Državni program zaštite i korištenja malih, povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka i okolnog mora

Skup malih, povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka i otočića (u daljnjem tekstu: MPNNOO) obuhvaća 688 otoka i otočića, administrativno obuhvaćeni u sedam obalno-otočnih jedinica područne (regionalne) samouprave, u sklopu 23 grada i 42 općine.

MPNNOO zauzimaju oko 192 km2 ili 5,9 % ukupne površine svih 1.244 hrvatskih otoka, a ukupna duljina obale im je 1.204 km ili čak oko 27% duljine obale svih hrvatskih otoka.

Radi zaštite od neprimjerenog i neplanskog gospodarenja, Zakonom o otocima je, kao jedan od načina zaštite, uveden institut prvokupa kojim se može intervenirati u slučajevima prodaje nekretnina na MPNNOO. U svrhu provedbe instituta prvokupa, Vlada Republike Hrvatske usvojila je 30. kolovoza 2007. Državni program zaštite i korištenja malih, povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka i okolnog mora (u daljnjem tekstu: Državni program) kojim se daje cjelovita slika i informacijska osnova o stanju svakog pojedinog MPNNOO i prostora koji oni, pretežito u većim ili manjim skupinama zauzimaju i tako bitno doprinose bogatstvu, raznolikosti i veličini našeg teritorijalnog mora. 

Državnim programom je prezentiran pojedinačno svaki MPNNOO prema obilježjima važnima za mjere zaštite i mogućnosti korištenja, kao što su: položaj i prostor, nasljeđe –  prirodno i kulturno-povijesno, uporabni potencijal, prostorno-planska determiniranost, te vlasništvo i njegova struktura. Na osnovu navedenih obilježja, može se odrediti koji će se MPNNOO dodatno zaštiti  institutom prvokupa i istodobno valorizirati i očuvati vrijednosti koje MPNNOO kao segment cjelokupnog otočja prirodno, prostorno i položajno posjeduju.

Sukladno odredbi članka 49. stavka 5. Zakona o otocima (NN 116/18 i 73/20 – Uredba) Vlada Republike Hrvatske donijet će novi Državni program zaštite i korištenja povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka, otočića i okolnog mora kako bi se kroz revidiranu analizu trenutnog stanja mogli utvrditi interesi koje Republika Hrvatska ima provodeći zaštitu nad MPNNOO.