Održivi urbani razvoj

Urbana politika je kao jedna od važnih komponenti regionalne politike ugrađena u Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske. U tom smislu Zakon definira obvezu uspostave urbanih područja te obvezu izrade strategije razvoja urbanog područja (dalje: SRUP) kao temeljnog strateškog dokumenta u kojem se određuju ciljevi i prioriteti razvoja urbanog područja. Postupak uspostave urbanog područja i izrade SRUP-a pri tome je detaljnije opisan u smjernicama koje Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donosi sukladno Zakonu.

Financijska podrška urbanim područjima u ostvarivanju ciljeva iz SRUP-a pruža se iz EU fondova putem mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) kao jednog od alata kojim EU regulativa potiče integrirani teritorijalni razvoj. Podrška se pruža kroz pozive na dostavu projektnih prijedloga koji se objavljuju u skladu s nacionalnim zakonodavnim okvirom, zakonodavnim okvirom Europske unije  te strateškim i programskim dokumentima Republike Hrvatske koji se donose u okviru programiranja kohezijske politike za sedmogodišnje financijsko razdoblje.
 

Financijska perspektiva  2014. – 2020.

U financijskom razdoblju 2014. – 2020. za mjere održivog urbanog razvoj putem ITU mehanizma inicijalno je osigurano 345,35 milijuna eura iz tri europska fonda (Europski fond za regionalni razvoj, Kohezijski fond i Europski socijalni fond) u okviru 2 operativna programa: Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. (dalje: OPKK) i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. (dalje: OPULJP)

Prihvatljiva područja ulaganja za gradove u okviru OPKK putem ITU mehanizma su ulaganja u poduzetništvo, toplinarstvo, brownfield lokacije (bivša vojna i/ili industrijska područja), kulturnu baštinu te sustav javnog prijevoza u urbanim područjima, a ista su popraćena komplementarnim ulaganjima u razvoj ljudskih potencijala kroz OPULJP.

Gradovi prihvatljivi korisnici ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2014. – 2020. su 8 urbanih područja - 4 urbane aglomeracije: Zagreb, Split, Rijeka i Osijek te 4 veća urbana područja: Zadar, Slavonski Brod, Pula i Karlovac.
 

Financijska perspektiva 2021. – 2027.


U financijskom razdoblju 2021. – 2027. za mjere održivog urbanog razvoj putem ITU mehanizma u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. (dalje: ITP) osigurano je 681,275 milijuna eura što iznosi 13,05% alokacije EFRR-a (EU regulativa kao obvezni minimum propisuje 8%).
 
Prihvatljiva područja ulaganja za gradove u okviru ITP-a putem ITU mehanizma uključuju ulaganja u poduzetništvo, zeleni, čisti, pametni i održivi gradski promet, brownfield lokacije, kulturnu baštinu i turizam, zelenu infrastrukturu i prirodnu baštinu, višenamjensku infrastrukturu i javne površine, pilot projekte na razini gradskih naselja i četvrti, toplinarstvo (za fazirane projekte) te energetsku učinkovitost (kao horizontalni zahtjev).
 
S obzirom na povećano izdvajanje za održivi urbani razvoj provedba ITU mehanizma planira se u 22 grada koji su uspostavili svoja urbana područja sukladno ZRRRH i Smjernicama za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. - 2027., a to su:

  • 4 urbane aglomeracije: Zagreb, Split, Rijeka i Osijek
  • 10 većih urbanih područja: Zadar, Slavonski Brod, Pula, Karlovac, Sisak, Varaždin, Šibenik, Dubrovnik, Bjelovar i Vinkovci
  • 8 manjih urbanih područja koji su sjedišta županija: Koprivnica, Vukovar, Čakovec, Požega, Virovitica, Krapina, Gospić i Pazin. 

 
 
U svrhu donošenja Odluke kojom se navedena 22 grada utvrđuju urbanim područja u kojima će se provoditi ITU mehanizam, objavljen je Poziv za urbana područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) u financijskom razdoblju 2021. – 2027.

Odluke kojima se utvrđuju urbana područja kao područja u kojima će se provoditi ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021.-2027. donesene su 16. svibnja 2023. godine.