Ministrica Žalac: Za razvoj slabije razvijenih područja u Hrvatskoj više od 32 milijarde kuna do kraja 2020. godine

Slika /slike/Vijesti/Ministrica_210617.jpg

Na današnjoj konferenciji za medije, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac govorila je o Prijedlogu strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine.

Na današnjoj konferenciji za medije, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac govorila je o Prijedlogu strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine.

Strategija regionalnoga razvoja Republike Hrvatske temeljni je planski dokument politike regionalnoga razvoja kojim se utvrđuju ciljevi i prioriteti regionalnog razvoja Republike Hrvatske do kraja 2020. godine te način njihova postizanja, kao i međusobni odnos i aktivnosti tijela državne uprave i drugih sudionika regionalnog razvoja uključenih u provedbu Strategije.

Ministrica Žalac naglasila je da je izrada ovog dokumenta rezultat intenzivnih partnerskih konzultacija tijekom kojih su održani i brojni intervjui s predstavnicima tijela središnje državne uprave i javnih poduzeća te tematski radni sastanci s dionicima regionalnog razvoja. „Prilikom utvrđivanja regionalnih razvojnih problema i potreba, uključeni su bili prije svega dionici lokalne i regionalne razine te je naglasak stavljen na njihovo viđenje i razumijevanje razvojnih problema s kojima se izravno i svakodnevno suočavaju“, poručila je.

Pojasnila je da je cilj provedbe opsežnih međusektorskih konzultacija, intervjua, rasprava i istraživanja stvaranje osjećaja vlasništva kako nad procesom izrade tako i aktivnim uključivanjem dionika u kasniju provedbu Strategije.

Ministrica je navela da su Strategijom definirana tri strateška cilja politike regionalnoga razvoja i to: povećanje kvalitete života poticanjem održivog teritorijalnog razvoja, povećanje konkurentnosti regionalnog gospodarstva i zaposlenosti te sustavno upravljanje regionalnim razvojem.

Povećanje kvalitete života poticanjem održivog teritorijalnog razvoja obuhvaća sinergiju različitih aspekata razvoja društva, prostora i okoliša objedinjavajući, s jedne strane, mjere vezane uz unaprjeđenje regionalnih i lokalnih razvojnih kapaciteta te podizanje razine znanja i sposobnosti za poboljšanje kvalitete života i, s druge strane, mjere osiguranja i unaprjeđenja osnovne lokalne i regionalne infrastrukture. Cilj također omogućava nastavak provedbe specifičnih politika razvoja potpomognutih područja, ali i područja s razvojnim posebnostima koja nisu nužno i nerazvijena već su razvojno specifična.

Povećanje konkurentnosti regionalnoga gospodarstva i zaposlenosti podržava razvoj regionalnoga i lokalnoga gospodarstva, i to unaprjeđenjem gospodarske infrastrukture, stvaranjem poticajnoga poslovnog okruženja te jačanjem ljudskih potencijala i poticanjem obrazovanja povezano s potrebama gospodarstva na regionalnoj i lokalnoj razini.

Ministrica Žalac navela je da sustavno upravljanje regionalnim razvojem sadržava različite vidove regionalnog razvojnog upravljanja usmjerene na pružanje odgovarajućega institucionalnog okruženja i potpore razvoju odgovarajućih tematskih područja. Cilj se odnosi na uređenje procesa planiranja, provedbe, praćenja i vrednovanja provedbe razvojnih politika na svim razinama upravljanja, zatim na usklađivanje javnih politika i zakona na nacionalnoj i regionalnoj razini u svim sektorima te na jačanje financijskih i administrativnih sposobnosti dionika na lokalnoj i regionalnoj razini.

„Ciljevi su višedimenzionalni, integrativni te uvažavaju načela održivog razvoja. Za svaki su od strateških ciljeva definirani prioriteti, koji su potom razrađeni u niz odgovarajućih regionalnih razvojnih mjera“, kazala je ministrica Žalac.

Podsjetila je da je daljnja razrada mjera na konkretne aktivnosti, programe i projekte obuhvaćena Akcijskim planom - provedbenim dokumentom Strategije. Dodala je da Akcijski plan obuhvaća razdoblje od tri godine (2017.-2019.), dok su sredstva za provedbu aktivnosti, programa i projekata predviđenih Akcijskim planom osigurana u proračunima središnjih tijela državne uprave u čijoj su nadležnosti obuhvaćene aktivnosti, programi i projekti te uključuju nacionalna sredstva i sredstva Europske unije.

„Ukupna procijenjena vrijednost Strategije regionalnoga razvoja Republike Hrvatske do kraja 2020. godine iznosi 32.264.526.155,20 kuna“, zaključila je ministrica Žalac.  

Pisane vijesti