Europska teritorijalna suradnja

Slika /Istaknute teme/Europska teritorijalna suradnja/Naslovna.png
Republika Hrvatska već dugi niz godina sudjeluje u programima prekogranične i transnacionalne suradnje, a nakon ulaska u Europsku uniju, sudjeluje i u programima međuregionalne suradnje. Projekti europske teritorijalne suradnje u kojima sudjeluju partneri iz Republike Hrvatske sufinanciraju se iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

Republika Hrvatska sudjeluje u ukupno 13 programa europske teritorijalne suradnje. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU u funkciji je Nacionalnog tijela za 11 programa europske teritorijalne suradnje, Upravljačkog tijela za 2 programa prekogranične suradnje te Tijela za kontrolu za 11 programa, dok je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Nacionalno tijelo za 2 programa.

Kroz sudjelovanje u programima prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje doprinosi se sveukupnom razvoju teritorijalne suradnje, povećanju međunarodne konkurentnosti hrvatskih regija i ujednačavanju njihova razvoja te smanjenju društvene i gospodarske nejednakosti. Također, ugovoreni projekti doprinose zajedničkom rješavaju izazova koji nadilaze nacionalne granice i omogućuju povezivanje, odnosno sinergiju lokalnih i regionalnih politika s Kohezijskom politikom Europske unije.

Upravljanje programima europske teritorijalne suradnje, ali i provedba projekata od strane projektnih partnera omogućilo je akumulaciju institucionalnog znanja i iskustva koje će zasigurno biti iskorišteno za još kvalitetnije sudjelovanje u projektima europske teritorijalne suradnje u budućem programskom razdoblju. Naglasak će biti na većem broju strateških projekata usmjerenih na poboljšanje kapaciteta nacionalnih i regionalnih vlasti za doprinos procesu upravljanja u specifičnom sektoru (npr. turizam, promet, okoliš i sl.) na prekograničnom, transnacionalnom ili međuregionalnom području.
 

Prekogranični programi

Republika Hrvatska sudjeluje ukupno u 5 programa prekogranične suradnje, od čega u 3 programa sa zemljama članicama EU (Slovenija - Hrvatska, Mađarska - Hrvatska, Italija - Hrvatska) te 2 programa prekogranične suradnje sa zemljama nečlanicama EU, gdje Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU sudjeluje obavlja funkciju Upravljačkog tijela (Hrvatska - Srbija i Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora). U programima prekogranične suradnje hrvatski projektni partneri sudjeluju s partnerima iz susjedne zemlje kroz zajedničku provedbu projekata na programskom području programa.

Transnacionalna suradnja

Republika Hrvatska sudjeluje ukupno u 4 programa transnacionalne suradnje (Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje (Adrion), Dunav, Središnja Europa te Euro-Mediteran). U programima transnacionalne suradnje hrvatski projektni partneri surađuju s partnerima iz više zemalja sudionica programa, a s obzirom da je programsko područje cijela Republika Hrvatska, nemaju teritorijalna ograničenja za provedbu aktivnosti.

Međuregionalna suradnja

Republika Hrvatska sudjeluje u 2 programa međuregionalne suradnje gdje je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU Nacionalno tijelo, a to su programi INTERREG EUROPE i INTERACT. U programima međuregionalne suradnje hrvatski projektni partneri sudjeluju u suradnji s partnerima iz više zemalja sudionica programa, a s obzirom da je programsko područje cijela Republika Hrvatska, također nemaju teritorijalna ograničenja za provedbu aktivnosti.

Makroregionalne strategije

Makroregionalne strategije omogućuju raznolikim dijelovima Europe ujednačavanje gospodarskog razvitka, kao jednog od glavnih dugoročnih ciljeva EU. Pokretanje makroregionalnih strategija potaknuto je potrebom za povezivanjem i usklađivanjem regionalnih, nacionalnih i EU politika, kroz povezivanje dionika na gotovo svim razinama društva, a što rezultira i efikasnijim korištenjem EU fondova.
Republika Hrvatska sudjeluje u Strategiji EU za dunavsku regiju i Strategiji EU za jadransku i jonsku regiju, čiju provedbu na nacionalnoj razini osiguravaju Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.
 
1.         Europska teritorijalna suradnja u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021.-2027.
 
 1. PREKOGRANIČNA SURADNJA
 
a.1. Program prekogranične suradnje Slovenija - Hrvatska 2021. - 2027.
Programsko područje:
 • 8 hrvatskih županija (Istarska županija, Karlovačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Međimurska županija, Primorsko-goranska županija, Varaždinska županija, Zagrebačka županija te Grad Zagreb)
 • 9 slovenskih regija
Proračun:
 • 39.344.493,00 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Odabrani prioriteti i specifični ciljevi:
Prioritet 1. Zelena i prilagodljiva regija
 • Specifični cilj 2.4. promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanje rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima (9.800.000,00 eura)
 • Specifični cilj 2.7. jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim i u urbanim područjima, te smanjenjem svih oblika onečišćenja (5.430.000,00 eura)
Prioritet 2. Otporna i održiva regija
 • Specifični cilj 4.6. jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama (16.320.000,00 eura)
ISO1. Pristupačna i povezana regija
 • Specifični cilj 6.2. povećanje učinkovitosti javne uprave s pomoću promicanja pravne i administrativne suradnje te suradnje između građana, aktera civilnog društva i institucija, osobito s ciljem rješavanja pravnih i drugih prepreka u pograničnim regijama (4.000.000,00 eura)
 • Specifični cilj 6.3. izgradnja uzajamnog povjerenja, osobito poticanjem djelovanja „od građana za građane” (720.555,00 eura)
 
Kontakt osoba:
Alen Malnar
alen.malnar@mrrfeu.hr  
01 6471 272
 
 
a.2. Program prekogranične suradnje Mađarska- Hrvatska 2021. - 2027.
Programsko područje:
 • 8 hrvatskih županija (Bjelovarsko-bilogorska županija, Koprivničko-križevačka županija, Međimurska županija, Osječko-baranjska županija, Požeško-slavonska županija, Varaždinska županija, Virovitičko-podravska županija i Vukovarsko-srijemska županija)
 • 3 mađarske regije
Proračun:
 • 70.034.030,00 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 
Odabrani su sljedeći specifični ciljevi:
 • Specifični cilj 1.3. jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova i otvaranje radnih mjesta u njima, među ostalim i kroz produktivna ulaganja
 • Specifični cilj 2.1. promicanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisija stakleničkih plinova
 • Specifični cilj 2.4. promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanje rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima
 • Specifični cilj 4.2. poboljšanje jednakog pristupa uključivim i kvalitetnim uslugama obrazovanja, osposobljavanja i cjeloživotnog učenja kroz razvoj pristupačne infrastrukture, među ostalim i jačanjem otpornosti obrazovanja i osposobljavanja na daljinu i na internetu;
 • Specifični cilj 4.6. jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama;
te Interreg specifični ciljevi „Bolje upravljanje suradnjom”:
 • (b) povećanje učinkovitosti javne uprave s pomoću promicanja pravne i administrativne suradnje te suradnje između građana, aktera civilnog društva i institucija, osobito s ciljem rješavanja pravnih i drugih prepreka u pograničnim regijama
 • (c) izgradnja uzajamnog povjerenja, osobito poticanjem djelovanja „od građana za građane”
 
Kontakt osoba:
Margareta Aničić
margareta.anicic@mrrfeu.hr    
01 6391 992
 
a.3. Program prekogranične suradnje Italija- Hrvatska 2021. - 2027.
Programsko područje:
 • 8 hrvatskih županija (Dubrovačko-neretvanska županija, Istarska županija, Karlovačka županija, Ličko-senjska županija, Primorsko-goranska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Šibensko-kninska županija i Zadarska županija)
 • 25 talijanskih pokrajina
Proračun:
 • 172.986.266,00 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Odabrani prioriteti i specifični ciljevi:
Prioritet 1. Održivi rast u plavoj ekonomiji
 • Specifični cilj 1.1. Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjena naprednih tehnologija (16.540.791,40 eura);
 • Specifični cilj 1.2. Razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo (7.088.910,60 eura);
Prioritet 2. Zelena i otporna zajednička okolina
 • Specifični cilj 2.1. Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima (37.632.360,40 eura);
 • Specifični cilj 2.2. Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim i u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja (25.231.070,60 eura);
Prioritet 3. Održivi pomorski i multimodalni transport
 • Specifični cilj 3.1. Razvoj i jačanje održive, pametne i intermodalne nacionalne, regionalne i lokalne mobilnosti koja je otporna na klimatske promjene, među ostalim i poboljšanjem pristupa mreži TEN-T i prekograničnoj mobilnosti (33.561.161,00 eura);
Prioritet 4. Kultura i turizam za održivi razvoj
 • Specifični cilj 4.1. Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama (31.106.602,00 eura);
Prioritet 5. Integrirano upravljanje za snažniju suradnju
 • Specifični cilj 5.1. Druga djelovanja radi podupiranja boljeg upravljanja suradnjom  (10.508.512,00 eura):
Kontakt osoba:
Marija Šumonja
marija.sumonja@mrrfeu.hr     
01 6400 675
 
a.4. Program prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija 2021. - 2027.
Programsko područje:
 • 4 županije u Hrvatskoj (Brodsko-posavska županija, Osječko-baranjska županija, Požeško-slavonska županija te Vukovarsko-srijemska županija)
 • 5 upravnih okruga u Srbiji
Proračun:
 • 38.281.653,00 eura EU sredstava
Odabrani prioriteti i specifični ciljevi:
Prioritet 1. Suradnja za pametnije programsko područje
 • Specifični cilj 1.1 Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjena naprednih tehnologija; (6.612.285,52 eura);
Prioritet 2. Suradnja za zelenije programsko područje koje je otporno na klimatske promjene
 • Specifični cilj 2.2 promicanje obnovljive energije u skladu s Direktivnom (EU) 2018/2001, uključujući kriterije odživosti utvrđene u njoj; (6.264.270,49 eura);
 • Specifični cilj 2.4 Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima; (9.396.405,74 eura);
Prioritet 3. Suradnja za zdravije i inkluzivnije programsko područje
 • Specifični cilj 4.5 Osiguravanje jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi i poticanje otpornosti zdravstvenih sustava, uključujući primarnu skrb, te promicanje prijelaza s institucionalne skrbi na skrb unutar obitelji i zajednice; (6.960.300,55 eura);
Prioritet 4. Suradnja za održiviji i društveno inovativniji turizam i kulturu
 • Specifični cilj 4.6 Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama; (5.568.240,44 eura).
Kontakt osoba:
Dragana Otašević
dragana.otasevic@mrrfeu.hr        
01 6391 469
 
a.5. Program prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2021. - 2027.
Programsko područje:
 • 12 hrvatskih županija (Dubrovačko-neretvanska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska, Zadarska, Ličko-senjska, Sisačko-moslavačka, Karlovačka, Brodsko-posavska, Vukovarsko-srijemska, Bjelovarsko-bilogorska, Požeško-slavonska i Zagrebačka)
 • Brčko Distrikt i 109 općina u Bosni i Hercegovini
 • 11 općina u Crnoj Gori
Proračun:
 • 117.685.699,00 eura EU sredstava
Odabrani prioriteti i specifični ciljevi:
Prioritet 1. Pametna ulaganja u istraživanje, inovacije i konkurentno poduzetništvo
 • Specifični cilj 1.1 Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjena naprednih tehnologija; (13.540.000,00 eura);
 •  Specifični cilj 1.3 Jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova i otvaranje radnih mjesta u njima, među ostalim i kroz produktivna ulaganja. (10.000.000,00 eura);
Prioritet 2. Zelena ulaganja u zaštitu okoliša i učinkovito upravljanje rizicima
 • Specifični cilj 2.1 Promicanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisija stakleničkih plinova (11.502.500,00 eura);
 • Specifični cilj 2.4 Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima (23.005.000,00eura);
 • Specifični cilj 2.6 Promicanje prijelaza na kružno i resursno učinkovito gospodarstvo (11.502.500,00 eura);
Prioritet 3. Dostupne i otporne zdravstvene usluge
 • Specifični cilj 4.5 Osiguravanje jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi i poticanje otpornosti zdravstvenih sustava, uključujući primarnu skrb, te promicanje prijelaza s institucionalne skrbi na skrb unutar obitelji i zajednice (19.250.000,00 eura);
Prioritet 4. Održivi i uključivi turizam i kultura
 • Specifični cilj 4.6 Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama (18.187.000,00 eura).
Kontakt osoba:
Antonija Juran
antonija.juran@mrrfeu.hr       
01 6470 537
 
 
b) TRANSNACIONALNA SURADNJA
b.1. Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje (IPA Adrion) 2021.-2027.
Programsko područje:
 • 4 države članice Europske unije (Grčka, Hrvatska, Italija i Slovenija) te 6 država nečlanica (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, San Marino, Sjeverna Makedonija i Srbija)
Proračun:
 • 136,7 milijuna eura EU sredstava
 
Odabrani politički i specifični ciljevi:
Pametnija Europa
 • Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjena naprednih tehnologija (28.774.014,00 eura)
 • Razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo (7.193.503,00 eura)
Zelenija Europa
 • Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanje rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima (24.110.639,00 eura)
 • Promicanje prijelaza na kružno i resursno učinkovito gospodarstvo (10.046.099,00 eura)
 • Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim i u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja (24.110.639,00 eura)
 • Promicanje održive multimodalne gradske mobilnosti kao dijela prijelaza na gospodarstvo s nultom neto stopom emisija ugljika (8.706.619,00 eura)
Povezanija Europa
 • Razvoj i jačanje održive, pametne i intermodalne nacionalne, regionalne i lokalne mobilnosti koja je otporna na klimatske promjene, među ostalim i poboljšanjem pristupa mreži TEN-T i prekograničnoj mobilnosti (11.162.333 eura)
Bolje upravljanje suradnjom
 • Drugo djelovanje radi podupiranja boljeg upravljanja suradnjom (9.922.073,00 eura)
 
Nacionalna kontakt točka:
Ivana Živković
ivana.zivkovic@mrrfeu.hr
01 6470 390
 
 
b.2. Program transnacionalne suradnje Euro-Mediteran 2021.-2027.
Programsko područje:
 • 10 država članica Europske unije (Bugarska, Cipar, Francuska, Grčka, Hrvatska, Italija, Malta, Portugal, Slovenija i Španjolska) te 4 države nečlanice (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Sjeverna Makedonija)
Proračun:
 • 234,9 milijuna eura EU sredstava
 
Odabrani politički i specifični ciljevi:
Pametnije mediteransko područje
 • Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjena naprednih tehnologija (45.958.500,00 eura)
Zelenije mediteransko područje
 • Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanje rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima (45.000.000,00 eura)
 • Promicanje prijelaza na kružno i resursno učinkovito gospodarstvo (57.937.500,00 eura)
 • Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim i u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja (45.000.000,00 eura)
Bolje upravljanje suradnjom
 • Drugo djelovanje radi podupiranja boljeg upravljanja suradnjom (31.104.000,00 eura)
 
Nacionalna kontakt točka:
Ivana Živković
ivana.zivkovic@mrrfeu.hr
01 6470 390
 
 
b.3. Program transnacionalne suradnje Dunavske regije 2021.-2027.     
Programsko područje:
 • 9 država članica Europske unije (Austrija, Bugarska, Češka, Hrvatska, Mađarska, Njemačka, Rumunjska, Slovačka, Slovenija) te 5 država nečlanica (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Moldavija, Srbija i Ukrajina)
Proračun:
 • 213,1 milijuna eura EU sredstava 
 
Odabrani politički i specifični ciljevi:
Pametnija Europa
 • Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjena naprednih tehnologija (18.745.255,50 eura)
 • Razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo (18.745.255,50 eura)
Zelenija Europa
 • Promicanje obnovljive energije (17,289.677,14 eura)
 • Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanje rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima (20.048.543,58 eura)
 • Promicanje pristupa vodi i održivog upravljanja vodama (15.262.583,99 eura)
 • Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim i u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja (16.360.661,30 eura)
Uključivija Europa
 • Unaprjeđenje djelotvornosti i uključivosti tržišta rada i pristupa kvalitetnom zapošljavanju (15.390.841,20 eura)
 • Poboljšanje jednakog pristupa uključivim i kvalitetnim uslugama obrazovanja, osposobljavanja i cjeloživotnog učenja (15.390.841,20 eura)
 • Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama (20.521.121,60 eura)
Bolje upravljanje suradnjom
 • Povećanje institucijskog kapaciteta tijelâ javne vlasti i dionika s ciljem provedbe makroregionalnih strategija (27.452.677,74 eura)
 
Nacionalna kontakt točka:
Ivan Lajtman
ivan.lajtman@mrrfeu.hr
01 6470 384
 
 
b.4. Program transnacionalne suradnje Središnja Europa 2021.-2027.
Programsko područje:
 • 9 država članica Europske unije (Austrija, Češka, Hrvatska, Italija, Mađarska, Njemačka, Poljska, Slovačka i Slovenija)
Proračun:
 • 224,6 milijuna eura EU sredstava
 
Odabrani politički i specifični ciljevi:
Suradnjom za pametniju središnju Europu
 • Jačanje inovacijskih kapaciteta (31.197.751,00 eura)
 • Jačanje vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo (31.197.750,00 eura)
Suradnjom za zeleniju središnju Europu
 • Tranzicija na klimatski neutralne izvore energije (20.798.500,00 eura)
 • Povećanje otpornosti na klimatske promjene (20.798.500,00 eura)
 • Unaprijeđenje koncepta kružne ekonomije (15.592.876,00 eura)
 • Očuvanje okoliša (25.998.125,00 eura)
 • Ozelenjavanje urbane mobilnosti (20.798.500,00 eura)
Suradnjom za povezaniju središnju Europu
 • Poboljšanje prometnih veza ruralnih i rubnih regija (20.798.500,00 eura)
Suradnjom za poboljšano upravljanje središnjom Europom
 • Jačanje upravljanja za integrirani teritorijalni razvoj (20.798.500 eura)
 
Nacionalna kontakt točka:
Ivan Lajtman
ivan.lajtman@mrrfeu.hr
01 6470 384
 
c) MEĐUREGIONALNA SURADNJA
c.1. Program međuregionalne suradnje Interreg Europe 2021.-2027.
Programsko područje:
 • Sve države članice Europske unije, Norveška i Švicarska
Proračun:
 • 379,48 milijuna eura EU sredstava
Prioritetno područje:
Bolje upravljanje europskim područjem, unutar okvira ciljeva politike EU (Pametnija, Zelenija, Povezanija, Socijalnija, Europa bliže građanima, te bolje upravljanje provedbom politika regionalnoga razvoja)
Nacionalna kontakt točka:
Pavle Plamenac
pavle.plamenac@mrrfeu.hr
01 6447 458
 
c.2. Program međuregionalne suradnje INTERACT 2021.-2027.
Kroz isti se ne financiraju projekti već se bavi harmonizacijom provedbe europske teritorijalne suradnje na teritoriju EU, vanjskim granicama i udaljenim područjima te jačanjem kapaciteta tijela u sustavu upravljanja i kontrole programa europske teritorijalne suradnje. Pruža savjetodavne usluge putem treninga, seminara, radionica, sastanaka, konferencija i alata uključujući materijale kao što su udžbenici i studije, predlošci dokumenata, on-line informacije, baze podataka, e-alate i EU-promotivne kampanje.
Proračun:
 • 45 milijuna eura EU sredstava
 
Nacionalna kontakt točka:
Pavle Plamenac
pavle.plamenac@mrrfeu.hr
01 6447 458
 
 
d) MAKROREGIONALNE STRATEGIJE
d.1. Strategija EU za dunavsku regiju (EUSDR)
 
Strategija EU-a za dunavsku regiju (EUSDR) druga je makroregionalna strategija EU-a koju je 2010. donijela Europska komisija, a 2011. potvrdilo Europsko Vijeće. Strategija okuplja 14 zemalja uz Dunav i obuhvaća područje koje predstavlja dom za 112 milijuna ljudi ili jednu petinu stanovništva EU-a. Zemlje sudionice su: Austrija, Bugarska, Češka Republika, Hrvatska, Njemačka, Mađarska, Slovačka Republika, Slovenija i Rumunjska te Bosna i Hercegovina, Moldavija, Crna Gora, Srbija i Ukrajina. Strategija je usmjerena na četiri stupa: Povezanija regija, Očuvanje okoliša, Izgradnja prosperiteta i Jačanje regije; a unutar svakog od njih konkretnim mjerama suradnje određuju se prioritetna područja.
 
Kontakt:
Tatjana Kralj
tatjana.kralj@mrrfeu.hr
01 6470 382
 
d.2. Strategija EU za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR)
Strategija EU za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR) je pokrenuta 2014. godine, a nadovezuje na više od petnaest godina suradnje unutar Jadransko-jonske inicijative (JJI). U Strategiji sudjeluje 10 zemalja sudionica: Grčka, Hrvatska, Italija, Slovenija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, San Marino, Sjeverna Makedonija i Srbija; a ona predstavlja i temelj Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje (IPA Adrion). Četiri stupa suradnje u okviru EUSAIR-a zajednički koordiniraju po jedna država članica i jedna nečlanica EU: Plavi rast, Povezivanje regije,  Kvaliteta okoliša te Održivi turizam. Istraživanje, inovacije, Malo i srednje poduzetništvo i Izgradnja kapaciteta i komunikacija su horizontalna pitanja koja obuhvaćaju sve stupove Strategije.
 
Kontakt:
Tatjana Kralj
tatjana.kralj@mrrfeu.hr
01 6470 382