Industrijska tranzicija Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske

Provedba procesa industrijske tranzicije ima za cilj jačanje regionalne konkurentnosti i izravno se povezuje sa Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. kroz aktivnosti pametne specijalizacije i jačanja pozicije regionalnog gospodarstva u globalnim lancima vrijednosti. 

Isto je u skladu sa strateškim okvirom Europske unije za regionalni razvoj - EU Teritorijalnom agendom do 2030. - ciljem „Europa uravnoteženog razvoja” kojim se ističe važnost otključavanja jedinstvenog potencijala teritorija s određenim geografskim obilježjima i teritorijalnim kapitalom kroz integrirani pristup razvoju i „Place-based” ulaganja.
Nastavno na taj novi pristup Europske komisije, u kojem će veliku ulogu u provedbi EU fondova imati upravo „Place-based“ ulaganja, Vlada Republike Hrvatske odlučila je u okviru  programiranja kohezijske politike, uz dva sektorska operativna programa (OP Konkurentnosti i kohezija i OP upravljanje ljudskim potencijalima) uvesti Integrirani teritorijalni program koji za cilj ima uravnoteženi regionalni razvoj i jačanje regionalne konkurentnosti.
Uzevši navedeno u obzir, u okviru programiranja nove financijske perspektive korištenja EU fondova, MRRFEU planira kroz Integrirani teritorijalni program financirati i aktivnosti vezane za industrijsku tranziciju tri NUTS 2 regije (Panonska Hrvatska, Sjeverna Hrvatska i Jadranska Hrvatska) kao regije koje imaju potencijal za jačanje regionalne konkurentnosti, koristeći šanse koje nude globalni mega trendovi za oživljavanje gospodarskog rasta i povećanje produktivnosti. Temelj za programiranje industrijske tranzicije su Planovi za industrijsku tranziciju Panonske, Jadranske i Sjeverne Hrvatske.
S ciljem davanja podrške županijama Panonske Hrvatske u  procesu izrada Plana industrijske tranzicije, MRRFEU je osiguralo savjetodavnu podršku Svjetske banke. Temeljem tog pilota, koji je podržan od strane Vlade RH u okviru Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, osmišljena je metodologija procesa izrade Plana za industrijsku tranziciju, koja je zatim primijenjena i na Jadransku i Sjevernu Hrvatsku. 
Temeljem teritorijalnog kapitala u sve tri NUTS 2 regije definirani su prioritetni sektori za koje su okviru procesa industrijske tranzicije definirane prioritetne niše i smjerovi promjena, kao i transformacijski roadmap koji uključuje miks politika s ciljem jačanja regionalne konkurentnosti.
Primjenjujući načelo partnerstva u sam proces su, osim predstavnika regionalne razine - župana i regionalnih koordinatora, bili uključeni i predstavnici poslovnog i znanstveno-istraživačkog sektora, gospodarskih udruženja (HGK, HUP, HOK i drugi partneri) te predstavnici resornih tijela državne uprave.
Planovi za industrijsku tranziciju svih navedenih regija su usvojeni krajem 2021. godine.


PRIORITETNE NIŠE I REGIONALNI LANCI VRIJEDNOSTI

Na temelju utvrđenih globalnih trendova, razvojnih izazova i potencijala regionalnoga gospodarstva, te u skladu s rezultatima procesa poduzetničkog otkrivanja, kao glavni fokus budućeg rasta i razvoja sve tri regije odabrane su prioritetne niše za koje je procijenjeno da mogu ostvariti najveću dodanu vrijednost, te samim time u najvećoj mjeri pridonijeti povećanju regionalne konkurentnosti.
 
Prioritetne niše grupirane su u regionalne lance vrijednosti koji će biti glavni instrument za daljnje upravljanje procesom industrijske tranzicije i kontinuirano poduzetničko otkrivanje te usmjeravanje javnih sredstava u cilju podrške industrijskoj tranziciji regionalnoga gospodarstva prema nišama više dodane vrijednosti.
 
 
Slika: Regionalni lanci vrijednosti i prioritetne niše Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske
TRANSFORMACIJSKI ROADMAP I FINANCIRANJE PLANOVA ZA INDUSTRIJSKU TRANZICIJU

Sukladno smjernicama Europske komisije za industrijsku tranziciju, a nastavno na utvrđene potrebe gospodarstva, definirani su smjerovi promjena, kao i provedbeni mehanizmi koji čine transformacijski roadmap koji će se financirati u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. i pružiti osnovu za industrijsku tranziciju i biti pokretačka snaga za gospodarski rast i razvoj i stvaranje radnih mjesta u Panonskoj, Sjevernoj i Jadranskoj Hrvatskoj.

Smjerovi promjena
 • Širenje i difuzija inovacija kroz poticanje strateških partnerstva za inovacije i razvoj inovacijskih klastera  u prioritetnim nišama
 • Promicanje poduzetništva i ulaganja privatnog sektora kroz jačanje regionalnog eko sustava i poticanje rasta i razvoja inovativnih startup-ova i MSP-ova u prioritetnim nišama
 • Priprema za poslove u budućnosti kroz razvoj pametnih vještina za industrijsku tranziciju prema nišama veće dodane vrijednosti
 • Podržavanje prijelaza na nisko-ugljično i kružno gospodarstvo kroz digitalnu i zelenu tranziciju (horizontalna tema).

Provedbeni mehanizmi
 • Horizontalni transformacijski projekt za jačanje regionalnog eko sustava
 • Javni pozivi za poduzetnike u okviru strateških lanaca vrijednosti u cilju podrške:
  • strateškim partnerstvima za inovacije (konzorciji od minimalno tri poduzetnika)
  • rastu i razvoju inovativnih start-up tvrtki i MSP-ova
  • inovacijskim klasterima
  • razvoju pametnih vještina za industrijsku tranziciju.
 

Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanjem u regionalnim lancima vrijednosti Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske