Nacionalni plan razvoja otoka 2021.-2027.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je temeljem članka 25. Zakona o otocima (Narodne novine, broj 116/18., 73/20., 70/21.) izradilo Nacionalni plan razvoja otoka 2021.-2027. kao srednjoročni akt strateškog planiranja razvoja otoka od nacionalnog značenja.
 
Nacionalni plan definira provedbu ciljeva iz Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine u upravnom području razvoja otoka, sadrži posebne ciljeve povezane s državnim proračunom i okvir je za oblikovanje programa, projekata, mjera i aktivnosti koji se odnose na otoke u provedbenim programima tijela državne uprave i drugih javnopravnih tijela.
 
Nacionalni plan sadržava 17 otočnih programskih područja definiranih Zakonom o otocima koji predstavljaju sektorske teme, ili skupine srodnih podsektorskih tema, od posebne važnosti za razvoj otoka u okviru kojih će se planirati buduće aktivnosti na otocima, s posebnim naglaskom na uvažavanje odrednica Pametnog otoka.
 
Nacionalnim planom definirana su četiri razvojna prioriteta čija se daljnja provedba razradila putem 10 posebnih ciljeva, dok se uspješnost provedbe posebnih ciljeva mjeri s 21 pokazateljem ishoda.
 
Provedbeni akt Nacionalnog plana je Akcijski plan koji kojim se pobliže definira provedba mjera i aktivnosti povezanih s ostvarivanjem posebnih ciljeva Nacionalnog plana. Akcijski plan obuhvaća ukupno 24 mjere predviđene za provedbu 10 posebnih ciljeva Nacionalnog plana kao i okvir za praćenje i vrednovanje s pokazateljima rezultata na razini mjera. Iznosi po mjerama i aktivnostima Akcijskog plana koji je izrađen za razdoblje 2021.-2023. , imaju svoje utemeljenje u Državnom proračunu za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu kao i Državnom proračunu za 2022. godinu te projekcijama za 2023. i 2024. godinu.
 
Nacionalni plan i Akcijski plan doprinose jasno definiranim institucionalnim nadležnostima za provedbu sektorskih tema od važnosti za održivi razvoj otoka te podupiru održivi razvoj otoka kroz projekte koji se provode u skladu s jednom ili više odrednica Pametnog otoka.
 
Sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 123/2017.) proveden je i postupak prethodnog vrednovanja Nacionalnog plana razvoja otoka  kako bi se osigurala dodatna kvalitete izrade te pružila potrebna osnova za provedbu, praćenje i buduće vrednovanje Nacionalnog plana.
 
Također, uvažavajući odredbe Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13., 153/13., 78/15., 12/18. i 118/18.), sukladno mišljenju nadležnog tijela , u postupku izrade Nacionalnog plana razvoja otoka nije bilo potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.