Program dodjele potpora za održivu obnovu kulturne baštine

Ministarstvo kulture i medija je donijelo novi Program dodjele potpora za održivu obnovu kulturne baštine KLASA: 023-03/15-01/0193, URBROJ: 532-04-01/1-21-20 od 14. prosinca 2021. godine.

Program je donesen u svrhu učinkovite provedbe Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2020. godini, s obzirom na činjenicu da su među zaprimljenim zahtjevima za sufinanciranjem vlastitog učešća korisnika i EU projekti temeljeni na Programu dodjele potpora za održivu obnovu kulturne baštine te da je navedeni Program od 10. siječnja  2018. godine istekao