Industrijska tranzicija Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske

Slika /Planovi industrijske tranzicije/PIT Hrvatska.jpg
Industrijska tranzicija Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske ima za cilj jačanje regionalne konkurentnosti i izravno se povezuje s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030., strateškim ciljem 13. Jačanje regionalne konkurentnosti, kroz aktivnosti pametne specijalizacije i jačanja pozicije regionalnog gospodarstva u globalnim lancima vrijednosti.

Isto je u skladu sa strateškim okvirom Europske unije za regionalni razvoj - EU Teritorijalnom agendom do 2030. - ciljem „Europa uravnoteženog razvoja” kojim se ističe važnost otključavanja jedinstvenog potencijala teritorija s određenim geografskim obilježjima i teritorijalnim kapitalom kroz integrirani pristup razvoju i „Place-based” ulaganja.

Industrijska tranzicija financirat će se kroz Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027., a temelj za programiranje industrijske tranzicije su izrađeni Planovi za industrijsku tranziciju Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske.

PRIORITETNE NIŠE I REGIONALNI LANCI VRIJEDNOSTI

Na temelju utvrđenih globalnih trendova, razvojnih izazova i potencijala regionalnoga gospodarstva, te u skladu s rezultatima procesa poduzetničkog otkrivanja, kao glavni fokus budućeg rasta i razvoja triju regija odabrane su prioritetne niše za koje je procijenjeno da mogu ostvariti najveću dodanu vrijednost, te samim time u najvećoj mjeri pridonijeti povećanju regionalne konkurentnosti.

Prioritetne niše grupirane su u regionalne lance vrijednosti (RLV) koji će biti glavni instrument za daljnje upravljanje procesom industrijske tranzicije i kontinuirano poduzetničko otkrivanje te usmjeravanje javnih sredstava u cilju podrške industrijskoj tranziciji regionalnoga gospodarstva prema nišama više dodane vrijednosti.

Prikazi: Regionalni lanci vrijednosti i prioritetne niše Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske

Uključi se u regionalne lance vrijednosti!

Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanjem u regionalnim lancima vrijednosti Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske 

 
MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA

Sukladno smjernicama Europske komisije za industrijsku tranziciju, a nastavno na utvrđene potrebe gospodarstva, Planovima za industrijsku tranziciju definirani su i smjerovi promjena te transformacijski roadmap koji će se financirati u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027., iz specifičnih ciljeva RSO 1.1. Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te prihvaćanje naprednih tehnologija, RSO 1.3. Jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova i otvaranje radnih mjesta u njima, među ostalim i kroz produktivna ulaganja te RSO 1.4. Razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo, u ukupnoj alokaciji od 536 milijuna EUR-a.