Zakonodavni paket za Kohezijsku politiku za razdoblje 2021.-2027.

Kohezijsku politiku za razdoblje 2021.-2027. kojom se upravlja jednom trećinom sedmogodišnjeg proračuna Europske unije (preko 330 milijardi eura) čine sredstva:

  • Europskog fonda za regionalni razvoj
  • Kohezijskog fonda
  • Europskog socijalnog fonda plus
  • Fonda za pravednu tranziciju

 

Europski fond za regionalni razvoj / European Regional Development Fund (EFRR/ERDF)

Europski fond za regionalni razvoj doprinosi smanjivanju razlika između razina razvijenosti različitih regija i smanjivanju zaostalosti regija u najnepovoljnijem položaju, među kojima se posebna pozornost poklanja regijama koje su izložene ozbiljnim i trajnim prirodnim ili demografskim poteškoćama, kao što su najsjevernije regije s vrlo niskom gustoćom naseljenosti te otočne, pogranične i planinske regije.

Europski fond za regionalni razvoj reguliran je sektorskom Uredbom (EU) 2021/1058 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu.

 

Kohezijski fond / Cohesion Fund (KF/CF)

Kohezijski fond osnovan je kako bi se doprinijelo općem cilju jačanja ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije Unije pružanjem financijskih doprinosa u područjima okoliša i transeuropskih mreža u području prometne infrastrukture („TEN-T”).

Kohezijski fond reguliran je sektorskom Uredbom (EU) 2021/1058 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu.

 

Europski socijalni fond plus / European Social Fund plus (ESF+)

Europski parlament, Vijeće i Komisija 17. studenoga 2017. zajednički su proglasili europski stup socijalnih prava kao odgovor na socijalne izazove u Europi. Dvadeset ključnih načela stupa podijeljeno je u tri kategorije: jednake mogućnosti i pristup tržištu rada, pravedni uvjeti rada te socijalna zaštita i uključenost. Tih dvadeset načela europskog stupa socijalnih prava trebalo bi poslužiti kao smjernice za djelovanja u okviru Europskog socijalnog fonda plus (ESF+). Kako bi se pridonijelo provedbi europskog stupa socijalnih prava, ESF-om plus trebala bi se podupirati ulaganja u ljude i sustave u politikama zapošljavanja, obrazovanja i socijalne uključenosti te tako poduprijeti ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija u skladu s člankom 174. UFEU-a.

Europski socijalni fond plus reguliran je sektorskom Uredbom (EU) 2021/1057 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o uspostavi Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1296/2013.

 

Fond za pravednu tranziciju / Just Tranisition Fund (FPT/JTF)

Fond za pravednu tranziciju osigurava namjensko financiranje u okviru mehanizma za pravednu tranziciju u kontekstu Kohezijske politike za rješavanje gospodarskih i socijalnih troškova tranzicije prema klimatski neutralnom i kružnom gospodarstvu.

Fond za pravednu tranziciju reguliran je sektorskom Uredbom (EU) 2021/1056 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o uspostavi Fonda za pravednu tranziciju.

 

Legislativa 2021.-2027.

Uz već spomenute sektorske uredbe za svaki pojedini fond kojima se kreira provedba Kohezijske politike u financijskom razdoblju 2021.-2027, u lipnju 2021. s retroaktivnim djelovanjem od 1. siječnja 2021., na snagu je stupila i krovna uredba kojom se regulira priprema i provedba fondova koji iz nje proizlaze:

Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (dalje u tekstu: Uredba o zajedničkim odredbama / Common Provisions Regulation; CPR).

 

*************************************************

 

Osim već spomenutih fondova Kohezijske politike (EFRR, KF, ESF+ i FPT), CPR pokriva i fondove koji nisu u nadležnosti Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije:

FONDOVI ZA UNUTARNJE POSLOVE – otvorenija i sigurnija Europa zahtijeva odgovarajuća financijska sredstva koja su usmjerena na ona područja politike u kojima se suočavamo sa zajedničkim sigurnosnim ugrozama. Dio sredstava EU-a zbog navedenog dodjeljuje  se i za unutarnje poslove EU, a pritom imaju ključnu ulogu u provedbi operativne suradnje između država EU-a.

 

Fond za azil,  migracije i integraciju / Asylum, Migration and Integration Fund (FAMI/AMIF)

U kontekstu sve većih migracijskih izazova koje obilježava potreba za podupiranjem snažnih sustava prihvata, azila, integracije i migracija u državama članicama, za sprječavanjem i prikladnim rješavanjem situacija pritiska te za zamjenom nezakonitih i nesigurnih dolazaka zakonitim i sigurnim načinima dolaska, ulaganje u učinkovito i koordinirano upravljanje migracijama u Uniji od ključne je važnosti za ostvarenje cilja Unije koji se odnosi na uspostavu područja slobode, sigurnosti i pravde.

Fond za azil, migracije i integraciju reguliran je: Uredbom (EU) 2021/1147 o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju od 7. srpnja 2021.

 

Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike / Instrument for Financial Support for Border Management and Visa Policy (BMVI)

U kontekstu razvoja migracijskih izazova u Europskoj uniji te sigurnosnih pitanja očuvanje pravilne ravnoteže između slobodnog kretanja osoba s jedne strane i sigurnosti s druge strane od iznimne je važnosti. Cilj Unije da osigura visoku razinu sigurnosti u području slobode, sigurnosti i pravde u skladu s člankom 67. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) trebao bi se postići, među ostalim, zajedničkim mjerama o prelasku osoba preko unutarnjih granica, nadzoru vanjskih granica i zajedničkoj viznoj politici.

Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i viza reguliran je: Uredbom (EU) 2021/1148 o uspostavi, u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području uspravljanja granicama i vizne politike od 7. srpnja 2021.

 

Fond za unutarnju sigurnost / Internal Security Fund (FUS/ISF)

Cilj Unije koji se odnosi na osiguranje visoke razine sigurnosti na području slobode, sigurnosti i pravde na temelju članka 67. stavka 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) trebao bi se ostvariti, među ostalim, mjerama za sprečavanje i suzbijanje kriminala kao i mjerama za koordinaciju i suradnju među tijelima kaznenog progona i drugim nacionalnim tijelima država članica, uključujući s relevantnim agencijama i drugim relevantnim tijelima Unije i s relevantnim trećim zemljama i međunarodnim organizacijama.

Fond za unutarnju sigurnost reguliran je: Uredbom (EU) 2021/1149 o uspostavi Fonda za unutarnju sigurnost od 7. srpnja 2021.

 

ZAJEDNIČKA RIBARSTVENA POLITIKA – Glavni je cilj zajedničke ribarstvene politike od njezine reforme iz 2002. osigurati održivo ribarstvo te zajamčiti prihode i stabilna radna mjesta ribarima.

Europski fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu/ European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund (EFPRA/EMFAF)

Cilj je fonda usmjeravanje sredstava iz proračuna Unije u pružanje potpore Zajedničkoj ribarstvenoj politici (ZRP), pomorskoj politici Unije i međunarodnim obvezama Unije u području upravljanja oceanima, posebno u kontekstu Programa održivog razvoja do 2030.

Temelj za provedbu fondova koji proizlaze iz kohezijske i zajedničke ribarstvene politike čine programski dokumenti – Sporazum o partnerstvu i programi. Navedeni programski dokumenti mogu biti usvojeni od strane Europske komisije tek onog trenutka kada i gore navedeni pravni okvir bude usvojen.

Europski fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu reguliran je: Uredbom 2021/1139 o uspostavi Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu od 7. srpnja 2021.

 

*************************************************

 

Poljoprivredni fondovi Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR), u financijskom razdoblju 2021.-2027. nisu obuhvaćeni CPR-om, međutim njihove alokacije ulaze u ukupno spomenutu omotnicu za Republiku Hrvatsku u iznosu od preko 25 milijardi eura.

Za više informacija upućujemo Vas na Ministarstvo poljoprivrede, nadležno za provedbu EFJP i ERPRR.