Upisnik regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija

Temeljem Pravilnika o upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija (NN 24/18) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno jedinica lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva) podnosi zahtjev za upis u Upisnik regionalnog koordinatora odnosno lokalne razvojne agencije ili lokalne akcijske grupe: 
 
  • Podnositelj zahtjeva za regionalnog koordinatora uz popunjeni obrazac zahtjeva za upis dostavlja i potpisanu izjavu župana odnosno gradonačelnika Grada Zagreba.
  • Podnositelj zahtjeva za lokalnu razvojnu agenciju uz popunjeni obrazac zahtjeva za upis dostavlja i dodatnu dokumentaciju navedenu u članku 8. Pravilnika.
  • Podnositelj zahtjeva za lokalnu akcijsku grupu uz popunjeni obrazac zahtjeva za upis dostavlja i potpisanu izjavu gradonačelnika odnosno načelnika, dok se ostali podaci preuzimaju od ministarstva nadležnog za poljoprivredu.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) upisuje regionalnog koordinatora, odnosno lokalnu razvojnu agenciju i/ili lokalnu akcijsku grupu u Upisnik nakon što utvrdi da je dokumentacija uredna i potpuna te dostavlja i Potvrdu o upisu u Upisnik.

Temeljem članka 12. Pravilnika upisani regionalni koordinatori odnosno lokalne razvojne agencije dužne su na godišnjoj osnovi ažurirati podatke koji se vode u Upisniku. Ažuriranje podataka vrši se u razdoblju od 1. do 15. veljače tekuće godine sa stanjem na dan 31. prosinca prethodne godine. Ažuriranje podataka vrši se na propisanom obrascu i elektroničkim putem se dostavlja Ministarstvu.