Služba za pripremu teritorijalnih programa

 

Služba za pripremu teritorijalnih programa obavlja poslove vezane uz pripremu i razvoj novih razvojnih koncepata za buduće programsko razdoblje, a koji se odnose na teritorijalne programe za razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima i jačanje kapaciteta dionika uključenih u proces izrade teritorijalnih programa za potpomognuta područja i područja s razvojnim posebnostima za korištenje sredstava ESI fondova u novom programskom razdoblju i drugih javnih sredstava, prikuplja i obrađuje podatke za izradu stručnih analiza i podloga za teritorijalne programa za razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima te u koordinaciji i suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i drugim nadležnim tijelima sudjeluje u izradi Nacionalne razvojne strategije u dijelu koji se odnosi na razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima, sudjeluje u izradi izmjena Sporazuma o partnerstvu i pripremi operativnih programa za buduću financijsku perspektivu Europske unije, predlaže nove razvojne koncepte za potpomognuta područja i područja s razvojnim posebnostima u fazi programiranja i planiranja, a koji se odnose na integrirane teritorijalne programe za potpomognuta područja i područja s razvojnim posebnostima, priprema intervencijskih planova za područja koja čine prirodno-geografsku cjelinu i nalaze se na potpomognutom ili na brdsko-planinskom području te dijele slične razvojne probleme i potrebe, implementacija koncepta »Pametna sela« za potpomognuta i brdsko-planinska područja, sudjeluje u informiranju i provođenju potrebnih aktivnosti u cilju širenja informacija o mogućnostima uključivanja potencijalnih korisnika u programe i projekte za korištenje fondova Europske unije, u suradnji s regionalnim koordinatorima te drugim tijelima na središnjoj, regionalnoj i lokalnoj razini pruža podršku i pomoć jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave s potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima u jačanju administrativnih kapaciteta za prepoznavanje vlastitih razvojnih potencijala, razvija nove modele, koncepte i razvojne ideje i potiče nove inicijative za pomoć lokalnim zajednicama i drugim sektorima za održivi razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima, obavlja poslove vezane uz izradu i doradu kriterija odabira, izradu poziva na dostavu teritorijalnih programa i projekata, davanje pojašnjenja vezano uz dokumentaciju poziva, izradu i dopunu odluka o prihvaćanju teritorijalnih programa i projekata te ostale popratne dokumentacije, sudjeluje sa sektorskim znanjima u pripremi dokumentacije poziva na dostavu projektnih prijedloga za provedbu teritorijalnih programa i projekata, sudjeluje u procesu uspostave sustava uključujući izradu/ažuriranje priručnika o postupanju, analize radne opterećenosti, obavlja poslove vezane za informiranje i vidljivost, upravljanje rizicima, korištenje sredstava tehničke pomoći, izvještava o pripremi teritorijalnih programa i projekata te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

9.2. Sektor za integrirane programe depriviranih područja

 

Sektor za integrirane programe depriviranih područja obavlja poslove vezane uz funkcije Upravljačkog tijela u odnosu na Specifični cilj 9b1 Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« te u odnosu na prvu prioritetnu os Operativnog programa »Regionalna konkurentnost 2007. – 2013.«, obavlja poslove programiranja, pripreme i provedbe programa i projekata usmjerenih na fizičku, gospodarsku i društvenu regeneraciju depriviranih područja, u koordinaciji i suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i drugim nadležnim tijelima, sudjeluje u razvoju novih razvojnih koncepata za novo programsko razdoblje iz svoje nadležnosti u fazi programiranja i planiranja provedbenih mehanizama i koncepata, obavljanju poslova financijskog upravljanja, provedbe, praćenja i vrednovanja operativnih programa uključujući: provedbu postupaka dodjele bespovratnih sredstava, izvršavanje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava, poslove vezane uz praćenje provedbe projekata i programa, planiranje proračuna i prognoze novčanog tijeka, poslove vezane uz informiranje i vidljivost, upravljanje rizicima, sudjelovanje u aktivnostima prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti, sudjelovanje u postupcima revizije, sudjelovanje u aktivnostima vezanim uz proces uspostave sustava kao i u aktivnostima vrednovanja i zatvaranja operativnih programa, pruža pomoć i potporu korisnicima u pripremi intervencijskih planova i projektne dokumentacije za projekte prihvatljive za financiranje iz ESI fondova i drugih izvora financiranja, osigurava koordinaciju aktivnosti unutar Sektora i koordinaciju aktivnosti s drugim tijelima vezano uz poslove iz svoje nadležnosti, prati propise iz područja javne nabave, državnih potpora, prostornog planiranja, graditeljstva, zaštite okoliša, obveznih odnosa te ostale propise vezane uz djelokrug Sektora te na iste daje stručna mišljenja, izrađuje stručne analize, prikaze, podloge i izvješća o provedbi programa i projekata, vodi evidencije o poslovima iz svoga djelokruga, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za integrirane programe depriviranih područja, ustrojavaju se:

9.2.1. Služba za pripremu programa i koordinaciju

9.2.2. Služba za provedbu integriranih programa.

9.2.1. Služba za pripremu programa i koordinaciju

 

Služba za pripremu programa i koordinaciju obavlja poslove vezane uz funkcije Upravljačkog tijela u odnosu na Specifični cilj 9b1 Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« koje se odnose na sudjelovanje u procesu programiranja vezano uz integrirane programe depriviranih područja, izradu intervencijskih planova za deprivirana područja i jačanje kapaciteta dionika uključenih u proces izrade intervencijskih planova za korištenje sredstava ESI fondova i drugih javnih sredstava, doradu metodologija za izradu intervencijskih planova i provedbu programa regeneracije, izradu i doradu kriterija odabira intervencijskih planova, izradu poziva na dostavu intervencijskih planova, davanje pojašnjenja vezano uz dokumentaciju poziva, izradu i dopunu odluka o prihvaćanju intervencijskih planova te sporazuma o provedbi intervencijskih planova i ostale popratne dokumentacije, sudjeluje sa sektorskim znanjima u pripremi dokumentacije poziva na dostavu projektnih prijedloga za provedbu intervencijskih planova, obavlja poslove tehničkog tajništva Koordinacijskog odbora za provedbu programa integrirane regeneracije malih gradova, u koordinaciji i suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i drugim nadležnim tijelima sudjeluje u razvoju novih razvojnih koncepata za deprivirana područja za novo programsko razdoblje u fazi programiranja i planiranja, sudjeluje u procesu uspostave sustava uključujući izradu/ažuriranje priručnika o postupanju, strategije organizacijskog razvoja, analize radne opterećenosti, obavlja poslove vezane za informiranje i vidljivost, upravljanje rizicima, korištenje sredstava prioritetne osi Tehnička pomoć, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za pripremu programa i koordinaciju, ustrojavaju se:

9.2.1.1. Odjel za pripremu programa i intervencijske planove

9.2.1.2. Odjel za horizontalna pitanja i koordinaciju.

9.2.1.1. Odjel za pripremu programa i intervencijske planove

 

Odjel za pripremu programa i intervencijske planove sudjeluje u procesu programiranja vezano za korištenje ESI fondova, koordinira tijela u sustavu uključena u pripremu i provedbu programa integrirane regeneracije malih gradova u sklopu Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« i Operativnog programa »Učinkoviti ljudski potencijali«, obavlja poslove vezane uz uspostavu, nadzor i unaprjeđenje sustava za provedbu mehanizma integrirane regeneracije malih gradova, predlaže kriterije odabira područja za provedbu mjera u okviru programskih dokumenta za korištenje ESI fondova, surađuje s koordinacijskim tijelom i posredničkim tijelima razine 2 tijekom izrade, provedbe, praćenja i vrednovanja Sporazuma o partnerstvu i operativnih programa vezanih uz program integrirane regeneracije malih gradova, koordinira izradu intervencijskih planova u okviru programa integrirane regeneracije malih gradova, organizira evaluaciju i odobrenje intervencijskih planova u okviru programa integrirane regeneracije malih gradova, na osnovu nalaza vrednovanja tijekom i nakon provedbe, predlaže modifikaciju u provedbi programa integrirane regeneracije malih gradova i mogućeg širenja na druga područja, izrađuje selekcijske kriterije za odabir operacija, koordinira izradu istih te podnosi na odobrenje Odboru za praćenje, izrađuje programski dodatak, izrađuje priručnike o internim procedurama i odgovarajućem revizijskom tragu vezano za program integrirane regeneracije malih gradova, čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga, usklađuje financijske okvire intervencijskih planova s nadležnim ustrojstvenim jedinicama, izvještava za program integrirane regeneracije malih gradova, obavlja funkcije korisnika tehničke pomoći u sklopu programa integrirane regeneracije malih gradova Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«, priprema opise tehničke i stručne sposobnosti prijavitelja za ugovaranje tehničke pomoći u pripremi i evaluaciji intervencijskih planova, sudjeluje u izradi posebnih programa usmjerenih na deprivirana područja i područja u riziku od siromaštva te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

9.2.1.2. Odjel za horizontalna pitanja i koordinaciju

 

Odjel za horizontalna pitanja i koordinaciju sudjeluje u procesu uspostave sustava uključujući izradu/ažuriranje priručnika o postupanju, strategije organizacijskog razvoja, analize radne opterećenosti, obavlja poslove vezane uz upravljanje rizicima, vodi registar revizija te osigurava postupanja po nalazima i preporukama revizora, korištenje sredstava prioritetne osi Tehnička pomoć, bavi se politikama nediskriminacije, ravnopravnosti spolova, prava osoba s invaliditetom i održivim razvojem u planiranju i provedbi projekata u svim područjima ulaganja, osigurava usklađenost sa zahtjevima vidljivosti Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« u djelokrugu Sektora, prati regulativu i osigurava primjenu regulative vezane uz postupke javne nabave i državne potpore, tehničko je tajništvo Koordinacijskog odbora za provedbu programa integrirane regeneracije malih gradova u sklopu Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020. i Operativnog programa »Učinkoviti ljudski potencijali«, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

9.2.2. Služba za provedbu integriranih programa

 

Služba za provedbu integriranih programa obavlja poslove vezane uz funkcije Upravljačkog tijela u odnosu na Specifični cilj 9b1 Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«, koje se odnose na provedbu programa i projekata usmjerenih na fizičku, gospodarsku i društvenu regeneraciju depriviranih i drugih područja s razvojnim posebnostima, na smanjivanje socijalne nejednakosti, siromaštva i isključenosti na tim područjima, poticanje njihove demografske obnove, naseljavanje, povećanje kvalitete života, poboljšanje infrastrukture, jačanje potencijala za ulaganja za rast i radna mjesta, priprema dokumentaciju poziva na dostavu projektnih prijedloga, izrađuje upute za prijavitelje, kriterije odabira i ostalu dokumentaciju, daje pojašnjenja uz dokumentaciju, organizira e-savjetovanja i informativne radionice, nadzire izvršavanje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava, odnosno obavlja poslove vezane uz plaćanja i povrate, sudjeluje u provjerama na licu mjesta za projekte iz svoga djelokruga, odlučuje o izmjeni ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, priprema Registar povrata, prati napredak u provedbi projekata te prati pokazatelje na razini projekata, sudjeluje u izradi dokumenata vezano uz planiranje proračuna i prognozu novčanog tijeka, osigurava korištenje sredstava u skladu s ciljanim vrijednostima te priprema korektivne mjere vezano uz isto, izrađuje izvješća o provedbi projekata i programa iz svoga djelokruga, sudjeluje u vrednovanju programa iz djelokruga Službe, prati provedbu projekata u okviru prve prioritetne osi Operativnog programa »Regionalna konkurentnost 2007. – 2013.«, izrađuje izvješća o provedbi prve prioritetne osi, sudjeluje u zatvaranju programa, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za provedbu integriranih programa, ustrojavaju se:

9.2.2.1. Odjel za pripremu poziva

9.2.2.2. Odjel za provedbu projekata.

9.2.2.1. Odjel za pripremu poziva

 

Odjel za pripremu poziva obavlja poslove Upravljačkog tijela vezane uz provedbu Specifičnog cilja 9b1 Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«, koji se odnose na pripremu dokumentacije poziva na dostavu projektnih prijedloga, izrađuje upute za prijavitelje, kriterije odabira i ostalu popratnu dokumentaciju, obavlja koordinaciju s posredničkim tijelom razine 2 te sektorskim tijelima vezano uz usklađivanje dokumentacije poziva na dostavu projektnih prijedloga, daje pojašnjenja vezano uz dokumentaciju poziva, organizira i provodi e-savjetovanje i informativne radionice za potencijalne prijavitelje, priprema odluke o financiranju te sudjeluje u pripremi i sklapanju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, priprema opise tehničke i stručne sposobnosti prijavitelja za ugovaranje tehničke pomoći u pripremi poziva, korisnik je tehničke pomoći za pomoć u pripremi poziva za sektorska pitanja, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

9.2.2.2. Odjel za provedbu projekata

 

Odjel za provedbu projekata obavlja poslove koji se odnose na provedbu projekata financiranih iz ESI fondova i drugih izvora financiranja, a usmjerenih na fizičku, gospodarsku i društvenu regeneraciju depriviranih područja i područja u riziku od siromaštva, obavlja poslove Upravljačkog tijela vezano uz provedbu Specifičnog cilja 9b1 Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«, koji se odnose na ocjenu i odobrenje intervencijskih planova u okviru programa integrirane regeneracije malih gradova, sudjelovanje u odborima za odabir projekata u okviru provedbe intervencijskih planova, suradnju s posredničkim tijelima razine 2 i malim gradovima u praćenju napretka provedbe projekata, praćenje izvršavanja i upravljanja ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava uključujući praćenje napretka u provedbi projekata te praćenje pokazatelja na razini projekata, sudjelovanje u provjerama na licu mjesta, izmjene ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, poslove vezane uz plaćanja i povrate, pripremu Registra povrata, kao i poslove koji se odnose na sudjelovanje u izradi dokumenata vezanih uz planiranje proračuna i prognozu novčanog tijeka, osiguravanje korištenja sredstava u skladu s ciljanim vrijednostima te pripremu korektivnih mjera vezano uz isto te sudjelovanje u izrađivanju izvješća o provedbi Specifičnog cilja 9b1 Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«. Odjel obavlja i poslove Upravljačkog tijela vezano uz provedbu prve prioritetne osi Operativnog programa »Regionalna konkurentnost 2007. – 2013.« koji se odnose na praćenje provedbe projekata, izradu izvješća o provedbi prve prioritetne osi, sudjelovanje u zatvaranju programa, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

10. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

 

Samostalna služba za unutarnju reviziju obavlja poslove unutarnje revizije za Ministarstvo i institucije iz nadležnosti Ministarstva koje nemaju, odnosno nisu u obvezi ustrojiti vlastitu unutarnju reviziju te surađuje s jedinicama za unutarnju reviziju u institucijama iz nadležnosti, koje imaju ustrojenu vlastitu jedinicu za unutarnju reviziju, izrađuje strateške i godišnje planove revizije, provodi pojedinačne unutarnje revizije i daje preporuke u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava, izrađuje izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama, prati provedbu preporuka navedenih u izvješćima iz prethodnih razdoblja, izrađuje godišnja izvješća o radu Samostalne službe i dostavlja ih ovlaštenim institucijama i osobama u skladu s važećim propisima, daje mišljenje o sustavu unutarnjih kontrola za revidirana područja u kontekstu Izjave o fiskalnoj odgovornosti, surađuje sa Sektorom za harmonizaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola Ministarstva financija i ostalim tijelima nadležnima za poslove unutarnje revizije, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.