Europski Semestar u Republici Hrvatskoj

Republika Hrvatska je po prvi puta sudjelovala u ciklusu Europskog semestra u 2013. na dobrovoljnoj i neformalnoj osnovi, u okviru kojeg je pripremila Ekonomski program Republike Hrvatske 2013. S obzirom na neformalni karakter sudjelovanja, Vijeće EU-a nije usvojilo Specifične preporuke za Hrvatsku.

U ciklusu 2014. sudjelovala je ravnopravno u svim aktivnostima i zadacima povezanim s Europskim semestrom. Za potrebe ispunjavanja obveza koje proizlaze iz Europskog semestra osnovana je Radna skupina za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u Europskom semestru kojom predsjeda potpredsjednik Vlade RH i ministar regionalnoga razvoja i fondova EU prof. dr. sc. Branko Grčić.

 
Radna skupina za koordinaciju sudjelovanja RH u Europskom semestru

Radna skupina je izradila prvi Nacionalni program reformi Republike Hrvatske te s njim povezani Program konvergencije, koje je Vlada RH prihvatila na sjednici 24. travnja 2014. U okviru Radne skupine osnovani su stručni timovi za rad u osam područja koja odgovaraju dobivenim Specifičnim preporukama za Hrvatsku:
 
  • javne financije
  • mirovinski i zdravstveni sustav
  • tržište rada i zapošljavanje
  • socijalna zaštita
  • poslovno okruženje
  • uključenost države u gospodarstvo
  • nelikvidnost i razduživanje
  • bankarski sektor

Radom pojedinog stručnog tima upravljaju voditelji stručnih timova u skladu s nadležnostima nad pojedinim područjem, koji su zaduženi i za definiranje glavnih provedbenih mjera i ključnih koraka.

 
Plan provedbe Specifičnih preporuka za države članice

Provedba specifičnih preporuka za RH prati se kroz mjesečno izvještavanje Radne skupine za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u Europskom semestru o Planu provedbe Specifičnih preporuka za države članice.

Plan provedbe, koji je na sjednici 30. srpnja 2014. usvojila Vlada RH, adresira i detaljno razrađuje sve preporuke, te za svaku pojedinu preporuku identificira ključne korake u provedbi, učinke, rokove i vodeću instituciju odgovornu za provedbu.
 
Izvješće o provedbi Plana provedbe podnosi se tromjesečno Vladi RH. Vlada RH do sada je usvojila dva Izvješća o provedbi Plana provedbe Specifičnih preporuka za države članice EU-a, prvo za razdoblje od srpnja do listopada 2014., a drugo za razdoblje od listopada do prosinca 2014.