Program o pravima, jednakosti i građanstvu

Upravljanje programom
 
Nadležno tijelo EK
 
European Commission - DG Justice
 
Nacionalna kontakt točka
Ministarstvo pravosuđa – Uprava za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu  suradnju
 
g. Ivan Crnčec, pomoćnik ministra
http://www.mprh.hr/uprava-za-europske-poslove-medunarodnu-suradnju-
 
 
Za više informacija (korisne poveznice)
 Uredba br 1381/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1397223391719&uri=CELEX:32013R1381
 
   


Nakon što je Europska komisija 3.3.2010. donijela Strategiju 2020., kao osnovni dokument održivog i uključivog razvoja Europske unije u idućem razdoblju, Uredbom br 1381/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. osnovan je Program EK o pravima, jednakosti i građanstvu za razdoblje 2014.-2020.
 
Navedeni Program je objedinjeni nastavak na radu 3 programa koja su završila:
 • DAPHNE III (sprecifični program za razdoblje 2007-2013, osnovan odlukom EK br 779/2007/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 20. srpnja 2007. za prevenciju i borbu protiv nasilja nad djecom, mladim osobama i ženama te za zaštitu žrtava i rizičnih skupina)
 • Fundamental Rights and Citizenship (specifični program za razdoblje 2007-2013, osnovan Odlukom Vijeća 2007/252/EC od 19. travnja 2007. kao dio općeg programa „Temeljna prava i građanstvo“)
 • Community Programme for Employment and Social Solidarity- Progress (osnovan Odlukom br 1672/2006/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 24. Lipnja 2006.), a koji se bavio suzbijanjem diskriminacije i propisima o ravnopravnosti spolova
 
Teme navedene u Uredbi 1381/2013. se odnose na:
 • prava koja su osobama dodijeljena Ugovorom o funkcioniranju Europske unije, Ugovorom o Europskoj uniji, Poveljom EU o temeljnim pravima, svim međunarodnim konvencijama kojima je EU pristupila
 • suzbijanje diskriminacije
 • aktivnosti koje su komplementarne drugim aktivnostima koje provodi EU (npr integracija Roma uz pomoć dokumenta pod nazivom Okvir EU-a za nacionalne strategije integracije Roma do 2020.)
 • borbu protiv rasizma, ksenofobije, homofobije i ostalih oblika netolerancije
 • ravnopravnost između muškaraca i žena te diskriminaciju na temelju spola osobito na tržištu rada
 • nasilje nad djecom, mladima i ženama, kao i drugim ranjivim skupinama
 • zaštitu prava djece te suzbijanje diskriminacije među djecom
 • zaštitu osobnih podataka
 • prava građanina EU-a
 • prava potrošača ili poduzetnika na unutarnjem tržištu
 • financiranje rada tijela EU-a: sredstva Unije moraju biti što bolje strukturirana i da se njima što pažljivije upravlja (komunikacija Komisije od 29. lipnja 2011. pod nazivom „Proračun za Strategiju Europa 2020.“)
 • utvrđivanje financijske omotnice za čitavo trajanje programa koja predstavlja primarni referentni iznos
 • donošenje godišnjih programa rada od strane EK, te bi EK bila obvezna jednom godišnje Europskom parlamentu i Vijeću podnositi izvješće o praćenju postizanja općih i posebnih ciljeva te o korištenim proračunskim sredstvima
 • EK će stavljati na raspolaganje podatke o primateljima te naravi i svrsi mjera koje se financiraju iz općeg proračuna EU-a.
 

Opći cilj Programa

Cilj Programa o pravima, jednakosti i građanstvu je daljnji razvoj područja u kojem se jednakost i prava osoba promiču, štite i učinkovito provode.
 

Posebni ciljevi Programa su:

 • jačanje nediskriminacije
 • sprečavanje i suzbijanje rasizma, ksenofobije, homofobije i drugih oblika netolerancije
 • promicanje i zaštita osoba s invaliditetom, ravnopravnost muškaraca i žena, sprečavanje nasilja nad djecom, mladima i ženama, promicanje i zaštita prava djece
 • osiguranje najviše razine zaštite privatnosti i osobnih podatka
 • promicanje i zaštita prava koja proizlaze iz građanstva Unije
 • jačanje prava potrošača
 

Vrste aktivnosti:

 1. analitičke aktivnosti
 2. stručno osposobljavanje, uzajamno učenje i suradnja te razmjena dobre prakse
 3. potpora nevladinim organizacijama u provedbi djelovanja s europskom dodanom vrijednošću
 

Sudjelovanje 

Pravo sudjelovati u ovom programu imaju:
 • sve DČ EU
 • članice EFTA-e (Europsko udruženje za slobodnu trgovinu)
 • države kandidati za članstvo u EU, potencijalni kandidati
 • profitna tijela i subjekti (samo zajedno s neprofitnim ili javnim organizacijama)
 • tijela i subjekti koji imaju poslovni nastan u trećim državama mogu biti povezani s djelatnošću Programa samo ako to služi svrsi tih djelovanja i to samo na vlastiti trošak
Kako bi provela Program, Komisija donosi godišnje programe rada u obliku provedbenih akata. Pozivi na dostavu prijedloga projekata objavljuju se na godišnjoj osnovi na slijedećoj  internetskoj stranici Europske komisije:http://ec.europa.eu/justice/grants1/open-calls/index_en.htm
 
Napomena: Pozivi za dostavu projekata po Programu za pravosuđe 2014-2020 te po Programu o pravima, jednakosti i građanstvu objavljuju se na istoj internetskoj stranici, obzirom da oba Programa spadaju pod nadležnost DG Justice Europske komisije
 

Praćenje

EK prati provedbu Programa te podnosi Europskom parlamentu i Vijeću:
 • godišnje izvješće o praćenju Programa
 • privremeno evaluacijsko izvješće do 30.6.2018.
 • ex-post evaluacijsko izvješće do 31.12.2021.
 

Pokazatelji uspješnosti:

 • broj i postotak osoba do kojih su dospjele aktivnosti podizanja svijesti
 • broj zainteresiranih strana koje sudjeluju u aktivnostima osposobljavanja, razmjenama, studijskim putovanjima, radionicama, seminarima financiranim u okviru Programa
 • poboljšanje u razini poznavanja prava i politike Unije
 • broj slučajeva, aktivnosti i načela na kojima se temelji Unija
 • ocjena koju sudionici daju u vezi s aktivnostima u kojima su sudjelovali te o očekivanoj održivosti
 • geografska pokrivenost aktivnosti financiranih programom
 • broj zahtjeva i bespovratnih sredstava koji se odnose na svaki posebni cilj
 • razina financiranja koju su zatražili podnositelji zahtjeva
 • u privremenim i ex-post evaluacijskim izvješćima se ocjenjuju i : europska dodana vrijednost programa, uključujući evaluaciju aktivnosti Programa, razina financiranja u odnosu na postignute rezultate (učinkovitost), moguće administrativne, organizacijske ili strukturne prepreke neometanoj, učinkovitoj i djelotvornoj provedbi Programa