Evaluacija

 
Evaluacija (vrednovanje projekata i/ili programa) je periodičko ocjenjivanje djelotvornosti (efikasnosti), učinkovitosti (efektivnosti), učinka, održivosti i relevantnosti programa/projekta u kontekstu utvrđenih ciljeva. Odnosi se na opći cilj projekta i njegovu svrhu, odnosno bavi se tzv. dugoročnim učinkom (impact) te se od praćenja provedbe (monitoring) razlikuje u vremenskom intervalu u kojem se provodi.
 
Nadalje, evaluacija je svojstveno sveobuhvatnija i detaljnija aktivnost u usporedbi s praćenjem provedbe, usmjerena na širi raspon pitanja o upravljanju programom i njegovom učinku.
 
Provodi se kao neovisna analiza okružja, ciljeva, rezultata, aktivnosti i uloženih sredstava, radi donošenja zaključaka koji bi se mogli koristiti kao temelj za buduće odluke. S obzirom na faze evaluacijskog ciklusa razlikujemo sljedeće evaluacije: prethodna (ex-ante) evaluacija prije provedbe programa/projekata, evaluacija u tijeku (on-going) ili periodična evaluacija (interim evaluation) ili srednjoročna evaluacija (mid-term) tijekom provedbe programa/projekta, naknadna (ex-post) evaluacija nakon provedbe programa/projekata. Na razini programa, pored evaluacija učinka, moguće su i druge vrste evaluacije (tematske evaluacije, strateške evaluacije, evaluacije politika od zajedničkog interesa, evaluacije učinka zasnovane na teoriji, evaluacije protučinjeničnog učinka,itd. meta-evaluacije /evaluacija evaluacije/) itd.

 
Evaluacija programa u pretpristupnom razdoblju

Europska komisija je do sada provodila evaluacijske aktivnosti vezane uz tzv. interim evaluaciju programa CARDS i Phare u Republici Hrvatskoj. U sklopu programa IPA, ugovaranje i upravljanje periodičnim (interim) evaluacijama decentralizirano je na ured NIPAK-a u siječnju 2010. godine. Ured NIPAK-a pruža pomoć neovisnim evaluacijskim timovima angažiranim u RH u vidu kontakata s relevantnim institucijama, dostave potrebnih materijala, komentiranja nacrta evaluacijskih izvješća i prikupljanja komentara od strane institucija korisnica projekata/programa, organiziranja tzv. debriefing sastanaka i praćenja ispunjavanja preporuka danih u evaluacijskim izvješćima.
 

Evaluacijska strategija za europske strukturne instrumente

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 29. ožujka 2012. godine usvojila je Evaluacijsku strategiju za europske strukturne instrumente. Ova Strategija osmišljena je za prijelaz Republike Hrvatske s Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA – komponente III. i IV.) prema strukturnim instrumentima u drugoj polovici 2013. godine i dalje za programsko razdoblje od 2014. - 2020. godine, te radi uspostave jedinstvenog okvira za evaluacijske aktivnosti SKF-a i osiguranja dosljednosti evaluacija unutar tijela zaduženih za upravljanje SKF-ima. Temeljem usvojene Strategije, u tijelima zaduženim za upravljanje i provedbu operativnih programa za europske strukturne instrumente, imenovane su osobe koje će biti zadužene za poslove evaluacije (evaluation function).
 

Ex ante evaluacija programskih dokumenata 2007-2013

U travnju 2013., u okviru I. komponente programa IPA za 2008. godinu, završio je projekt „Ex-ante evaluacija programskih dokumenata i jačanje evaluacijskih kapaciteta za EU fondove u post-pristupnom razdoblju“.  U okviru tog projekta provedena je evaluacija programskih dokumenata za razdoblje 2007.–2013. te je dana preliminarna logika intervencije u sklopu programiranja za financijsku perspektivu EU-a za razdoblje od 2014. – 2020.  Projekt je ojačao sposobnost ključnih institucija uključenih u upravljanje kohezijskom politikom Europske unije u Hrvatskoj za provedbu evaluacije i predložio mehanizme putem kojih Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU kao koordinacijsko tijelo može koordinirati evaluacijske aktivnosti u procesu programiranja i provedbe kohezijske politike Europske unije. Postignuti rezultati ovog projekta su:
 
 • Provedena ex-ante evaluacija Nacionalnog strateškog referentnog okvira (NSRO);
 • Provedene ex-ante evaluacije Operativnih programa (OP) za razdoblje od 2007.–2013. (OP Promet, OP Okoliš, OP Regionalna konkurentnost, OP Razvoj ljudskih resursa i OP za Ribarstvo);
 • Provedene interim evaluacije operativnih programa u sklopu III. i IV. komponente IPA-e te preliminarne procjene logike intervencije u sklopu procesa programiranja za financijsku perspektivu EU za razdoblje 2014.–2020.;
 • Izrađen prijedlog nacionalnog evaluacijskog sustava;
 • Osmišljen i proveden program obuke o vrstama i metodama evaluacije;
 • Uspostavljena međuresorna Evaluacijska radna skupina;
 • Izrađen je i niz operativnih dokumenata i smjernica kao što su: smjernice za izradu opisa poslova za pronalazak kvalitetnih stručnjaka za evaluaciju, kao i za izradu evaluacijskih planova za razdoblje od 2014.–2020., izrađeno je 6 evaluacijskih planova za OP-e i NSRF za razdoblje 2007.–2013., Priručnik za evaluaciju, te je ujedno i revidirana Evaluacijska strategija za europske strukturne instrumente.
 

Ex ante evaluacija programskih dokumenata 2014.-2020.

Prema preporukama Europske komisije, ex ante evaluaciju Sporazuma o partnerstvu za razdoblje 2014.-2020. nije trebalo izvršavati, već je znatno veći naglasak stavljen na ex ante evaluacije operativnih programa.

S tim u vezi, izvršene su ex-ante evaluacije tri programska dokumenta za razdoblje 2014.–2020., tj. za
 
 • Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
 • Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
 • Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.

Cilj ex ante evaluacija programskih dokumenata za razdoblje 2014.-2020. jest da se njima  ocijene četiri glavne komponente programa:
 
 • programska strategija (načela i dosljednost);
 • sustav praćenja i pokazatelji evaluacije;
 • dosljednost dodjele financijskih sredstava; i
 • doprinos Strategiji Europa 2020. (relevantnost, usklađenost), kroz iterativni i interaktivni proces koji započinje tijekom same izrade programa te čija je svrha olakšati poboljšanje kvalitete dizajna programa na temelju kontinuiranih preporuka evaluatora koji usko surađuju s osobama zaduženima za izradu programskih dokumenata.