Sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske

Slika /Istaknute teme/Sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem/shutterstock_229819504_cr.jpg

Uspostavom sveobuhvatnog sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem na nacionalnoj razini te donošenjem zakonodavnog i institucionalnog okvira za njegovo cjelovito uređenje osigurat će se društveni napredak te kvalitetniji i usmjereniji razvoj teritorija. 

Strateško planiranje na razini države odnosi se na razvojna načela, ciljeve i aktivnosti potrebne za ostvarenje strategije s ciljem provedbe određenih prioriteta kako bi se osigurao razvoj društva i teritorija. Republika Hrvatska ima za cilj uspostavu sveobuhvatnog i koherentnog sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem na nacionalnoj razini koji podrazumijeva definiranje smjera razvoja, prioriteta, ciljeva i željenih rezultata kao i raspodjelu resursa za ostvarenje istih.

Na 6. sjednici Hrvatskoga sabora 8. prosinca 2017. donesen je Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske koji uređuje sustav strateškog planiranja Republike Hrvatske i upravljanje javnim politikama odnosno pripremu, izradu, provedbu, izvješćivanje, praćenje provedbe i učinaka te vrednovanje akata strateškog planiranja koje sukladno svojim nadležnostima izrađuju, donose i provode javna tijela.

Ključni pozitivni pomaci očekuju se u racionalnom upravljanju svim resursima u radu javne uprave, unaprjeđenju kvalitete provedbe svih procesa strateškog planiranja (izrade, provedbe, praćenja, izvješćivanja i vrednovanja provedbe dokumenata strateškog planiranja te pripreme i provedbe razvojnih projekata), a time u konačnici i u sustavnom i cjelovitom pristupu u upravljanju razvojem Republike Hrvatske.
 
Neke od najznačajnijih novina koje se Zakonom po prvi puta uvode u sustav strateškog planiranja Republike Hrvatske su: izrada Nacionalne razvojne strategije za razdoblje od 10 godina, uspostava informacijskog sustava za strateško planiranje i upravljanje razvojem i središnjeg elektroničkog registra razvojnih projekata, jačanje institucionalnih kapaciteta za provedbu strateškog planiranja te usklađivanje ciljeva akata strateškog planiranja s elementima proračuna.

Izradom Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine želimo kreirati temeljni strateški dokument za dugoročno planiranje i upravljanje razvojem u Hrvatskoj. Planiranje i upravljanje razvojem od interesa je za sve građane Hrvatske, za sve društvene skupine: javni i privatni sektor, akademsku zajednicu i civilno društvo.

Nacionalnom razvojnom strategijom do 2030. godine određuju se razvojni smjerovi i strateški ciljevi, koji se detaljno razrađuju u kratkoročnim i srednjoročnim nacionalnim planovima i planovima razvoja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Proces izrade i njezino usvajanje u Hrvatskom saboru do 2020. i početak provedbe 2021. te ostvarivanje željenih rezultata do 2030. pretpostavlja angažman svih društvenih i upravljačkih razina u Hrvatskoj.

Pozivamo sve građane Hrvatske da se uključe u proces izrade Nacionalne razvojne strategije do 2030., posjete mrežnu stranicu www.hrvatska2030.hr i sudjeluju u oblikovanju Hrvatske kakvu želimo!