Održane sjednice Odbora za praćenje PKK i ITP 2021.-2027.

Održana 8. sjednica Odbora za praćenje PKK i ITP 2021.-2027.
Dana 15. ožujka 2024. godine u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u svojstvu Koordinacijskog tijela i Upravljačkog tijela za Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027., održana je u terminu od 10.00 do 13.40, online, 8. sjednica Odbora za praćenje programa Konkurentnost i kohezija 2021.- 2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.- 2027.

U uvodnom izlaganju predstavnici Koordinacijskog tijela i Europske komisije pozdravili su prisutne sudionike Odbora za praćenje. Potvrđene su izmjene članstva te je usvojen predloženi dnevni red. Predstavnici Upravljačkog tijela predstavili su detaljnije kriterije odabira operacija i pripadajuće metodologije za PKK 2021.-2027. za dio specifičnog cilja 2.iv „Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprečavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima”, kriterije odabira operacija i pripadajuće metodologije za specifični cilj 2.v „Promicanje pristupa vodi i održivog upravljanja vodama“, kriterije odabira operacija i pripadajuće metodologije za specifični cilj 2.vi „Promicanje prelaska na kružno i resursno učinkovito gospodarstvo“, kriterije odabira operacija i pripadajuće metodologije za dio specifičnog cilja 2.viii „Promicanje održive multimodalne gradske mobilnosti kao dijela prelaska na gospodarstvo s nultom neto stopom emisija ugljika“ (EFRR i KF) te kriterije odabira operacija i pripadajuće metodologije za specifični cilj 3.ii „Razvoj i jačanje održive, pametne i intermodalne nacionalne, regionalne i lokalne mobilnosti koja je otporna na klimatske promjene, uključujući bolji pristup mreži TEN-T i prekograničnoj mobilnosti“. Svi navedeni kriteriji su usvojeni na sjednici. Također, predstavnici Upravljačkog tijela izvijestili su članove Odbora o jačanju kapaciteta korisnika i praćenju učinka financiranja sredstvima Tehničke pomoći.
Održana 7. sjednica Odbora za praćenje PKK i ITP 2021.-2027.
Dana 12. prosinca 2023. godine u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u svojstvu Koordinacijskog tijela i Upravljačkog tijela za Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027., održana je u terminu od 11.00 do 15.30, u hotelu Westinu Zagrebu 7. sjednica Odbora za praćenje programa Konkurentnost i kohezija 2021.- 2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.- 2027.
 
U uvodnom izlaganju predstavnici Koordinacijskog tijela i Europske komisije pozdravili su prisutne sudionike Odbora za praćenje. Nakon potvrđivanja članstva, usvojen je predloženi dnevni red. Članovima i predstavnicima su predstavljene sve poduzete aktivnosti i usvojeni kriteriji odabira operacija i pripadajuće metodologije za PKK 2021.-2027. i ITP 2021.-2027. u dosadašnjem radu Odbora za praćenje. Predstavnici Upravljačkih i/ili relevantnih posredničkih tijela predstavili su članovima Odbora za praćenje kriterije odabira operacija i pripadajuće metodologije za PKK 2021.- 2027. za dio specifičnog cilja 1.i „Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te prihvaćanje naprednih tehnologija (EFRR)“,  za dio specifičnog cilja 4.iii „Promicanje socioekonomske uključenosti marginaliziranih zajednica, kućanstava s niskim dohotkom i skupina u nepovoljnom položaju, uključujući osobe s posebnim potrebama, putem integriranih djelovanja koja obuhvaćaju stanovanje i socijalne usluge (EFRR)“ te kriteriji odabira operacija i pripadajuće metodologije za ITP 2021.-2027. za specifični cilj 8.i „Omogućivanje regijama i ljudima da ublaže socijalne i gospodarske učinke te učinke na zapošljavanje i okoliš koji su posljedica tranzicije prema ostvarenju klimatskih i energetskih ciljnih vrijednosti Unije do 2030. i klimatski neutralnom gospodarstvu Unije do 2050., na temelju Pariškog sporazuma (FPT)“. Nakon predstavljenih navedenenih kriterija odabira operacija i pripadajuće metodologije članovima su predstavljeni Plan vrednovanja, izmjene PKK 2021.2027., rezultati upitnika o radu Odbora za praćenje, izvješće o statusu ispunjenosti ENC, status provedbe aktivnosti o izvješćivanju  Odbora o neusklađenosti s Poveljom o temeljnim pravima Europske unije i Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom i stanje provedbe mjera i aktivnosti Plana jačanja kapaciteta institucionalnog okvira za korištenje fondova EU. Svi navedeni kriteriji odabira i pripadajuće metodologije kao i Plan vrednovanja i izmjena PKK 2021.2027. usvojeni su na ovoj sjednici.
Održana 6. sjednica Odbora za praćenje PKK i ITP 2021.-2027.
Dana 24. studenog 2023. godine u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u svojstvu Koordinacijskog tijela i Upravljačkog tijela za Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027., održana je u terminu od 13.00 do 15.00, online, 6. sjednica Odbora za praćenje programa Konkurentnost i kohezija 2021.- 2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.- 2027.
 
U uvodnom izlaganju predstavnici Koordinacijskog tijela i Europske komisije pozdravili su prisutne sudionike Odbora za praćenje. Nakon potvrđivanja članstva, usvojen je predloženi dnevni red. Članovima i predstavnicima su predstavljene sve poduzete aktivnosti i usvojeni kriteriji odabira operacija  i pripadajućih  metodologije za PKK 2021.-2027. i ITP 2021.-2027. u dosadašnjem radu Odbora za praćenje. Predstavnici Upravljačkih tijela predstavili su članovima Odbora za praćenje kriterije odabira operacija i pripadajuće metodologije za PKK 2021.- 2027. za dio specifičnog cilja 1.i „Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te prihvaćanje naprednih tehnologija (EFRR)“, za dio specifičnog cilja 1.iv „Razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo (EFRR)“, za specifični cilj 3.i „Razvoj pametne, sigurne, održive i intermodalne mreže TEN-T otporne na klimatske promjene (EFRR) i (KF)“, za specifični cilj 3.ii „Razvoj i jačanje održive, pametne i intermodalne nacionalne, regionalne i lokalne mobilnosti koja je otporna na klimatske promjene, uključujući bolji pristup mreži TEN-T i prekograničnoj mobilnosti (EFRR)“  te za specifični cilj 4.ii „Poboljšanje jednakog pristupa uključivim i kvalitetnim uslugama obrazovanja, osposobljavanja i cjeloživotnog učenja razvojem pristupačne infrastrukture, među ostalim jačanjem otpornosti obrazovanja na daljinu i obrazovanja putem interneta (EFRR)“. Svi navedeni kriteriji odabira i pripadajuće metodologije usvojeni su na ovoj sjednici.
Održana 5. sjednica Odbora za praćenje PKK i ITP 2021.-2027.
Dana 26. listopada 2023. godine u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u svojstvu Koordinacijskog tijela i Upravljačkog tijela za Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027., održana je u terminu od 13.00 do 15.00, online, 5. sjednica Odbora za praćenje programa Konkurentnost i kohezija 2021.- 2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.- 2027.

U uvodnom izlaganju predstavnici Koordinacijskog tijela i Europske komisije pozdravili su prisutne sudionike Odbora za praćenje. Nakon potvrđivanja članstva, usvojen je predloženi dnevni red. Članovima i predstavnicima su predstavljene sve poduzete aktivnosti i usvojeni kriteriji odabira operacija  i pripadajućih  metodologije za PKK 2021.-2027. i ITP 2021.-2027. u dosadašnjem radu Odbora za praćenje. Predstavnici Upravljačkih tijela predstavili su članovima Odbora za praćenje kriterije odabira operacija i pripadajuće metodologije za PKK 2021.- 2027. za dio specifičnog cilja 1.ii  „Iskorištavanje koristi digitalizacije za građane, poduzeća, istraživačke organizacije i tijela javne vlasti (EFRR)“, kriterije odabira operacija i pripadajuće metodologije za PKK 2021.-2027. za dio specifičnog cilja 2.iv „Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprečavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima (EFRR)“ te kriterije odabira operacija i pripadajuće metodologije za PKK 2021.-2027.  za dio specifičnog cilja 2. viii „Promicanje održive multimodalne gradske mobilnosti kao dijela prelaska na gospodarstvo s nultom neto stopom emisija ugljika (EFRR)“. Nadalje, predstavnici ispred Koordinacijskog tijela predstavili su Plan vrednovanja na razini Sporazuma o partnerstvu i institucionalnog okvira za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, Programa Konkurentnost i kohezija i Integriranog teritorijalnog programa financijskog razdoblja 2021.-2027.
Održana 4. sjednica Odbora za praćenje PKK i ITP 2021.-2027.
Dana 22. rujna 2023. godine u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u svojstvu Koordinacijskog tijela i Upravljačkog tijela za Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027., održana je u terminu od 13.00 do 15.00, online, 4. sjednica Odbora za praćenje programa Konkurentnost i kohezija 2021.- 2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.- 2027.

U uvodnom izlaganju predstavnici Koordinacijskog tijela i Europske komisije pozdravili su prisutne sudionike Odbora za praćenje. Nakon potvrđivanja članstva, usvojen je predloženi dnevni red. Predstavnici Upravljačkih tijela predstavili su članovima Odbora za praćenje kriterije odabira operacija i pripadajuće metodologije za ITP 2021.-2027. za projekte u sklopu ITU mehanizma (1.iii, 2.viii, 5.i), kriterije odabira operacija i pripadajuće metodologije za ITP 2021.- 2027. za specifični cilj 5.ii „Poticanje integriranog i uključivog društvenog i gospodarskog razvoja, lokalnog razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u područjima koja nisu urbana (EFRR)“ te kriterije odabira operacija i pripadajuće metodologije za PKK 2021.-2027. za dio specifičnog cilja 2.vii „Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja (EFRR)“, koji su nakon predstavljanja jednoglasno usvojeni.

Članovima i predstavnicima u Odboru za praćenje  predstavljene su informacije o programima državnih potpora u okviru Industrijske tranzicije Republike Hrvatske. Nadalje, predstavnici ispred Koordinacijskog tijela dali su informacije o održanoj Konferenciji o budućnosti Kohezijske politike nakon 2027.godine. Također, predstavljen je status aktivnosti Plana jačanja kapaciteta i status ispunjenosti Uvjeta koji omogućuju provedbu.“
Održana 3. sjednica Odbora za praćenje PKK i ITP 2021.-2027.
Dana 30. lipnja 2023. godine u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u svojstvu Koordinacijskog tijela i Upravljačkog tijela za Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027., održana je u terminu od 10.00 do 12.00, online, 3. sjednica Odbora za praćenje programa Konkurentnost i kohezija 2021.- 2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.- 2027.

U uvodnom izlaganju predstavnici Koordinacijskog tijela i Europske komisije pozdravili su prisutne sudionike Odbora za praćenje. Potvrđene su izmjene članstva, usvojen je predloženi dnevni red te je dana informacija o održanoj radionici s članovima, predstavnicima u savjetodavnoj ulozi i njihovim zamjenama.

Članovima i predstavnicima u Odboru za praćenje predstavnici ispred Upravljačkih tijela predstavili su Kriterije odabira operacija i pripadajuće metodologije za PKK 2021.-2027. za specifični cilj 4.v „Osiguravanje jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi i jačanje otpornosti zdravstvenog sustava, uključujući primarnu zaštitu, i promicanje prelaska s institucijske skrbi na skrb u obitelji i skrb u zajednici“ koji su jednoglasno usvojeni.

Predstavnici Upravljačkog tijela predstavili su detaljnije i Kriterije odabira operacija i pripadajuće metodologije za PKK 2021.-2027. za specifični cilj 4.vi „Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama“ koji su usvojeni većinom glasova.
Održana 2. sjednica Odbora za praćenje PKK i ITP 2021.-2027.
Dana 17. travnja 2023. godine u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u svojstvu Koordinacijskog tijela i Upravljačkog tijela za Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027., održana je u terminu od 10.00 do 13.00, online, 2. sjednica Odbora za praćenje programa Konkurentnost i kohezija 2021.- 2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.- 2027.

U uvodnom izlaganju predstavnici Koordinacijskog tijela i Europske komisije pozdravili su prisutne sudionike Odbora za praćenje. Potvrđene su izmjene članstva, usvojen je predloženi dnevni red te je dana informacija o održanoj radionici s članovima, predstavnicima u savjetodavnoj ulozi i njihovim zamjenama.
Članovima i predstavnicima u Odboru za praćenje  predstavljen je status provedbe mjera i aktivnosti do 31. prosinca 2022. godine vezano uz Plana jačanja kapaciteta.
Nadalje, predstavnici ispred Upravljačkog tijela predstavili su napredak u vezi s planiranjem poziva na dostavu projektnih prijedloga, uključujući napredak po pitanju teritorijalnih strategija za gradove i otoke.
Predstavnici Koordinacijskog i Upravljačkog tijela prezentirali su pripremne aktivnosti za vrednovanja za financijsko razdoblje 2021.-2027.

Također, održana je prezentacija Europske komisije na temu funkcije Odbora za praćenje i kriteriji za odabir u smislu izlaganja novosti u financijskom razdoblju 2021.-2027.
Predstavnici Upravljačkog tijela predstavili su detaljnije Kriterije odabira operacija i pripadajuće metodologije za PKK 2021.-2027. za specifični cilj 2.4 „Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprečavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima” koji su jednoglasno usvojeni.

Također, predstavljeni su i kriteriji odabira operacija i pripadajuće metodologije za ITP 2021.-2027. za Investicijski prioritet 1. „Industrijska tranzicija hrvatskih regija koji su jednoglasno usvojeni.
Održana 1. konstituirajuća sjednica Odbora za praćenje PKK i ITP 2021.-2027.
Dana 25. siječnja 2023. godine u Hotelu Westin u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u svojstvu Koordinacijskog tijela i Upravljačkog tijela za Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027., održana je 1. konstituirajuća sjednica Odbora za praćenje programa Konkurentnost i kohezija 2021.- 2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.- 2027. (dalje u tekstu PKK 2021.-2027. i ITP 2021.-2027.)
Nakon obraćanja ministra Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Šime Erlića predstavljen je Poslovnik o radu Odbora za praćenje PKK 2021.-2027. i ITP 2021.-2027. koji je jednoglasno usvojen.
Članovima i predstavnicima u Odboru za praćenje  predstavljeni su  kriteriji prihvatljivosti za financijske instrumente koji su također jednoglasno usvojeni.

Uz navedeno, predstavljene su ključne aktivnosti i planirana ulaganja u oba programa, metodologija za uspostavu njihovih okvira uspješnosti, pregledi sustava upravljanja i kontrole te aktivnosti vezane uz kriterije odabira operacija za financijske instrumente (i njihovu ex-ante procjenu), aktivnosti komunikacije, informiranja i vidljivosti u razdoblju 2021.-2027., status ispunjenost Uvjeta koji omogućavaju provedbu te osnovne odrednice Plana jačanja kapaciteta za korištenje fondova EU u RH u financijskom razdoblju 2021.-2027.

Usvojene kriterije odabira s 1. konstituirajuće sjednice 1. konstituirajuće sjednice Odbora za praćenje Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. pogledajte ovdje i ovdje.