Poziv na dostavu prijava za sudjelovanje u postupku pred-odabira unaprijed određenih prijavitelja te prioritiziranih i integriranih projektnih prijedloga u svrhu provedbe teritorijalne strategije za područje otoka Zadarske županije

Predmet Poziva je pred-odabir prihvatljivih prijavitelja s područja županije za ulaganja koja će se financirati u sklopu Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. na otocima.

Cilj Poziva je transparentnim i nediskriminirajućim postupkom te uz primjenu teritorijalnog pristupa na kojem se zasniva provedba ITP-a na otocima, formiranje liste unaprijed određenih prijavitelja te prioritiziranih i integriranih projektnih prijedloga koji će imati pravo prijave na ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava/izravnu dodjelu u svrhu provedbe teritorijalne strategije za područje otoka unutar županije.