Državni program zaštite i korištenja malih, povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka i okolnog mora

Skup malih, povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka i otočića (u daljnjem tekstu: MPNNOO) obuhvaća 688 otoka i otočića, administrativno obuhvaćeni u sedam obalno-otočnih jedinica područne (regionalne) samouprave, u sklopu 23 grada i 42 općine.

MPNNOO zauzimaju oko 192 km2 ili 5,9 % ukupne površine svih 1.244 hrvatskih otoka, a ukupna duljina obale im je 1.204 km ili čak oko 27% duljine obale svih hrvatskih otoka.

Radi zaštite od neprimjerenog i neplanskog gospodarenja, Zakonom o otocima je, kao jedan od načina zaštite, uveden institut prvokupa kojim se može intervenirati u slučajevima prodaje nekretnina na MPNNOO. U svrhu provedbe instituta prvokupa, Vlada Republike Hrvatske usvojila je 30. kolovoza 2007. Državni program zaštite i korištenja malih, povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka i okolnog mora (u daljnjem tekstu: Državni program) kojim se daje cjelovita slika i informacijska osnova o stanju svakog pojedinog MPNNOO i prostora koji oni, pretežito u većim ili manjim skupinama zauzimaju i tako bitno doprinose bogatstvu, raznolikosti i veličini našeg teritorijalnog mora.

Državnim programom je prezentiran pojedinačno svaki MPNNOO prema obilježjima važnima za mjere zaštite i mogućnosti korištenja, kao što su: položaj i prostor, nasljeđe –  prirodno i kulturno-povijesno, uporabni potencijal, prostorno-planska determiniranost, te vlasništvo i njegova struktura. Na osnovu navedenih obilježja, može se odrediti koji će se MPNNOO dodatno zaštiti  institutom prvokupa i istodobno valorizirati i očuvati vrijednosti koje MPNNOO kao segment cjelokupnog otočja prirodno, prostorno i položajno posjeduju.
 

Izrada novog Državnog programa zaštite i korištenja povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka, otočića i okolnog mora

Sukladno odredbi članka 49. stavka 5. Zakona o otocima („Narodne novine“, broj 116/18., 73/20. i 70/21.)  Vlada Republike Hrvatske donijet će novi Državni program zaštite i korištenja povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka, otočića i okolnog mora (u daljnjem tekstu: novi Državni program) kako bi se kroz revidiranu analizu trenutnog stanja mogli utvrditi interesi koje Republika Hrvatska ima provodeći zaštitu nad MPNNOO.

Jedna od temeljnih svrha izrade novog Državnog programa će i dalje ostati provedba instituta prvokupa Republike Hrvatske, a osim toga, provest će se i analiza uporabnog potencijala otoka u svrhu budućeg planiranja održivog razvoja otoka te će se novelirati važeći Državni program, izraditi baza podataka o obuhvaćenim otocima koja će se koristiti za buduće planiranje i provedbu otočne razvojne politike te integrirati s Registrom otoka.

U  sklopu izrade novog Državnog programa u ožujku 2021. osnovana je Radna skupina za izradu Državnog programa, a u rujnu 2021. godine sklopljen je Ugovor o uslugama izrade Državnog programa. Donošenje novog Državnog programa predviđeno je za svibanj 2022. godine.