Aktualno

Javni poziv za angažiranje vanjskih stručnjaka za ocjenjivanje kvalitete projektnih prijava i vanjskih stručnjaka za ocjenjivanje državne potpore u sklopu Interreg Programa Slovenija – Hrvatska 2021.-2027.

Ministarstvo za koheziju i regionalni razvoj Republike Slovenije, koje djeluje kao Upravljačko tijelo Interreg Programa Slovenija – Hrvatska 2021.-2027., objavilo je Javni poziv za angažiranje neovisnih vanjskih stručnjaka za ocjenjivanje kvalitete projektnih prijava i neovisnih vanjskih stručnjaka za ocjenjivanje državne potpore u projektnim prijavama zaprimljenim u okviru rokova Otvorenih poziva za standardne projekte u okviru Programa.

Ovaj javni poziv pripremljen je s ciljem uspostave baze podataka vanjskih stručnjaka za ocjenjivanje kvalitete projektnih prijava podnesenih u okviru rokova Otvorenih poziva za standardne projekte u okviru Interreg Programa Slovenija – Hrvatska za razdoblje 2021. -2027. te uspostave baze podataka vanjskih stručnjaka za ocjenjivanje relevantnosti projektnih prijava podnesenih za Program Interreg Slovenija – Hrvatska za razdoblje 2021. - 2027. u okviru relevantnih poziva, uz davanje preporuka kako bi se osigurala usklađenost projektnih prijava s pravilima o državnim potporama.

Više informacija dostupno je na službenoj programskoj stranici putem sljedeće poveznice: http://www.si-hr.eu/2127/hr/2023/09/07/javni-poziv-za-angaziranje-neovisnih-vanjskih-strucnjaka-za-ocjenjivanje-kvalitete-projektnih-prijava-i-neovisnih-vanjskih-strucnjaka-za-ocjenjivanje-drzavne-potpore-u-projektnim-prijavama-zaprimljeni/

Rok za podnošenje prijave je: 21. rujna 2023.

Kandidati svoje prijave moraju poslati na elektroničku adresu: gp.mkrr@gov.si
Industrijska tranzicija Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske – Donesen Program dodjele državnih potpora za strateška partnerstva za inovacije
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je 6. rujna 2023. godine Program dodjele državnih potpora za strateška partnerstva za inovacije za dodjelu državnih potpora projektima koji će se provoditi u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027., Prioriteta 1 - Industrijska tranzicija hrvatskih regija, Specifičnog cilja - RSO1.1. Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te prihvaćanje naprednih tehnologija (EFRR).
Industrijska tranzicija Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske – Donesen Program dodjele državnih potpora za inovacijske klastere
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je 6. rujna 2023. godine Program dodjele državnih potpora za inovacijske klastere za dodjelu državnih potpora za projekte koji će se provoditi u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021.- 2027., Prioriteta 1 - Industrijska tranzicija hrvatskih regija;  Specifičnog cilja - RSO1.1. Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te prihvaćanje naprednih tehnologija (EFRR).
Poziv za podnošenje zahtjeva za akreditaciju regionalnih koordinatora
Predmet poziva
 
Predmet poziva je podnošenje zahtjeva za pokretanje postupka akreditacije regionalnih koordinatora u skladu s člankom 26. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17 i 118/18) (u daljnjem tekstu: Zakona) i Pravilnika o provedbi postupka akreditacije regionalnih koordinatora (NN 24/18 i 13/19) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).
 
Akreditacija je proces procjene sposobnosti regionalnih koordinatora za učinkovito i djelotvorno obavljanje poslova iz članka 25. Zakona.
 
Prihvatljivi podnositelji zahtjeva
 
Prihvatljivi podnositelji zahtjeva za akreditaciju su regionalni koordinatori osnovani kao javne ustanove čije su djelatnosti usklađene s odredbama Zakona.
 
Način podnošenja zahtjeva
 
Prihvatljivi podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev (Prilog 8.) za pokretanje postupka akreditacije zajedno s prilozima u skladu sa Zakonom i Pravilnikom.
 
Prilozi zahtjevu su:
 
Prilog 1. Godišnji radni plan
Prilog 2. Analiza radne opterećenosti
Prilog 3. Opis posla
Prilog 4. Osjetljiva radna mjesta: Analiza rizika
Prilog 5. Plan zamjene zaposlenika
Prilog 6. Izjava o povjerljivosti i nepristranosti
Prilog 7. Upitnik za analizu potreba za edukacijom
Prilog 9. Izjava čelnika tijela podnositelja zahtjeva
 
Zahtjev, zajedno s prilozima, predaje se u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja zahtjeva, preporučenom poštom ili neposrednom dostavom Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Upravi za regionalni razvoj, Sektoru za podršku regionalnoj i lokalnoj razini, obvezno uz naznaku: Zahtjev za akreditaciju – ne otvarati, na adresu: Miramarska cesta 22, 10000 Zagreb.
 
Rok za podnošenje zahtjeva
 
Rok za podnošenje zahtjeva je 18. srpnja 2023. godine
U slučaju prijava poštom, prihvatljivim će se smatrati sve pošiljke poslane preporučenom poštom s poštanskim žigom zaključno s 18. srpnja 2023. godine.
 
Obrada zahtjeva i donošenje Odluka o statusu regionalnih koordinatora
 
Postupci obrade zahtjeva, terenske provjere, donošenje procjene i zaključno Odluke o statusu regionalnog koordinatora utvrđene su Pravilnikom.
 
Kontakt osobe
 
Anamarija Protega, 01/6470-346, anamarija.protega@mrrfeu.hr
Gordan Klišanić, 01/6471-973, gordan.klisanic@mrrfeu.hr
 
 
Program podrške brdsko-planinskim područjima


Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u okviru svoje nadležnosti nastavlja provoditi Program podrške brdsko-planinskim područjima (u nastavku teksta: Program) koji ima za cilj pridonijeti održivom razvoju brdsko-planinskih područja u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture i otklanjanja posljedica nastalih usred vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinska područja.

Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne razine i predstavlja podršku u  unaprjeđenju društvene, komunalne, socijalne i javne infrastrukture te pripremi infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak te sanaciju šteta na infrastrukturnim građevinama nastalih uslijed vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinsko područje
 
Program je namijenjen za projekte s područja jedinica lokalne samouprave koje su u skladu s Odlukom o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave stekle status brdsko-planinskog područja („Narodne novine“, br. 24/19).
 
Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su: jedinice lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskog područja osim jedinica lokalnih samouprava koje su prihvatljivi podnositelji prema Programu gospodarske i društvene revitalizacije Gorskog kotara, Programu gospodarske i društvene revitalizacije Dalmatinske zagore i Programu gospodarske i društvene revitalizacije Like i jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko se projekt provodi na prihvatljivom području tj. na području jedinica lokalne samouprave koje su u skladu s Odlukom stekle status brdsko-planinskog područja.
Program gospodarske i društvene revitalizacije Like


Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (u nastavku teksta: Ministarstvo) kao nositelj politike regionalnog razvoja, u skladu s Prioritetima provedbe politike Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030., i Programom Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2020. - 2024., pokreće Program gospodarske i društvene revitalizacije Like (u nastavku teksta: Program). Vlada Republike Hrvatske donijela je Program razvoja brdsko-planinskog područja za razdoblje od 2022. - 2025. te se ovim Programom ispunjavaju i ciljevi navedenog Programa Vlade Republike Hrvatske.
 
Cilj Programa je poticanje gospodarske i društvene revitalizacije Like kroz ulaganja u infrastrukturne projekte kao preduvjet za razvoj postojeće i izgradnju nove društvene i poduzetničke infrastrukture te time postizanje održivog gospodarskog razvoja, povećanja atraktivnosti prostora, poboljšanje kvalitete života i sprječavanje daljnjeg iseljavanja.
Sredstva za provedbu Programa osiguravaju se u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu, na aktivnosti K758042 - Razvoj brdsko-planinskih područja u ukupnom iznosu od 4 milijuna EUR-a kroz tri godine.
Podnositelji podnose Zahtjeve od 6. travnja 2023. do najkasnije 31. srpnja 2023.

Prihvatljivi podnositelji Zahtjeva su Ličko-senjska županija i sljedeće jedinice lokalne samouprave: Grad Gospić, Grad Otočac, Grad Senj, Općina Brinje, Općina Vrhovine, Općina Perušić, Općina Lovinac, Općina Plitvička jezera, Općina Udbina, Općina Donji Lapac, Općina Karlobag te Općina Gračac.
Prihvatljivo područje provedbe je administrativno teritorijalno područje jedinica lokalne samouprave prihvatljivih podnositelja Zahtjeva s područja Like.
Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti vezane za izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, modernizaciju i adaptaciju građevina koje se odnose na gospodarsku, društvenu i komunalnu infrastrukturu.

Jedan podnositelj može podnijeti dva Zahtjeva za financiranje projekata prema Programu.
Vrijednost financiranja Ministarstva po Korisniku, može iznositi najviše do 1 milijun EUR-a s PDV-om. Neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 150 tisuća EUR-a s PDV-om.

Udio Ministarstva u financiranju pojedinog projekta iznosi najviše do 80% ukupnih prihvatljivih troškova.
1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Interreg VI-A IPA Programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021.-2027.

Poziv je usmjeren na sva četiri prioriteta i šest specifičnih ciljeva Programa. Potencijalni prijavitelji pozivaju se dostaviti prekogranične projektne prijedloge i aktivno doprinijeti gospodarskom rastu Programskog područja. 

Interreg VI-A IPA Program Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora, u okviru Europske teritorijalne suradnje, objavio je 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga.
EU sredstva 1. Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 41.095.300,00 eura.

Svi potencijalni prijavitelji mogu predati svoje prijave putem Zajedničkog elektroničkog sustava za praćenje (Jems) do 28. srpnja 2023. u 15:00 sati.

Poziv je usmjeren na sva četiri prioriteta i šest specifičnih ciljeva Programa. Potencijalni prijavitelji pozivaju se dostaviti prekogranične projektne prijedloge i aktivno doprinijeti gospodarskom rastu Programskog područja. Svi dokumenti te detaljne informacije o Pozivu mogu se pronaći ovdje.

Upravljačko tijelo i Zajedničko tajništvo u suradnji s Nacionalnim tijelima Programa organizirat će sedam Informativnih dana kako bi pružili detaljne informacije i praktične savjete za pripremu i podnošenje prijava u okviru 1. Poziva na dostavu projektnih prijedloga. Pozivaju se svi zainteresirani potencijalni prijavitelji da prijave svoje sudjelovanje na informativnim danima uz napomenu da je sudjelovanje ograničeno na 3 osobe iz iste ustanove. Dnevni red informativnih dana možete pronaći ovdje.
 
Raspored informativnih dana je sljedeći:
 
DATUM GRAD MJESTO ODRŽAVANJA REGISTRACIJSKI LINK
17. svibnja 2023. Podgorica, CG Hotel Hilton (sala „Crystal B“)  Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 2 https://forms.gle/qejM6DQYMcLGzidH9
18. svibnja 2023. Budva, CG Hotel Budva (sala „Harmonija“) Slovenska obala bb https://forms.gle/wgVRVqLitUDRsAfJ7
24. svibnja 2023. Ljubuški, BIH Hotel Bigeste, Hrvatskih branitelja 69 https://forms.gle/Ca4dwXEh9NtSsp2E8
25. svibnja 2023. Zadar, RH Sveučilište u Zadru, dr. Franje Tuđmana 24 i https://forms.gle/jTeHpoRgmrzFihKVA
1. lipnja 2023. Brčko, BIH Potvrdit će se naknadno https://forms.gle/nmgWfaumDEbDxuDJ7
2. lipnja 2023. Banja Luka, BIH Potvrdit će se naknadno https://forms.gle/umt4nHcAhFf3WSfS7
6. lipnja 2023. Bjelovar, RH Hotel Artearia, Ulica Vatroslava Lisinskog 2 https://forms.gle/8JmB2qGMTm1rKdVC9
 
7. lipnja 2023 Donji Nikšić
(Slunj), HR
Congress Centre Rastoke, Donji Nikšić 101, Slunj https://forms.gle/U1J3yzDktBtr7YL17
1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Interreg VI-A IPA Programa Hrvatska – Srbija 2021.-2027.

Objavljen 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Interreg VI-A IPA Programa Hrvatska – Srbija 2021.-2027.

Slika /slike/Vijesti/2023/Svibanj/MRRFEU (1).png

Potencijalni prijavitelji pozivaju se dostaviti prekogranične projektne prijedloge i aktivno doprinijeti gospodarskom rastu Programskog područja.

Interreg VI-A IPA Program Hrvatska - Srbija, u okviru Europske teritorijalne suradnje, objavio je 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga.
EU sredstva 1. Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 17.400.751,50 eura.

Svi potencijalni prijavitelji mogu predati svoje prijave putem Zajedničkog elektroničkog sustava za praćenje (Jems) do 4. rujna 2023., do 15:00 sati.
Poziv je usmjeren na sva četiri prioriteta i pet specifičnih ciljeva Programa. Potencijalni prijavitelji pozivaju se dostaviti prekogranične projektne prijedloge i aktivno doprinijeti gospodarskom rastu Programskog područja.
Svi dokumenti te detaljne informacije o Pozivu mogu se pronaći ovdje.

Upravljačko tijelo i Zajedničko tajništvo u suradnji s Nacionalnim tijelima Programa organizirat će četiri Informativna dana kako bi pružili detaljne informacije i praktične savjete za pripremu i podnošenje prijava u okviru 1. Poziva na dostavu projektnih prijedloga. Pozivaju se svi zainteresirani potencijalni prijavitelji da prijave svoje sudjelovanje na informativnim danima uz napomenu da je sudjelovanje ograničeno na 3 osobe iz iste ustanove. Dnevni red informativnih dana možete pronaći ovdje.
 
Raspored informativnih dana je sljedeći:
 
DATE PLACE VENUE REGISTRATION LINK
1. lipnja 2023 Novi Sad Velika sala Skupštine AP Vojvodine, Novi Sad https://forms.gle/hZ298nbEqGcDTKMD6
2. lipnja 2023 Slavonski Brod, HR Sveučilište u Slavonskom Brodu
Ulica 108. brigade ZNG 32
https://forms.gle/BfDXLwoRN9i5yV8A8
6. lipnja 2023 Subotica, RS Velika većnica Gradske kuće – Trg slobode 1, Subotica  https://forms.gle/PKxESn9ZPcBg7mhk8
7. lipnja 2023 Osijek, HR Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku
Ul. Vladimira Preloga 1
https://forms.gle/Kfad2tihtBYHrHQUA
 


 

Javni poziv za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2023. godinu
Javni poziv za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2023. godinu
 
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisuje Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2023. godinu.
 
Program pridonosi osnaživanju pograničnog područja Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, njihovom gospodarskom i svekolikom razvoju, osigurava pretpostavke za jačanje konkurentnosti i ostvarenje prekograničnih razvojnih potencijala te potiče aktivaciju svih dionika na zajedničkom radu za dobrobit hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Doprinosi stvaranju preduvjeta za sprječavanje iseljavanja stanovništva, smanjenju negativnog demografskog trenda i održivom razvoju u pograničnom području te podiže kvalitetu života i integraciju cjelokupnog stanovništva koje živi na tom prostoru.
 
Program je namijenjen:
 
 • jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) i /ili javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji su JLRS osnivači u Republici Hrvatskoj na području Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Brodsko-posavske, Vukovarsko-srijemske, Bjelovarsko-bilogorske, Požeško-slavonske, Osječko-baranjske i Zagrebačke županije.
 
 • jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) i/ili javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji su JLRS osnivači u Bosni i Hercegovini (Zapadnohercegovačka, Hercegbosanska, Posavska, Hercegovačko-neretvanska županija, Županija Središnja Bosna, Zeničko-dobojska županija, Tuzlanska županija, Sarajevska županija, Banja Luka, Derventa, Prijedor, Bosanski Brod i Brčko distrikt)
 
 • pravnim osobama neprofitne naravi registrirane na programskom području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine
 
Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine otvoren je od 5. travnja 2023. do 5. svibnja 2023. (do 16:00 sati) te se u tom razdoblju mogu podnositi prijave za financiranje sa svim potrebnim dokumentima.
 
Javni poziv za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije za 2023. godinu
Javni poziv za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije za 2023. godinu
 
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisuje Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske Republike Srbije.

Program pridonosi osnaživanju pograničnog područja Republike Hrvatske i Republike Srbije, njihovom gospodarskom i svekolikom razvoju, osigurava pretpostavke za jačanje konkurentnosti i ostvarenje prekograničnih razvojnih potencijala te potiče aktivaciju svih dionika na zajedničkom radu za dobrobit hrvatskog naroda u Republici Srbiji. Doprinosi stvaranju preduvjeta za sprječavanje iseljavanja stanovništva, smanjenju negativnog demografskog trenda i održivom razvoju u pograničnom području te podiže kvalitetu života i integraciju cjelokupnog stanovništva koje živi na tom prostoru.
 
Program je namijenjen:
   
Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije otvoren je od 5. travnja 2023. do 5. svibnja 2023. (do 16:00 sati) godine te se u tom razdoblju mogu podnositi  prijave  za financiranje sa svim potrebnim  dokumentima.
 

Ovdje možete preuzeti Odluku o odabiru projekata u okviru Programa prekogranične suradnje između RH i RS 2023.


 
Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini
OBAVIJEST: DOPUNA UPUTA ZA KORISNIKE
 
Nastavno na objavu Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini od 24. ožujka 2023. i prvog dijela rezultata administrativne provjere zahtjeva pristiglih na Javni poziv, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje Dopunu Uputa za Korisnike Javnog poziva za  sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini prema Programu sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini.
 
Dopunom se prolongira rok za objavu konačnih rezultata administrativne provjere zahtjeva.

 

OBAVIJEST

Nastavno na objavu Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini na web stranicama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) od 24. ožujka 2023., ovim putem obavještavamo vas kako su pristigli zahtjevi predmet administrativne obrade i međuresorne koordinacije s nadležnim tijelima u pogledu njihove prihvatljivosti, sukladno propisanim odredbama Programa sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (Program), te uvjetima utvrđenima u Javnom Pozivu za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini (Poziv).

 
U razdoblju od 24. ožujka do 2. svibnja 2023. godine zaprimljena su ukupno 323 zahtjeva koji su predmet administrativne provjere.
 
Rezultati administrativne provjere zaprimljenih zahtjeva biti će objavljeni na web stranicama Ministarstva u što je moguće kraćem roku, u skladu s relevantnim odredbama Programa i Poziva.
 

TEKST POZIVA

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje Javni poziv za  sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini prema Programu sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini.
 
Sredstva Programa su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU-a za programsko razdoblje 2014.-2020. i projekata financiranih u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, te Financijskih mehanizama EGP-a i Kraljevine Norveške u razdoblju 2014.-2021., ako nemaju odobreno završeno izvješće o EU projektu do dana objave ovog Javnog poziva.
 
Ukupno raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku Javnog poziva je 50.000.000,00 eura (slovima: pedesetmilijunaeura).
 
Za korištenje sredstava Programa mogu se prijaviti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (samo za svoje ime i za svoj račun), te ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 
Zahtjev, sa svom potrebnom dokumentacijom, šalje se preporučeno putem pošte, dostavljačem ili osobnom predajom u pisarnici Ministarstva u zatvorenoj omotnici, i u elektroničkom obliku na e-mail adresu fond-poziv2023@mrrfeu.hr.
 
Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu podnositelja zahtjeva, s naznakom: "Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini" – NE OTVARATI!
 
Zahtjev se šalje na sljedeću adresu:
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Miramarska cesta 22
10 000 Zagreb
 
Zahtjevi se zaprimaju od 24. ožujka zaključno do 30. travnja 2023. godine.
 
Svi pristigli zahtjevi u roku za zaprimanje zahtjeva, biti će obrađeni te će svima koji ispunjavaju administrativne uvjete biti odobreno sufinanciranje sukladno Programu i Uputama za korisnike.
Ukoliko ukupni iznos po prihvatljivim zahtjevima bude veći od ukupno raspoloživog iznosa sredstava osiguranih u Državnom proračunu za 2023. i projekciji za 2024. godinu, ministar ima pravo predložene iznose proporcionalno smanjiti u skladu s raspoloživim sredstvima.
 

Najčešća pitanja i odgovori

Q: Jesu li za sufinanciranje iz ovog Poziva prihvatljivi EU projekti koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.?
A: Sufinanciranje projekata u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO) za Republiku Hrvatsku nije obuhvaćeno Javnim pozivom za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini.
 
Q: Budući da je rok za prijavu na Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini 30.4. 2023., nedjelja i neradni dan, nakon kojeg slijedi 1.5. 2023., državni blagdan i neradni dan, hoće li se uvažiti zahtjevi pristigli prvi sljedeći radni dan, odnosno 2.5. 2023.?
A: Uvažavajući činjenicu kako Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini završava na neradni dan (30.04. 2023., nedjelja), a naredni dan je također neradni s obzirom na to da je državni praznik (1.5. 2023.), krajnji rok za dostavu zahtjeva za sufinanciranje pomiče se na prvi sljedeći radni dan, 2.5.2023., utorak.
 
Q: S obzirom na to da je jedan od uvjeta prihvatljivosti za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje provedbe EU projekata taj da nije odobreno završno izvješće do dana objave Javnog poziva (24.3. 2023.), odnosi li se za EU projekte ugovorene u sklopu programa europske teritorijalne suradnje u kojima sudjeluje Republika Hrvatska odobrenje završnog izvještaja od strane Nacionalnog tijela za kontrolu (FLC) ili od Zajedničkog tajništva (JS)?
A: Za potrebe Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini mjerodavno je kao konačno odobrenje završnog izvještaja od strane Zajedničkog tajništva.
 
Q: Je li moguće prijaviti EU projekt iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. za sufinanciranje u sklopu Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini bez Odluke o dodjeli sredstava?
A: Sukladno odredbama Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini određeno je da prihvatljivi korisnik Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. uz zahtjev za sufinanciranje provedbe EU projekta prilaže, između ostalog, presliku Odluke o dodjeli sredstava, koja u trenutku podnošenja Zahtjeva mora biti potpisana i ovjerena pečatom svih ugovornih strana. Međutim, moguće je podnijeti zahtjev za sufinanciranje za EU projekte iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. ukoliko je prihvatljivi korisnik sklopio Ugovor o financiranju, a koji je u obvezi dostaviti Odluku o dodjeli sredstava najkasnije do trenutka ugovaranja temeljem podnesenog zahtjeva za sufinanciranje.
 
Q: Je li prihvatljivo prijaviti za dodjelu sredstava troškove koji premašuju odobrena sredstava po pojedinom EU projektu, odnosno troškove nastale nakon sklapanja ugovora koje korisnik nije mogao spriječiti, otkloniti niti izbjeći, poput povećanja cijena, Covid-19 i sl.?
A: Sufinanciranje vlastitog učešća korisnika od strane MRRFEU-a po Programu sufinanciranja  provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini odnosi se isključivo na Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava/Odluku o dodjeli sredstava i pripadajuće dodatke.
 
Q: Molimo za uputu na koji način popuniti Obrazac 6. - Financijski plan povlačenja sredstava, s obzirom na da su svi troškovi po EU projektu koji prijavljujemo na Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini odobreni i isplaćeni?
A: Sukladno odredbama Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini, MRRFEU sredstva dodijeljena Ugovorom može isplatiti Korisniku po dostavi odobrenih prihvatljivih troškova u odobrenom izvješću o EU projektu u najviše dva dijela, odnosno moguće je da prvi dio ujedno bude i završni. Kod popunjavanja Obrasca 6. - Financijski plan povlačenja sredstava moguće je navesti planirane iznose za povlačenje dodijeljenih sredstava u prvom dijelu, dok ćete za drugi dio navesti n/p (nije primjenjivo).
 
Q: Treba li u Obrascu 6 - Financijski plan povlačenja sredstava pod iznosom ovjerenih prihvatljivih troškova u trenutku podnošenja Zahtjeva (u EUR) te iznosom isplaćenih bespovratnih sredstava u trenutku podnošenja Zahtjeva (u EUR) navesti troškove i sredstva samo za podnositelja Zahtjeva i jednog od partnera u projektu za kojeg također tražimo sufinanciranje ili troškove i sredstva na razini cijelog projekta za svih 5 partnera?
A: U Obrazac 6. - Financijski plan povlačenja sredstava unosi se ukupan iznos ovjerenih prihvatljivih troškova u trenutku podnošenja Zahtjeva (u EUR), kao i ukupan iznos isplaćenih bespovratnih sredstava u trenutku podnošenja Zahtjeva (u EUR). Nastavno, potrebno je upisati planske iznose i planiranu dinamiku povlačenja sredstava u najviše dva dijela, a ovisno o odobrenim prihvatljivim troškovima u trenutku podnošenja Zahtjeva.
 
Q: Ukoliko podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za sufinanciranje isključivo za sebe, ne i za prihvatljive partnere koji također sudjeluju na EU projektu, treba li popuniti podatke o partnerima u Obrascu 1 - Zahtjev za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, pod točkom 15.?
A: Točka 15. Obrasca 1. odnosi se na broj prihvatljivih partnera za koje podnositelj zahtjeva iskazuje vrijednost njihovih sredstava koja ulažu u provedbu EU projekta. Ne navode se partneri ako za iste podnositelj ne podnosi zahtjev.
 
Q: Je li određeni EU projekt prihvatljiv za sufinanciranje po Javnom pozivu za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini?
A: Vezano uz konkretne upite o prihvatljivosti pojedinih EU projekata, isti mogu biti isključivo predmet administrativne obrade u smislu prihvatljivosti tek po zaprimanju zahtjeva za sufinanciranje provedbe EU projekata, uključujući temeljem dostavljene dokumentacije.
 
Interreg VI-A Slovenija - Hrvatska 2021.-2027. – objava prvih poziva na dostavu projektnih prijedloga
Program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2021.–2027. objavio je dana 24. ožujka 2023. godine dva Poziva na dostavu projektnih prijedloga koji su namijenjeni za Standard projekte:
 • 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga za Standard projekte za Prioritet 1. i Prioritet 3.
  • Prioritet 1. Zelena i prilagodljiva regija (Specifični cilj 2.4 Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavima i Specifični cilj 2.7 Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim i u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja).
  • Prioritet 3. Dostupna i povezana regija (Specifični cilj 6.2 Povećanje učinkovitosti javne uprave promicanjem pravne i administrativne suradnje te suradnje između građana, aktera civilnog društva i institucija, osobito s ciljem rješavanja pravnih i drugih prepreka u pograničnim regijama).
 • 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga za Standard projekte za Prioritet 2.
 • Prioritet 2. Otporna i održiva regija (Specifični cilj 4.6 Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama.
Prvi rok za dostavu projektnih prijedloga otvoren je do:
 • 24. svibnja 2023. u 12:00 sati (CET) za Prioritete 1. i 3.
 • 21. lipnja 2023. u 12:00 sati (CET) za Prioritet 2
Trajanje projekata: do 30 mjeseci za Prioritete 1. i 2., do 24 mjeseci za Prioritet 3.
Vrijednost projekata: Ukupna financijska alokacija za objavljene Pozive iznosi otprilike 18,3 milijuna eura iz EFRR, uz stopu sufinanciranja od 80%.
Projektni prijedlozi moraju biti dostavljeni na hrvatskom i slovenskom jeziku. Sažetak projekta mora biti napisan na hrvatskom, slovenskom i engleskom jeziku.
Projektni prijedlozi dostavljaju se isključivo putem sustava Joint electronic monitoring system (Jems) kojem možete pristupiti putem poveznice: https://jems.si-hr.eu/no-auth/login?ref=%2Fapp%2Fdashboard  

Detaljnije informacije o Pozivu i natječajna dokumentacija objavljeni su na službenoj programskoj stranici: http://www.si-hr.eu/2127/hr/
Za sve potencijalne prijavitelje organizirati će se info radionice u drugoj polovici travnja s ciljem upoznavanja sa dokumentacijom i procesom prijave na 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga. Sve informacije vezano uz info radionice te link za prijavu biti će objavljene na web stranici programa: http://www.si-hr.eu/2127/hr/regular-projects/#workshops

Za sve upite vezane uz prijavu projekata potencijalni prijavitelji mogu kontaktirati Zajedničko tajništvo Programa. Kontakt podatke članova Zajedničkog tajništva možete pronaći putem slijedeće poveznice: http://www.si-hr.eu/2127/hr/joint-secretariat  
 
Interreg VI-A Italija - Hrvatska 2021.-2027. – 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga i održavanje Info radionica

Program prekogranične suradnje Interreg  Italija – Hrvatska 2021. – 2027. objavio je dana 28. studenoga 2022. godine 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji je namijenjen za dvije vrste projekata: Standard i Small-scale projekte.

Ukupna financijska alokacija za 1. Poziv iznosi 80.000.000,00 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj, uz stopu sufinanciranja od 80%.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga biti će otvoren:
 • od 28. studenoga 2022. do 22. ožujka 2023. do 14:00 (CET) za Standard projekte
 • od 28. studenoga 2022. do 28. veljače 2023. do 14:00 (CET) za Small-scale projekte

Projektni prijedlozi moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku i to isključivo putem sustava Joint electronic monitoring system (Jems) kojem možete pristupiti putem sljedeće poveznice: https://jems.italy-croatia.eu
Detaljnije informacije o Pozivu i natječajna dokumentacija objavljeni su na službenoj programskoj stranici: https://www.italy-croatia.eu/web/it-hr-interreg-2021-2027/1st-call-for-proposals

Vodeći partner može kontaktirati Zajedničko tajništvo sa sjedištem u Veneciji i antenu u Zadru za sve upite vezane uz razvoj i prijavu projekta na e-mail adrese:
js.italy-croatia@regione.veneto.it
js.it-hr.antenna@mrrfeu.hr

S ciljem upoznavanja potencijalnih prijavitelja sa sadržajem Programa te pravovremene pripreme za prijavu na 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u suradnji sa Upravljačkim tijelom i Zajedničkim tajništvom Programa, poziva vas na sudjelovanje na info radionicama koje će se održati:
 • 14. prosinca 2022. u Karlovcu,
 • 15. prosinca 2022. u Šibeniku.

Info radionice će se održavati na engleskom jeziku.
Sve informacije, dnevni red te prijava na info radionice nalaze se na sljedećoj poveznici:
https://interreg-events.blumm.it/interreg-italy-croatia-infoday-first-call-for-proposals

Također, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u suradnji sa Upravljačkim tijelom i Zajedničkim tajništvom Programa planira organizirati i dodatne info radionice koje će se održati:
 • 10. siječnja 2023. u Dubrovniku,
 • 18. siječnja 2023. u Puli.

Više informacija o info radionicama u Dubrovniku i Puli biti će uskoro objavljeno na stranicama: https://razvoj.gov.hr/ i https://strukturnifondovi.hr/
Javni poziv za iskaz interesa za srednje škole za sudjelovanje u Projektu ASOC – Prekogranična suradnja Interreg Italija-Hrvatska


Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije drugu godinu za redom raspisuje Javni poziv za iskaz interesa za srednje škole za sudjelovanje u Projektu ASOC – Prekogranična suradnja Interreg Italija-Hrvatska.

Za sudjelovanje u Projektu ASOC – Prekogranična suradnja Interreg Italija-Hrvatska, sukladno području obuhvaćenom Interreg programom prekogranične suradnje Italija-Hrvatska, na Javni poziv za iskaz interesa mogu se prijaviti srednje škole s gimnazijskim, strukovnim i umjetničkim programima iz 8 (osam) županija s područja Republike Hrvatske: Primorsko-goranske županije, Ličko-senjske županije, Zadarske županije, Šibensko-kninske županije, Splitsko-dalmatinske županije, Istarske županije, Dubrovačko-neretvanske županije i Karlovačke županije. Škola će u provedbi projekta sudjelovati sa skupinom od 10 (deset) do 30 (trideset) učenika/ca (razred ili grupa učenika) s nastavnikom/com koji će biti voditelj/ica projekta.

Projekt će se provoditi u školskoj godini 2022. /2023., a odabrane srednje škole bit će uključene u njegovu provedbu (maksimalno 8 škola). Provedba Projekta podrazumijeva sudjelovanje u inovativnom interdisciplinarnom obrazovnom programu namijenjenom svim vrstama srednjih škola na području 8 (osam) županija uključenih u Interreg program prekogranične suradnje Italija-Hrvatska, usmjerenom građanskom praćenju javnih financija upotrebom javno dostupnih podataka te informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

Projekt se uvelike oslanja na ASOC projekte koji su se proteklih godina provodili u obje zemlje, a osim što svi imaju za cilj poticanje kulture aktivnog građanstva i podizanje svijesti učenika srednjih škola o kohezijskoj politici ovim se Projektom naglasak želi staviti na način funkcioniranja Interreg programa prekogranične suradnje i s njim povezanim projektima. Projektom će se se povezati parovi talijanskih i hrvatskih srednjih škola, koji će pod vodstvom nastavnika/ca pratiti isti projekt odabran u okviru Interreg programa prekogranične suradnje te osmisliti istraživanje građanskog praćenja projekta.

Po završetku Projekta škole čiji rad bude ocijenjen najuspješnijim predstavit će svoje završno izvješće s ciljem dijeljenja iskustva građanskog praćenja na događajima koji će se održati u Italiji i/ili Hrvatskoj.

Prijave za sudjelovanje u Projektu podnose se isključivo elektroničkim putem, ispunjavanjem mrežnog obrasca na poveznici:  https://forms.gle/8qRapqu7Bd9TavmK7 

U slučaju poteškoća s ispunjavanjem obrasca, molimo obratite se na adresu elektroničke pošte: asoc@mrrfeu.hr
 
Krajnji rok za podnošenje prijava za sudjelovanje u Projektu je 19. studenoga 2022. godine do 16:00 sati.
 
Preporuča se obrascu pristupiti pomoću internetskih preglednika Microsoft Edge ili Google Chrome, budući da se prilikom ispunjavanja obrasca korištenjem preglednika Internet Explorer 11 pojedini dijelovi obrasca ne prikazuju u potpunosti.
Poziv za dostavu prijedloga za imenovanje povjerljive osobe i njezina zamjenika u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Provedba Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda“, KK.08.2.1.07 (Specifični cilj 9b1 Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva OPKK)
Popis sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljenih u sklopu Poziva „Provedba Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda“, KK.08.2.1.07 
 
Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Provedba Intervencijskog plana Grada Benkovca“, KK.08.2.1.08 (Specifični cilj 9b1 Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva OPKK)
Popis sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljenih u sklopu Poziva „Provedba Intervencijskog plana Grada Benkovca“, KK.08.2.1.08
 
Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Provedba Intervencijskog plana Grada Knina“, KK.08.2.1.09 (Specifični cilj 9b1 Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva OPKK)
Popis Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljenih u sklopu Poziva „Provedba Intervencijskog plana Grada Knina“, KK.08.2.1.09 
 
Program dodjele potpora male vrijednosti (de minimis potpora) namijenjenih mikro, malim i srednjim poduzetnicima sa područja grada Petrinje
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je 20. svibnja 2022. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava KK.08.2.1.16 „Podrška razvoju poduzetništva u gradu Petrinji“.

Poziv je objavljen u sustavu eFondovi, a dokumentacija Poziva je dostupna putem sljedeće poveznice: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=8c7ba0f9-9da8-45da-98cf-9deacab2a857

Ovim Pozivom podržava se proces jačanja gospodarske aktivnosti i poboljšanja konkurentnosti poduzetnika na području grada Petrinje kroz dodjelu potpora male vrijednosti u skladu s Programom dodjele potpora male vrijednosti (de minimis potpora) namijenjenih mikro, malim i srednjim poduzetnicima s područja grada Petrinje.
 
Bespovratna sredstva se dodjeljuju putem OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., SC 9b1 Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva, financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).
 
Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva s ukupnom alokacijom koja iznosi 115.000.000,00 HRK.

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti po pojedinom poduzetniku iznosi 1.400.000,00 HRK po pojedinom projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu iznosi  100.000,00 HRK.
 
Program dodjele potpora za održivu obnovu kulturne baštine
Ministarstvo kulture i medija je donijelo novi Program dodjele potpora za održivu obnovu kulturne baštine KLASA: 023-03/15-01/0193, URBROJ: 532-04-01/1-21-20 od 14. prosinca 2021. godine.

Program je donesen u svrhu učinkovite provedbe Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2020. godini, s obzirom na činjenicu da su među zaprimljenim zahtjevima za sufinanciranjem vlastitog učešća korisnika i EU projekti temeljeni na Programu dodjele potpora za održivu obnovu kulturne baštine te da je navedeni Program od 10. siječnja  2018. godine istekao