Otvorena savjetovanja

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku izrade Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske
U skladu s Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj 140/09) te člankom 11. stavkom 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15), Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije otvara postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku izrade Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske.
 
Cilj savjetovanja je upoznati zainteresiranu javnost o namjeri donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske.
Predloženim zakonskim izmjenama materija uređena važećim Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske usklađuje se s odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17).

Navedeno usklađivanje odnosi se na  odredbe kojima se propisuju akti strateškog planiranja politike regionalnoga razvoja, u odnosu na njihovu izradu, donošenje, praćenje, vrednovanje i izvješćivanje o navedenim aktima.

Također se predlaže i izmjena u odnosu na obavljanje poslova regionalnih koordinatora, javnih ustanova koje obavljaju poslove od javnog interesa osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja za područje jedinice područne (regionalne) samouprave. Njihovo poslovanje fokusira se na poslove javnih ovlasti i druge poslove od javnog interesa za koje su registrirani ili koji su im Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske  ili drugim zakonom stavljeni u nadležnost. Stoga se predlaže u članku 25. važećeg Zakona brisati odredbu stavka 3. koja propisuje da regionalni koordinatori, osim navedenih, mogu obavljati i druge poslove za koje su registrirani. Propisuje se i da će Ministarstvo u skladu s mogućnostima osigurati sufinanciranje regionalnih koordinatora, u svrhu omogućavanja kvalitetnog obavljanja poslova registriranih u skladu s navedenim Zakonom.
 
Javno savjetovanje otvoreno je od 30. svibnja do 14. lipnja 2019. godine, a svi zainteresirani svoje prijedloge i primjedbe mogu uputiti putem poveznice: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/Dashboard.
 
Po završetku javnog savjetovanja  Ministarstvo će na središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanje s javnošću objaviti izvješće o provedenom savjetovanju, koje sadrži pregled svih zaprimljenih prijedloga i primjedbi, kao i obrazloženje eventualnog neprihvaćanja primjedbi na Nacrt prijedloga zakona.
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o provedbi Prethodne procjene za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske
U skladu s Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj 140/09) te člankom 11. stavkom 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15), Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije otvara postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o  provedbi Prethodne procjene za izradu Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske.
 
Cilj savjetovanja je upoznati zainteresiranu javnost o provedbi Prethodne procjene, u skladu s odredbama Zakona o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“, broj 44/17) i Uredbe o provedbi postupka procjene učinaka propisa („Narodne novine“, broj 52/17), vezano uz namjeru donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske.
Predloženim zakonskim izmjenama materija uređena važećim Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske usklađuje se s odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17).

Navedeno usklađivanje odnosi se na odredbe kojima se propisuju akti strateškog planiranja politike regionalnoga razvoja, u odnosu na njihovu izradu, donošenje, praćenje, vrednovanje i izvješćivanje o navedenim aktima.

Također se predlaže i izmjena u odnosu na obavljanje poslova regionalnih koordinatora, javnih ustanova koje obavljaju poslove od javnog interesa osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja za područje jedinice područne (regionalne) samouprave. Njihovo poslovanje fokusira se na poslove javnih ovlasti i druge poslove od javnog interesa za koje su registrirani ili koji su im Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske ili drugim zakonom stavljeni u nadležnost. Stoga se predlaže u članku 25. važećeg Zakona brisati odredbu stavka 3. koja propisuje da regionalni koordinatori, osim navedenih, mogu obavljati i druge poslove za koje su registrirani. Propisuje se i da će Ministarstvo u skladu s mogućnostima osigurati sufinanciranje regionalnih koordinatora, u svrhu omogućavanja kvalitetnog obavljanja poslova registriranih u skladu s navedenim Zakonom.
 
Javno savjetovanje otvoreno je do 28. svibnja 2019. godine, a svi zainteresirani svoje prijedloge i primjedbe mogu uputiti putem poveznice:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=10905
 
Po završetku javnog savjetovanja Ministarstvo će na središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanje s javnošću objaviti izvješće o provedenom savjetovanju, koje sadrži pregled svih zaprimljenih prijedloga i primjedbi, kao i obrazloženje eventualnog neprihvaćanja primjedbi na Obrazac prethodne procjene.
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt odluke o visini naknade, načinu isplate kao i prihvatljivim troškovima za korištenje naknade zbog zaštićenih područja.
Otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt odluke o visini naknade, načinu isplate kao i prihvatljivim troškovima za korištenje naknade zbog zaštićenih područja.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=10847

Opis savjetovanja:
Temeljem članka 22. stavka 6. Zakona o potpomognutim područjima (NN 118/18) donosi se Odluka kojom se utvrđuje visina novčane naknade zbog zaštićenih područja, uvjeti pod kojima je javna ustanova koja upravlja zaštićenim područjem dužna isplaćivati naknadu, kao i prihvatljivi troškovi za korištenje naknade. Odlukom su obuhvaćene jedinice lokalne samouprave sa statusom potpomognutih područja i jedinice lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa razvijenosti nalaze u zadnjoj četvrtini iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave te na svom području imaju evidentirano zaštićeno područje.

Savjetovanje je otvoreno do: 18.5.2019.
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja
Otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10092

Zakonom o brdsko-planinskim područjima (Narodne novine, br. 118/2018) propisan je jedinstveni postupak razvrstavanja jedinica lokalne samouprave koje mogu ostvariti status brdsko-planinskog područja.

Zakonom su prošireni kriteriji za odabir brdsko-planinskih područja pa su tako uz geomorfološke kriterije dodani još i klimatski kriterij, demografski kriteriji te infrastrukturni kriteriji. Primjenom navedene multikriterijalne metode odabira ovom Odlukom utvrđeno je 85 jedinica lokalne samouprave koje ostvaruju status brdsko-planinskog područja te se dalje razvrstavaju u tri skupine prema indeksu razvijenosti.