Erasmus +

Erasmus+: program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje 2014. - 2020.
 
Upravljanje programom
 
Nadležno tijelo EK
Aktivnosti u okviru Erasmus + programa podijeljene su na  decentralizirane i centralizirane aktivnosti.
 
Centraliziranim aktivnostima na razini EU  upravlja  Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)) u Bruxellesu
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts
 
Obzirom na vrste (de)centraliziranih aktivnosti, moguće je stupiti u kontakt s jednim od slijedećih institucija:
 
Nacionalna kontakt točka Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS)
Ministarstvo socijalne politike i mladih
Za provedbu decentraliziranih aktivnosti programa nadležna je Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU)
 
Za više informacija (korisne poveznice)
 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
EACEA http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
 
AMPEU http://www.mobilnost.hr/index.php?id=784
MZOS http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=3524
   
 

Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana kao i unaprjeđenju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta.

Program Erasmus+ obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative EU u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta.

Erasmus+ zamijenjuje 7 postojećih programa:
 • Program za cjeloživotno učenje (s njegovim potprogramima Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig),
 • Mladi na djelu
 • 5 programa međunarodne suradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima). Program po prvi put uvodi i podršku području sporta.
 

Svrha i glavni ciljevi

Program je usmjeren na dodanu EU vrijednost i sustavni utjecaj kroz podršku za tri vrste aktivnosti:
 • mogućnosti učenja za pojedince unutar Europske unije i izvan nje;
 • institucionalna suradnja obrazovnih ustanova, organizacija mladih, poduzetnika, lokalnih i regionalnih vlasti i udruga; te podrška reformama u zemljama članicama s ciljem modernizacije sustava obrazovanja i osposobljavanja te
 • promicanja inovacija, poduzetništva i zapošljivosti.
Dvije trećine sredstava utrošit će se na potporu mobilnosti s ciljem unaprjeđenja znanja i vještina.

Objedinjena struktura novog programa, uz značajno povećanje sredstava, omogućit će EU da učenicima, studentima, praktikantima, mladima, nastavnicima i profesorima, osobama uključenima u rad s mladima i ostalima, otvori više mogućnosti za razvoj vještina, ostvarivanje osobnog razvoja i povećanje mogućnosti zapošljavanja.

Erasmus+ također će promicati istraživanje i podučavanje u području europskih integracija te pružati podršku rekreativnom sportu.
 

Aktivnosti

 

Struktura Programa

Erasmus+ donosi niz novina u odnosu na svoje programske prethodnike. Najvažnije među njima su:
 • jača povezanost EU politika s programima dodjeljivanja financijske potpore
 • pojednostavnjenje strukture i provedbe: aktivnosti sistematizirane po područjima, jednostavniji izračuni
 • financijske potpore (paušalni iznosi)
 • naglasak na kvaliteti projekta (sadržaju mobilnosti, proizvodu/rezultatu)
 • jača diseminacija i bolja iskorištenost rezultata projekta
 • održivost rezultata nakon završetka projekta
 • bolja povezanost s potrebama tržišta rada
 • veća EU dodana vrijednost.

Objedinjavanje aktivnosti koje pripadaju istim područjima kao i  veća strateška usmjerenost na ciljeve javnih politika odražavaju se i u strukturi novog programa.
 

Glavni korisnici

Bilo koje javne ili privatne ustanove, organizacije i tijela aktivnih u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta u 34 zemlje članice programa Erasmus+.

Dodatno, skupine mladih aktivne u području mladih, a koje ne djeluju u okviru pojedine organizacije mladih, također se mogu prijaviti za mobilnost u svrhu učenja za pojedince.
 

Partneri

Tri su glavna cilja programa Erasmus+:

Dvije trećine proračunskih sredstava dodjeljuju se pojedincima za mogućnosti učenja u inozemstvu, unutar ili izvan EU-a; ostatak sredstava namijenjen je za potporu partnerstvima među obrazovnim institucijama, organizacijama mladih, poduzećima, lokalnim i regionalnim tijelima i nevladinim organizacijama te za reforme u svrhu moderniziranja obrazovanja i osposobljavanja te promicanja inovacija, poduzetništva i zapošljivosti.