Osnovni podaci

Komponenta IPA IIIb namijenjena je financiranju projekata iz područja zaštite okoliša. Projekti koji se financiraju sastavni su dio Operativnog programa zaštite okoliša 2007. – 2013. kroz koji je osigurano ukupno 131.2 milijuna eura bespovratnih sredstava iz program IPA.

Cilj Operativnog programa zaštite okoliša je ulaganje u projekte s ciljem očuvanja okoliša kroz projekte razvoja infrastrukture za gospodarenje otpadom te poboljšanja sustava vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama. Time se pruža pomoć Republici Hrvatskoj pri ispunjavanju obveza u provedbi pravne stečevine EU iz područja zaštite okoliša koja uređuje obradu i odlaganje otpada, opskrbu vodom za piće, skupljanje, pročišćavanje i ispuštanje otpadnih voda, kao i razvijanje administrativnih i upravljačkih sposobnosti ustanova koje provode Operativni program zaštite okoliša. Sastavni dio Operativnog programa jest indikativna lista projekata, a radi se o infrastrukturnim projektima koji imaju vrijednost veću od 10 milijuna eura po pojedinom projektu.

U Operativnom programu zaštite okoliša definirane su tri prioritetne osi:


Prioritetna os 1
Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj
Mjera 1.1.
Uspostava novih centara za gospodarenje otpadom na županijskoj/regionalnoj razini
Mjera 1.2.
Sanacija lokacija visoko onečišćenih otpadom (crne točke)
Prioritetna os 2
Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama
Mjera 2.1.
Uspostava modernih vodoopskrbnih sustava i mreža
Mjera 2.2.
Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda iz domaćinstava i industrije i poboljšanje kanalizacijske mreže
Prioritetna os 3
Tehnička pomoć s ciljem učinkovitog i djelotvornog upravljanja programom i razvijanja institucionalne sposobnosti za pripremu projekata, upravljanje i apsorpciju IPA-e i strukturnih fondova
Mjera 3.1.
Upravljanje OP-om i izgradnja sposobnosti
Operativnim programom zaštite okoliša upravlja sljedeća operativna struktura:

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode kao tijelo nadležno za OP snosi ukupnu odgovornost za upravljanje Operativnim programom, a kao tijelo nadležno za prioritet/mjeru izvršava zadatke za sve mjere u okviru Prioritetne osi 1 - Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj i za Prioritetnu os 3 – Tehnička pomoć.

Ministarstvo poljoprivrede kao tijelo nadležno za prioritet/mjeru obavlja dužnosti za sve mjere u okviru Prioritetne osi 2 - Zaštita vodnih resursa Republike Hrvatske, poboljšanjem sustava vodoopskrbe i cjelovitog sustava gospodarenja otpadnim vodama.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je provedbeno tijelo za sve mjere u okviru Prioritetne osi 1 - razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave integriranog sustava gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj.

Hrvatske vode su provedbeno tijelo koje obavlja dužnosti za sve mjere u okviru Prioritetne osi 2 - Zaštita vodnih resursa Republike Hrvatske poboljšanjem sustava vodoopskrbe i cjelovitog sustava gospodarenja otpadnim vodama.

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske Unije je provedbeno tijelo koje obavlja poslove za mjeru u okviru Prioritetne osi 3 – Tehnička pomoć. Provedbena tijela između ostalog vrše provjeru dokumentacije za nadmetanje zaprimljene od ustanova-korisnika, pripremu potpune natječajne dokumentacije i organizaciju natječajnih postupaka i postupaka dodjele ugovora.

Sektorski nadzorni odbor za Operativni program zaštite okoliša zadužen je za praćenje napretka u provedbi Operativnog programa, a čine ga predstavnici Operativne strukture, Europske Komisije i Delegacije Europske Komisije u Republici Hrvatskoj, predstavnici Ministarstva financija, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, predstavnici civilnog društva, regionalne i lokalne samouprave te socioekonomski partneri.