Arhiva

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016) Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Naručitelj stavilo je na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju o nabavi u sljedećim predmetima nabave:
 
Usluge zakupa oglasnog prostora u tiskanim medijima, na internetskim portalima i na površinama vanjskog oglašavanja
Nabava i tisak promotivnih materijala i dizajn materijala i priprema za tisak
Usluga organizacije i realizacije promotivne kampanje o EU fondovima
Usluge snimanja i produkcije TV emisije i radio emisije o EU fondovima
Usluge potpore Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u pripremi provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja
Usluga vrednovanja za Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u ulozi Upravljačkog tijela Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ TE Koordinacijskog tijela ESI fondova u Republici Hrvatskoj
Usluge tehničke pomoći Upravljačkom tijelu pri upravljanju Operativnim programom Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. i zatvaranju Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.-2013.