Projekti

Krajnji korisnici projekata koji se financiraju iz Operativnog programa zaštite okoliša su komunalne tvrtke u javnom vlasništvu: županijske tvrtke za upravljanje centrima za gospodarenje otpadom, te komunalne tvrtke zadužene za vodoopskrbu.

Za upite vezane uz prijavu projekata ljubazno molimo kontaktirajte Odjel za programe izgradnje infrastrukture.   

Provedbena tijela koja su nadležna za organiziranje natječaja i ugovaranje projekata su:

•    Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom
•    Hrvatske vode za zaštitu vodnih resursa
•   Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) za tehničku pomoć s ciljem učinkovitog i djelotvornog upravljanja programom i razvijanja institucionalne sposobnosti za pripremu projekata, upravljanje i apsorpciju IPA-e i strukturnih fondova.
Informacije o objavljenim natječajima nalaze se na Internet stranicama navedenih provedbenih tijela. Privatne tvrtke imaju mogućnost sudjelovati u provedbi samih projekta na način da se javljaju na javne natječaje za provedbu projekata.

Projekti koje je Operativna struktura odabrala s indikativne liste - koji su prijavljeni Europskoj komisiji te ih je ona do sada odobrila su sljedeći:
Prioritetna os 1. Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj
Opći cilj projekata je uvesti održivi i integrirani sustav gospodarenja otpadom koji ima za svrhu na učinkovit način riješiti gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj. Fokus je na izgradnji centara za gospodarenje otpadom, izdvajanju otpada po vrstama, obradi u svrhu smanjenja biološke komponente, a centri za gospodarenje otpadom zamijenit će postojeća odlagališta. Također se planira sanirati i zatvoriti lokacije visoko onečišćene otpadom i izraditi tehničku dokumentaciju koja će poduprijeti izradu projekata za ulaganja u gospodarenje otpadom. Ovi ciljevi pridonijet će provedbi Nacionalnog plana gospodarenja otpadom te će se pridonijeti provedbi prioriteta zaštite okoliša definiranih u Pristupnom partnerstvu i okolišnom zakonodavstvu Zajednice.

Mjera 1.1. Uspostava novih centara za gospodarenje otpadom na županijskoj / regionalnoj razini

1. Regionalni centar za gospodarenje otpadom Kaštijun

Cilj projekta je uvesti održivi i integrirani sustav gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji.
Projekt obuhvaća izgradnju odlagališta s pratećom infrastrukturom, mehaničko-biološku obradu otpada i izgradnju pretovarnih stanica.,

Korisnik:   
FZOEU; Kaštijun d.o.o. Pula
Ukupna investicija u €:
75.421.698
IPA sredstva:      
18.952.628
Nacionalno sufinanciranje:  
56.469.070

2. Regionalni centar za gospodarenje otpadom Marišćina

Cilj projekta je uvesti održivi i integrirani sustav gospodarenja otpadom u Primorsko-goranskoj županiji koji će obuhvatiti oko 306.000 ekvivalenata stanovnika.
Projekt  obuhvaća izgradnju odlagališta s pratećom infrastrukturom, mehaničko-biološku obradu otpada i izgradnju pretovarnih stanica.

Korisnik:  
FZOEU; Ekoplus d.o.o. Rijeka
Ukupna investicija u €: 
101.615.607
IPA sredstva: 
22.332.129
Nacionalno sufinanciranje:
79.283.478

Prioritetna os 2. Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama

Opći cilj je razviti sustav upravljanja vodama vezano za pitku vodu i otpadne vode, time zaštititi hrvatske vodne resurse te udovoljiti EU standardima. Aktivnosti unutar ove prioritetne osi usmjerene su na poboljšanje sustava upravljanja vodama i pružanje podrške Hrvatskoj na ostvarivanju obveza iz EU acquis-a u području upravljanja vodama, od kojih su najvažnije:
•    Okvirna direktiva o vodama (2000/60/EC)
•    Direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEC, 98/15/EC)
•    Direktiva o vodi za piće (80/778/EEC, 91/858/EEC, 90/656/EEC i 91/692/EEC)
Ovi se ciljevi planiraju postići projektima koji će osigurati odgovarajuće usluge vodoopskrbe i odvodnje uz prihvatljive cijene te poboljšati i zaštititi čistoću i kakvoću podzemnih voda i tla u osjetljivim područjima.
Mjera 2.1. Uspostava modernih vodoopskrbnih sustava i mreža
Mjera 2.2. Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda iz domaćinstava i industrije i poboljšanje kanalizacijske mreže

1. Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Slavonskog Broda

Glavni ciljevi projekta su unaprijediti vodoopskrbni sustav, unaprijediti sigurnost vodoopskrbe za postojeće potrošače, priključiti otprilike 4.300 novih stanovnika u Slavonskom Brodu kroz jačanje vodoopskrbnog sustava i veći skladišni volumen, unaprijediti postojeći kanalizacijski sustav čime će se omogućiti isplativije pročišćavanje otpadnih voda i povećati broj stanovnika (9.950) priključenih na sustav odvodnje te izgraditi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda za 80.000 ekvivalenata stanovnika.
 
Korisnik:
Hrvatske vode, Vodovod d.o.o. Slavonski Brod
Ukupna investicija u €:    
29.652.030
IPA sredstva: 
17.390.915
Nacionalno sufinanciranje: 
12.261.115

2. Unaprjeđenje vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava sa uređajem za pročišćavanje otpadnih voda za grad Drniš

Ciljevi projekta su unaprijediti vodoopskrbni sustav, unaprijediti postojeći kanalizacijski sustav i stvoriti mogućnost za povećanje broja priključaka na kanalizacijski sustav te izgraditi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda za 5.000 ekvivalenata stanovnika.
Korisnik:     
Hrvatske vode, Rad d.o.o. Drniš
Ukupna investicija u €:
6.450.000
IPA sredstva: 
4.580.161
Nacionalno sufinanciranje: 
1.869.838

3. Poboljšanje sustava vodoopskrbe i odvodnje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Kninu

Ciljevi projekta su unaprijediti vodoopskrbni sustav, povećanje razine priključenosti stanovništva na javne sustave odvodnje čime će mreža odvodnje biti na raspolaganju za oko 12.000 stanovnika, izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na trećem stupnju za 20.000 ekvivalenata stanovnika, unapređivanje kakvoće vode i povećanje priključenosti na sustave javne vodoopskrbe.

Korisnik:     
Hrvatske vode, Komunalno poduzeće Knin
Ukupna investicija u €:
15.676.937
IPA sredstva: 
9.964.127
Nacionalno sufinanciranje: 
5.712.809

4. Program otpadnih voda, Sisak

Ciljevi projekta su izgradnja novih 8,6 km kanalizacijske mreže te izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (60.000 ekvivalenata stanovnika – tercijarno pročišćavanje).

Korisnik:     
Hrvatske vode, Sisački vodovod d.o.o
Ukupna investicija u €:
32.705.686
IPA sredstva: 
21.769.037
Nacionalno sufinanciranje: 
10.936.649

Prioritetna os 3 - Tehnička pomoć s ciljem učinkovitog i djelotvornog upravljanja programom i razvijanja institucionalne sposobnosti za pripremu projekata, upravljanje i apsorpciju IPA-e i strukturnih fondova
Mjera 3.1 Upravljanje OP-om i izgradnja sposobnosti

Ova prioritetna os za cilj ima osigurati učinkovito i djelotvorno upravljanje operativnim programom te razviti institucionalnu sposobnost za pripremu projekata, upravljanje i apsorpciju IPA-e i strukturnih fondova u budućnosti.

1. Podrška osobama zaduženim za informiranje o programu IPA u sklopu Operativne strukture za Operativni program zaštite okoliša
Cilj projekta je pružanje pomoći u izradi Komunikacijskog akcijskog plana, provođenje obuke radi unaprjeđenja komunikacijskih vještina osoba zaduženih za informiranje javnosti o programu IPA, izrade informativnih materijala za Operativni program zaštite okoliša, kao i za pojedinačne projekte iz sektora otpada i voda. Projekt je završio krajem 2010.
Korisnik:   
MZOIP
Ukupna investicija u €:    
112.525
IPA sredstva: 
95.646
Nacionalno sufinanciranje:    
16.879

2. Pružanje tehničke pomoći za upravljanje Operativnim programom zaštite okoliša

Ovaj projekt pružio je tehničku pomoć tijelima Operativne strukture u svrhu jačanja njihovih kapaciteta za upravljanje Operativnim programom zaštite okoliša 2007. – 2009. (OPZO) te za općenito upravljanje projektima i procjenjivanje projektnih aplikacija. Projekt je završio u travnju 2012.
 
Korisnik:
MZOIP
Ukupna investicija u €:  
742.500
IPA sredstva:   
631.176
Nacionalno sufinanciranje: 
111.384

3. Podrška osobama zaduženim za informiranje o programu IPA u sklopu Operativne strukture za Operativni program zaštite okoliša

Cilj projekta je daljnje pružanje pomoći u provođenju Komunikacijskog akcijskog plana, poput izrade logo-a za OPZO, pripreme materijala za treninge, izradu web stranice OPZO organizaciju treninga za odnose s javnošću i dr. Provedba projekta započela je u rujnu 2011.

Korisnik:
MZOIP
Ukupna investicija u €:  
109.521
IPA sredstva:   
93.093
Nacionalno sufinanciranje: 
16.428


4. Pružanje tehničke pomoći za upravljanje IPA/SF Operativnim programom zaštite okoliša

Ovim projektom pružit će se tehnička pomoć tijelima Operativne strukture u upravljanju Operativnim programom Zaštita okoliša; podrška u tranziciji od IPA programa prema strukturnim fondovima u pogledu procedura nabave i provedbe; podrška u izradi, poboljšanju i reviziji postupaka i alata vezanih uz sustav kontrole; uputa za pripremu projekata; alata za ocjenu projekata; pomoć tijelima Operativne strukture pri programiranju za 2014-2020 programsko razdoblje vezano uz područje zaštite okoliša u skladu s pravilima primjenjivim za strukturne fondove; te izobrazba u području upravljanja EU sredstvima (strukturni fondovi/kohezijski fond), tehničkih pitanja i provedbe projekata.

Korisnik:
MZOIP
Ukupna investicija u €:  
1.360.000
IPA sredstva:   
1.156.000
Nacionalno sufinanciranje: 
204.000NATJEČAJI