Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora i Norveški financijski mehanizam

Slika /slike/Vijesti/2021/Financijski mehanizmi EGP.jpg

Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu

Službena stranica financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Norveškog financijskog mehanizma je www.eeagrants.hr

U travnju 2014. godine Republika Hrvatska pristupila je članstvu Europskog gospodarskog prostora (EGP) potpisivanjem Sporazuma o sudjelovanju u EGP-u i time postala 15. država članica Europske unije, kojoj je dana mogućnost korištenja Norveškog financijskog mehanizama i EGP financijskog mehanizma.
Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Norveški financijski mehanizam doprinose smanjenju društvenih i ekonomskih nejednakosti u Europi te istovremeno jačaju bilateralnu suradnju između država darovateljica (Island, Lihtenštajn i Norveška) i zemalja korisnica financijskih mehanizama.
Za razdoblje od 2014. do 2021. godine države darovateljice odvojile su ukupno 2,8 milijardi eura za 15 europskih zemalja: 1,5 milijardi eura u okviru EGP financijskog mehanizma i 1,3 milijardi eura u okviru Norveškog financijskog mehanizma. U spomenutoj perspektivi Republici Hrvatskoj je stavljeno na raspolaganje 103,4 milijuna eura.

Raspoloživim sredstvima financira se šest programa:
  1. Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva
  2. Energija i klimatske promjene
  3. Pravosuđe i unutarnji poslovi
  4. Inovacije, istraživanje, obrazovanje i konkurentnost
  5. Civilno društvo
  6. Socijalni dijalog
Sustav za upravljanje i kontrolu financijskih instrumenata EGP-a

Nacionalna fokalna točka (NFT) je javno tijelo na nacionalnoj razini odgovorno za cjelokupnu implementaciju Financijskog mehanizma EGP-a i Norveškog financijskog mehanizma te za implementaciju, nadzor, provjeru i evaluaciju programa i projekata unutar navedenih financijskih mehanizama te je u cijelosti odgovorno za postizanje ciljeva Programa. U Republici Hrvatskoj ulogu Nacionalne fokalne točke ima Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Uprava za strateško planiranje, Sektor za EU programe i međunarodne financijske mehanizme.

Tijelo za ovjeravanje je javno tijelo na nacionalnoj razini odgovorno za certificiranje financijskih podataka. U Republici Hrvatskoj ulogu tijela za ovjeravanje ima Ministarstvo financija, Državna riznica, Sektor za poslove Nacionalnog fonda.

Tijelo za reviziju je javno tijelo na nacionalnoj razini odgovorno za utvrđivanje učinkovitosti funkcioniranja sustava za upravljanje i kontrolu. U Republici Hrvatskoj ulogu tijela za reviziju ima Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA).

Tijelo odgovorno za pripremu i podnošenje izvješća o nepravilnostima je nacionalno javno tijelo nadležno za pripremu i podnošenje izvješća o nepravilnostima. U Republici Hrvatskoj ulogu tijela odgovornog za pripremu i podnošenje izvješća o nepravilnostima ima Ministarstvo financija, Služba za suzbijanje nepravilnosti i prijevara.

Upravitelj programa je tijelo odgovorno za pripremu i provedbu pojedinih programa.

EGP financijski mehanizam
U okviru EGP financijskog mehanizma u razdoblju 2014. - 2021. godine, darovnica u iznosu od 54.5 milijuna EUR raspoređena je na programska područja:

A) Program Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva
Cilj programa: Ojačana društvena i gospodarska kohezija
Upravitelj programa: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Donatorski partner na programu:  Norveški centar za međunarodnu suradnju i obrazovanje Programsko područje: Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva
Iznos bespovratnih sredstava za program: 25.000.000 EUR
 
B) Program Energija i klimatske promjene
Cilj programa:  Energetska tehnologija s manjom emisijom ugljika i povećana sigurnost opskrbe
Upravitelj programa: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Donatorski partner na programu:  Norveška uprava za vodne resurse i energiju
Programsko područje: Obnovljiva energija, energetska učinkovitost, energetska sigurnost, ublažavanje efekta klimatskih promjena i prilagodba na klimatske promjene
Iznos bespovratnih sredstava za program: 17.000.000 EUR
 
C. Program Civilno društvo
Cilj programa: Ojačano civilno društvo i aktivno građanstvo i osnažene ranjive skupine
Upravitelj programa: Ured za financijske mehanizme
Programsko područje: Civilno društvo
Iznos bespovratnih sredstava za program: 8.500.000 EUR
 
Norveški financijski mehanizam
U okviru Norveškog financijskog mehanizma u razdoblju 2014.-2021. godine, darovnica u iznosu od 43,1 milijuna EUR raspoređena je na programska područja:

A) Program Inovacije, istraživanje, obrazovanje i konkurentnost
Cilj programa: Stvaranje dodane vrijednosti i održivi razvoj
Upravitelj programa: Innovation Norway
Programsko područje: poslovni razvoj, inovacije i malo i srednje poduzetništvo
Iznos bespovratnih sredstava za program:22.000.000 EUR


B) Program Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva
Cilj programa: Ojačana društvena i gospodarska kohezija
Upravitelj programa: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Donatorski partner na programu: Norveški centar za međunarodnu suradnju i obrazovanje
Programsko područje: dobro upravljanje, odgovorne institucije, transparentnost
Iznos bespovratnih sredstava za program: 1.000.000 EUR


C) Program Pravosuđe i unutarnji poslovi
Cilj programa: Ojačana vladavina prava
Upravitelj programa: Ministarstvo pravosuđa i uprave
Donatorki partner na programu: Norveška služba za sudove
Programsko područje: djelotvornost i učinkovitost pravosudnog sustava, jačanje vladavine prava, izvršavanje kazneno-pravnih sankcija i pritvora
Iznos bespovratnih sredstava za program: 13.000.000 EUR


D) Program Socijalni dijalog
Cilj programa: Ojačana tripartitna suradnja između organizacija poslodavaca, sindikata i javnih tijela i promocija dostojnog rada
Upravitelj programa: Innovation Norway
Programsko područje: Socijalni dijalog – Dostojan rad
Iznos bespovratnih sredstava za program: 466.000 EUR