Porezne olakšice za porezne obveznike koji obavljaju djelatnost na području Grada Vukovara i/ili na potpomognutim područjima

Slika /slike/Službene fotografije za web_VladaRH/Općenito - grafovi, sastanci, potpisivanje ugovora, dokumenti/shutterstock_143940817_cr.jpg

Zakon o porezu na dobit (Narodne novine, br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 114/2022 i 114/23) u članku 28.a i Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/2022 i 114/23) u članku 43. utvrđuje pravo na porezne olakšice i oslobođenja za porezne obveznike koji obavljaju djelatnost na potpomognutim područjima i na području Grada Vukovara.

Zakon o porezu na dobit („Narodne novine“, br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 114/2022 i 114/23)  u članku 28.a  i  Zakon o porezu na dohodak  (Narodne novine broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/2022 i 114/23) u članku 43. utvrđuje pravo na porezne olakšice i oslobođenja za porezne obveznike koji obavljaju djelatnost na potpomognutim područjima i na području Grada Vukovara.
 
Poreznu olakšicu, korisniku potpore, u skladu s propisima o državnim potporama, odgovarajućim pravilima o potporama male vrijednosti te Pravilnikom o načinu ostvarivanja porezne olakšice za obavljanje djelatnosti na području Grada Vukovara i na potpomognutim područjima („Narodne novine“, br. 80/2024­­­­­­­­­­­­­­) dodjeljuje ministarstvo nadležno za regionalni razvoj i ministarstvo nadležno za poljoprivredu ukoliko korisnik potpore obavlja djelatnost poljoprivrede ili djelatnost ribarstva i akvakulture.
 
Prijava za korištenje prava na poreznu olakšicu (u nastavku teksta: Prijava) dostavlja se na obrascu »Porezna olakšica za obavljanje djelatnosti na potpomognutim područjima i području Grada Vukovara - Obrazac POOD-PPGV« koji je zajedno sa pripadajućom Izjavom dostupan na mrežnoj stranici Ministarstva.
 
Obveznici poreza na dohodak, korisnici potpora, dužni su dostaviti Prijavu ministarstvu nadležnom za regionalni razvoj najkasnije do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu.
 
Obveznici poreza na dobit, korisnici potpora, dužni su dostaviti Prijavu ministarstvu nadležnom za regionalni razvoj najkasnije do kraja travnja tekuće godine za prethodno porezno razdoblje, odnosno najkasnije četiri mjeseca nakon isteka poreznog razdoblja.
 
Prijave se dostavljaju Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije na e-mail adresu:  porezne.olaksice@mrrfeu.hr za korisnike potpora s područja I. skupine ili na e-mail adresu:  porezne.olaksicegv@mrrfeu.hr za korisnike potpora s područja Grada Vukovara  ili  putem pošte/osobno na adresu Ministarstva: Miramarska cesta 22, 10000 Zagreb.