Nacionalni plan razvoja otoka 2021.-2027.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u postupku je izrade Nacionalnog plana razvoja otoka 2021.-2027. (u daljnjem tekstu: NPRO) kao srednjoročnog akta strateškog planiranja razvoja otoka od nacionalnog značenja (članak 25. Zakona o otocima NN, broj 116/2018, 73/20 - Uredba) čime se stvara podloga za sustavan pristup ulaganjima na području otoka u srednjoročnoj perspektivi, između ostalog i kroz korištenje bespovratnih sredstava EU.

NPRO definira provedbu ciljeva iz Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. u upravnom području razvoja otoka, sadrži posebne ciljeve povezane s državnim proračunom i okvir je za oblikovanje programa, projekata, mjera i aktivnosti koji se odnose na otoke u provedbenim programima tijela državne uprave i drugih javnopravnih tijela.

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine otoke prepoznaje unutar razvojnog smjera 4. Ravnomjeran regionalni razvoj, kroz strateški cilj 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima, prioritetno područje Razvoj pametnih i održivih otoka. Po donošenju Nacionalne razvojne strategije, Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijet će i Nacionalni plan razvoja otoka 2021.-2027.

Uvažavajući odredbe Zakona o zaštiti okoliša  (NN, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja na strategije, plan i programa na okoliš (NN, broj 3/17) sukladno mišljenju nadležnog tijela, u postupku izrade NPRO-a nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. 

Za izradu NPRO-a osnovana je Radna skupina koja djeluje prema načelima partnerstva i obuhvaća različite javne politike koje sinergijski djeluju u području razvoja otoka. Radnu skupinu čine predstavnici resornih ministarstava i drugih tijela državne uprave, tijela regionalne i lokalne samouprave, pravnih osoba s javnim ovlastima te članovi znanstvene zajednice.