Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima

120 milijuna eura iz EU fondova za Beli Manastir i Dardu, Benkovac, Knin, Petrinju i Vukovar u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. te Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. za provedbu aktivnosti namijenjenih fizičkoj, gospodarskoj i socijalnoj regeneraciji tih gradova.

Operativnim programima „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. te „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. predviđena je komplementarna provedba ovog Programa, čija je ukupna vrijednost 120 milijuna eura. Navedeni gradovi i općina kao pilot područja odabrani su Odlukom o pilot područjima za provedbu Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima, koju je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo 18. veljače 2015. godine.

Naglasak je na novom integriranom teritorijalnom pristupu ulaganju u oporavak depriviranih područja. Ovaj pristup polazi od analize specifičnih problema i potreba svakog pilot područja temeljem kojeg se izrađuje i provodi specifični intervencijski plan za svako pilot područje.


Kriteriji

Pilot područja odabrana su na temelju kriterija - indeks višestruke deprivacije, veličina grada iskazana brojem stanovnika (od 10.000 do 35.000 stanovnika) te stanje okupiranosti tijekom agresije na Republiku Hrvatsku. Pri tom je poštivana i obveza da jedno od pilot područja karakterizira značajan udio pripadnika romske manjine i stoga je pilot područje grada Belog Manastira prošireno na općinu Darda zbog značajnog udjela romskog stanovništva, gotovo 10 posto ukupnog stanovništva općine, prema Popisu stanovništva iz 2011. godine.
 

Intervencijski planovi

Intervencijski planovi su istovremeno i strateški i operativni planski dokumenti koji ukazuju na jasnu viziju i ciljeve pilot područja, a istovremeno sadrže strateški usmjeren skup projekata koji integriraju „infrastrukturne“ aktivnosti iz EFRR (OPKK) sa „soft“ aktivnostima ESF-a (OPULJP-a) te integriraju različita područja ulaganja (npr. zaštitu okoliša, kulturnu baštinu, promet, poduzetništvo, ruralni razvoj i sl. )
 
Sredstva su gradovima postala dostupna po odobrenju njihovih intervencijskih planova u kojima su  definirani projekti koji pridonose ciljevima Programa, a koji će se sufinancirati sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda.
 
Grad Knin je u trenutku odabira gradova za ovaj Program 2015. godine bio korak ispred u odnosu na ostale gradove iz razloga što je imao prethodno izrađenu Analizu stanja grada Knina na temelju koje se izrađuje intervencijski plan. Tako je Knin, od početka pripreme Programa, zamišljen kao 'pilot pilota' ostalih odabranih gradova zbog čega su izrada Intervencijskog plana grada Knina i dorada spomenute Analize stanja započeli u siječnju 2016. godine. Intervencijski plan grada Knina odobren je od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u rujnu 2016. godine. Intervencijski planovi ostalih gradova odobreni su u ožujku 2017. godine.
 
Maksimalna indikativna alokacija iz oba fonda (Europski fond za regionalni razvoj te Europski socijalni fond) za svako pilot područje za provedbu projekata iz intervencijskih planova iznosi otprilike 23 milijuna eura.


Ciljevi

Integrirana fizička, gospodarska i socijalna regeneracija područja pogođenih siromaštvom i socijalnom isključenosti ima za cilj:
 
  • smanjiti socijalne nejednakosti, isključenost i siromaštvo,
  • poboljšati infrastrukturu,
  • povećati atraktivnost za življenje i potencijalna ulaganja ojačati aktivno sudjelovanje stanovnika tih područja u gospodarskom i društvenom životu. 

Ciljevi će se postići integriranim korištenjem sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj namijenjenih ulaganjima u izgradnju društvene, komunalne i gospodarske infrastrukture, i sredstava Europskog socijalnog fonda namijenjenih pružanju socijalnih, obrazovnih, gospodarskih usluga i usluga vezanih za zapošljavanje.