Građansko i kazneno pravo

Upravljanje programom

Nadležno tijelo EK Opća uprava za pravosuđe Europske komisije
Nacionalna kontakt točka Ministarstvo pravosuđa
Web stranica programa: Civil Justice Programme
Criminal Justice Support Programme
Poziv na dostavu projektnih prijedloga http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2007-2013/civil/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/criminal/index_en.htm 
 Prijedlog EK za razdoblje 2014. - 2020. Justice Programme


Posebni programi Kazneno pravo i Građansko pravo predstavljaju komponente Okvirnog programa temeljnih prava i pravosuđa koji je uspostavljen za razdoblje 2007.- 2013. Okvirni program podupire razvoj europskog društva kroz poštovanje temeljnih prava, borbu protiv antisemitizma, rasizma i ksenofobije, te kroz jačanje civilnog društva. Promiče sudsku suradnju u sustavima građanskog, trgovačkog i kaznenog prava.


Okvirni program objedinjava sljedeće potprograme:

 • Borba protiv nasilja (Daphne III)
 • Prevencija droga i informiranje (eng. Drugs prevention and information)
 • Temeljna prava i državljanstvo (eng. Fundamental rights and citizenship)
 • Građansko pravo (JCIV) (eng. Civil justice)
 • Kazneno pravo (JPEN) (eng. Criminal justice)

Posebni program Građansko pravo ima za cilj  promicanje suradnje u sudstvu u građanskim parnicama i prilagođavanje postojećih pravosudnih sustava država članica sustavu Europske unije, u cilju poboljšanja svakodnevnog života građana Europske unije kroz olakšavanje pristupa pravosuđu. Zahtjevom za suradnjom pravosudnih tijela u području građanskih parnica, program nastoji osnažiti kontakte i razmjenu informacija i primjera dobre prakse među zakonodavnim, pravosudnim i upravnim tijelima.
 

Specifični ciljevi ovog programa su:

 • poboljšanje pristupa pravosuđu, promicanje uzajamnog poštovanja sudskih rješenja, smanjenje razlika u građanskom pravu među zemljama i naglašavanje važnosti pravilne sudske prakse
 • razmjena informacija o zakonskom i pravosudnom sustavu zemalja članica, usmjerena na međusobno razumijevanje
 • osiguravanje pravilne provedbe instrumenata Europske unije
 • razvijanje uzajamnog povjerenja i kvalitete pravosuđa
 • pomoć za stručno usavršavanje pravosudnog osoblja.


Program Kazneno pravo ima za ciljeve:

 • promicanje suradnje pravosudnih sustava kako bi se stvorio pravi europski prostor pravosuđa u sustavu kaznenog prava koji će počivati na uzajamnom priznavanju i povjerenju,
 • promicanje usklađenosti normi koje se primjenjuju u državama članicama radi bolje suradnje u sudstvu,
 • potpora u ostvarivanju boljih kontakata i razmjene informacija i primjera dobre prakse između tijela zakonodavne, sudske i izvršne vlasti i pravne struke (pravnika i drugih stručnjaka koji sudjeluju u radu pravosuđa), potičući stručno usavršavanje sudaca i unapređujući međusobno povjerenje u cilju zaštite prava žrtava i optuženika,

Jedan od načina ostvarivanja tih ciljeva jest i uspostava dugoročne suradnje s institucijama u području usavršavanja sudaca, putem sklapanja tzv. okvirnih sporazuma o partnerstvu.
 

Područje ulaganja

 • projekti kojima je cilj provođenje jedne od sljedećih aktivnosti;
 • edukacija pravosudnih dužnosnika;
 • razmjena dobre prakse;
 • sudjelovanje hrvatskih državljana u europskim mrežama sukladno ciljevima od interesa za Europsko područje pravde;
 • promocija i jačanje pravosudne suradnje utemeljene na međusobnom priznanju sudskih odluka.


Potencijalni korisnici

 • pravnici i drugi stručnjaci koji sudjeluju u radu pravosuđa,
 • predstavnici službi pomoći žrtvama,
 • tijela državne vlasti, javne i privatne organizacije čiji su ciljevi u skladu sa ciljevima Programa, uključujući i profesionalne organizacije, sveučilišta, istraživačke institute, međunarodne i nevladine organizacije i uopće,
 • građanima Europske unije,
 • profitne organizacije mogu sudjelovati samo u suradnji s neprofitnim ili državnim organizacijama.


Kontakt

gđa Ana Frangeš, dipl. iur.
Tel: +385 1 3714 303
E-mail: ana.franges@pravosudje.hr