Aktualno

Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2024. godini
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje Javni poziv za  sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2024. godini prema Programu sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u financijskom razdoblju 2021.-2027.

Za više informacija i natječajnu dokumentaciju kliknite ovdje.
Javni poziv za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2024. godinu
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisuje Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2024. godinu.

Program pridonosi osnaživanju pograničnog područja Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, njihovom gospodarskom i svekolikom razvoju, osigurava pretpostavke za jačanje konkurentnosti i ostvarenje prekograničnih razvojnih potencijala te potiče aktivaciju svih dionika na zajedničkom radu za dobrobit hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Doprinosi stvaranju preduvjeta za sprječavanje iseljavanja stanovništva, smanjenju negativnog demografskog trenda i održivom razvoju u pograničnom području te podiže kvalitetu života i integraciju cjelokupnog stanovništva koje živi na tom prostoru.
 
Program je namijenjen:
 
 • jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) i /ili javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji su JLRS osnivači u Republici Hrvatskoj na području Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Brodsko-posavske, Vukovarsko-srijemske, Bjelovarsko-bilogorske, Požeško-slavonske, Osječko-baranjske i Zagrebačke županije.
 
 • jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) i/ili javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji su JLRS osnivači u Bosni i Hercegovini (Zapadnohercegovačka, Hercegbosanska, Posavska, Hercegovačko-neretvanska županija, Županija Središnja Bosna, Zeničko-dobojska županija, Tuzlanska županija, Sarajevska županija, Banja Luka, Derventa, Prijedor, Bosanski Brod i Brčko distrikt)
 
 • pravnim osobama neprofitne naravi registrirane na programskom području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine
 
Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine otvoren je od 01. veljače 2024. do 01. ožujka 2024. (do 15:00 sati) te se u tom razdoblju mogu podnositi prijave za financiranje sa svim potrebnim dokumentima.
Javni poziv za sufinanciranje završetka provedbe EU projekata
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje Javni poziv za  sufinanciranje završetka provedbe EU projekata na područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini prema Programu sufinanciranja završetka provedbe EU projekata na područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini. Financijska sredstva Programa su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se EU projektima sufinanciranim sredstvima Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., čija se provedba nastavlja nakon 31. prosinca 2023. godine, korisnicima koji imaju sklopljen Dodatak Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu EU projekta. Sredstva Programa dodjeljuju se isključivo za sufinanciranje završetka EU projekata kojima je posredničko tijelo razine 1 (PT1) Ministarstvo, a posredničko tijelo razine 2 (PT2) Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU), u dijelu sredstava koje je korisnik dužan osigurati iz vlastitih izvora u visini najviše do iznosa neutrošenih EU bespovratnih sredstava po EU projektu nakon 1. siječnja 2024. godine.
 
Ukupno raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku Javnog poziva u 2024. iznosi 20.000.000,00 eura (slovima: dvadesetmilijunaeurainulacenti).
 
Za korištenje sredstava Programa mogu se prijaviti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (samo za svoje ime i za svoj račun), te ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Zahtjev za sufinanciranje sa svom potrebnom dokumentacijom šalje se preporučeno putem pošte, dostavljačem ili osobnom predajom u pisarnici Ministarstva u zatvorenoj omotnici, na sljedeću adresu:
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Miramarska cesta 22
10000 Zagreb
 
Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu podnositelja zahtjeva, s naznakom: "Javni poziv za sufinanciranje završetka provedbe EU projekata - NE OTVARATI!".
 
Zahtjevi se zaprimaju od 8. ožujka zaključno do 30. travnja 2024. godine.
 
Svi pristigli zahtjevi u roku za zaprimanje zahtjeva, biti će obrađeni te će svima koji ispunjavaju administrativne uvjete biti odobreno sufinanciranje sukladno Programu i Uputama za korisnike.
Ukoliko ukupni iznos po prihvatljivim zahtjevima za sufinanciranje bude veći od ukupno raspoloživog iznosa sredstava osiguranih u Državnom proračunu za 2024. i projekcijama za 2025. i 2026. godinu, ministar ima pravo predložene iznose od strane stručnih službi Ministarstva proporcionalno smanjiti u skladu s raspoloživim sredstvima.
Javni poziv za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije za 2024. godinu
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisuje Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske Republike Srbije.

Program pridonosi osnaživanju pograničnog područja Republike Hrvatske i Republike Srbije, njihovom gospodarskom i svekolikom razvoju, osigurava pretpostavke za jačanje konkurentnosti i ostvarenje prekograničnih razvojnih potencijala te potiče aktivaciju svih dionika na zajedničkom radu za dobrobit hrvatskog naroda u Republici Srbiji. Doprinosi stvaranju preduvjeta za sprječavanje iseljavanja stanovništva, smanjenju negativnog demografskog trenda i održivom razvoju u pograničnom području te podiže kvalitetu života i integraciju cjelokupnog stanovništva koje živi na tom prostoru.
 
Program je namijenjen:
 • jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) i/ili javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji su JLRS osnivači u Republici Hrvatskoj na području Brodsko-posavske, Vukovarsko-srijemske, Požeško-slavonske i Osječko-baranjske županije.
 • pravnim osobama neprofitne naravi registriranim na programskom području Republike Hrvatske koje služe za zadovoljenje socijalnih, zdravstvenih, obrazovnih i kulturnih potreba.
 • jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS)/Pokrajinske vlade Vojvodine i/ili javnim ustanovama  i javnim poduzećima čiji su JLRS/Pokrajinska vlada Vojvodine osnivači u Republici Srbiji na području autonomne pokrajine Vojvodine i grada Beograda
 • pravnim osobama neprofitne naravi registriranim u Republici Srbiji na području autonomne pokrajine Vojvodine i grada Beograda čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti i koje su se opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonima Republike Hrvatske ili pravnim poretkom matične države, a upisane su u Registar ili drugu odgovarajuću Evidenciju organizacija matične države.

Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije otvoren je od 01. veljače 2024. do 01. ožujka 2024. (do 15:00 sati) godine te se u tom razdoblju mogu podnositi  prijave  za financiranje sa svim potrebnim  dokumentima.
 
Javni poziv za sufinanciranje projekata prema Programu dodjele bespovratnih sredstava manifestacijama u funkciji regionalnoga razvoja
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za sufinanciranje projekata prema Programu dodjele bespovratnih sredstava manifestacijama u funkciji regionalnoga razvoja.
 
Cilj javnog poziva:
 • poticanje regionalnoga razvoja Republike Hrvatske kroz organizaciju kulturnih, gastronomskih, enoloških, zabavnih, sportskih i drugih manifestacija u smislu dodane vrijednosti te očuvanje kulturne, sportske, turističke i druge ponude Republike Hrvatske. 

Prihvatljivi prijavitelji Javnog poziva
 • udruge, savez udruga i združeni savez udruga
 • zadruge
 • zaklade
 • jedinice lokalne samouprave koje prema stupnju razvijenosti pripadaju I. skupini potpomognutih područja temeljem Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“, broj 3/24)administrativno-teritorijalnog područja Republike Hrvatske.


Neprihvatljivi prijavitelji Javnog poziva:
 • udruge, savez udruga i združeni savez udruga, zadruge i zaklade sa otoka Republike Hrvatske
 • jedinice lokalne samouprave koje prema stupnju razvijenosti pripadaju II. do VIII. skupini potpomognutih područja temeljem Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“, broj 3/24) administrativno-teritorijalnog područja Republike Hrvatske. 


Ukupan iznos raspoloživih sredstava Javnog poziva iznosi: 200.000,00 EUR
 
Minimalan iznos tražene financijske podrške:        2.000,00 EUR
Maksimalan iznos tražene financijske podrške:     10.000,00 EUR
 
Prijavitelj prijavu na Javni poziv podnosi isključivo putem Google obrasca
 
Rok za podnošenje zahtjeva je 20 (dvadeset) dana od dana objave Javnog poziva, završno s datumom 27.03.2024.
 
Zainteresirani prijavitelji mogu pitanja vezana uz Javni poziv postavljati na e-mail adresu manifestacije@mrrfeu.hr
 
Industrijska tranzicija Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske – Donesen Program dodjele državnih potpora za strateška partnerstva za inovacije
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je 6. rujna 2023. godine Program dodjele državnih potpora za strateška partnerstva za inovacije za dodjelu državnih potpora projektima koji će se provoditi u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027., Prioriteta 1 - Industrijska tranzicija hrvatskih regija, Specifičnog cilja - RSO1.1. Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te prihvaćanje naprednih tehnologija (EFRR).
Industrijska tranzicija Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske – Donesen Program dodjele državnih potpora za inovacijske klastere
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je 6. rujna 2023. godine Program dodjele državnih potpora za inovacijske klastere za dodjelu državnih potpora za projekte koji će se provoditi u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021.- 2027., Prioriteta 1 - Industrijska tranzicija hrvatskih regija;  Specifičnog cilja - RSO1.1. Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te prihvaćanje naprednih tehnologija (EFRR).
Poziv za podnošenje zahtjeva za akreditaciju regionalnih koordinatora
Predmet poziva
 
Predmet poziva je podnošenje zahtjeva za pokretanje postupka akreditacije regionalnih koordinatora u skladu s člankom 26. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17 i 118/18) (u daljnjem tekstu: Zakona) i Pravilnika o provedbi postupka akreditacije regionalnih koordinatora (NN 24/18 i 13/19) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).
 
Akreditacija je proces procjene sposobnosti regionalnih koordinatora za učinkovito i djelotvorno obavljanje poslova iz članka 25. Zakona.
 
Prihvatljivi podnositelji zahtjeva
 
Prihvatljivi podnositelji zahtjeva za akreditaciju su regionalni koordinatori osnovani kao javne ustanove čije su djelatnosti usklađene s odredbama Zakona.
 
Način podnošenja zahtjeva
 
Prihvatljivi podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev (Prilog 8.) za pokretanje postupka akreditacije zajedno s prilozima u skladu sa Zakonom i Pravilnikom.
 
Prilozi zahtjevu su:
 
Prilog 1. Godišnji radni plan
Prilog 2. Analiza radne opterećenosti
Prilog 3. Opis posla
Prilog 4. Osjetljiva radna mjesta: Analiza rizika
Prilog 5. Plan zamjene zaposlenika
Prilog 6. Izjava o povjerljivosti i nepristranosti
Prilog 7. Upitnik za analizu potreba za edukacijom
Prilog 9. Izjava čelnika tijela podnositelja zahtjeva
 
Zahtjev, zajedno s prilozima, predaje se u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja zahtjeva, preporučenom poštom ili neposrednom dostavom Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Upravi za regionalni razvoj, Sektoru za podršku regionalnoj i lokalnoj razini, obvezno uz naznaku: Zahtjev za akreditaciju – ne otvarati, na adresu: Miramarska cesta 22, 10000 Zagreb.
 
Rok za podnošenje zahtjeva
 
Rok za podnošenje zahtjeva je 18. srpnja 2023. godine
U slučaju prijava poštom, prihvatljivim će se smatrati sve pošiljke poslane preporučenom poštom s poštanskim žigom zaključno s 18. srpnja 2023. godine.
 
Obrada zahtjeva i donošenje Odluka o statusu regionalnih koordinatora
 
Postupci obrade zahtjeva, terenske provjere, donošenje procjene i zaključno Odluke o statusu regionalnog koordinatora utvrđene su Pravilnikom.
 
Kontakt osobe
 
Anamarija Protega, 01/6470-346, anamarija.protega@mrrfeu.hr
Gordan Klišanić, 01/6471-973, gordan.klisanic@mrrfeu.hr
 
 
Program podrške brdsko-planinskim područjima


Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u okviru svoje nadležnosti nastavlja provoditi Program podrške brdsko-planinskim područjima (u nastavku teksta: Program) koji ima za cilj pridonijeti održivom razvoju brdsko-planinskih područja u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture i otklanjanja posljedica nastalih usred vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinska područja.

Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne razine i predstavlja podršku u  unaprjeđenju društvene, komunalne, socijalne i javne infrastrukture te pripremi infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak te sanaciju šteta na infrastrukturnim građevinama nastalih uslijed vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinsko područje
 
Program je namijenjen za projekte s područja jedinica lokalne samouprave koje su u skladu s Odlukom o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave stekle status brdsko-planinskog područja („Narodne novine“, br. 24/19).
 
Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su: jedinice lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskog područja osim jedinica lokalnih samouprava koje su prihvatljivi podnositelji prema Programu gospodarske i društvene revitalizacije Gorskog kotara, Programu gospodarske i društvene revitalizacije Dalmatinske zagore i Programu gospodarske i društvene revitalizacije Like i jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko se projekt provodi na prihvatljivom području tj. na području jedinica lokalne samouprave koje su u skladu s Odlukom stekle status brdsko-planinskog područja.
Program gospodarske i društvene revitalizacije Like


Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (u nastavku teksta: Ministarstvo) kao nositelj politike regionalnog razvoja, u skladu s Prioritetima provedbe politike Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030., i Programom Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2020. - 2024., pokreće Program gospodarske i društvene revitalizacije Like (u nastavku teksta: Program). Vlada Republike Hrvatske donijela je Program razvoja brdsko-planinskog područja za razdoblje od 2022. - 2025. te se ovim Programom ispunjavaju i ciljevi navedenog Programa Vlade Republike Hrvatske.
 
Cilj Programa je poticanje gospodarske i društvene revitalizacije Like kroz ulaganja u infrastrukturne projekte kao preduvjet za razvoj postojeće i izgradnju nove društvene i poduzetničke infrastrukture te time postizanje održivog gospodarskog razvoja, povećanja atraktivnosti prostora, poboljšanje kvalitete života i sprječavanje daljnjeg iseljavanja.
Sredstva za provedbu Programa osiguravaju se u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu, na aktivnosti K758042 - Razvoj brdsko-planinskih područja u ukupnom iznosu od 4 milijuna EUR-a kroz tri godine.
Podnositelji podnose Zahtjeve od 6. travnja 2023. do najkasnije 31. srpnja 2023.

Prihvatljivi podnositelji Zahtjeva su Ličko-senjska županija i sljedeće jedinice lokalne samouprave: Grad Gospić, Grad Otočac, Grad Senj, Općina Brinje, Općina Vrhovine, Općina Perušić, Općina Lovinac, Općina Plitvička jezera, Općina Udbina, Općina Donji Lapac, Općina Karlobag te Općina Gračac.
Prihvatljivo područje provedbe je administrativno teritorijalno područje jedinica lokalne samouprave prihvatljivih podnositelja Zahtjeva s područja Like.
Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti vezane za izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, modernizaciju i adaptaciju građevina koje se odnose na gospodarsku, društvenu i komunalnu infrastrukturu.

Jedan podnositelj može podnijeti dva Zahtjeva za financiranje projekata prema Programu.
Vrijednost financiranja Ministarstva po Korisniku, može iznositi najviše do 1 milijun EUR-a s PDV-om. Neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 150 tisuća EUR-a s PDV-om.

Udio Ministarstva u financiranju pojedinog projekta iznosi najviše do 80% ukupnih prihvatljivih troškova.
Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini
OBAVIJEST: DOPUNA UPUTA ZA KORISNIKE
 
Nastavno na objavu Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini od 24. ožujka 2023. i prvog dijela rezultata administrativne provjere zahtjeva pristiglih na Javni poziv, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje Dopunu Uputa za Korisnike Javnog poziva za  sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini prema Programu sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini.
 
Dopunom se prolongira rok za objavu konačnih rezultata administrativne provjere zahtjeva.

 

OBAVIJEST

Nastavno na objavu Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini na web stranicama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) od 24. ožujka 2023., ovim putem obavještavamo vas kako su pristigli zahtjevi predmet administrativne obrade i međuresorne koordinacije s nadležnim tijelima u pogledu njihove prihvatljivosti, sukladno propisanim odredbama Programa sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (Program), te uvjetima utvrđenima u Javnom Pozivu za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini (Poziv).

 
U razdoblju od 24. ožujka do 2. svibnja 2023. godine zaprimljena su ukupno 323 zahtjeva koji su predmet administrativne provjere.
 
Rezultati administrativne provjere zaprimljenih zahtjeva biti će objavljeni na web stranicama Ministarstva u što je moguće kraćem roku, u skladu s relevantnim odredbama Programa i Poziva.
 

TEKST POZIVA

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje Javni poziv za  sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini prema Programu sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini.
 
Sredstva Programa su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU-a za programsko razdoblje 2014.-2020. i projekata financiranih u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, te Financijskih mehanizama EGP-a i Kraljevine Norveške u razdoblju 2014.-2021., ako nemaju odobreno završeno izvješće o EU projektu do dana objave ovog Javnog poziva.
 
Ukupno raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku Javnog poziva je 50.000.000,00 eura (slovima: pedesetmilijunaeura).
 
Za korištenje sredstava Programa mogu se prijaviti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (samo za svoje ime i za svoj račun), te ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 
Zahtjev, sa svom potrebnom dokumentacijom, šalje se preporučeno putem pošte, dostavljačem ili osobnom predajom u pisarnici Ministarstva u zatvorenoj omotnici, i u elektroničkom obliku na e-mail adresu fond-poziv2023@mrrfeu.hr.
 
Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu podnositelja zahtjeva, s naznakom: "Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini" – NE OTVARATI!
 
Zahtjev se šalje na sljedeću adresu:
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Miramarska cesta 22
10 000 Zagreb
 
Zahtjevi se zaprimaju od 24. ožujka zaključno do 30. travnja 2023. godine.
 
Svi pristigli zahtjevi u roku za zaprimanje zahtjeva, biti će obrađeni te će svima koji ispunjavaju administrativne uvjete biti odobreno sufinanciranje sukladno Programu i Uputama za korisnike.
Ukoliko ukupni iznos po prihvatljivim zahtjevima bude veći od ukupno raspoloživog iznosa sredstava osiguranih u Državnom proračunu za 2023. i projekciji za 2024. godinu, ministar ima pravo predložene iznose proporcionalno smanjiti u skladu s raspoloživim sredstvima.
 

Najčešća pitanja i odgovori

Q: Jesu li za sufinanciranje iz ovog Poziva prihvatljivi EU projekti koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.?
A: Sufinanciranje projekata u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO) za Republiku Hrvatsku nije obuhvaćeno Javnim pozivom za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini.
 
Q: Budući da je rok za prijavu na Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini 30.4. 2023., nedjelja i neradni dan, nakon kojeg slijedi 1.5. 2023., državni blagdan i neradni dan, hoće li se uvažiti zahtjevi pristigli prvi sljedeći radni dan, odnosno 2.5. 2023.?
A: Uvažavajući činjenicu kako Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini završava na neradni dan (30.04. 2023., nedjelja), a naredni dan je također neradni s obzirom na to da je državni praznik (1.5. 2023.), krajnji rok za dostavu zahtjeva za sufinanciranje pomiče se na prvi sljedeći radni dan, 2.5.2023., utorak.
 
Q: S obzirom na to da je jedan od uvjeta prihvatljivosti za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje provedbe EU projekata taj da nije odobreno završno izvješće do dana objave Javnog poziva (24.3. 2023.), odnosi li se za EU projekte ugovorene u sklopu programa europske teritorijalne suradnje u kojima sudjeluje Republika Hrvatska odobrenje završnog izvještaja od strane Nacionalnog tijela za kontrolu (FLC) ili od Zajedničkog tajništva (JS)?
A: Za potrebe Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini mjerodavno je kao konačno odobrenje završnog izvještaja od strane Zajedničkog tajništva.
 
Q: Je li moguće prijaviti EU projekt iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. za sufinanciranje u sklopu Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini bez Odluke o dodjeli sredstava?
A: Sukladno odredbama Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini određeno je da prihvatljivi korisnik Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. uz zahtjev za sufinanciranje provedbe EU projekta prilaže, između ostalog, presliku Odluke o dodjeli sredstava, koja u trenutku podnošenja Zahtjeva mora biti potpisana i ovjerena pečatom svih ugovornih strana. Međutim, moguće je podnijeti zahtjev za sufinanciranje za EU projekte iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. ukoliko je prihvatljivi korisnik sklopio Ugovor o financiranju, a koji je u obvezi dostaviti Odluku o dodjeli sredstava najkasnije do trenutka ugovaranja temeljem podnesenog zahtjeva za sufinanciranje.
 
Q: Je li prihvatljivo prijaviti za dodjelu sredstava troškove koji premašuju odobrena sredstava po pojedinom EU projektu, odnosno troškove nastale nakon sklapanja ugovora koje korisnik nije mogao spriječiti, otkloniti niti izbjeći, poput povećanja cijena, Covid-19 i sl.?
A: Sufinanciranje vlastitog učešća korisnika od strane MRRFEU-a po Programu sufinanciranja  provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini odnosi se isključivo na Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava/Odluku o dodjeli sredstava i pripadajuće dodatke.
 
Q: Molimo za uputu na koji način popuniti Obrazac 6. - Financijski plan povlačenja sredstava, s obzirom na da su svi troškovi po EU projektu koji prijavljujemo na Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini odobreni i isplaćeni?
A: Sukladno odredbama Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini, MRRFEU sredstva dodijeljena Ugovorom može isplatiti Korisniku po dostavi odobrenih prihvatljivih troškova u odobrenom izvješću o EU projektu u najviše dva dijela, odnosno moguće je da prvi dio ujedno bude i završni. Kod popunjavanja Obrasca 6. - Financijski plan povlačenja sredstava moguće je navesti planirane iznose za povlačenje dodijeljenih sredstava u prvom dijelu, dok ćete za drugi dio navesti n/p (nije primjenjivo).
 
Q: Treba li u Obrascu 6 - Financijski plan povlačenja sredstava pod iznosom ovjerenih prihvatljivih troškova u trenutku podnošenja Zahtjeva (u EUR) te iznosom isplaćenih bespovratnih sredstava u trenutku podnošenja Zahtjeva (u EUR) navesti troškove i sredstva samo za podnositelja Zahtjeva i jednog od partnera u projektu za kojeg također tražimo sufinanciranje ili troškove i sredstva na razini cijelog projekta za svih 5 partnera?
A: U Obrazac 6. - Financijski plan povlačenja sredstava unosi se ukupan iznos ovjerenih prihvatljivih troškova u trenutku podnošenja Zahtjeva (u EUR), kao i ukupan iznos isplaćenih bespovratnih sredstava u trenutku podnošenja Zahtjeva (u EUR). Nastavno, potrebno je upisati planske iznose i planiranu dinamiku povlačenja sredstava u najviše dva dijela, a ovisno o odobrenim prihvatljivim troškovima u trenutku podnošenja Zahtjeva.
 
Q: Ukoliko podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za sufinanciranje isključivo za sebe, ne i za prihvatljive partnere koji također sudjeluju na EU projektu, treba li popuniti podatke o partnerima u Obrascu 1 - Zahtjev za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, pod točkom 15.?
A: Točka 15. Obrasca 1. odnosi se na broj prihvatljivih partnera za koje podnositelj zahtjeva iskazuje vrijednost njihovih sredstava koja ulažu u provedbu EU projekta. Ne navode se partneri ako za iste podnositelj ne podnosi zahtjev.
 
Q: Je li određeni EU projekt prihvatljiv za sufinanciranje po Javnom pozivu za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini?
A: Vezano uz konkretne upite o prihvatljivosti pojedinih EU projekata, isti mogu biti isključivo predmet administrativne obrade u smislu prihvatljivosti tek po zaprimanju zahtjeva za sufinanciranje provedbe EU projekata, uključujući temeljem dostavljene dokumentacije.
 
Poziv za dostavu prijedloga za imenovanje povjerljive osobe i njezina zamjenika u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Provedba Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda“, KK.08.2.1.07 (Specifični cilj 9b1 Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva OPKK)
Popis sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljenih u sklopu Poziva „Provedba Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda“, KK.08.2.1.07 
 
Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Provedba Intervencijskog plana Grada Benkovca“, KK.08.2.1.08 (Specifični cilj 9b1 Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva OPKK)
Popis sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljenih u sklopu Poziva „Provedba Intervencijskog plana Grada Benkovca“, KK.08.2.1.08
 
Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Provedba Intervencijskog plana Grada Knina“, KK.08.2.1.09 (Specifični cilj 9b1 Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva OPKK)
Popis Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljenih u sklopu Poziva „Provedba Intervencijskog plana Grada Knina“, KK.08.2.1.09 
 
Program dodjele potpora male vrijednosti (de minimis potpora) namijenjenih mikro, malim i srednjim poduzetnicima sa područja grada Petrinje
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je 20. svibnja 2022. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava KK.08.2.1.16 „Podrška razvoju poduzetništva u gradu Petrinji“.

Poziv je objavljen u sustavu eFondovi, a dokumentacija Poziva je dostupna putem sljedeće poveznice: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=8c7ba0f9-9da8-45da-98cf-9deacab2a857

Ovim Pozivom podržava se proces jačanja gospodarske aktivnosti i poboljšanja konkurentnosti poduzetnika na području grada Petrinje kroz dodjelu potpora male vrijednosti u skladu s Programom dodjele potpora male vrijednosti (de minimis potpora) namijenjenih mikro, malim i srednjim poduzetnicima s područja grada Petrinje.
 
Bespovratna sredstva se dodjeljuju putem OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., SC 9b1 Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva, financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).
 
Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva s ukupnom alokacijom koja iznosi 115.000.000,00 HRK.

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti po pojedinom poduzetniku iznosi 1.400.000,00 HRK po pojedinom projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu iznosi  100.000,00 HRK.
 
Program dodjele potpora za održivu obnovu kulturne baštine
Ministarstvo kulture i medija je donijelo novi Program dodjele potpora za održivu obnovu kulturne baštine KLASA: 023-03/15-01/0193, URBROJ: 532-04-01/1-21-20 od 14. prosinca 2021. godine.

Program je donesen u svrhu učinkovite provedbe Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2020. godini, s obzirom na činjenicu da su među zaprimljenim zahtjevima za sufinanciranjem vlastitog učešća korisnika i EU projekti temeljeni na Programu dodjele potpora za održivu obnovu kulturne baštine te da je navedeni Program od 10. siječnja  2018. godine istekao