Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini

OBAVIJEST: DOPUNA UPUTA ZA KORISNIKE
 
Nastavno na objavu Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini od 24. ožujka 2023. i prvog dijela rezultata administrativne provjere zahtjeva pristiglih na Javni poziv, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje Dopunu Uputa za Korisnike Javnog poziva za  sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini prema Programu sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini.
 
Dopunom se prolongira rok za objavu konačnih rezultata administrativne provjere zahtjeva.

 

OBAVIJEST

Nastavno na objavu Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini na web stranicama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) od 24. ožujka 2023., ovim putem obavještavamo vas kako su pristigli zahtjevi predmet administrativne obrade i međuresorne koordinacije s nadležnim tijelima u pogledu njihove prihvatljivosti, sukladno propisanim odredbama Programa sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (Program), te uvjetima utvrđenima u Javnom Pozivu za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini (Poziv).

 
U razdoblju od 24. ožujka do 2. svibnja 2023. godine zaprimljena su ukupno 323 zahtjeva koji su predmet administrativne provjere.
 
Rezultati administrativne provjere zaprimljenih zahtjeva biti će objavljeni na web stranicama Ministarstva u što je moguće kraćem roku, u skladu s relevantnim odredbama Programa i Poziva.
 

TEKST POZIVA

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje Javni poziv za  sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini prema Programu sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini.
 
Sredstva Programa su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU-a za programsko razdoblje 2014.-2020. i projekata financiranih u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, te Financijskih mehanizama EGP-a i Kraljevine Norveške u razdoblju 2014.-2021., ako nemaju odobreno završeno izvješće o EU projektu do dana objave ovog Javnog poziva.
 
Ukupno raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku Javnog poziva je 50.000.000,00 eura (slovima: pedesetmilijunaeura).
 
Za korištenje sredstava Programa mogu se prijaviti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (samo za svoje ime i za svoj račun), te ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 
Zahtjev, sa svom potrebnom dokumentacijom, šalje se preporučeno putem pošte, dostavljačem ili osobnom predajom u pisarnici Ministarstva u zatvorenoj omotnici, i u elektroničkom obliku na e-mail adresu fond-poziv2023@mrrfeu.hr.
 
Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu podnositelja zahtjeva, s naznakom: "Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini" – NE OTVARATI!
 
Zahtjev se šalje na sljedeću adresu:
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Miramarska cesta 22
10 000 Zagreb
 
Zahtjevi se zaprimaju od 24. ožujka zaključno do 30. travnja 2023. godine.
 
Svi pristigli zahtjevi u roku za zaprimanje zahtjeva, biti će obrađeni te će svima koji ispunjavaju administrativne uvjete biti odobreno sufinanciranje sukladno Programu i Uputama za korisnike.
Ukoliko ukupni iznos po prihvatljivim zahtjevima bude veći od ukupno raspoloživog iznosa sredstava osiguranih u Državnom proračunu za 2023. i projekciji za 2024. godinu, ministar ima pravo predložene iznose proporcionalno smanjiti u skladu s raspoloživim sredstvima.
 

Najčešća pitanja i odgovori

Q: Jesu li za sufinanciranje iz ovog Poziva prihvatljivi EU projekti koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.?
A: Sufinanciranje projekata u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO) za Republiku Hrvatsku nije obuhvaćeno Javnim pozivom za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini.
 
Q: Budući da je rok za prijavu na Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini 30.4. 2023., nedjelja i neradni dan, nakon kojeg slijedi 1.5. 2023., državni blagdan i neradni dan, hoće li se uvažiti zahtjevi pristigli prvi sljedeći radni dan, odnosno 2.5. 2023.?
A: Uvažavajući činjenicu kako Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini završava na neradni dan (30.04. 2023., nedjelja), a naredni dan je također neradni s obzirom na to da je državni praznik (1.5. 2023.), krajnji rok za dostavu zahtjeva za sufinanciranje pomiče se na prvi sljedeći radni dan, 2.5.2023., utorak.
 
Q: S obzirom na to da je jedan od uvjeta prihvatljivosti za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje provedbe EU projekata taj da nije odobreno završno izvješće do dana objave Javnog poziva (24.3. 2023.), odnosi li se za EU projekte ugovorene u sklopu programa europske teritorijalne suradnje u kojima sudjeluje Republika Hrvatska odobrenje završnog izvještaja od strane Nacionalnog tijela za kontrolu (FLC) ili od Zajedničkog tajništva (JS)?
A: Za potrebe Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini mjerodavno je kao konačno odobrenje završnog izvještaja od strane Zajedničkog tajništva.
 
Q: Je li moguće prijaviti EU projekt iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. za sufinanciranje u sklopu Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini bez Odluke o dodjeli sredstava?
A: Sukladno odredbama Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini određeno je da prihvatljivi korisnik Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. uz zahtjev za sufinanciranje provedbe EU projekta prilaže, između ostalog, presliku Odluke o dodjeli sredstava, koja u trenutku podnošenja Zahtjeva mora biti potpisana i ovjerena pečatom svih ugovornih strana. Međutim, moguće je podnijeti zahtjev za sufinanciranje za EU projekte iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. ukoliko je prihvatljivi korisnik sklopio Ugovor o financiranju, a koji je u obvezi dostaviti Odluku o dodjeli sredstava najkasnije do trenutka ugovaranja temeljem podnesenog zahtjeva za sufinanciranje.
 
Q: Je li prihvatljivo prijaviti za dodjelu sredstava troškove koji premašuju odobrena sredstava po pojedinom EU projektu, odnosno troškove nastale nakon sklapanja ugovora koje korisnik nije mogao spriječiti, otkloniti niti izbjeći, poput povećanja cijena, Covid-19 i sl.?
A: Sufinanciranje vlastitog učešća korisnika od strane MRRFEU-a po Programu sufinanciranja  provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini odnosi se isključivo na Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava/Odluku o dodjeli sredstava i pripadajuće dodatke.
 
Q: Molimo za uputu na koji način popuniti Obrazac 6. - Financijski plan povlačenja sredstava, s obzirom na da su svi troškovi po EU projektu koji prijavljujemo na Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini odobreni i isplaćeni?
A: Sukladno odredbama Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini, MRRFEU sredstva dodijeljena Ugovorom može isplatiti Korisniku po dostavi odobrenih prihvatljivih troškova u odobrenom izvješću o EU projektu u najviše dva dijela, odnosno moguće je da prvi dio ujedno bude i završni. Kod popunjavanja Obrasca 6. - Financijski plan povlačenja sredstava moguće je navesti planirane iznose za povlačenje dodijeljenih sredstava u prvom dijelu, dok ćete za drugi dio navesti n/p (nije primjenjivo).
 
Q: Treba li u Obrascu 6 - Financijski plan povlačenja sredstava pod iznosom ovjerenih prihvatljivih troškova u trenutku podnošenja Zahtjeva (u EUR) te iznosom isplaćenih bespovratnih sredstava u trenutku podnošenja Zahtjeva (u EUR) navesti troškove i sredstva samo za podnositelja Zahtjeva i jednog od partnera u projektu za kojeg također tražimo sufinanciranje ili troškove i sredstva na razini cijelog projekta za svih 5 partnera?
A: U Obrazac 6. - Financijski plan povlačenja sredstava unosi se ukupan iznos ovjerenih prihvatljivih troškova u trenutku podnošenja Zahtjeva (u EUR), kao i ukupan iznos isplaćenih bespovratnih sredstava u trenutku podnošenja Zahtjeva (u EUR). Nastavno, potrebno je upisati planske iznose i planiranu dinamiku povlačenja sredstava u najviše dva dijela, a ovisno o odobrenim prihvatljivim troškovima u trenutku podnošenja Zahtjeva.
 
Q: Ukoliko podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za sufinanciranje isključivo za sebe, ne i za prihvatljive partnere koji također sudjeluju na EU projektu, treba li popuniti podatke o partnerima u Obrascu 1 - Zahtjev za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, pod točkom 15.?
A: Točka 15. Obrasca 1. odnosi se na broj prihvatljivih partnera za koje podnositelj zahtjeva iskazuje vrijednost njihovih sredstava koja ulažu u provedbu EU projekta. Ne navode se partneri ako za iste podnositelj ne podnosi zahtjev.
 
Q: Je li određeni EU projekt prihvatljiv za sufinanciranje po Javnom pozivu za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini?
A: Vezano uz konkretne upite o prihvatljivosti pojedinih EU projekata, isti mogu biti isključivo predmet administrativne obrade u smislu prihvatljivosti tek po zaprimanju zahtjeva za sufinanciranje provedbe EU projekata, uključujući temeljem dostavljene dokumentacije.