Potpore otocnim udrugama

Dodijeljene financijske potpore Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u 2018. otočnim udrugama za 33 projekta

Nakon objavljenog Natječaja za prijavu projekata udruga na otocima usmjerenih na održivi razvoj u 2018. godini kojim se udrugama na otocima dodjeljuje financijska potpora osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu i ocjene stručnog Povjerenstva za provedbu natječaja, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dodijelilo je 500.000,00 kuna za projekte 33 otočne udruge. Odluka o odabiru projekata kojima je dodijeljena financijska potpora u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2018. godinu na poziciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, koju je donijela ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac, dostupna je OVDJE.

Financijska potpora dodjeljuje se za projekte čije su aktivnosti od interesa za održivi razvoj otoka koji donose nove ideje, modele razvoja ili načine rješavanja postojećih problema, potiču tradicijske običaje i kulturu otočnog prostora, pridonose očuvanju okoliša i omogućuju sadržajniji i kvalitetniji život na hrvatskim otocima.

Na ovogodišnji natječaj Ministarstva bila su prijavljena 48 projekta za koje je ukupno zatraženo preko 1,6 milijuna kuna. Prijave su obuhvatile 19 otoka i to: Brač, Cres, Dugi otok, Hvar, Korčula, Krk, Lastovo, Lošinj, Murter, Olib, Pag, Pašman, Pelješac, Rab, Rava, Ugljan, Vis, Zlarin i Žirje.

Financijske potpore dodijeljene su za 33 projekta u visini od maksimalno 40.000,00 kuna do minimalno 15.000,00 kuna po projektu.

Natječajem se nastoji skrenuti pozornost i dati važnost podupiranju otočnih udruga koje donose osvježenje i nove ideje u otočne sredine.
 

Otočnim udrugama za projekte koji donose nove ideje, modele razvoja i načine rješavanja postojećih problema vezanih za održivi razvoj hrvatskih otoka dodjeljene su godišnje potpore.
 

TKO SE MOŽE PRIJAVITI?

Svaka udruga koja je registrirana, odnosno ima sjedište na hrvatskim otocima, te čija je djelatnost usmjerena na razvoj lokalne zajednice, ima pravo prijaviti jedan (1) projekt.
 

Prijedlog projekta biti će razmatran ako udruga udovoljava sljedećim općim uvjetima:
 

 • ima sjedište i djeluje na području hrvatskih otoka,
 • upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske i djeluje na području hrvatskih otoka najmanje 1 godinu zaključno s danom objave Natječaja,
 • djelovanjem promiče vrijednosti utvrđene Ustavom Republike Hrvatske,
 • upisana je u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o neprofitnom računovodstvu,
 • pravodobno i u cijelosti ispunjava ugovorne obveze preuzete temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava prema Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i/ili svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora što potvrđuje izjavom koju potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje udruge,
 • za obveznike jednostavnog knjigovodstva udruga mora dostaviti Odluku o ne sastavljanju financijskog izvješća za proteklu godinu koja je usvojena od upravljačkog tijela podnositelja prijave te presliku Knjige primitaka i izdataka za proteklu godinu,
 • ima aktivno tijelo upravljanja (skupština/sabor, upravni odbor) koje vodi učinkovitu razvojnu politiku i administrativnu kontrolu,
 • protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi se kazneni postupak,
 • dostavi potvrdu izdanu od strane Ministarstva financija – Porezne uprave da su podmireni svi doprinosi te plaćen porez (dostavlja se prije potpisivanja ugovora).
 

ŠTO SE MOŽE PRIJAVITI?

Mogu se prijaviti projekti koji donose nove ideje, modele razvoja i/ili načine rješavanja postojećih problema vezanih za održivi razvoj hrvatskih otoka.

Financijska potpora dodjeljuje se za projekte čije su aktivnosti od interesa za održivi razvoj otoka, a iz područja su:
 

 • unaprjeđenja kvalitete života u lokalnoj zajednici,
 • kulture i umjetnosti,
 • obrazovanja i znanosti,
 • sporta.
 

TKO I ŠTO SE NE MOŽE PRIJAVITI?

 • udruge koje nemaju sjedište na hrvatskim otocima,
 • udruge koje nisu upisane u Registar neprofitnih organizacija i Registar udruga Republike Hrvatske,
 • udruge čija se djelatnost u cijelosti financira po posebnim propisima,
 • ogranci, podružnice i slični ustrojstveni oblici udruga koje nisu registrirane sukladno Zakonu o udrugama kao pravne osobe,
 • udruge koje su nenamjenski trošile prethodno dodijeljena sredstva iz javnih izvora (nemaju pravo prijave sljedeće dvije godine, računajući od godine u kojoj su provodile projekt za kojeg je utvrđeno nenamjensko trošenje),
 • udruge koje su u stečaju,
 • udruge koje nisu ispunile obveze vezane uz plaćanje doprinosa i/ili poreza,
 • projekti za koje se općenito smatra da su odgovornost državne uprave i/ili područne (regionalne) i lokalne samouprave,
 • projekti udruga koje su ovisne o bilo kojoj političkoj stranci, a što bi moglo utjecati na neovisnost i održivost projekta,
 • projekti koji se isključivo baziraju na investicijskim ulaganjima, izgradnji ili adaptaciji kapitalnih objekata,
 • projekti usmjereni isključivo na zadovoljavanje temeljnih potreba poslovanja udruge (kupnja opreme, pokrivanje troškova redovnog poslovanja),
 • projekti koji se isključivo odnose na jednokratne manifestacije kao npr. konferencije, okrugli stolovi, seminari, proslave obljetnica, izleti, hodočašća i sl. osim u slučajevima kada su navedene aktivnosti dio trajnijeg i sveobuhvatnijeg projekta,
 • projekti čija je jedina svrha korist članova/članica strukovne udruge.

 

TKO IMA PRIORITET U DOBIVANJU FINANCIJSKE POTPORE?

Prioritet u dobivanju financijske potpore imaju udruge koje:
 

 • potiču održivi razvoj otoka,
 • doprinose razvoju otočne zajednice,
 • unaprjeđuju kvalitetu života otočne zajednice,
 • uključuju  korisnike projekta u njegov razvoj i praćenje,
 • neposredno rade s korisnicima,
 • potiču suradnju s drugim udrugama i ostalim partnerima (državnim upravnim organizacijama i/ili jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na čijem području se projekt provodi, drugim stručnim institucijama i donatorima),
 • podržavaju rad volontera,
 • nastavljaju prethodne projekte dobre prakse,
 • podržavane su i sufinancirane od strane lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave (dokumentirano pismom namjere o sufinanciranju, preporukom, dokazom o dodjeli prostora na korištenje udruzi),
 • kandidiraju projekte za dodjelu sredstava iz fondova Europske unije,
 • djeluju usklađeno sa strateškim dokumentom/programom.

 

TRAJANJE PROJEKTA

Vremensko razdoblje za provedbu projekta maksimalno je 12 (dvanaest) mjeseci od početka njegove provedbe.
 

NARATIVNA I FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Otočne udruge koje su ostvarile pravo na potporu temeljem Odluke o ostvarivanju prava na financijske potpore sklapaju s Ministarstvom Ugovor o financijskoj potpori u okviru raspoloživih sredstva državnog proračuna.

O izvršenju i realizaciji projekta udruge izvješćuju Ministarstvo dostavom Izvješća o izvršenju projekta koje treba sadržavati:
 

a) opis realiziranog Projekta (narativno izvješće)
b) financijski pregled realizacije ukupnih sredstava uz detaljno dokumentiranje svih troškova (financijsko izvješće).
 

Izvješća se podnose na propisanim obrascima Ministarstva.