Program za cjeloživotno učenje

Upravljanje programom

Nadležno tijelo EK Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu
(za one aktivnosti koje ne provode nacionalne agencije)
Nacionalna kontakt točka Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
Web stranica programa: Lifelong Learning Programme

Program za cjeloživotno obrazovanje
Poziv na dostavu projektnih prijedloga http://www.mobilnost.hr/nio.php?veza=n&vid=8
 Prijedlog EK za razdoblje 2014. - 2020. Erasmus for All

Program za cjeloživotno učenje (eng. Lifelong Learning Programme - LLP) pokriva sve sektore obrazovanja što ga čini najvećim europskim programom u području obrazovanja.

Programom se želi pridonijeti razvoju EU kao naprednog društva znanja, s održivim gospodarskim razvojem, većom stopom zapošljavanja boljim radnim mjestima i većim stupnjem društvene kohezije.


Cilj programa

  • njegovati interakciju, suradnju i mobilnost sustava obrazovanja i stručnog usavršavanja unutar EU koja treba predstavljati standard kvalitete u svijetu. 

Nacionalne agencije (NA) osnivaju se u državama sudionicama programa kako bi provodile koordinaciju i upravljanje decentraliziranim akcijama programa na nacionalnoj razini. Nacionalne agencije imaju ključnu ulogu u praktičnoj implementaciji programa. Odgovorne su za objavu programa na nacionalnoj razini i općenito informiranje o programu, provođenje selekcijskog postupka i dodjele sredstava, doprinos diseminaciji i korištenju rezultata programa, te posebice za nadzor projekata na nacionalnoj razini. 


Područje ulaganja

Program za cjeloživotno učenje sastoji se od četiri sektorska potprograma u sklopu kojih se dodjeljuju stipendije i potpore projektima koji naglašavaju transnacionalnu mobilnost pojedinaca, promiču bilateralna i multilateralna partnerstva te poboljšavaju kvalitetu sustava obrazovanja i stručnog usavršavanja kroz multilateralne projekte.

Riječ je o sljedećim potprogramima:

Program Comenius namijenjen je predškolskom odgoju, osnovnoškolskom i srednjoškolskom općem obrazovanju. Omogućuje suradnju obrazovnih institucija i organizacija u okviru tog sustava (vrtići, osnovne i srednje škole te ostale ustanove uključene u opće školsko obrazovanje) diljem Europe i pojedinaca iz tih ustanova (odgajatelji, nastavnici, ravnatelji, nenastavno osoblje, zatim nastavnici koji još nisu stekli iskustvo rada u nastavi i nastavnici koji se nakon nekog vremena ponovno vraćaju nastavi). Sudjelovanjem u pojedinim aktivnostima Comeniusa potiče se učenje i razumijevanje različitosti europskih kultura i jezika te se podiže razina kvalitete školskog obrazovanja u Europi.

Program Erasmus predstavlja program akademske mobilnosti namijenjen visokoškolskom obrazovanju u okviru kojeg se financiraju sljedeće aktivnosti: mobilnost studenata (studijski boravak na stranom visokom učilištu ili stručna praksa u inozemnom poduzeću/ustanovi); mobilnost nastavnog osoblja (stručno usavršavanje nastavnog osoblja na stranom visokom učilištu ili u poduzeću ili održavanje nastave); mobilnost nenastavnog osoblja (stručno usavršavanje nenastavnog osoblja na stranom visokom učilištu ili poduzeću). Za postupak odabira studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja zadužena su hrvatska visoka učilišta. Za hrvatske ustanove iz područja visokog obrazovanja preduvjet za sudjelovanje je dokument pod nazivom Sveučilišna povelja Erasmus (eng. Erasmus University Charter - EUC) kojim se jamči ispunjavanje određenih preduvjeta za sudjelovanje u programu Erasmus u okviru konkretne visokoškolske ustanove.

Program Leonardo da Vinci obuhvaća strukovno obrazovanje i osposobljavanje na svim razinama obrazovanja (osim za mobilnost u visokoškolskom obrazovanju što obuhvaća Erasmus). Njime se omogućava usavršavanje stručnih znanja, vještina i sposobnosti kroz sudjelovanje u mobilnosti, te u europskim obrazovnim projektima. Uključuje sve osobe koje su na bilo koji način povezane sa strukovnim obrazovanjem, bilo da je riječ o obrazovnim ustanovama poput srednjih strukovnih škola, pučkih učilišta ili institucija iz gospodarskog sektora, poput primjerice gospodarske komore, poduzeća ili trgovačkih organizacija te omogućuje stručno usavršavanje u inozemstvu.

Program Grundtvig je namijenjen organizacijama i pojedincima koji su povezani s obrazovanjem i usavršavanjem odraslih, korisnicima usluga koje navedene institucije i pojedinci pružaju (odraslim učenicima) te osobama povezanim s obrazovanjem odraslih (obučavatelji, ravnatelji, nenastavno osoblje, studenti viših godina studija andragogije, obučavatelji odraslih koji još nisu stekli iskustvo rada u nastavi, obučavatelji odraslih koji se vraćaju radu u nastavi).

Transverzalni program povezuje ova četiri potprograma, a cilj mu je promicati europsku suradnju u području koje pokriva dva ili više potprograma (horizontalno djelovanje). Podupire aktivnosti kao što su suradnja u politici i inovacije u cjeloživotnom učenju; promicanje učenja stranih jezika; razvoj inovativnih, na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama utemeljenih sadržaja, usluga, pedagogije i prakse cjeloživotnog učenja; diseminacija i upotreba rezultata aktivnosti koje se financiraju iz Programa za cjeloživotno učenje i prethodnih s njim povezanih programa te razmjena primjera dobre prakse. Većinu aktivnosti Transverzalnog programa (osim studijskih posjeta) provodi Izvršna agencija u Bruxellesu.

Aktivnost Studijski posjeti provodi nacionalna agencija, a namijenjena je donositeljima odluka u obrazovanju, ravnateljima, predstavnicima lokalne, regionalne ili državne vlasti.

Program Jean Monnet se nadovezuje na ove aktivnosti te podupire obrazovanje i istraživanje u području europskih integracija unutar, ali i izvan EU. Cilj mu je poticati aktivnosti poučavanja i istraživanja u studijima europskih integracija te pružiti podršku djelovanju odgovarajućeg broja institucija i udruženja čiji rad je usmjeren na pitanja europskih integracija i na obrazovanje i osposobljavanje u europskoj perspektivi. Pokrenut 1990. godine, program je danas prisutan u 60 zemalja u svijetu, te 700 sveučilišta provodi Jean Monnet kolegije.


Potencijalni korisnici

  • sve vrste obrazovnih ustanova, od predškolskih do visokoškolskih ustanova, strukovnog obrazovanja i usavršavanja, obrazovanja odraslih te pojedince - učenike, studente i nastavnike,
  • za svaki od potprograma propisana je predviđena kategorija sudionika.


Kontakt

Agencija za mobilnost i programe EU
info@mobilnost.hr