Pregled sektora

Sredstva iz programa pomoći Europske Unije u sektoru zaštite okoliša, kako u pretpristupnom razdoblju tako i neposredno po stupanju u članstvo, prvenstveno su usmjerena na ispunjavanje uvjeta iz tzv. Heavy Investment Directives, odnosno zakonodavstva Europske unije u područjima upravljanja vodama, gospodarenja otpadom te kvalitete zraka. Osnovni razlog za takav odabir prioritetnih sektora je činjenica da navedeni sektori zahtijevaju značajna financijska ulaganja kako bi se postigao standard propisan odgovarajućim direktivama.

Operativni program Zaštita okoliša
Infrastrukturna ulaganja u sektoru zaštite okoliša u pretpristupnom razdoblju financirana su kroz programe ISPA i IPA IIIb. Ključni okvir za korištenje sredstava Europske Unije u području regionalne konkurentnosti je Operativni program Zaštita okoliša.
Ciljevi navedenog Operativnog programa podrazumijevaju korištenje raspoloživih financijskih sredstava za:
  • poboljšanja vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava,
  • izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda,
  • izgradnju županijskih/regionalnih centara za gospodarenja otpadom, u pravilu, vrijednosti iznad 10 milijuna eura
Operativna struktura
Pretpristupnim programima pomoći ISPA i IPA IIIb upravljaju:
Resorna ministarstva:
Resorne agencije:
  • Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU www.safu.hr,
  • Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost www.fzoeu.hr, te
  • Hrvatske vode www.voda.hr
Korištenje sredstava
Korisnici projekata isključivo su komunalne tvrtke u javnom vlasništvu (komunalne tvrtke zadužene za vodoopskrbu i odvodnju te županijske tvrtke za upravljanje centrima za gospodarenje otpadom). 
Osnovu za korištenje sredstava čine sektorske strategije (ISPA Strategija te IPA Operativni program za zaštitu okoliša) koje sadržavaju i indikativnu listu velikih projekata s koje se odabiru projekti koji će se kandidirati za sredstva EU.
Pripremu projekata vrše krajnji korisnici u suradnji s resornim nacionalnim institucijama, a u skladu sa zahtjevima Europske komisije.
Nakon odobrenja Europske komisije, pojedinačni projekt provode (uključujući javnu nabavu) za to akreditirana tijela (SAFU, HV i FZOEU). Privatne tvrtke imaju mogućnost sudjelovati u provedbi samih projekta na način da se javljaju na javne natječaje za provedbu projekata.

Dodatne mogućnosti
Osim navedenog, u pretpristupnom razdoblju projekte iz sektora zaštite okoliša i energetike moguće je kandidirati i kroz
  • IPA komponentu I „Jačanje institucija“ iako je ta komponenta prvenstveno usmjerena na pomoć tijelima državne uprave u usvajanju i provedbi zakonodavstva Europske Unije, a ne na investicijske projekte,
  • IPA komponentu II „Prekogranična suradnja“. RH sudjeluje u ukupno 8 prekograničnih i transnacionalnih programa suradnje, no i tu nije moguće financirati infrastrukturne projekte većeg financijskog opsega. Za sve aktivnosti povezane sa sudjelovanjem Republike Hrvatske u prekograničnim i transnacionalnim programima odgovoran je Odjel za prekograničnu suradnju u Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva.
    Također, RH sudjeluje i u programu „Inteligentna energija u Europi“ (eng. IEE), namijenjenom promicanju aktivnosti i pravnih mjera vezanih uz energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije te poticanje ulaganja u nove/učinkovite tehnologije. Naglasak IEE programa je na razmjeni iskustava, policy inovacijama, strateškom planiranju i jačanju kapaciteta provedbe politike održive energije, a ne na kapitalnim ulaganjima.