Uprava za strateško planiranje i koordinaciju fondova EU

 • Iva Novak, ravnateljica
          tel: 01 6465 319
          e-mail: iva.novak@mrrfeu.hr 
 
 • Sektor za programiranje, koordinaciju i strateško praćenje ESI fondova
Lovro Novoselac, načelnik sektora
tel: 01 6470 353
​e-mail: lovro.novoselac@mrrfeu.hr
 
 • Služba za poslove koordinacije i programiranja ESI fondova
Anita Karačić Kurevija, voditeljica službe
tel: 01 6400 624
​e-mail: anita.karacic@mrrfeu.hr
 • Odjel za strateško praćenje u području konkurentnosti i kohezije za cilj pametnija Europa te objedinjene poslove koordinacije ESI fondova
Lana Zadravec Šujansky, voditeljica odjela
tel: 01 6391 966
​e-mail: lana.zadravec@mrrfeu.hr
 
 • Odjel za strateško praćenje u području konkurentnosti i kohezije za ciljeve zelenija Europa i povezanija Europa i programiranje ESI fondova
Vedran Kršek, voditelj odjela
tel: 01 6447 484
e-mail: vedran.krsek@mrrfeu.hr
 
 • Služba za vrednovanje, strateško praćenje i regulatorni okvir na razini sporazuma o partnerstvu
Iva Novoselac Miholić, voditeljica službe
tel: 01 4569 138
​e-mail: iva.novoselac@mrrfeu.hr
 
 • Odjel za provedbu vrednovanja na razini sporazuma o partnerstvu te za strateško praćenje za cilj Europa s istaknutijom socijalnom komponentom
Hanna Pikl, voditeljica odjela
tel: 01 6400 630
​e-mail: hanna.pikl@mrrfeu.hr
 
 • Odjel za praćenje provedbe strategije vrednovanja provedbe ESIF u razdoblju 2014.-2020. i regulatorni okvir na razini sporazuma o partnerstvu te strateško praćenje u području ruralnog razvoja, pomorstva i ribarstva
Sarah Murtezani Zorić, voditeljica odjela
tel: 01 6391 476
​e-mail: sarah.murtezanizoric@mrrfeu.hr
 
 • Služba za kohezijsku politiku i EU poslove
Ana Pleše, voditeljica službe
tel: 01 6465 310
​e-mail: ana.plese@mrrfeu.hr
 
 • Odjel za praćenje razvoja kohezijske politike
Mirna Fumić Straka, voditeljica odjela
tel: 01 6470 321
 • Odjel za koordinaciju i analitiku kohezijske politike
Gabriela Karadža Kovačević, voditeljica odjela
tel: 01 6471 284
e-mail: gabriela.karadzakovacevic@mrrfeu.hr

 • Sektor za partnerski dijalog, strateško izvještavanje i koordinaciju investicija iz EU instrumenata i ispunjavanja uvjeta koji omogućuju provedbu EU fondova
Marija Rajaković, načelnica sektora
tel: 01 6391 961
​e-mail: marija.rajakovic@mrrfeu.hr
 
 • Služba za partnerski dijalog i strateško izvještavanje o EU fondovima
Vedran Olujić, voditelj službe
tel: 01 6447 604
 
 • Služba za koordinaciju investicija iz EU instrumenata i ispunjavanja uvjeta koji omogućuju provedbu EU fondova
Stjepan Marković, voditelj službe
tel: 01 6470 320
​e-mail: stjepan.markovic@mrrfeu.hr
 
 • Odjel za koordinaciju investicija iz EU instrumenata

 
 • Odjel za koordinaciju ispunjavanja uvjeta koji omogućuju provedbu EU fondova
​Zrinka Radišić, voditeljica odjela
tel: 01 6470 329
​e-mail: zrinka.radisic@mrrfeu.hr
 
 • Sektor za EU programe i međunarodne financijske mehanizme
Natalija Laštro, načelnica sektora
tel: 01 4569 174
​e-mail: natalija.lastro@mrrfeu.hr
 • Služba za koordinaciju EU programa i programiranje međunarodnih financijskih mehanizama
Kristina Tatarović, voditeljica službe
tel: 01 6471 972
​e-mail: kristina.tatarovic@mrrfeu.hr
 
 • Odjel za koordinaciju pripreme i provedbe financijskih, društvenih  i administrativnih prioriteta
Karlo Brunović, voditelj odjela
tel: 01 4059 385
e-mail: karlo.brunovic@mrrfeu.hr
                                           
 • Odjel za koordinaciju pripreme i provedbe gospodarskih, znanstvenih, okolišnih i energetskih prioriteta
Maja Jelić Petković, voditeljica odjela
tel: 01 6471 978
​e-mail: maja.jelic@mrrfeu.hr
 
 • Služba za upravljanje, praćenje i vrednovanje EU programa i međunarodnih financijskih mehanizama
Nataša Dimitrović, voditeljica službe
tel: 01 6447 452
e-mail: natasa.dimitrovic@mrrfeu.hr
 
 • Odjel za upravljanje provedbom, praćenje i vrednovanje programa i projekata
Jelena Franotović, voditeljica odjela
tel: 01 6471 288
​e-mail: jelena.franotovic@mrrfeu.hr
 
 • Odjel za financijsko upravljanje, verifikaciju i vrednovanje programa i projekata
Branka Lovrić, voditeljica odjela
tel: 01 6472 506
e-mail: branka.lovric@mrrfeu.hr
 

 • Sektor za strateško planiranje i upravljanje razvojem
Luka Novosel, načelnik sektora
tel: 01 6465 314
e-mail: luka.novosel@mrrfeu.hr
 
 • Služba za strateško planiranje
​Dubravko Muzur, voditelj službe
tel: 01 6438 250
e-mail: dubravko.muzur@mrrfeu.hr
 
 • Služba za upravljanje razvojem
Tomislav Rajić, voditelj službe
tel: 01 6465 317
e-mail: tomislav.rajic@mrrfeu.hr
 
 • Odjel za uspostavu sustava za strateško planiranje i upravljanje razvojem
​Luka Galić, voditelj odjela
tel: 01 6470 322
e-mail: luka.galic@mrrfeu.hr
 

 • Sektor za komunikaciju i jačanje kapaciteta u području fondova EU
Mato Pešut, načelnik sektora
tel: 01 4569 183
e-mail: mato.pesut@mrrfeu.hr
 
 • Služba za jačanje kapaciteta i vidljivost
Zrinka Čupić, voditeljica službe
tel: 01 4569 191
e-mail: zrinka.cupic@mrrfeu.hr
 
 • Služba za komunikaciju i promotivne aktivnosti
Željana Zaharija, voditeljica službe
tel:01 6472 537
e-mail: zeljana.zaharija@mrrfeu.hr