Aktualno

Pretpristupni program IPA TAIB ili I komponenta je namijenjena izgradnji institucija i s njima povezanog ulaganja u Republiku Hrvatsku s ciljem ispunjavanja kriterija za pristupanje EU. Trenutno se provodi komponenta IIIa programa IPA koja je namijenjena prometu te je nastavak programa ISPA, a opseg aktivnosti je definiran Operativnim programom za promet.

IPA TAIB ili Komponenta I
Napori su uglavnom usmjereni na potpuno usklađivanje s pravnom stečevinom EU.                                            
Programiranje, odnosno određivanje prioritetnih projekata, odvija se kroz godišnje cikluse čiji je glavni koordinator Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, a nakon programiranja, provedbu u suradnji s korisnikom preuzima SAFU.
Kako ova komponenta IPA-e nije namijenjena samo prometu, svi predloženi projekti su u međusobnoj  konkurenciji s drugim resorima te izbor projekata koji će se financirati ovisi o povezanosti s ispunjavanjem ciljeva postavljenih u procesu približavanja EU, prihvaćanjem standarda EU i o općoj pripremljenosti projekta.

Komponenta IIIa programa IPA
Sukladno Operativnom programu za promet 2007.- 2013. pripremaju se i provode projekti za koje je alocirano ukupno 117 milijuna eura pomoći sa sljedećim ciljevima:
 
•    Unaprjeđenje željezničkog sustava u Hrvatskoj kroz nadogradnju i modernizaciju pruge i
     povećanje sigurnosti i učinkovitosti rada željeznice na paneuropskim koridorima te je
     nastavak programa ISPA
•    Unaprjeđenje sustava unutarnje plovidbe u Republici Hrvatskoj kroz modernizaciju i obnovu
     riječnih plovnih putova i lučke infrastrukture na paneuropskom koridoru VII, odnosno na
     rijekama Dunav i Sava
•    Osiguranje tehničke pomoći za upravljanje Operativnim programom kojom se identificiraju
     budući projekti, jača sposobnost i pripremaju budući operativni programi.

Za izradu i provedbu Operativnog programa za promet zaduženi su čelnik operativne strukture te Uprava za prometnu infrastrukturu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.
 
Za upite vezane uz prijavu projekata ljubazno molimo kontaktirajte  Odjel za programe izgradnje infrastrukture ili Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture.