Objava Poziva za dostavu projektnih prijedloga Sheme dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.-2013.

Operativni program Regionalna konkurentnost 2007.-2013. ima tri prioritetne osi, a ovaj Poziv objavljuje se u okviru Prioritetne osi 1. Razvoj i unaprjeđenje regionalne infrastrukture i jačanje atraktivnosti regija, Mjere 1.1 Podrška razvoju javne infrastrukture. Poziv se nastavlja na tri poziva prethodno objavljena u sklopu prve prioritetne osi IPA Operativnog programa Regionalna konkurentnost, uz napomenu da se na ovaj Poziv, za razliku od prethodnih, mogu prijaviti prijavitelji iz cijele Republike Hrvatske, a na raspolaganju će im biti ukupni indikativni iznos od 26.950.000,00 € .

Cilj ovog Poziva je razvoj javne poslovne infrastrukture: poduzetničkih zona, poduzetničkih potpornih institucija, razvojno-istraživačke i turističke infrastrukture kako bi se potaknuo rast malih i srednjih poduzeća, privukla ulaganja, unaprijedio turistički potencijal u Republici Hrvatskoj te na taj način doprinijelo uravnoteženom regionalnom razvoju.

Ciljnu skupinu ovog poziva čini širok krug javnih tijela, organizacija, institucija i udruženja poput jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih razvojnih agencija, nacionalnih/regionalnih/lokalnih javnih ustanova ili udruženja, javnih poduzeća u stopostotnom vlasništvu regionalne/lokalne samouprave, potpornih poduzetničkih institucija, nacionalnih/regionalnih/lokalnih turističkih zajednica i udruženja te širok krug regionalnih organizacija i institucija poslovne podrške koje predstavljaju poslovnu zajednicu, industriju, stručna udruženja, gospodarsku komoru, trgovačku i obrtničku komoru, savez zadruga, udruge, itd.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 1.000.000,00 €. Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 10.500.000,00 €.

Osnovna stopa sufinanciranja temeljem ovog poziva može iznositi do 95% ukupno prihvatljivih troškova, uz mogućnost dodatnog sufinanciranja projekata koji se provode u županijama koje zaostaju u razvoju za nacionalnim prosjekom prema indeksu razvijenosti sukladno Odluci Vlade o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 89/2010)  kao što je navedeno u Operativnom programu Regionalna konkurentnost 2007.-2013.

Prihvatljive projektne aktivnosti moraju se odnositi na jednu od sljedećih kategorija projekata: 
 

Kategorija A: Razvoj osnovne poduzetničke infrastrukture  (energetske, komunalne,
                      prometne i komunikacijske) unutar postojećih poduzetničkih zona, gdje 
                      nedostatak takve infrastrukture predstavlja zapreku razvoju malog i srednjeg
                      poduzetništva 

Kategorija B: Razvoj i unaprjeđenje poduzetničkih potpornih institucija
Kategorija C: Razvoj i unaprjeđenje razvojno-istraživačke infrastrukture
Kategorija D: Razvoj i unaprjeđenje turističke infrastrukture


Rok za podnošenje prijava je 21. veljače 2014. godine

Informacije o Pozivu

Prijavni obrazac A - Opći dio možete preuzeti na sljedećoj poveznici:

Prijavni obrazac A - Opći dio
Prijavni obrazac B - Posebni dio
Prilog 1.B dijelu obrasca - Izračuni financijskog jaza
Upute za prijavitelje
Sažetak
Prilog 1. - Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava - Opći dio
Prilog 2. - Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava - Posebni dio
Prilog 3. - Upitnik o uključivanje horizontalnih prioriteta u projekt
Prilog 4. - Procjena projektnih prijava
Prilog 5. - Postupci javne nabave za entitete koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi
Prilog 6. - Preporučeni sadržaj Studije izvedivosti i Analize troškova i koristi
Prilog 7. - Popis poduzetničkih zona
Dodatak 1. - Izjava prijavitelja
Dodatak 2. - Financijski identifikacijski obrazac
Dodatak 3. - Obrazac za pravne osobe
Dodatak 4. - Izjava o partnerstvu
Dodatak 5. - Kontrolna lista za procjenu cjelovitosti projektne prijave
Dodatak 6. - Životopis voditelja projekta
Dodatak 7. - dodatna izjava prijavitelja

Prva Izmjena javnog poziva
Corrigendum br.1

Druga Izmjena javnog poziva
Corrigendum br.2
Dodatak 1. IZJAVA PRIJAVITELJA
Dodatak 7. DODATNA IZJAVA PRIJAVITELJA
Prilog 1. B - dijelu obrasca

Treća Izmjena javnog poziva
Corrigendum br.3
Prijavni obrazac - B Posebni dio

Četvrta Izmjena javnog poziva
Corrigendum br. 4

Odgovori na često postavljena pitanja

Odgovori na često postavljena pitanja br.1 
Odgovori na često postavljena pitanja br.2
Odgovori na često postavljena pitanja br.3
Odgovori na često postavljena pitanja br.4