Pregled sektora


Sredstva iz programa pomoći Europske Unije u sektoru prometa prvenstveno su usmjerena na izgradnju institucionalnog okvira te unaprjeđenje infrastrukture u željeznici i riječnom prometu.

Operativni program Promet
Ulaganja u sektoru prometa u pretpristupnom razdoblju financirana su kroz programe ISPA i IPA IIIa.
U pretpristupnom razdoblju kao prioritetna područja ulaganja su prepoznati željeznica i riječni promet koji su do sada bili nedovoljno razvijeni i neproporcionalno zastupljeni, posebice u usporedbi sa cestovnim prometom. Ključni okvir za korištenje sredstava Europske Unije u području prometa je Operativni program Promet.
 
Ciljevi navedenog operativnog programa podrazumijevaju korištenje raspoloživih financijskih sredstava za:
-          uravnoteženje razvoja mreže koje uključuje sve vrste prometa,
-          modernizaciju željezničke mreže,
-          modernizaciju sustava unutarnjih plovnih putova.
 
Manji dio sredstava namijenjen je pripremi budućih projektnih prijedloga te pomoći odgovornim institucijama u provedbi programa. Navedeni ciljevi usklađeni su s ciljevima politike Europske Unije odnosno sa smjernicama zadanim Lisabonskom strategijom.
 
Operativna struktura
U sektoru prometa glavni korisnici fondova EU su pojedine uprave Ministarstva mora prometa i infrastrukture, kroz projekte vezane za izgradnju institucija i s njima povezanog ulaganja u Republiku Hrvatsku s ciljem ispunjavanja kriterija za pristupanje EU-u te u projektima unaprjeđivanja prometne infrastrukture specifični vlasnici pojedinih infrastrukturnih objekata.
 
Konkretno kroz programe ISPA i IPA korisnici su:
-          Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture 
-          Hrvatske željeznice Infrastruktura d.o.o. 
-          Agencija za vodne putove i lučke uprave.