Sporazum o partnerstvu

Sukladno Uredbi (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. svaka država članica EU obvezna je podnijeti Partnerski sporazum kojim se utvrđuje nacionalna strategija za korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova. Svrha RH Partnerskog sporazuma je opisati sveobuhvatnu i koherentnu strategiju za Republiku Hrvatsku, koja ispunjava zajedničke europske ciljeve za rast i radna mjesta, preneseno u specifični nacionalni kontekst.

Europska komisija usvojila je Sporazum o partnerstvu s Hrvatskom 30. listopada 2014.
 
Partnerskim sporazumom utvrđuju se mehanizmi kojima se osigurava usklađenost sa strategijom Unije za pametan, održiv i uključiv rast (strategija Europa 2020) te sa zadaćama za pojedine fondove EU u skladu s njihovim ciljevima koji se temelje na Ugovorima o pristupanju, uključujući ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju.
 
Sadržaj Partnerskog sporazuma opisuje na koji način će Republika Hrvatska pristupiti ispunjavanju zajedničkih ciljeva strategije Europa 2020 uz pomoć sredstava iz proračuna EU koja su joj dodijeljena kroz višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014.-2020. godine.


Sadržaj Partnerskog sporazuma

Partnerski sporazum sadrži analizu dispariteta, razvojnih potreba i potencijala za rast s obzirom na zadane tematske ciljeve Europske komisije i relevantnih preporuka za pojedine države članice koje su upućene Republici Hrvatskoj u obliku Zaključaka od strane Vijeća Europe u sklopu Europskog semestra za koordinaciju ekonomskih politika na razini EU.

Partnerski sporazum predstavlja strateški okvir za mjere za provedbu strategije Europa 2020, a koje će biti razrađene u operativnim programima povezanim s korištenjem Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda te Europskog pomorskog i ribarskog fonda, kao i u Programu ruralnog razvoja za korištenje Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.
 
Partnerski sporazum sadrži:

  • listu svih predloženih programa (izuzev programa teritorijalne suradnje, budući da oni uključuju više država članica)
  • sažetak ex ante evaluacija tih programa
  • odabrane tematske ciljeve i rezultate koji ukazuju na glavne promjene koje se žele postići u određenom području
  • mehanizme za koordinaciju fondova i drugih instrumenata
  • provedbu

 
Prijedlog Partnerskog sporazuma izradili su zajednički Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvo poljoprivrede i Tematske radne skupine koje djeluju u okviru Koordinacijskog povjerenstva za pripremu programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020., poštujući pravila o partnerstvu, članak 5. Uredbe (EU) 1303/2013 i Europski kodeks ponašanja za partnerstvo.