Customs 2020.

Carine 2020.
 
Upravljanje programom
 
Nadležno tijelo EK
Opća uprava za poreze i carinsku uniju (EC - Taxation and Customs Union DG (DG TAXUD)
http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm
 
Nacionalna kontakt točka Ministarstvo financija - Carinska uprava / Sektor za EU poslove i  međunarodnu suradnju
http://www.carina.hr
 
 
Za više informacija (korisne poveznice)
 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/cooperation_programmes/fiscus/index_en.htm
   
 

Program će pružiti podršku suradnji carinskih uprava zemalja članica EU i drugih uključenih dionika. Omogućit će suradnju u području razvoja ljudskih resursa i njihovih kompetencija, kao i u području razvoja IT kapaciteta. Provedbom ovog programa bit će osigurana razmjena najbolje prakse i operativnog znanja i vještina među zemljama članicama EU, a također i s drugim zemljama koje sudjeluju u programu. Bit će omogućeno financiranje razvoja potrebne IT infrastrukture i sustava koji omogućuju carinskim upravama cjelovit razvoj elektroničkog poslovanja. Najvažnija dodana vrijednost programa biti će poboljšanje kapaciteta Carinske uprave vezano uz prikupljanje carinskih prihoda te upravljanje kompleksnim trgovinskim tokovima, pri čemu se istovremeno i smanjuju troškovi poslovanja.

Daljnji razvoj carinskih informacijskih sustava i inicijative za zajedničko jačanje kapaciteta carinskih uprava zemalja članica EU doprinijet će ostvarivanju ciljeva u okviru strategije „Europa 2020“. Pružajući okvir za aktivnosti koje omogućuju učinkovitije i modernizirane carinske postupke, a također utječu na jačanje konkurentnosti poduzeća, poticanje zapošljavanja te racionaliziraju i koordiniraju djelovanja država članica vezano uz zaštitu njihovih financijskih i ekonomskih interesa kao i financijskih i ekonomskih interesa Unije, Program će ojačati funkcioniranje Carinske unije kako bi poduzeća i građani mogli imati koristi od punog potencijala unutarnjeg tržišta EU.


Svrha programa

Postizanje efikasne koordinacije rada carinskih uprava zemalja članica EU s pozitivnim učinkom na funkcioniranje unutarnjeg tržišta.


Ciljevi programa

Omogućiti da se carinsko poslovanje uskladi s potrebama zajedničkog tržišta što uključuje olakšavanje trgovine, povećanje sigurnosti u procesu robne razmjene, poboljšanje konkurentnosti, postizanje učinkovite interakcije carinskih službi zemalja članica EU do te mjere da djeluju kao jedinstvena carinska služba, zaštita financijskih interesa EU, borba protiv prijevara. Cilj ovog programa je i poticanje ukupnog ekonomskog rasta.
 

Aktivnosti

Zajedničke aktivnosti: uspostavljanje multilateralne kontrole u području carina; organizacija i rad upravljačkih grupa; rad ekspertnih timova za pojedina specifična područja

Jačanje ljudskih resursa: provođenje edukacija u cilju stjecanja novih znanja i profesionalnih vještina - organiziranje seminara, radionica, radnih posjeta

Jačanje IT kapaciteta: daljnji razvoj, održavanje i kontrola postojećih informacijskih sustava; uspostava novih informacijskih sustava na razini EU; stvaranje elektroničkih baza podataka
 

Struktura Programa

Instrumenti financiranja su slijedeći:
  • grantovi (stopa sufinanciranja može iznositi do 100% prihvatljivih troškova)
  • ugovori koji se sklapaju prema pravilima javne nabave, 
  • povrat sredstava za financiranje vanjskih eksperata.


Specifičnosti Programa

Program pruža podršku suradnji carinskih uprava zemalja članica EU i poboljšanju njihove učinkovitosti u cilju efikasnijeg funkcioniranja Carinske unije. Potiču se zajedničke aktivnosti, omogućavaju edukacije djelatnika carinskih uprava i razvoj informacijskih sustava. Program pruža podršku carinskim upravama u području razvoja elektroničkog poslovanja, omogućuje jednostavniju i efikasniju primjenu carinskog zakonodavstva, doprinosi smanjenju administrativnog opterećenja.
 

Glavni korisnici

Ministarstvo financija - Carinska uprava
 

Partneri

Zemlje članice EU, zemlje pristupnice, kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje za članstvo u EU koje zadovoljavaju potrebne uvjete; u program ili u pojedine aktivnosti moći će se uključiti i predstavnici drugih državnih institucija, gospodarskih subjekata i međunarodnih organizacija