SAFU – natječaj za zapošljavanje, vrsta posla: upravljanje projektima financiranim iz EU fondova. Rok prijave 26. 4. 2012.

 

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije raspisala je javni natječaj za zapošljavanje za slijedeća radna mjesta:
 
1. Ured za pripremu i provedbu projekata 

1. radno mjesto savjetnik, 2 izvršitelja
 
                                          i.    Uvjeti  - magistar ekonomije, prava ili druge odgovarajuće struke (VSS ekonomske, pravne ili druge odgovarajuće struke), 1 godina radnog staža u struci, aktivno znanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu, hrvatsko državljanstvo.
 
Poželjno iskustvo u radu na pripremi/provedbi projekata financiranih iz EU programa.
 
                                         ii.    Opis poslova – U suradnji s voditeljem Odjela planira aktivnosti kako bi se osiguralo njihovo kvalitetno i pravovremeno provođenje. Provodi poslove pripreme natječajne dokumentacije i poslove vezane uz  provedbu ugovora prema pravilima javne nabave Europske unije koji su u nadležnosti Agencije. Provodi sve pripremne aktivnosti u vezi s oglašavanjem i priopćavanjem natječaja prema propisima Europske unije, te prati provedbu pojedinih programa i projekata pomoći EU. Redovito prisustvuje mjesečnim sastancima s predstavnicima tijela državne uprave i drugih korisnika financijskih sredstava EU te predstavnicima Delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj. Dužan je čuvati dokumentaciju sukladno predviđenim procedurama i voditi evidencije. Sudjeluje u pripremi plana nabave. Prema potrebi sudjeluje u radu odbora za praćenje programa EU te provodi preporuke odbora. Izrađuje redovita mjesečna izvješća o napretku u provedbi projekata iz EU programa. Odgovoran je za ažuriranje podataka koji proizlaze iz poslovnih procesa u nadležnosti Odjela, a unose se u informacijske sustave Agencije. Obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Odjela, odnosno poslove po nalogu voditelja Odjela i pomoćnika ravnatelja.
 
2. Ured za pripremu i provedbu projekata 

1. radno mjesto savjetnik specijalist, 1 izvršitelj
 
                                          i.    Uvjeti  - magistar inženjer građevinarstva, arhitekture ili druge odgovarajuće tehničke struke (diplomirani inženjer građevinarstva, arhitekture ili druge odgovarajuće tehničke struke), 5 godina radnog staža u struci, položen stručni ispit, aktivno znanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu, hrvatsko državljanstvo.
 
Poželjno iskustvo u:
 
- projektiranju, i/ili građenju i/ili stručnom nadzoru gradnje infrastrukturnih objekata
 
- provedbi FIDIC uvjeta ugovora financiranih putem programa pomoći Europske unije odnosno drugih međunarodnih institucija
 
                                         ii.    Opis poslova – U suradnji s pomoćnik ravnatelja planira aktivnosti kako bi se osiguralo njihovo kvalitetno i pravovremeno vođenje. Provjerava glavne projekte, tehničke specifikacije, troškovnike i nacrte. Daje tumačenje i kontrolira provedbu Zakona o gradnji i drugih propisa na temelju kojih se provodi projekt. Sudjeluje u izradi natječajne dokumentacije, uvodi u posao i kontrolira rad projektanata, nadzornih inženjera i izvoditelja. Obavlja detaljnu kontrolu dokumentacije u prvoj fazi implementacije ugovora o radovima (izvedbeni projekt, osiguravajuće police, izvedbene garancije), izrađuje i prati operativne planove izvođenja radova, izrađuje mjesečna izvješća o stanju na građevnim lokacijama po zahtjevima Naručitelja. Po potrebi izrađuje i druge izvještaje na način kako odredi Naručitelj (Investitor), pomaže pri koordinaciji svih sudionika u projektu, komunikaciji s izvođače radova, nadzorom, korisnicima projekta, te po potrebi s Delegacijom Europske unije u Republici Hrvatskoj. Pregledava i ovjerava privremene obračunske situacije, pregledava i ovjerava okončani obračun izvoditelja i nadzora, sudjeluje u izradi dodataka ugovoru, sudjeluje u tehničkom pregledu i primopredaji građevine investitoru i korisniku, sudjeluje u kontroli kvalitete radova tijekom probnog razdoblja izvršenih radova. Odgovoran je za ažuriranje podataka koji proizlaze poslovnih procesa u nadležnosti Odjela, a unose se u informacijske sustave Agencije. Obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Odjela, odnosno po nalogu pomoćnika ravnatelja.
 
3. Ured za ugovaranje 

1. radno mjesto savjetnik pomoćnik, 1 izvršitelj
 
                                          i.    Uvjeti  - magistar ekonomije, prava ili druge odgovarajuće struke (VSS ekonomske, pravne ili druge odgovarajuće struke), bez radnog iskustva u struci, aktivno znanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu, hrvatsko državljanstvo.
 
                                         ii.    Opis poslova – U suradnji sa savjetnicima unutar odjela, a u koordinaciji s voditeljem istog obavlja pomoćne i administrativne poslove u okviru poslova savjetnika. Po potrebi prati savjetnike na sastancima i izrađuje materijale za iste. Obavlja i druge poslove iz djelokruga rada odjela, odnosno po nalogu voditelja odjela.
 
Natječaj je objavljen  18. travnja 2012. Godine u Narodnim novinama, na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te na portalu Hrvatske komore inženjera građevinarstva 18. travnja 2012.
 
Rok za prijavu je 26. travnja 2012. Odluka o objavi natječaja nalazi se ovdje.
 
Informacije  o provedbi natječaja biti će objavljene na web-stranici www.safu.hr, dok će kandidati za testiranja biti pozivani putem e-maila.