Sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske

Slika /Istaknute teme/Sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem/shutterstock_229819504_cr.jpg

Uspostavom sveobuhvatnog sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem na nacionalnoj razini te donošenjem zakonodavnog i institucionalnog okvira za njegovo cjelovito uređenje osigurat će se društveni napredak te kvalitetniji i usmjereniji razvoj teritorija. 

Strateško planiranje na razini države odnosi se na razvojna načela, ciljeve i aktivnosti potrebne za ostvarenje strategije s ciljem provedbe određenih prioriteta kako bi se osigurao razvoj društva i teritorija. Republika Hrvatska ima za cilj uspostavu sveobuhvatnog i koherentnog sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem na nacionalnoj razini koji podrazumijeva definiranje smjera razvoja, prioriteta, ciljeva i željenih rezultata kao i raspodjelu resursa za ostvarenje istih.

Tijekom provedbe Twinning light projekta IPA 2013 FFRAC „Podrška uspostavi sustava strateškog planiranja na nacionalnoj razini (CRO Strategija)“, koji je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provelo u suradnji s Uredom Vlade Republike Litve, razrađen je prijedlog modela za učinkovitiji sustav strateškog planiranja. U sklopu projekta izrađene su analize sustava i usporedba s drugim državama članicama Europske unije, razrađen je prijedlog hijerarhije i povezanosti strateških dokumenata za dugoročno, srednjoročno i kratkoročno planiranje te poveznica s proračunskim planiranjem, definirane su ključne uloge u sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem te su razvijena pravila, procedure i metodološke smjernice za izradu i praćenje učinkovitosti u provedbi strateških dokumenata na nacionalnoj razini. Rezultati provedbe ovoga projekta čine kvalitetnu podlogu za izradu prijedloga zakonskog i institucionalnog okvira za cjelovito uređenje novog sustava.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije izradilo je Prijedlog Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske koji je Vlada RH prihvatila na svojoj sjednici održanoj 14. rujna te uputila u proceduru Hrvatskoga sabora.

Prijedlog Zakona predstavlja cjeloviti okvir za pripremu, izradu, provedbu, izvješćivanje, praćenje provedbe i učinaka te vrednovanje akata strateškog planiranja za oblikovanje i provedbu javnih politika koje sukladno svojim nadležnostima izrađuju, donose i provode tijela javne vlasti.

Neke od najznačajnijih novina koje se ovim Zakonom po prvi puta uvode u sustav strateškog planiranja Republike Hrvatske su: izrada Nacionalne razvojne strategije za razdoblje od 10 godina, uspostava informacijskog sustava za strateško planiranje i upravljanje razvojem i središnjeg elektroničkog registra razvojnih projekata, jačanje institucionalnih kapaciteta za provedbu strateškog planiranja te usklađivanje ciljeva akata strateškog planiranja s elementima proračuna.

U sam proces izrade Zakona uključen je širok krug dionika s nacionalne, regionalne i lokalne razine pa je predloženo zakonsko rješenje proizašlo iz suradnje onih koji najbolje poznaju i razumiju sve probleme postojećeg sustava i važnost njihovog uklanjanja. Ključni pozitivni pomaci očekuju se u racionalnom upravljanju svim resursima u radu javne uprave, unaprjeđenju kvalitete provedbe svih procesa strateškog planiranja (izrade, provedbe, praćenja, izvješćivanja i vrednovanja provedbe dokumenata strateškog planiranja te pripreme i provedbe razvojnih projekata), a time u konačnici i u sustavnom i cjelovitom pristupu u upravljanju razvojem Republike Hrvatske. Naposljetku, donošenje ovoga Zakona doprinijet će i boljem i kvalitetnijem planiranju i provedbi javnih politika u Republici Hrvatskoj te samim time utjecati na ravnomjerniji društveno-gospodarski razvoj čitave zemlje.